Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Una acción en el pasado con repercuciones en el presente. E L T IEMPO P ERFECTO :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Una acción en el pasado con repercuciones en el presente. E L T IEMPO P ERFECTO :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Una acción en el pasado con repercuciones en el presente. E L T IEMPO P ERFECTO :

3 “he comido” E L T IEMPO P ERFECTO :

4 λε λύ κα μεν P ERFECTO A CTIVO I NDICATIVO reduplicación

5 λε λύ κα μεν P ERFECTO A CTIVO I NDICATIVO reduplicación raíz

6 λε λύ κα μεν P ERFECTO A CTIVO I NDICATIVO reduplicación raíz señal del perfecto activo

7 λε λύ κα μεν P ERFECTO A CTIVO I NDICATIVO reduplicación raíz señal del perfecto activo desinencia

8 P ERFECTO A CTIVO I NDICATIVO Forma VerbalTraducción 1s λέ λυ κα he soltado 2s λέ λυ κας has soltado 3s λέ λυ κε(ν) ha soltado 1p λε λύ καμεν hemos soltado 2p λε λύ κατε (uds.) han soltado 3p λε λύ κασι(ν) (o λέ λυ καν) han soltado

9 P ERFECTO S EGUNDO Presente ἀ κούω γράφω γίνομαι ἔ ρχομαι λαμβάνω Perfecto

10 P ERFECTO S EGUNDO Presente ἀ κούω γράφω γίνομαι ἔ ρχομαι λαμβάνω Perfecto ἀ κήκοα

11 P ERFECTO S EGUNDO Presente ἀ κούω γράφω γίνομαι ἔ ρχομαι λαμβάνω Perfecto ἀ κήκοα γέγραφα

12 P ERFECTO S EGUNDO Presente ἀ κούω γράφω γίνομαι ἔ ρχομαι λαμβάνω Perfecto ἀ κήκοα γέγραφα γέγονα

13 P ERFECTO S EGUNDO Presente ἀ κούω γράφω γίνομαι ἔ ρχομαι λαμβάνω Perfecto ἀ κήκοα γέγραφα γέγονα ἐ λήλυθα

14 P ERFECTO S EGUNDO Presente ἀ κούω γράφω γίνομαι ἔ ρχομαι λαμβάνω Perfecto ἀ κήκοα γέγραφα γέγονα ἐ λήλυθα ε ἴ ληφα

15 P ERFECTO M EDIO /P ASIVO I NDICATIVO Forma VerbalTraducción 1s λέ λυ μαι me he soltado / he sido soltado 2s λέ λυ σαι te has soltado / has sido soltado 3s λέ λυ ται se ha soltado / ha sido soltado 1p λε λύ μεθα nos hemos soltado / hemos sido soltados 2p λέ λυ σθε se han soltado / han sido soltados 3p λέ λυ νται se han soltado / han sido soltados

16 E L P ERFECTO I NFINITIVO Activo λελυκένα ι haber soltado Medio-Pasivo λελύσθαι haberme soltado / haber sido soltado

17 E L P ERFECTO I NFINITIVO Activo λελυκένα ι haber soltado Medio-Pasivo λελύσθαι haberme soltado / haber sido soltado Activo πεπιστευκέν αι haber creído Medio-Pasivo πεπιστεύσθ αι haberme creído / haber sido creído

18 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES λύωλύω

19 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES λύωλύω λέλυκα ε

20 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES γινώσκω cuando empieza con 2 consonantes

21 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES γινώσκω raíz: γνο cuando empieza con 2 consonantes

22 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES γινώσκω raíz: γνο cuando empieza con 2 consonantes ἔ γνωκα

23 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES γράφω cuando empieza con 2 consonantes

24 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES γράφω cuando empieza con 2 consonantes γέγραφα

25 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES ζητέω cuando empieza con ψ, ζ, ξ ε +

26 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES ζητέω cuando empieza con ψ, ζ, ξ ε + ἐ ζήτηκα

27 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES πτκπτκ φθχφθχ φανερόω πεφανέρωκα cuando empieza con

28 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES πτκπτκ φθχφθχ φανερόω πεφανέρωκα θεραπεύω τεθάπευκα cuando empieza con

29 R EDUPLICACIÓN DE CONSONANTES πτκπτκ φθχφθχ φανερόω πεφανέρωκα θεραπεύω τεθάπευκα χωρίζω κεχώρικα cuando empieza con

30 R EDUPLICACIÓN DE VOCALES Presente ἀ γαπάω Perfecto ἠ γάπηκα

31 R EDUPLICACIÓN DE VOCALES Presente ἀ γαπάω α ἰ τέω Perfecto ἠ γάπηκα ᾔ τηκα

32 R EDUPLICACIÓN DE VERBOS COMPUESTOS ἐ κβάλλω

33 R EDUPLICACIÓN DE VERBOS COMPUESTOS ἐ κβάλλω ἐ κβέβληκα ε

34 C AMBIOS EN LA T ERMINACIÓN τδθτδθ + κ+ κ

35 τδθτδθ + κ+ κ= κ= κ

36 τδθτδθ + κ+ κ= κ= κ ἐ λπίζω (tema: ἐ λπίδ- )

37 C AMBIOS EN LA T ERMINACIÓN τδθτδθ + κ+ κ= κ= κ ἐ λπίζω (tema: ἐ λπίδ- ) ἤ λπικα

38 Jn 3:2 ο ὗ τος ἦ λθεν πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν νυκτ ὸ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ῥ αββί, ο ἴ δαμεν ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ ἐ λήλυθας διδάσκαλος· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν ε ἶ πεν ο ἴ δαμεν ἐ λήλυθας

39 Jn 3:2 ο ὗ τος ἦ λθεν πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν νυκτ ὸ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ῥ αββί, ο ἴ δαμεν ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ ἐ λήλυθας διδάσκαλος· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρχομαι vino ε ἶ πεν ο ἴ δαμεν ἐ λήλυθας

40 Jn 3:2 ο ὗ τος ἦ λθεν πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν νυκτ ὸ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ῥ αββί, ο ἴ δαμεν ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ ἐ λήλυθας διδάσκαλος· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρχομαι vino ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo ο ἴ δαμεν ἐ λήλυθας

41 Jn 3:2 ο ὗ τος ἦ λθεν πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν νυκτ ὸ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ῥ αββί, ο ἴ δαμεν ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ ἐ λήλυθας διδάσκαλος· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρχομαι vino ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo ο ἴ δαμεν RAI1P ο ἶ δα sabemos ἐ λήλυθας

42 Jn 3:2 ο ὗ τος ἦ λθεν πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν νυκτ ὸ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ῥ αββί, ο ἴ δαμεν ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ ἐ λήλυθας διδάσκαλος· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρχομαι vino ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo ο ἴ δαμεν RAI1P ο ἶ δα sabemos ἐ λήλυθας R2AI2S ἔ ρχομαι has venido

43 Jn 3:2 ο ὗ τος ἦ λθεν πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν νυκτ ὸ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ῥ αββί, ο ἴ δαμεν ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ ἐ λήλυθας διδάσκαλος· “Él vino a él de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que de Dios has venido como maestro”; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦ λθεν A2AI3S ἔ ρχομαι vino ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo ο ἴ δαμεν RAI1P ο ἶ δα sabemos ἐ λήλυθας R2AI2S ἔ ρχομαι has venido

44 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγει πεπίστευκα εἶεἶ Jn. 11:27 λέγει α ὐ τ ῷ, Να ὶ κύριε, ἐ γ ὼ πεπίστευκα ὅ τι σ ὺ ε ἶ ὁ Χριστ ὸ ς ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ ὁ ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον ἐ ρχόμενος.

45 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice πεπίστευκα εἶεἶ Jn. 11:27 λέγει α ὐ τ ῷ, Να ὶ κύριε, ἐ γ ὼ πεπίστευκα ὅ τι σ ὺ ε ἶ ὁ Χριστ ὸ ς ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ ὁ ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον ἐ ρχόμενος.

46 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice πεπίστευκαRAI1S πιστεύ ω he creído εἶεἶ Jn. 11:27 λέγει α ὐ τ ῷ, Να ὶ κύριε, ἐ γ ὼ πεπίστευκα ὅ τι σ ὺ ε ἶ ὁ Χριστ ὸ ς ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ ὁ ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον ἐ ρχόμενος.

47 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice πεπίστευκαRAI1S πιστεύ ω he creído εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres Jn. 11:27 λέγει α ὐ τ ῷ, Να ὶ κύριε, ἐ γ ὼ πεπίστευκα ὅ τι σ ὺ ε ἶ ὁ Χριστ ὸ ς ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ ὁ ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον ἐ ρχόμενος.

48 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λέγειPAI3Sλέγωdice πεπίστευκαRAI1S πιστεύ ω he creído εἶεἶ PAI2S ε ἰ μί eres Jn. 11:27 λέγει α ὐ τ ῷ, Να ὶ κύριε, ἐ γ ὼ πεπίστευκα ὅ τι σ ὺ ε ἶ ὁ Χριστ ὸ ς ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ ὁ ε ἰ ς τ ὸ ν κόσμον ἐ ρχόμενος. “le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el hijo de Dios, el que viene al mundo”.

49 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φιλε ῖ πεφιλήκατε πεπιστεύκατε ἐ ξ ῆ λθον Jn. 16:27 α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ ὁ πατ ὴ ρ φιλε ῖ ὑ μ ᾶ ς, ὅ τι ὑ με ῖ ς ἐ μ ὲ πεφιλήκατε κα ὶ πεπιστεύκατε ὅ τι ἐ γ ὼ παρ ὰ [το ῦ ] θεο ῦ ἐ ξ ῆ λθον.

50 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φιλε ῖ PAI3Sφιλέωama πεφιλήκατε πεπιστεύκατε ἐ ξ ῆ λθον Jn. 16:27 α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ ὁ πατ ὴ ρ φιλε ῖ ὑ μ ᾶ ς, ὅ τι ὑ με ῖ ς ἐ μ ὲ πεφιλήκατε κα ὶ πεπιστεύκατε ὅ τι ἐ γ ὼ παρ ὰ [το ῦ ] θεο ῦ ἐ ξ ῆ λθον.

51 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φιλε ῖ PAI3Sφιλέωama πεφιλήκατεRAI2Pφιλέω han amado πεπιστεύκατε ἐ ξ ῆ λθον Jn. 16:27 α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ ὁ πατ ὴ ρ φιλε ῖ ὑ μ ᾶ ς, ὅ τι ὑ με ῖ ς ἐ μ ὲ πεφιλήκατε κα ὶ πεπιστεύκατε ὅ τι ἐ γ ὼ παρ ὰ [το ῦ ] θεο ῦ ἐ ξ ῆ λθον.

52 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φιλε ῖ PAI3Sφιλέωama πεφιλήκατεRAI2Pφιλέω han amado πεπιστεύκατε RAI2P πιστεύ ω han creído ἐ ξ ῆ λθον Jn. 16:27 α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ ὁ πατ ὴ ρ φιλε ῖ ὑ μ ᾶ ς, ὅ τι ὑ με ῖ ς ἐ μ ὲ πεφιλήκατε κα ὶ πεπιστεύκατε ὅ τι ἐ γ ὼ παρ ὰ [το ῦ ] θεο ῦ ἐ ξ ῆ λθον.

53 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φιλε ῖ PAI3Sφιλέωama πεφιλήκατεRAI2Pφιλέω han amado πεπιστεύκατε RAI2P πιστεύ ω han creído ἐ ξ ῆ λθον A2AI1S ἐ ξέρχομ αι salí Jn. 16:27 α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ ὁ πατ ὴ ρ φιλε ῖ ὑ μ ᾶ ς, ὅ τι ὑ με ῖ ς ἐ μ ὲ πεφιλήκατε κα ὶ πεπιστεύκατε ὅ τι ἐ γ ὼ παρ ὰ [το ῦ ] θεο ῦ ἐ ξ ῆ λθον.

54 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción φιλε ῖ PAI3Sφιλέωama πεφιλήκατεRAI2Pφιλέω han amado πεπιστεύκατε RAI2P πιστεύ ω han creído ἐ ξ ῆ λθον A2AI1S ἐ ξέρχομ αι salí Jn. 16:27 α ὐ τ ὸ ς γ ὰ ρ ὁ πατ ὴ ρ φιλε ῖ ὑ μ ᾶ ς, ὅ τι ὑ με ῖ ς ἐ μ ὲ πεφιλήκατε κα ὶ πεπιστεύκατε ὅ τι ἐ γ ὼ παρ ὰ [το ῦ ] θεο ῦ ἐ ξ ῆ λθον. “porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios”.

55 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἑ ώρακα RAI1S ὁ ράω he visto μεμαρτύρηκα RAI1S μαρτυρέ ω he testificado Jn. 1:34 κ ἀ γ ὼ ἑ ώρακα κα ὶ μεμαρτύρηκα ὅ τι ο ὗ τός ἐ στιν ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ. “y yo he visto y he testificado que este es el hijo de Dios”.

56 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἑ ώρακα μεμαρτύρηκα Jn. 1:34 κ ἀ γ ὼ ἑ ώρακα κα ὶ μεμαρτύρηκα ὅ τι ο ὗ τός ἐ στιν ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ.

57 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἑ ώρακα RAI1S ὁ ράω he visto μεμαρτύρηκα Jn. 1:34 κ ἀ γ ὼ ἑ ώρακα κα ὶ μεμαρτύρηκα ὅ τι ο ὗ τός ἐ στιν ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ.

58 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἑ ώρακα RAI1S ὁ ράω he visto μεμαρτύρηκα RAI1S μαρτυρέ ω he testificado Jn. 1:34 κ ἀ γ ὼ ἑ ώρακα κα ὶ μεμαρτύρηκα ὅ τι ο ὗ τός ἐ στιν ὁ υ ἱὸ ς το ῦ θεο ῦ. “y yo he visto y he testificado que este es el hijo de Dios”.

59 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ὑ ρίσκει λέγει Ε ὑ ρήκαμεν Jn. 1:41a ε ὑ ρίσκει ο ὗ τος πρ ῶ τον τ ὸ ν ἀ δελφ ὸ ν τ ὸ ν ἴ διον Σίμωνα κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ὑ ρήκαμεν τ ὸ ν Μεσσίαν,

60 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ὑ ρίσκει PAI3S ε ὑ ρίσκ ω encuentr a λέγει Ε ὑ ρήκαμεν Jn. 1:41a ε ὑ ρίσκει ο ὗ τος πρ ῶ τον τ ὸ ν ἀ δελφ ὸ ν τ ὸ ν ἴ διον Σίμωνα κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ὑ ρήκαμεν τ ὸ ν Μεσσίαν,

61 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ὑ ρίσκει PAI3S ε ὑ ρίσκ ω encuentr a λέγειPAI3Sλέγωdice Ε ὑ ρήκαμεν Jn. 1:41a ε ὑ ρίσκει ο ὗ τος πρ ῶ τον τ ὸ ν ἀ δελφ ὸ ν τ ὸ ν ἴ διον Σίμωνα κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ὑ ρήκαμεν τ ὸ ν Μεσσίαν,

62 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ὑ ρίσκει PAI3S ε ὑ ρίσκ ω encuentr a λέγειPAI3Sλέγωdice Ε ὑ ρήκαμεν RAI1P ε ὑ ρίσκ ω hemos encontrad o Jn. 1:41a ε ὑ ρίσκει ο ὗ τος πρ ῶ τον τ ὸ ν ἀ δελφ ὸ ν τ ὸ ν ἴ διον Σίμωνα κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ὑ ρήκαμεν τ ὸ ν Μεσσίαν,

63 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ὑ ρίσκει PAI3S ε ὑ ρίσκ ω encuentr a λέγειPAI3Sλέγωdice Ε ὑ ρήκαμεν RAI1P ε ὑ ρίσκ ω hemos encontrad o Jn. 1:41a ε ὑ ρίσκει ο ὗ τος πρ ῶ τον τ ὸ ν ἀ δελφ ὸ ν τ ὸ ν ἴ διον Σίμωνα κα ὶ λέγει α ὐ τ ῷ, Ε ὑ ρήκαμεν τ ὸ ν Μεσσίαν, “Encuentra éste primero a su propio hermano Simón, y le dice: ‘hemos encontrado al Mesías’”.

64 P LUSCUAMPERFECTO A CTIVO I NDICATIVO Forma VerbalTraducción 1s ( ἐ ) λε λύ κειν había soltado 2s ( ἐ ) λε λύ κεις habías soltado 3s ( ἐ ) λε λύ κει(ν) había soltado 1p ( ἐ ) λε λύ κειμεν habíamos soltado 2p ( ἐ ) λε λύ κειτε habían soltado 3p ( ἐ ) λε λύ κεισαν habían soltado

65 P LUSCUAMPERFECTO M EDIO /P ASIVO I NDICATIVO Forma VerbalTraducción 1s ( ἐ ) λε λύ μην me había soltado / había sido soltado 2s ( ἐ ) λέ λυ σο te habías soltado / habías sido soltado 3s ( ἐ ) λέ λυ το te habías soltado / había sido soltado 1p ( ἐ ) λε λύ μεθα nos habíamos soltado / habíamos sido soltados 2p ( ἐ ) λέ λυ σθε se habían soltado / habían sido soltados 3p ( ἐ ) λέ λυ ντο se habían soltado / habían sido soltados

66 Jn 4:8 ο ἱ γ ὰ ρ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ἀ πεληλύθεισαν ε ἰ ς τ ὴ ν πόλιν.

67 LAI 3P

68 Jn 4:8 ο ἱ γ ὰ ρ μαθητα ὶ α ὐ το ῦ ἀ πεληλύθεισαν ε ἰ ς τ ὴ ν πόλιν. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad. LAI 3P

69 260. ῥῆ μα, -ματος τό: palabra (68) 261. ἐ ντολή, - ῆ ς ἡ : mandamiento (67) 262. καρπός, -ο ῦ, ὁ : fruto (66) 263. πρεσβύτερος, -α, -ον: anciano, viejo (66) 264. α ἵ μα, -ματος τ ὸ : sangre (97) 265. ε ἴ τε: si (distributivo) (65)

70 266. μήτηρ, μητρός ἡ : madre (83) 267. πούς, ποδός ὁ : pie (93) 268. στόμα, -ματος τ ὸ : boca (78) 269. μέγας, μεγάλη, μέγα: grande (243) 270. Ἰ ωάννης, -ου ὁ : Juan (135) 271. Μωϋσ ῆ ς, -έως ὁ : Moisés (80)

71 272. φαρισα ῖ ος, -o ῦ ὁ : fariseo (98) 273. Ἰ ερουσαλήμ ἡ : Jerusalén (77) 274. Σίμων, ώνος ὁ : Simón (75) 275. Ἀ βραάμ ὁ : Abraham (73) 276. Ἰ σραήλ ὁ : Israel (68)

72

73

74 las palabras que Yo les he hablado son espíritu y son vida. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción λελάληκα ἐ στιν Jn 6:63 τ ὰ ῥ ήματα ἃ ἐ γ ὼ λελάληκα ὑ μ ῖ ν πνε ῦ μά ἐ στιν κα ὶ ζωή ἐ στιν. R A I 3 S lale,w he hablado P A I 3 S eivmi, son

75 1 Jn 3:9 κα ὶ ο ὐ δύναται ἁ μαρτάνειν, ὅ τι ἐ κ το ῦ θεο ῦ γεγέννηται. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción δύναται ἁ μαρτάνειν γεγέννηται P M/D I 3 S du,namai puede P A N a`marta,nw pecar R P I 3 S genna,w ha sido nacido y no puede pecar, porque de Dios ha sido nacido (es nacido).

76 1 Cor 9:22 το ῖ ς π ᾶ σιν γέγονα πάντα. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción γέγονα R2 A I 1 S gi,nomai me he hecho a todos me he hecho todo (todas cosas).

77 Mt. 9:22 ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. κα ὶ ἐ σώθη ἡ γυν ὴ ἀ π ὸ τ ῆ ς ὥ ρας ἐ κείνης. Tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sanado de esa hora. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción σέσωκέν ἐ σώθη R A I 3 S sw,zw ha sanado A P I 3 S sw,zw fue sanado

78 Jn 4:42 α ὐ το ὶ γ ὰ ρ ἀ κηκόαμεν κα ὶ ο ἴ δαμεν ὅ τι ο ὗ τός ἐ στιν ἀ ληθ ῶ ς ὁ σωτ ὴ ρ το ῦ κόσμου. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἀ κηκόαμεν ο ἴ δαμεν R2 A I 1 P avkou,w hemos oído R2 A I 1 P oi=da sabemos Porque nosotros mismos (le) hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo.

79 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ λήλυθεν ἐ ποίησαν ἤ θελον γέγραπται Mc. 9:13 ἀ λλ ὰ λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι κα ὶ Ἠ λίας ἐ λήλυθεν, κα ὶ ἐ ποίησαν α ὐ τ ῷ ὅ σα ἤ θελον, καθ ὼ ς γέγραπται ἐ π ᾽ α ὐ τόν. R2 A I 3 S e;rcomai ha venido A A I 3 P poie,w hicieron I A I 3 P qe,lw quisieron R P I 3 S gra,fw esta escrito “Pero les digo que Elías también ha venido, y le hicieron cuanto quisieron, como está escrito de él.”

80 TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἀ πεστάλκατε μεμαρτύρηκεν λαμβάνω σωθ ῆ τε Jn 5:33-34 ὑ με ῖ ς ἀ πεστάλκατε πρ ὸ ς Ἰ ωάννην, κα ὶ μεμαρτύρηκεν τ ῇ ἀ ληθεί ᾳ · ἐ γ ὼ δ ὲ ο ὐ παρ ὰ ἀ νθρώπου τ ὴ ν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀ λλ ὰ τα ῦ τα λέγω ἵ να ὑ με ῖ ς σωθ ῆ τε. R A I 2 P avposte,llw han enviado R A I 3 S marture,w ha testificado P A I 1 S λαμβάνω recibo A P S 2 P sw,zw sean salvos “Ustedes han enviado a Juan, y él ha testificado a la verdad. Y yo no de hombre recibo testimonio, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos.


Κατέβασμα ppt "Una acción en el pasado con repercuciones en el presente. E L T IEMPO P ERFECTO :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google