Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 7 Σεπτεμβρίου 2012 Εισηγητής: Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 7 Σεπτεμβρίου 2012 Εισηγητής: Χαράλαμπος Χαραλάμπους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 7 Σεπτεμβρίου 2012 Εισηγητής: Χαράλαμπος Χαραλάμπους

2 Αξιολόγηση : είναι η απόδοση μιας ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο ή πράγμα με βάση συγκεκριμένα, σαφή και προκαθορισμένα κριτήρια και μέθοδο εκτιμήσεως.

3 Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία κρίνουμε την πρόοδο του μαθητή, την απόδοση μιας ομάδας μαθητών, την επιτυχία μιας σχολικής μονάδας, την επιτυχία του συστήματος Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία κρίνουμε την πρόοδο του μαθητή, την απόδοση μιας ομάδας μαθητών, την επιτυχία μιας σχολικής μονάδας, την επιτυχία του συστήματος

4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ  Πληροφορεί τον διδάσκοντα για το επίπεδο γνώσης του μαθητή και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του  Πληροφορεί το μαθητή για το επίπεδο γνώσης του  Χαρακτηρίζει τη πρόοδο του μαθητή σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους

5 Περιλαμβάνει:  Έλεγχο προόδου μαθητών  Έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος: τρόπος οργάνωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, παιδαγωγικές μέθοδοι, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό κ.λπ. «Αν μια χρονιά δεν διεξέλθω όλο το πρόγραμμα διδασκαλίας κανείς δεν θα παραπονεθεί, αλλά αν αποφασίσω να μην κάνω εξετάσεις ή να περάσω όλο τον κόσμο, αυτό θα προκαλέσει κατακραυγή». Bernard Diu

6 Βασικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, με σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του μαθητή. Εκπαιδευτική αξιολόγηση

7 Η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών είναι διαρκής και σκόπιμη λειτουργία, η οποία ενσωματώνεται στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης

8 Η αξιολόγηση των μαθητών βασίζεται κυρίως στην εκτίμηση της επίδοσής τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκύπτουν από τους στόχους μάθησης και όχι στην σύγκριση με τους συμμαθητές τους.

9 Η αξιολογική διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα.

10 Οι στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι σαφή και να γνωστοποιούνται έγκαιρα στους μαθητές. Γίνονται γνωστά επίσης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

11 Η αξιολόγηση των μαθητών αφορά τόσο την επίδοσή τους όσο και την πρόοδο που επιτυγχάνουν σε σχέση με τις πρότερες επιδόσεις τους.

12 Οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών.

13 Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και ο ατομικός τρόπος και ο ρυθμός μάθησης.

14 Οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να είναι κατάλληλες για την ηλικία, τις μαθησιακές ανάγκες και τις εμπειρίες των μαθητών.

15 Οι μαθητές με αναπηρίες αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης. Όσον αφορά τους σκοπούς της αξιολόγησης των ατόμων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις δυνατότητες που ανέπτυξε και αξιοποιεί ο μαθητής σε σχέση με την καθημερινή ζωή. Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμάται η επιτυχής παρακολούθηση της τάξης από τον μαθητή, δηλαδή ο βαθμός της ένταξής του.

16 Σε όλες τις μορφές αξιολόγησης πρέπει ανάλογα με την ηλικία και την πνευματική του ωρίμανση, να εμπλέκεται και ο μαθητής αξιολογώντας την προσπάθειά του.

17 H αξιολόγηση του μαθητή αποσκοπεί:

18 στον σχεδιασμό των επόμενων σταδίων της μάθησης στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης

19 στη διερεύνηση και αποτύπωση της ατομικής και συλλογικής πορείας των μαθητών, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτήτων τους σε όλα τα επίπεδα και στάδια κατάκτησης της γνώσης

20 στην ποιοτική αναβάθμιση συνολικά της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση και ενθάρρυνση των μαθητών, αλλά και στη δημιουργία κινήτρων μάθησης

21 στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και των ελλείψεων των μαθητών με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας

22 στην καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος, στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις στην απόκτηση υπευθυνότητας από τους μαθητές μέσα από διαδικασίες συλλογικής εργασίας και αυτοαξιολόγησης

23 στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μαθητών και συνολικά στη συγκρότηση της προσωπικότητάς τους στην απόκτηση μεταγνωστικών ικανοτήτων εκ μέρους των μαθητών μέσα από τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάθησής τους.

24 ΦΑΣΕΙΣ Διαγνωστική (Diagnostic) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (evaluation) Διαμορφωτική (Formative) Τελική ή αθροιστική (Summatiνe)

25 Διαγνωστική (Diagnostic) Διάγνωση κατά την έναρξη του μαθήματος του επιπέδου γνώσεων των μαθητών. Διορθωτικές κινήσεις για κάλυψη ελλείψεων.

26 Διαμορφωτική (Formative) Η επιτυχία αποτελεί για το μαθητή κίνητρο για συνέχιση της προσπάθειας. Η αποτυχία δείχνει ταυτόχρονα τον τρόπο βελτίωσης. Η συνεχής αποτυχία οδηγεί σε εγκατάλειψη. Γίνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Ο καθηγητής ανάλογα με τα αποτελέσματα αναπροσαρμόζει τη διδασκαλία του.

27 Τελική ή αθροιστική (Summatiνe) Αναφορά στους ενδιαφερομένους της προόδου του μαθητή (βαθμός) Ο βαθμός δείχνει την επίδοση του μαθητή, φανερώνει αν είναι καλός, μέτριος ή κακός στο μάθημα, αν ικανοποιεί τα πρότυπα για να περάσει στην επόμενη τάξη ή αν θα έχει πιθανότητα επιτυχίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανάδειξη ανάγκης αξιόπιστων πληροφοριών πριν τη χορήγηση του βαθμού. Γίνεται στο τέλος της διδασκαλίας ενός μαθήματος (τελική βαθμολογία)

28  Τρόπος : γραπτές ή προφορικές  Χρόνος: καθημερινές, διμηνιαίες, ετήσιες κ.λπ.  Σκοπιμότητα: εισαγωγικές, κατατακτήριες, απολυτήριες, πτυχιακές κ.λπ.  Αριθμός εξεταζομένων: ατομικές, ομαδικές  Ως προς την έκταση: εθνικές, ενδοσχολικές κ.λ.π.

29  Εξετάσεις ελεύθερης απάντησης  Αντικειμενικά τεστ επίδοσης  Μεικτή μέθοδος (συνδυασμός των δύο προηγούμενων)

30

31  Ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση  Οι δυσκολία των ερωτήσεων να ανταποκρίνονται στο μέσο βαθμό ικανότητας των μαθητών  Αποφυγή λεπτομερειών ή εξεζητημένων θεμάτων  Ο ερωτήσεις πρέπει να είναι αυτοτελείς  Να μην προδίδεται η ορθή απάντηση

32  Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερη έκταση της προς εξέταση ύλης  Αποφυγή αρνητικής διατύπωσης  Συμφωνία αυτού που διδάχθηκε με αυτό που εξετάζεται  Στόχος η διανοητική επεξεργασία και όχι η απομνημόνευση

33  Η σειρά των ερωτήσεων να μην ακολουθεί τη διάταξη της ύλης του βιβλίου  Πρέπει να αποφεύγονται οι ίδιες ερωτήσεις όταν οι εξετάσεις δεν απέχουν χρονικά μεταξύ τους  Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να προτάσσονται οι εύκολες  Πρέπει να δίνονται διευκρινίσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο

34 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________ ΤΜΗΜΑ:_________ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:______________ ΒΑΘΜΟΣ: _______ Υπογρ.Κηδεμόνα __________

35 Οι -------------- που ωθούν τον άνθρωπο σε κάποια ------ ------------- ονομάζονται κίνητρα. Τα κίνητρα που ωθούν τον άνθρωπο στη --------------- του με το θεό είναι τρία: -- -----------------, --------------------,----------------- που αντιστοιχούν σε τρεις τύπους ανθρώπων, το ----------- το -------------------- και τον -----------------------. Ο -------------------, φοβούμενος την ------------------- τηρεί τις εντολές για να αποφύγει την ------------------. Ο --------------------, επιδιώκοντας την ---------------- ------ οικοδομεί μια--------------------- σχέση με το θεό.Ο ---------------------------, έχοντας ως κίνητρο την αγάπη, βιώνει μια ------------------ σχέση με το θεό. Στο χριστιανισμό οι --------------------- του ανθρώπου αξιολογούνται με κριτήριο την ------------- και την ------- --------------. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά: (β. 5 )

36 Η Εκκλησία θεωρεί τη συνείδηση ως ένα είδος «προσωπικού δικαστή» -------- Τα Ευαγγέλια ονομάζουν τις ενέργειες του Χριστού «σημεία» -------- Πνευματικός άνθρωπος, σύμφωνα με την Εκκλησία θεωρείται εκείνος που μελετά την Αγία Γραφή -------- Με τη συμμετοχή του ανθρώπου στα Μυστήρια της Εκκλησίας, η συνάντηση με το θεό είναι συμβολική ------

37 Α Β α. Δόγματα 1. «Φωνή διαμαρτυρίας» β. Κρατική Εξουσία 2. Διακονία του Ανθρώπου γ. Ηθική συνείδηση 3. «Πνοή ζωής» δ. Ψυχολογική συνείδηση 4. Ένωση με το θεό 5. Επίγνωση της ύπαρξης 6. Διάκριση καλού-κακού 7. Μακροσκελείς Διατυπώσεις 8. Τρόπος ζωής που προτείνει η Εκκλησία -------- -----

38 (α) Η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα: ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------- ------------------------ (β) Τύψεις ονομάζουμε: -------------------------------------------------------------- (γ) Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο άνθρωπος: ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ (δ) Ο Χριστός δεν έκανε θαύματα για να εντυπωσιάσει: ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ (ε) Ψυχολογική συνείδηση είναι: ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ (στ) Ηθική συνείδηση είναι: ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ (ζ) Ο τρόπος ύπαρξης της Αγίας Τριάδας είναι: ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 4. Τι γνωρίζετε για τα πιο κάτω; (β. 7)

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 7 Σεπτεμβρίου 2012 Εισηγητής: Χαράλαμπος Χαραλάμπους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google