Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007

2 Κυριακή, 10 Ιουνίου 2007 Το Βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος (β’ μέρος)

3 Ξεκαθάρισμα βασικών σημείων στο πλαίσιο της ευαγγελικής θεολογίας

4 Πότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει στον πιστό; Κατοικεί σε κάθε πιστό τη στιγμή της αναγέννησης. «Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοική εν υμίν. Αλλ' εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού». Ρωμ. η’ 9 «Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν;» Α’ Κορ. γ’ 16

5 Πότε ο πιστός ενώνεται μυστικά με το Σώμα του Χριστού; Κατά τη στιγμή της αναγέννησης. Το Άγιο Πνεύμα τον ενώνει με το σώμα του Χριστού Οι περισσότεροι ευαγγελικοί θεολόγοι και όσοι ανήκουν στο Τρίτο Κύμα (John Wimber, Wayne Grudem) ονομάζουν αυτή την πράξη του Θεού βάπτισμα του Πνεύματος. Αυτή η πράξη του Θεού, σύμφωνα με ορισμένους θεολόγους, δεν γίνεται αντιληπτή στη συνειδητή μας εμπειρία.

6 Σε ποιο εδάφιο στηρίζεται αυτή η άποψη; «διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν». Α’ Κορ. ιβ’ 13

7 Ο αγιασμός: στιγμιαία εμπειρία ή συνεχιζόμενη διαδικασία; Ο αγιασμός δεν είναι μια στιγμιαία εμπειρία, κατά την οποία η αμαρτία ξεριζώνεται από τον άνθρωπο. Ο αγιασμός είναι μια συνεχής διαδικασία, που ξεκινά στην αναγέννηση και διαρκεί ολόκληρη τη ζωή μας. Ο αγιασμός εξαρτάται από την συνεχή και καθημερινή υπακοή μας στο Άγιο Πνεύμα. Εφόσον υπακούμε στο Άγιο Πνεύμα, τότε Εκείνος μας κυριαρχεί, μας πληρώνει και μας αγιάζει.

8 Ο αγιασμός: στιγμιαία εμπειρία ή συνεχιζόμενη διαδικασία; Εδώ μιλούμε για τη ΣΥΝΕΧΗ ΠΛΗΡΩΣΗ του Αγίου Πνεύματος. «Πληρούσθε διά του Πνεύματος» (Εφεσ. ε’ 18). Εδώ μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε διάρκεια πλήρεις Πνεύματος Αγίου. Πρόκειται για μια συνειδητή, καθημερινή και κατά κανόνα ήσυχη εμπειρία. Το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας, είτε κατά την αναγέννηση είτε μετά την αναγέννηση, ονομάζει ο Ξενοφών Μόσχου βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος.

9 Η πρόσκληση του Χριστού στην πληρότητα «όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον». Ιωάν. δ’ 14 «Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη». Ιωάν. ζ’ 38-39

10 Το κρίσιμο ερώτημα: Πέρα από τη συνεχή, ήσυχη πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, που εξαρτάται από την καθημερινή μας υπακοή, υπάρχει στιγμιαία και συγκλονιστική πλήρωση δυνάμεως ή χρίσμα που συμβαίνει σε εμάς κυριαρχικά από Θεού;

11 Προσοχή: Η εμπειρία μας, το μέτρο της ερμηνείας μας; Δυστυχώς πολλές φορές ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή με βάση τις δικές μας εμπειρίες. Πολλοί Πεντηκοστιανοί ενδεχομένως επιβάλλουν στην Αγία Γραφή την εμπειρία τους: «Αυτό που εγώ ένιωσα, αυτό ένιωσαν και οι απόστολοι». Πολλοί Ευαγγελικοί ενδεχομένως επιβάλλουν στην Αγία Γραφή την έλλειψη εμπειρίας τους: «επειδή εγώ δεν έχω βιώσει συγκλονιστικές εμπειρίες, θεωρώ πως έχω λάβει με σιωπηρό και ήσυχο τρόπο ό,τι έλαβαν οι απόστολοι με συγκλονιστικό».

12 Υπάρχει στιγμιαία πλήρωση δυνάμεως/σφράγισμα/χρίσμα; Μια τέτοια στιγμιαία πλήρωση δυνάμεως ήταν η εμπειρία της Πεντηκοστής και οι άλλες εμπειρίες που περιγράφονται στις Πράξεις των Αποστόλων. «και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν». Πράξεις β’ 2-4 «Μετά δε την δέησιν αυτών εσείσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας». Πράξεις δ’ 31

13 Υπάρχει στιγμιαία πλήρωση δυνάμεως/σφράγισμα/χρίσμα; Πρόκειται για μια συνειδητή, συγκλονιστική εμπειρία που έχει ως αποτέλεσμα όχι τον ξαφνικό αγιασμό αλλά την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και τη δυναμική μαρτυρία του ευαγγελίου. «θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης». Πράξεις α’ 8

14 Υπάρχει στιγμιαία πλήρωση δυνάμεως/σφράγισμα/χρίσμα; Ευαγγελικοί του κινήματος του Keswick (Moody, Torrey) και ευαγγελικοί που απηχούν άλλες αναμορφωμένες παραδόσεις (Lloyd- Jones) θα ονόμαζαν μια τέτοια εμπειρία «βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος».

15 Υπάρχει στιγμιαία πλήρωση δυνάμεως/σφράγισμα/χρίσμα; Ονομαστοί πουριτανοί (Reformed Sealers), καθώς και ο M. Lloyd-Jones θα ενέτασσαν σε αυτή την εμπειρία και τα παρακάτω εδάφια: «Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, διά να φοβήσθε πάλιν, αλλ' ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, διά του οποίου κράζομεν· Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού». Ρωμ. η’ 15-16 «εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας» Εφεσ. α’ 13

16 Υπάρχει στιγμιαία πλήρωση δυνάμεως/σφράγισμα/χρίσμα; Η κλασική ευαγγελική άποψη θα έλεγε ότι αν και κάτι τέτοιο συνέβηκε ή συνέβαινε στους αποστόλους, σε εμάς αυτό δεν είναι αναμενόμενο να συμβεί. Πρώτος λόγος: Θεωρούν ότι οι απόστολοι ζούσαν στη μετάβαση από τη μια οικονομία στην άλλη, ενώ εμείς είμαστε ήδη στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Δεύτερος λόγος: Θεωρούν ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε άπαξ στη γη, και δεν χρειάζεται συνεχώς να ζητούμε την έλευσή του. Είναι εδώ. Τρίτος λόγος: Θεωρούν γενικά ότι οι υπερφυσικές εκδηλώσεις αφορούσαν τους αποστολικούς χρόνους.

17 Να χρισθώ με Άγιο Πνεύμα, ενώ ήδη το έχω; Ένα άλλο επιχείρημα της κλασικής ευαγγελικής άποψης είναι ότι το Άγιο Πνεύμα κατοικεί ήδη στους πιστούς. Έτσι δεν έχει νόημα να ζητούμε να χρισθούμε από αυτό ή να το λάβουμε εκ νέου. Ούτε υπάρχει εντολή να ζητούμε Πνεύμα Άγιο. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Κατοικεί ήδη στους πιστούς και απλώς πρέπει να το αφήνουμε να μας κυριαρχήσει (Άργος Ζωδιάτης).

18 Να χρισθώ με Άγιο Πνεύμα, ενώ ήδη το έχω; Ωστόσο, ο Ιησούς του Ναυή λαμβάνει το χρίσμα του Πνεύματος, ακριβώς επειδή έχει το Άγ. Πνεύμα και είναι κατά συνέπεια άνθρωπος του Θεού. «Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Λάβε μετά σου Ιησούν τον υιόν του Ναυή, άνθρωπον εις τον οποίον είναι το πνεύμα, και επίθες την χείρα σου επ' αυτόν·» Αριθ. κζ’ 18 «Και Ιησούς ο υιός του Ναυή ήτο πλήρης πνεύματος σοφίας· διότι ο Μωϋσής είχεν επιθέσει τας χείρας αυτού επ' αυτόν·» Δευτ. λδ’ 9

19 Να χρισθώ με Άγιο Πνεύμα, ενώ ήδη το έχω; Το ίδιο συνέβηκε με τον Κύριό μας. Είχε το Άγιο Πνεύμα, ήταν ένα με το Άγιο Πνεύμα, και όμως χρίστηκε με το Άγιο Πνεύμα και έλαβε την πατρική συμμαρτυρία στη βάπτισή του. «βαπτισθέντος και του Ιησού και προσευχομένου, ηνοίχθη ο ουρανός και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' αυτόν, και έγεινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα· Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις σε ευηρεστήθην». Λουκ. γ’ 21-22 «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε … ·» Λουκ. δ’ 18

20 Να χρισθώ με Άγιο Πνεύμα, ενώ ήδη το έχω; Το ίδιο συνέβηκε και με τους αποστόλους. Ήταν αναγεννημένοι, είχαν λάβει Άγιο Πνεύμα μέσα τους, και όμως έπρεπε να χρισθούν με δύναμη. «χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς». Λουκ. ι’ 20 «Και τούτο ειπών, ενεφύσησε και λέγει προς αυτούς· Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Ιωάν. κ’ 22 «σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Πράξεις α’ 5

21 Να χρισθώ με Άγιο Πνεύμα, ενώ ήδη το έχω; Το ίδιο συνέβηκε και με τους Σαμαρείτες. Είχαν πιστέψει (άρα ήταν αναγεννημένοι και το Πνεύμα κατοικούσε μέσα τους) και βαπτιστεί, όμως το Άγιο Πνεύμα δεν είχε επιπέσει επάνω τους με δύναμη. «Οίτινες (Πέτρος και Ιωάννης) καταβάντες προσηυχήθησαν περί αυτών διά να λάβωσι Πνεύμα Αγιον· διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ' ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθετον τας χείρας επ' αυτούς, και ελάμβανον Πνεύμα Άγιον». Πράξεις η’ 15

22 Να χρισθώ με Άγιο Πνεύμα, ενώ ήδη το έχω; Το ίδιο συνέβηκε και με τον απόστολο Παύλο. Είχε πιστέψει (άρα ήταν αναγεννημένος και το Πνεύμα κατοικούσε μέσα του), αλλά δεν είχε πληρωθεί ακόμη με δύναμη Αγίου Πνεύματος. «Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν εις την οικίαν, και επιθέσας επ' αυτόν τας χείρας είπε· Σαούλ αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν, ο Ιησούς όστις εφάνη εις σε εν τη οδώ καθ' ην ήρχου, διά να αναβλέψης και να πλησθής Πνεύματος Αγίου». Πράξεις θ’ 17

23 Να χρισθώ με Άγιο Πνεύμα, ενώ ήδη το έχω; Η διάκριση ανάμεσα στην κατοίκηση του Πνεύματος και το χρίσμα του Πνεύματος παρέμεινε και στις παραδοσιακές εκκλησίες, στην Ορθόδοξη και στην Καθολική. Η κατοίκηση του Πνεύματος ταυτίζεται με το μυστήριο του βαπτίσματος. Το χρίσμα του Πνεύματος ταύτιζεται με το μυστήριο του Χρίσματος (Στην Καθολική μάλιστα τελούνται σε διαφορετικές ηλικίες).

24 Ορισμένες φορές βέβαια συμβαίνουν ταυτόχρονα «Ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας τον λόγον. Και εξεπλάγησαν οι εκ περιτομής πιστοί, όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη και επί τα έθνη· διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν». Πράξ. ι’ 44-46

25 Υπάρχει εντολή να ζητούμε Πνεύμα Άγιο; «Και εγώ σας λέγω· Αιτείτε και θέλει σας δοθή· ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή … εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;» Λουκ. ια’ 9-13

26 Ποια σχέση έχει η αναζωπύρωση με το βάπτισμα του Πνεύματος; Ο M. Lloyd-Jones ορίζει την αναζωπύρωση ως μαζικές βαπτίσεις με Άγιο Πνεύμα.

27 Η εμπειρία αυτή δημιουργεί δύο τάξεις χριστιανών; Αυτή είναι μια βασική κατηγορία εναντίον όσων πιστεύουν σε μια δεύτερη εμπειρία (είτε αγιασμού είτε δυνάμεως). Ωστόσο, η πρόσκληση του Χριστού είναι στη συνεχή πληρότητα του Πνεύματος, όχι στην επαναύπαση σε στιγμιαίες εμπειρίες του παρελθόντος.

28 Υπάρχει υποχρεωτικό σημείο για το βάπτισμα του Πνεύματος; Όλοι οι ευαγγελικοί που πιστεύουν στο βάπτισμα του Πνεύματος ως δεύτερη εμπειρία δεν πιστεύουν ότι δίδεται υποχρεωτικά ως σημείο η γλωσσολαλιά. «Μη πάντες λαλούσι γλώσσας;» Α’ Κορ. ιβ’ 30. Αυτή είναι και μια βασική διαφορά από τον Πεντηκοστιανισμό. Παράδειγμα δυναμικής πλήρωσης χωρίς σημείο γλωσσολαλιάς: «Μετά δε την δέησιν αυτών εσείσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν τον λόγον του Θεού μετά παρρησίας». Πράξεις δ’ 31

29 Ποια σημεία μπορεί να περιλαμβάνει; Αυτό ανήκει στον Κύριο. Πάντως πρόκειται για συγκλονιστική εμπειρία. Πλήθος από τέτοιες εμπειρίες (εκστάσεις, κραυγές δοξολογίας κ.λπ.) μπορούμε να διαβάσουμε σε αφηγήσεις αναζωπυρώσεων. Κλασικότερη όλων η αναζωπύρωση επί Jonathan Edwards, τον 18ο αι. στις Η.Π.Α. Ο Edwards όχι μόνο ηγήθηκε της αναζωπύρωσης, αλλά την εξιστόρησε και συνέγραψε πραγματεία για τις εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος.

30 Προσευχή και περισυλλογή «πόσω μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;»

31 Βιβλιογραφία Grudem, Systematic Theology κεφ. 29 D. M. Lloyd-Jones, Joy Unspeakable (1984). C.E. Hummel, Fire in the Fireplace. Charismatic Renewal in the Nineties (1993). C. Peter Wagner, How to Have a Healing Ministry (1988) Ξ. Μόσχου, Βάπτισμα εν ύδατι και Βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίω (1934) Χ. Μποσταντζόγλου, Το Άγιον Πνεύμα (1976) 82 κ.ε. Του ιδίου, Πληρούσθε διά του Πνεύματος (1926)


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕrΓΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑtos ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google