Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας

2 Εποπτικά μέσα Διδασκαλίας
Εποπτικό μέσο διδασκαλίας: οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας με σκοπό να αναβαθμίσει ποιοτικά τη διδασκαλία και να συνδράμει στην επίτευξη των αρχικών διδακτικών στόχων

3 Εποπτικά μέσα Διδασκαλίας
μέσα μετάδοσης εκπαιδευτικών μηνυμάτων που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός προκειμένου να ενεργοποιήσει στο βέλτιστο βαθμό τους μαθητές, καθιστώντας παράλληλα πιο παραστατική και ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία

4 Παραδείγματα εποπτικών μέσων
Μαυροπίνακας, πίνακας μαρκαδόρων, διαδραστικός πίνακας, Η/Y, προβολέας (projector), χάρτες, εικόνες, προπλάσματα, μηχανές, διάφορα αντικείμενα προς επίδειξη, φύλλα διδασκαλίας κ.ά.

5 Πλεονεκτήματα χρήσης εποπτικών μέσων

6 Πλεονεκτήματα χρήσης εποπτικών μέσων
Η διδασκαλία καθίσταται πιο παραστατική, προκαλώντας σύμπραξη αισθήσεων και νόησης στους μαθητές Η διδασκαλία αναβαθμίζεται ποιοτικά και καθίσταται πιο ενδιαφέρουσα (ιδιαίτερα σε δύσκολα μαθητικά ακροατήρια) Επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης

7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των μέσων διδασκαλίας

8 Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των μέσων διδασκαλίας
Οι υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές της σχολικής μονάδας Το γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας Το μέγεθος και η χωροταξική διαρρύθμιση της σχολικής αίθουσας ο αριθμός των μαθητών

9 Ανθρωποκεντρική θεώρηση
Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας δεν αντικαθιστούν τον εκπαιδευτικό αλλά συμπληρώνουν το έργο του «Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος» (Πρωταγόρας)

10 Φύλλα Διδασκαλίας

11 Φύλλα Διδασκαλίας Έντυπα τα οποία προετοιμάζονται από τον εκπαιδευτικό και διανέμονται στους μαθητές προκειμένου να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία Τα φύλλα διδασκαλίας προετοιμάζονται σε άμεση συνάρτηση με τους στόχους της διδασκαλίας

12 Χρησιμότητα Φύλλων διδασκαλίας
Φύλλα Διδασκαλίας Χρησιμότητα Φύλλων διδασκαλίας Συμπληρώνουν τα επιμέρους στάδια διδασκαλίας λειτουργώντας επικουρικά στη συνολική πορεία της διδασκαλίας Συνηγορούν στην καλύτερη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου Διευκολύνουν την επίτευξη των διδακτικών στόχων

13 2) Φύλλο Ελέγχου (αξιολόγησης) 3) Φύλλο Πληροφοριών
Φύλλα Διδασκαλίας 1) Φύλλο Εφαρμογής 2) Φύλλο Ελέγχου (αξιολόγησης) 3) Φύλλο Πληροφοριών 4) Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας

14 Φύλλο Εφαρμογής Το φύλλο εφαρμογής: συνοδεύει το αντίστοιχο στάδιο λειτουργώντας επικουρικά στην αποτελεσματικότερη αφομοίωση της διδακτέας ύλης Περιεχόμενο φύλλου εφαρμογής: άσκηση, επίλυση προβλήματος, μελέτη περίπτωσης, σταυρόλεξο, ακροστιχίδα, κατασκευή κ.ά.

15 Φύλλο Ελέγχου Το φύλλο ελέγχου: στοχεύει στην αξιολόγηση των μαθητών αλλά και της ίδιας της διδασκαλίας Ανατροφοδότηση: σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι αρχικοί διδακτικοί στόχοι ; Τύποι ερωτήσεων: Σ-Λ, πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης, συμπλήρωσης κενών

16 Φύλλο Ελέγχου Προσοχή στη διατύπωση των ερωτήσεων
Σαφείς ερωτήσεις που συνάδουν με τους στόχους του σχεδίου μαθήματος Να προβληματιστούν αλλά όχι να μπερδευτούν οι μαθητές

17 Διαφορές φύλλων εφαρμογής-ελέγχου
Εφαρμογή Έλεγχος Το φύλλο το κρατάνε το φύλλο επιστρέφεται οι μαθητές στον εκπαιδευτικό Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αποστασιοποίηση είναι συμμετοχικός και επικουρικός

18 Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας
Σαφείς οδηγίες για την διεκπεραίωση μιας εργασίας, συνήθως κατ’ οίκον (homework) Ορίζεται πάντοτε χρόνος παράδοσης Εργασία που να συνάδει με την εκάστοτε διδακτική ενότητα και να συνδέεται με τους διδακτικούς στόχους Ρεαλιστικοί στόχοι

19 Φύλλο Πληροφοριών Συμπληρώνει το σχολικό βιβλίο
Επισημαίνει τα βασικά σημεία μιας διδακτικής ενότητας Διευρύνει το περιεχόμενο του μαθήματος, εμπλουτίζοντας τη διδακτέα ύλη Παρέχει έναυσμα για περαιτέρω μελέτη

20 Λόγοι που καθιστούν χρήσιμο το φύλλο πληροφοριών
Φύλλο Πληροφοριών Λόγοι που καθιστούν χρήσιμο το φύλλο πληροφοριών

21 Λόγοι που καθιστούν χρήσιμο το φύλλο πληροφοριών
Φύλλο Πληροφοριών Λόγοι που καθιστούν χρήσιμο το φύλλο πληροφοριών Κάποια βιβλία είναι παλιά, με παρωχημένες, ξεπερασμένες και ανεπαρκείς πληροφορίες Κάποια βιβλία είναι κακογραμμένα και δυσνόητα, με «ξύλινη γλώσσα» που δυσχεραίνει τους μαθητές

22 Φύλλο Πληροφοριών Στην εποχή της γνώσης και στην κοινωνία της πληροφόρησης, ένα σχολικό εγχειρίδιο όσο πλήρες και αν είναι, πάντοτε χρειάζεται συμπλήρωση και γνωστική ανανέωση

23 Βιβλιογραφία: Huttner, A. (2008) Διδακτική Τεχνολογικών Μαθημάτων. Εκδ. Ιων Πάσχος, Β. (2007) Στοιχεία Διδακτικής και Παιδαγωγικής. Εκδ. Πατάκη Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Α . Εκδ. Έλλην Πλαγιανάκος, Σ. (1999) Διδακτική Επαγγελματικών Μαθημάτων. Τόμος Β . Εκδ. Έλλην Κουτσούκος, Μ. (2012). Σημειώσεις του Μαθήματος Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας. ΑΣΠΑΙΤΕ Θεσσαλονίκης G.G.Weaver - E.W.Bollinger, (2008). Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας, Εκδόσεις Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α. Ε.


Κατέβασμα ppt "Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google