Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

2 Τι περιλαμβάνουν τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές - μεθοδολογικές και διδακτικές - στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων. Την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

3 Στόχος της επιμόρφωσης Να μπορούν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί:  να αντιλαμβάνονται  να αξιολογούν και  να χρησιμοποιούν αποδοτικά τις δυνατότητές που προσφέρουν οι ΤΠΕ με σκοπό:  την ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης,  την ενεργή συμμετοχή τους σε κοινότητες μάθησης,  τη βελτίωση της απόδοσής τους,  τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων εφαρμογής στην τάξη.

4 Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) H διδασκαλία πραγματοποιείται στα Κ.Σ.Ε. και διαρκεί 96 ώρες, κατανεμημένες σε 6 ώρες κατά μέγιστο ανά εβδομάδα. Τα επιμορφωτικά προγράμματα συμπληρώνονται με την εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων Β’ επιπέδου μέσα στην σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης. Οι πρώτες εβδομάδες των επιμορφωτικών προγραμμάτων αποτελούνται αποκλειστικά από επιμορφωτικές συνεδρίες στα ΚΣΕ, ενώ στη συνέχεια υπάρχουν ανάμεικτα διαστήματα επιμορφωτικών συνεδριών, εφαρμογής στην τάξη και άλλων υποστηρικτικών δράσεων για τους επιμορφούμενους.

5 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, διάρκειας 96 διδακτικών ωρών, προβλέπουν για τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς πρακτική εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν στο πλαίσιο της επιμόρφωσής τους. Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των πρώτων εβδομάδων από την έναρξη του προγράμματος υλοποιούν με τους μαθητές τους, σε εβδομαδιαία βάση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση ΤΠΕ, με την καθοδήγηση και υποστήριξη των επιμορφωτών τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυτές βασίζονται σε αναλυτικά σενάρια που διατίθενται στο πλαίσιο του επιμορφωτικού υλικού και συνάδουν κατά το δυνατόν με τα προγράμματα σπουδών του σχολείου για τα συγκεκριμένα μαθήματα, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

6 Προϋποθέσεις για μια επιτυχή συμμετοχή α)η παρακολούθηση του 90% των διδακτικών ωρών του προγράμματος και των υποστηρικτικών συναντήσεων για την εφαρμογή στην τάξη και β)η υλοποίηση του πλήθους των "παρεμβάσεων" εφαρμογής στην τάξη που ορίζεται από το έργο για κάθε περίοδο επιμόρφωσης (στη νέα 5η περίοδο που θα ξεκινήσει τώρα, είναι 8 παρεμβάσεις).

7 Άλλες υποχρεώσεις επιμορφούμενων Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές εργασίες/ δραστηριότητες (οι οποίες να παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση της συμμετοχής των επιμoρφουμένων στην επιμόρφωση ή στην πιστοποίηση), που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Βέβαια, στο υλικό προτείνονται πολλές δραστηριότητες (που υλοποιούνται όμως στη διάρκεια του μαθήματος) και μερικές που πρέπει να υλοποιηθούν "στο σπίτι".

8 Παρουσίες Οι παρουσίες επιβεβαιώνονται από τα παρουσιολόγια που τηρούνται στο MIS και οι παρεμβάσεις από τις σχετικές φόρμες (3 και 4) που συμπληρώνονται πάλι στο MIS (όπου αναρτάται και το υλικό που χρησιμοπιήθηκε σε αυτές), καθώς και τις σχετικές αναφορές «αξιολόγησης» που καταθέτουν, πάλι εκεί, οι επιμορφωτές.

9 Κέντρα Πιστοποίησης Η αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που αποφοίτησαν από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) έχοντας παρακολουθήσει επαρκώς προγράμματα επιμόρφωσης β’ επιπέδου διάρκειας 96 ωρών, πραγματοποιείται σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις), που είναι κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια Πανεπιστημίων ή/και ΑΤΕΙ.

10 Υποχρεώσεις επιμορφούμενων - επιμορφωτών Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, ότι οι επιμορφωτές και οι επιμορφούμενοι στο πλαίσιο της εφαρμογής στην τάξη θα συντάσσουν σχετικές αναφορές από τις διδασκαλίες («παρεμβάσεις» με χρήση ΤΠΕ) που έγιναν, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και σημεία προς ιδιαίτερη αντιμετώπιση/ προσοχή ή προς βελτίωση, για χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση στη διαδικασία της επιμόρφωσης.

11 Διάρθρωση προγράμματος επιμόρφωσης 32 τρίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις (96 ώρες) 24/02/2014 – 26/06/2014 (Δευτέρα, Πέμπτη) 15/09/2014 – 18/09/2014 (Δευτέρα, Πέμπτη)

12 Διάρθρωση προγράμματος επιμόρφωσης (συνέχεια) 8 τρίωρες υποστηρικτικές συναντήσεις (24 ώρες) 08/05/2014 – 15/05/2014 (2 Πέμπτες) 25/09/2014 – 30/10/2014 (6 Πέμπτες) Στο διάστημα αυτό, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θα υλοποιούν «παρεμβάσεις» με χρήση ΤΠΕ, στην τάξη με τους μαθητές τους (ισάριθμες των υποστηρικτικών συναντήσεων κατ’ ελάχιστο, δηλαδή εν γένει μια «παρέμβαση» κάθε βδομάδα).

13 Πιστοποίηση Στόχος της διαδικασίας πιστοποίησης είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στα ΚΣΕ,  απέκτησαν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σε θέματα διδακτικής με τα νέα μέσα και  ανέπτυξαν τις απαιτούμενες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν διδασκαλίες στο αντικείμενό τους με χρήση και αξιοποίηση των νέων εργαλείων ΤΠΕ.

14 Τελική δοκιμασία Η τελική δοκιμασία συνίσταται σε μία online εξέταση, η οποία διενεργείται στα ΚεΠις και περιλαμβάνει: –ένα αυτοματοποιημένο και –ένα μη αυτοματοποιημένο μέρος. Τα δύο μέρη της τελικής δοκιμασίας διενεργούνται σε ενιαία χρονική περίοδο, με ανώτατη διάρκεια για κάθε εξεταζόμενο τις 4 ώρες.

15 Αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης Σε κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό τίθεται ένα τεστ με ορισμένο αριθμό ερωτήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας, στις οποίες θα κληθεί να απαντήσει. Στο τεστ θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σωστού/ λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχησης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών κλπ. Για ορισμένες ερωτήσεις η εκφώνηση και οι εναλλακτικές απαντήσεις είναι εξαιρετικά απλές, ενώ για άλλα ερωτήματα είναι πιο σύνθετες, για παράδειγμα αφορούν συνδυασμούς εννοιών, κατανόηση καταστάσεων, σενάρια εφαρμογής λογισμικού κλπ.

16 Mη αυτοματοποιημένο μέρος της online εξέτασης Zητείται από τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς να γίνει ηλεκτρονικά (με χρήση του Word) ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένα σημεία προς διαπραγμάτευση και ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τον πιστοποιούμενο κατά την εκπόνηση του σχεδίου μαθήματος ή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και θα υποδεικνύει μία συγκεκριμένη δομή για το προτεινόμενο σχέδιο/ δραστηριότητα. Στη σχετική βιβλιοθήκη της Πύλης ενημέρωσης της Πράξης, http://b-epipedo2.cti.gr, διατίθενται παραδείγματα αναφορικά με τη φύση των θεμάτωνhttp://b-epipedo2.cti.gr,

17 Διαδικασία Βαθμολόγησης Τα ηλεκτρονικά αρχεία ( αυτοματοποιημένου μέρους και μη ) καταχωρούνται και διακινούνται από και προς τους βαθμολογητές μέσω του ΜΙS της Πράξης με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και χωρίς να είναι γνωστά τα στοιχεία του εξεταζόμενου. Κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αντιστοιχίζεται με τυχαίο τρόπο σε δύο (2) βαθμολογητές του σώματος βαθμολογητών και βαθμολογείται. Ο τελικός βαθμός του εξεταζόμενου για το μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δυο βαθμολογητών, εκτός εάν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των 20 μονάδων στην κλίμακα 100, οπότε το γραπτό προωθείται για βαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή

18 Τελικός βαθμός πιστοποίησης Ο τελικός βαθμός της πιστοποίησης Βπιστ για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτικό προκύπτει από τον τύπο: Βπιστ = 0,40*Βαυτ + 0,60*Βμη.αυτ όπου Β αυτ ο βαθμός του αυτόματου μέρους της online εξέτασης και Β μη.αυτ ο βαθμός του μη αυτοματοποιημένου μέρους της online εξέτασης, εκφρασμένοι στην κλίμακα 0 - 100. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν ως τελικό βαθμό τουλάχιστον το 60, για να θεωρηθούν ως επιτυχώς περατώσαντες την εκπαίδευση και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google