Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

o xristos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "o xristos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 o xristos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 o xristos

2 Εισαγωγή – Η ενσάρκωση του Θεού
Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2007 Εισαγωγή – Η ενσάρκωση του Θεού

3 Α. Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης

4 Οι προφητείες Κατηγορίες προφητειών Α) Ο αναμενόμενος προφήτης
Β) Ο αναμενόμενος βασιλιάς υιός Δαβίδ - Μεσσίας Γ) Ο πάσχων δούλος του Θεού: ο Ισραήλ; Δ) Ο υιός του ανθρώπου, μια σχεδόν θεϊκή εσχατολογική μορφή Ε) Η προσωπική έλευση, επέμβαση του Θεού για τη λύτρωση του λαού Του

5 α). Ο προφήτης «Προφήτην εκ μέσου σου θέλει αναστήσει εις σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου, ως εμέ· αυτού θέλετε ακούει» Δευτ. ιη’ 15 «Και ηρώτησαν αυτόν (τον Ιωάννη Βαπτιστή)· Τι λοιπόν; Ηλίας είσαι συ; και λέγει, δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι συ; και απεκρίθη, Ουχί». Ιωάν. α’ 21

6 β) Ο αναμενόμενος βασιλιάς υιός Δαβίδ
«Και εγώ ο Κύριος θέλω είσθαι Θεός αυτών και ο δούλός μου Δαβίδ άρχων εν μέσω αυτών· εγώ ο Κύριος ελάλησα». Ιεζ. λδ’ 24 «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγείρει εις τον Δαβίδ βλαστόν δίκαιον, και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης». Ιερ. κγ’ 5

7 γ). Ο πάσχων δούλος «Ιδού, ο δούλός μου θέλει ευοδωθή· θέλει υψωθή και δοξασθή και αναβή υψηλά σφόδρα». Ησαΐας νβ’ 13 Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Θέλει ιδεί τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορτασθή· ο δίκαιος δούλός μου θέλει δικαιώσει πολλούς διά της επιγνώσεως αυτού· διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών». Ησ. νγ’

8 Ποιος είναι ο πάσχων δούλος;
«Ούτω λέγει Κύριος, όστις σε έκαμε και σε έπλασεν εκ κοιλίας και θέλει σε βοηθήσει· Μη φοβού, δούλέ μου Ιακώβ, και συ, Ιεσουρούν, τον οποίον εξέλεξα» Ησ. μδ’ 2

9 δ) Ο υιός του ανθρώπου «Είδον εν οράμασι νυκτός και ιδού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού και έφθασεν έως του Παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, διά να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και αι γλώσσαι· η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ήτις δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού, ήτις δεν θέλει φθαρή». Δαν. ζ’ 13-14

10 ε) Η προσωπική επέμβαση του Θεού
«Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ιδού, εγώ, εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθή αυτά. Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού, καθ' ην ημέραν ευρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού διεσκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθή τα πρόβατά μου και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων των τόπων, όπου ήσαν διεσκορπισμένα, εν ημέρα νεφώδει και ζοφερά». Ιεζ. λδ’ 11-12

11 ε) Η προσωπική επέμβαση του Θεού
«Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου· και ο Κύριος, τον οποίον σεις ζητείτε, εξαίφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε· ιδού, έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων». Μαλ. γ’ 1

12 Β. Η εκπλήρωση όλων των προσδοκιών σ΄ένα πρόσωπο

13 Η εκπλήρωση α) Ο προφήτης – Ο Λόγος του Θεού
β) Ο υιός Δαβίδ – «Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ …» Ματθ. α’ 1 γ) Ο πάσχων δούλος «όστις (Ιησούς) τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας· με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε». Α’ Πέτρ. β’ 22

14 Η εκπλήρωση δ) Ο υιός του ανθρώπου:
«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Συ είπας· πλην σας λέγω, Εις το εξής θέλετε ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ιμάτια αυτού, λέγων ότι εβλασφήμησε· τι χρείαν έχομεν πλέον μαρτύρων; ιδού, τώρα ηκούσατε την βλασφημίαν αυτού». Ματθ. κς’ 64

15 Η εκπλήρωση ε) Η επίσκεψη του Θεού στον λαό Του
«Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλλει υπέρ των προβάτων·» Ιωάν. ι’ 11 «Διότι ούτος είναι, περί του οποίου είναι γεγραμμένον· Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου». Ματθ. ια’ 11

16 Ο Λόγος σαρξ εγένετο «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος … Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών». Ιωάν. α’ 1 και 14 « Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη». Α’ Τιμ. γ’ 16

17 Εκείνος εξηγήσατο «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα» Ιωάν. ιδ’ 9
«Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν· ο μονογενής Υιός, ο ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν» Ιωάν. α’ 22 «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα» Ιωάν. ιδ’ 9

18 Γ. Ενσάρκωση του Θεού: Χριστιανισμός, άλλες θρησκείες και φιλοσοφία

19 Χριστιανισμός και Ισλάμ
Ο Μωάμεθ δεν είναι το αντίστοιχο του Χριστού. Ο Μωάμεθ μπορεί να αντιστοιχιστεί με τον Μωυσή. Στο Ισλάμ ο Θεός αποκαλύπτεται με το Κοράνι. Στον χριστιανισμό ο Θεός αποκαλύπτεται εν Χριστώ.

20 Χριστιανισμός και Βουδισμός
Ο Βούδας δεν είναι το αντίστοιχο του Χριστού ούτε Θεός. Είναι απλώς ένας σοφός δάσκαλος, ο σοφότερος, αυτός που έδειξε τον δρόμο της σοφίας και της γνώσης. Ο Χριστός ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είναι ο Δρόμος.

21 Χριστιανισμός και φιλοσοφία
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της φιλοσοφίας είναι η ύπαρξη του Θεού, το πνεύμα και η ύλη. Η υλιστική φιλοσοφία δεν πιστεύει στο πνεύμα. Όμως, στο πρόσωπο του Χριστού ο Θεός, που είναι πνεύμα, παίρνει υλική μορφή. Η αγνωστικιστική φιλοσοφία δηλώνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει να γνωρίσει τον Θεό, αν αυτός υπάρχει. Ο χριστιανισμός ισχυρίζεται ότι ο Θεός εν Χριστώ συγκα-ταβαίνει και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο.

22 Η αποκάλυψη του Θεού κατά τον χριστιανισμό
Η αποκάλυψη του Θεού κατά τον χριστιανισμό Ο Θεός δεν μίλησε απλώς … Ο Θεός δεν έδρασε απλώς … Ο Θεός έγινε … σάρκα. Ένας από εμάς.

23 Δ. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος;
Δ. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος;

24 Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος;
Αρκετοί Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας (Μάξιμος Ομολογητής, Ισαάκ ο Σύρος) αλλά και ορισμένοι δυτικοί θεολόγοι (Duns Scotus) πίστευαν πως ο Υιός θα ενσαρκωνόταν από αγάπη, ακόμη και αν ο άνθρωπος δεν χρειαζόταν λύτρωση. Ότι η ενσάρκωση δεν είναι απλώς μια απάντηση στην πτώση του ανθρώπου, αλλά έκφραση ενός αιώνιου σχεδίου αγάπης του Θεού.

25 Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος;
Ωστόσο, η Γραφή συνδέει πάντοτε την ενσάρκωση του Κυρίου συγκεκριμένα και αναπόσπαστα με τη λύτρωση του ανθρώπου από την αμαρτία. «ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών». Ματθ. κ’ 28 «Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον». Εβρ. β’ 14

26 Προσευχή και περισυλλογή
Τι σημαίνει για μας και τη σχέση μας με τον κόσμο ότι ο Θεός δεν μίλησε απλώς, δεν έκανε απλώς κάτι, αλλά έγινε ένας από εμάς;


Κατέβασμα ppt "o xristos ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google