Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία από τη μεταπτυχιακή εργασία της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ, 2007

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία από τη μεταπτυχιακή εργασία της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ, 2007"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία από τη μεταπτυχιακή εργασία της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ, 2007
    «Η αξιοποίηση εφαρμογών Η/Υ από τους/τις εκπαιδευτικούς στα σχολεία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παράγοντες που την επηρεάζουν» Στοιχεία από τη μεταπτυχιακή εργασία της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ, 2007

2 Γενικοί Σκοποί καταγραφή του βαθμού χρήσης των Η/Υ στα σχολεία Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση – πρακτική των δασκάλων και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι στη χρήση για εκπαιδευτικούς - διδακτικούς σκοπούς

3 Βασικές υποθέσεις Η αξιοποίηση των Η/Υ εξαρτάται από ηλικία, επιμόρφωση, φύλο, ειδικότητα, χρόνια υπηρεσίας, υποδομή, κ.α. Έμφυλη διάσταση ως προς τη στάση-πρακτική των γυναικών και αντρών εκπαιδευτικών και ως προς τη διαφορετική αντιμετώπιση των κοριτσιών και των αγοριών από τους εκπαιδευτικούς και τα αίτια διαφοροποίησης Όσοι ασκούν κριτική αλλά και όσοι υποστηρίζουν την εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στις χαμηλές βαθμίδες εκπαίδευσης, συμφωνούν σε ένα κεντρικό θέμα που δεν είναι άλλο από τη σπουδαιότητα της φυσικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης η οποία συντελείται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού.

4 Βασικά Ερευνητικά Ερωτήματα
συνάφεια ανάμεσα στην πρακτική των εκπαιδευτικών ως προς τους Η/Υ, τη στάση διευθυντή και τη κουλτούρα του σχολείου συνάφεια ανάμεσα στην πρακτική των εκπαιδευτικών ως προς τους Η/Υ και τις ανεξάρτητες μεταβλητές: ηλικία, φύλο, χρόνια υπηρεσίας, εμπειρία, υλικοτεχνική υποδομή λόγοι και αίτια που επηρεάζουν τη «στάση-πρακτική» των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση των Η/Υ στη διδακτική πράξη Στη βάση του μεθοδολογικού πλαισίου που αναπτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και σε σχέση με το γενικό αντικείμενο της έρευνας, η Μελέτη περίπτωσης, που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία, ασχολείται με τα παρακάτω ερωτήματα: ·        Τη συστηματική παρατήρηση και αναλυτική καταγραφή του χρόνου ενασχόλησης των νηπίων με τις προσφερόμενες δραστηριότητες σε υπολογιστικό περιβάλλον και του πώς ο χρόνος αυτός σχετίζεται με το είδος της προς εξέλιξη δραστηριότητας και την ποιότητα του διαλόγου που αναπτύσσεται. ·        Την παρατήρηση και περιγραφή των ρόλων που ανέλαβαν τα νήπια μέσα στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε υπολογιστικό περιβάλλον καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι ρόλοι αυτοί εναλλάσσονται και διαφοροποιούνται κατά την εξέλιξη της δραστηριότητας. ·        Τη μελέτη της ανάπτυξης σκέψεων των παιδιών σχετικά με τον υπολογιστή και τις διάφορες περιφερειακές συσκευές, όπως ο «ανθρωπομορφισμός» και της πιθανής αλλαγής αυτών των σκέψεων στο πέρασμα του χρόνου. ·        Την καταγραφή και μελέτη του τρόπου ομιλίας και σκέψης που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα νήπια και ανάμεσα στα νήπια και τον υπολογιστή ·        Το είδος της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα στα νήπια και το πώς αναδύεται μέσα από την ανάλυση της ομιλίας των παιδιών.

5 Οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή συμβάλλει στην αύξηση της επικοινωνίας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο και μπορεί να αντικαθιστά, να αντισταθμίσει ή να παρακάμπτει μια δυνατότητα που δεν υπάρχει ή είναι εξασθενημένη στο άτομο διευκολύνει τους μαθητές στην ανάγνωση, γράψιμο, άκουσμα και οργάνωση μεγιστοποιεί τις ικανότητες τους Σημαντικές είναι όμως οι ιδιαιτερότητες της πρώτης σχολική ηλικίας όσον αφορά στην χρήση των υπολογιστών: Επιπλέον μπορεί να δημιουργήσει στους νεαρούς μαθητές τις ανάλογες προϋποθέσεις για καινούργιες μορφές ενεργητικής διδασκαλίας και μάθησης με τη βοήθεια του υπολογιστή.

6 Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
συμβάλλουν στην ενεργή συμμετοχή κατά τη διαδικασία μάθησης βελτιώνουν την ποιότητα ζωή τους έχουν θετικά αποτελέσματα στη σχολική επίδοση και αυτοεκτίμηση καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας βελτιώνει τις ικανότητες κοινωνικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας χρησιμεύει στην συγκέντρωση βοηθούν στην αξιολόγηση

7 Παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Δημογραφικοί παράγοντες Επιμόρφωση στη χρήση και στη διδασκαλία με Η/Υ Εμπειρία των εκπαιδευτικών Υλικοτεχνική υποδομή Αναλυτικό Πρόγραμμα Στάση του Διευθυντή και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κουλτούρα σχολικής μονάδας Άλλοι παράγοντες (τεχνική υποστήριξη, οικονομικά κίνητρα, κ.α) η γνώση και η αντίληψη μπορεί να αναπτυχθεί όταν οι μαθητές συζητούν και συνεργάζονται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού. Επομένως η «συλλογική μάθηση» είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με παιδιά που δουλεύουν κατά ζεύγη ή κατά ομάδες, συνηγορούν υπέρ της αξίας της συλλογικής μάθησης. Οι έρευνες που αφορούν σε παιδιά που εργάζονται κατά ζεύγη, χωρίς την παροχή βοήθειας από το δάσκαλο, για επίλυση προβλημάτων μέσα από δραστηριότητες σε Η/Υ αποδεικνύουν ότι η χρήση γλώσσας είναι απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων, Και η συνεργασία διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων και προωθεί την κατανόηση. Οι διαδικασίες συνεργατικής μάθησης σχεδιάζονται ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές σε μια ενεργό μαθησιακή διαδικασία, μέσα από την έρευνα και τη συζήτηση με τους συνομηλίκους τους μέσα στην ομάδα. Η ομάδα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθεί τη συμμετοχή όλων των μελών μέσα από την ίση κατανομή των ευθυνών. Μέσα από την συνεργατική ενασχόληση με τον υπολογιστή τα νήπια μπορούν να ανταποκρίνονται στην επίλυση προβλημάτων κάνοντας τον ανάλογο λεκτικό σχεδιασμό, τις ανάλογες διαπραγματεύσεις που αφορούν στο θέμα και λαμβάνοντας τις ορθές αποφάσεις οι οποίες πάντοτε είναι προϊόν της συνεργασίας.

8 Μεθοδολογική προσέγγιση
Ποιοτική έρευνα Συνέντευξη (ημιδομημένη) Ποσοτική έρευνα Ερωτηματολόγιο Η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αποτελεί μια Μελέτη περίπτωσης η οποία προσπαθεί, μέσα από ένα πλαίσιο συνεργατικής ενασχόλησης ομάδων νηπίων με τον υπολογιστή, να μελετήσει βασικές παραμέτρους που προσδιορίζουν τη διαδικασία ένταξης της υπολογιστικής τεχνολογίας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Προσχολικής Αγωγής. Κάτω από το πρίσμα αυτό, μελετήθηκε η εισαγωγή ενός υπολογιστή σε μία τάξη Νηπιαγωγείου από την εκπαιδευτικό της τάξης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο κάλυψε σχεδόν το μισό σχολικό έτος. Για την πραγματοποίησή της, τη συλλογή και την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων χρειάστηκε η συμβολή και η χρήση της εθνογραφίας.

9 Ποιοτική έρευνα Η ποιοτική έρευνα αποσκοπούσε:
στον προσδιορισμό των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με την αξιοποίηση των Η/Υ στον εντοπισμό των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τη χρήση των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα να κατανοήσουμε τις πραγματικές πτυχές και τάσεις του φαινομένου

10 Δειγματοληψία ποιοτικής έρευνας
Συμμετέχοντες 10 άτομα: 8 γυναίκες και 2 άντρες ηλικίας από 23 έως 56 ετών 5 δάσκαλοι (1 ήταν διευθυντής) και 4 ανήκαν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό

11 Δειγματοληψία ποσοτικής έρευνας
21 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία Αττικής 134 Συμμετέχοντες (εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) Εκπαιδευτικό προσωπικό Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό Άντρες 34 13 47 Γυναίκες 39 48 87 Σύνολο 134 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου, στο οποίο η ερευνήτρια υπηρέτησε ως νεοδιόριστη Νηπιαγωγός κατά τη σχολική χρονιά Το Κρυονέρι είναι ένα ορεινό χωριό του νομού Κορινθίας, με υψόμετρο 740 μ. και περίπου κατοίκους. Η τάξη του Νηπιαγωγείου μέσα στην οποία υλοποιήθηκε η έρευνα αποτελούνταν από 25 παιδιά, εκ των οποίων τα 12 ήταν νήπια και τα 13 προνήπια.

12 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας-Βασικά στοιχεία
Εξοικείωση με τους Η/Υ και ιδιαίτερα με επεξεργαστή κειμένου και χρήση διαδικτύου Κύρια χρήση Η/Υ: διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών Εφαρμογές Η/Υ: ηλεκτρονικά παιχνίδια, προετοιμασία μαθήματος με εικόνες, κ.α. Θετική στη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία Αναγνώριση της σημασίας που έχουν οι Η/Υ στα αμεα

13 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας-Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση Η/Υ
Κατάρτιση– επιμόρφωση στη χρήση Η/Υ στη διδακτική πράξη Τεχνική υποστήριξη Ειδικός εξοπλισμός στα σχολεία ειδικής αγωγής Ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό Αναλυτικό πρόγραμμα Υποστήριξη διδασκόντων από ειδικούς στη διδασκαλία με Η/Υ Έλλειψη εξατομικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών Άλλοι παράγοντες (χρόνος προετοιμασίας, συμπτωματολογία των μαθητών κ.α. ) Στη συνεργατική ενασχόληση (με ή χωρίς τον υπολογιστή), αναπτύσσονται διαφορετικοί εναλλακτικοί και συμπληρωματικοί ρόλοι τους οποίους οι μαθητές αναλαμβάνουν ώστε να φέρουν σε πέρας τη δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται. Στη Μελέτη περίπτωσης που εξετάζουμε διακρίνονται τέσσερις ρόλοι ως οι πιο σημαντικοί και συχνά εμφανιζόμενοι. Οι ρόλοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: q       Αρχηγός (Leader): είναι το νήπιο εκείνο που κατευθύνει τη δραστηριότητα, αυτό που κυριαρχεί στις επιλογές και αποφάσεις, το πρόσωπο που καθοδηγεί τα άλλα δυο νήπια.   q       Βοηθός: είναι το νήπιο που παρέχει βοήθεια στον αρχηγό ώστε να κάνει τις σωστές επιλογές, του επισημαίνει πιθανά λάθη και παραλείψεις και αξιολογεί τις ενέργειές του. q       Σύμβουλος: είναι το νήπιο που παρεμβαίνει όταν οι επιλογές του αρχηγού και οι συμβουλές του βοηθού δεν έχουν επιτυχή αποτελέσματα και εξακολουθούν να γίνονται λάθη. q       Παρατηρητής (Observer): είναι το νήπιο που παρατηρεί τις ενέργειες των υπολοίπων μελών της ομάδας αλλά το ίδιο δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες γιατί, κατά κανόνα, θεωρεί τα άλλα δυο μέλη ικανότερα από αυτό.

14 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας-Βασικά στοιχεία
Προφίλ Συμμετεχόντων Φύλο: άντρες 35,1% γυναίκες 64,9% Ηλικία: 21-30 ετών 22%, 31-40 ετών 25% 41-50 ετών 37% 51-60 ετών 16%

15 Δειγματοληψία ποσοτικής έρευνας
Ακιδωτό διάγραμμα της κατανομής των συμμετεχόντων στην έρευνα ως προς το αντικείμενο απασχόλησης τους

16 Δειγματοληψία ποσοτικής έρευνας
Ακιδωτό διάγραμμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη γενική χρήση Η/Υ

17 Συμπεράσματα Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας ετών δείχνουν εντονότερη διάθεση χρήσης Η/Υ στην τάξη Οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας ανεξαρτήτου φύλου δεν δυσκολεύονται να εντάξουν στη διδασκαλία τους Η/Υ και είναι πιο θετικοί στη χρήση των Η/Υ στους μαθητές με ειδικές ανάγκες Οι δάσκαλοι αξιοποιούν τους Η/Υ στη διδασκαλία περισσότερο από το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ανεξάρτητα από το φύλο, τις ικανότητες και τις εμπειρίας τους, στους Η/Υ

18 Συμπεράσματα κύριος λόγος χρήσης των Η/Υ είναι για διοικητικές εργασίες οι εκπαιδευτικοί σε θέση διευθυντή χρησιμοποιούν τους Η/Υ περισσότερες ώρες η καθημερινή χρήση Η/Υ στη διδασκαλία είναι περιορισμένη η αύξηση της συχνότητας χρήσης των Η/Υ στη διδασκαλία μειώνει την επιφυλακτικότητα και το φόβο των εκπαιδευτικών απέναντι στους Η/Υ, και αυξάνει την ικανότητα των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν τους Η/Υ στη διδασκαλία Εξετάζοντας την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα νήπια και τον υπολογιστή, αν σταθούμε στην ποιότητα των διαλόγων που αναπτύχθηκαν, θα δούμε ότι σε κάποιες δραστηριότητες οι διάλογοι ήταν ιδιαιτέρως ποιοτικοί. Ειδικότερα, ποιοτικοί διάλογοι αναπτύχθηκαν κυρίως στις δραστηριότητες που αφορούσαν στην Επίλυση προβλήματος, στη Ζωγραφική/ σχεδίαση και στη Γλώσσα. Γενικά, μέσα από την επιτόπια παρατήρηση της αλληλεπίδρασης μπορεί να λεχθεί ότι το κλίμα συνεργασίας που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις ομάδες των νηπίων ήταν πάρα πολύ καλό. Τελικά, τα νήπια κατάφεραν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να φέρουν σε πέρας τις δραστηριότητες που τους δόθηκαν.  Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα νήπια είχαν μάθει να δουλεύουν ομαδικά και εκτός υπολογιστή, κατά τη διάρκεια των καθημερινών οργανωμένων ομαδικών δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη, γεγονός το οποίο συνέβαλε ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη της συνεργατικής ενασχόλησης με τον υπολογιστή.

19 Συμπεράσματα Η/Υ βρίσκονται κυρίως στα γραφεία των διευθυντών/τριών
ανάγκη εξατομικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών οικονομικές απολαβές δεν αποτελούν κίνητρο αξιοποίησης των Η/Υ στη διδασκαλία Η ανάλυση του ερευνητικού υλικού ασχολήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα είδη ομιλίας που φαίνεται να αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία συνεργατικής ενασχόλησης των νηπίων με υπολογιστικές δραστηριότητες. Το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού η κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας υπήρξε καταλυτική για τη διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων με υπολογιστή. Από τη μελέτη της αλληλεπίδρασης, μέσα από την ανάλυση των διαλόγων που αναπτύχθηκαν: α) ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και β) ανάμεσα στον υπολογιστή και την ομάδα προκύπτει ότι σε όλα τα είδη των δραστηριοτήτων το είδος ομιλίας που εμφανίζεται συχνότερα είναι η Σωρευτική ομιλία. Τα νήπια οικοδομούν τη γνώση μέσα από την ανάπτυξη συζήτησης στα πλαίσια της συνεργατικής ενασχόλησης με τον υπολογιστή. Οι αποφάσεις που αναλαμβάνονται είναι αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας ενώ δεν απουσιάζουν έντονες αμφισβητήσεις και συγκρούσεις. Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, αναπτύσσονται και τα άλλα είδη ομιλίας. Πιο αναλυτικά: στις δραστηριότητες Επίλυσης προβλήματος, εκτός από τη Σωρευτική ομιλία που έχει τον πρώτο λόγο, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αναπτύσσεται σε σημαντικό βαθμό και η Διερευνητική ομιλία. Τα λογισμικά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δημιουργούν κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη Διερευνητικής ομιλίας διότι απαιτούν την κατάθεση επιχειρημάτων από τα μέλη της ομάδας και τη διατύπωση εναλλακτικών υποθέσεων ώστε να οδηγηθούν στην επίλυση του «προβλήματος». Στις δραστηριότητες που ανήκουν στην κατηγορία Drill & Practice (εξάσκησης και πρακτικής), εκτός από τη Σωρευτική ομιλία, αναπτύσσεται σε σημαντικό βαθμό ο Λόγος χειρισμού του υπολογιστή, επιφανειακών χαρακτηριστικών, διαδικασίας. Η έντονη εμφάνιση αυτού του είδους λόγου είναι απόρροια της φύσης και της διάρθρωσης των δραστηριοτήτων καθώς αναπτύσσουν μεγάλη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ομάδες των νηπίων και τον υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με τέτοιου είδους δραστηριότητες δημιουργούνται μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα χειρισμού τα οποία διατυπώνονται σε λεκτικό επίπεδο. Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι παρουσιάζεται μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δραστηριότητες Επίλυσης προβλήματος και Εξάσκησης και πρακτικής (drill & practice). Στις δραστηριότητες Επίλυσης Προβλήματος επικρατεί η Σωρευτική ομιλία ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Διερευνητική ομιλία. Στις δραστηριότητες Εξάσκησης και Πρακτικής, πρωταγωνιστεί η Σωρευτική ομιλία ενώ η Διερευνητική ομιλία σχεδόν απουσιάζει. Σε αυτό το σημείο έγκειται εξάλλου και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δραστηριότητες με λογισμικό Επίλυσης Προβλήματος και σε εκείνες με λογισμικό Εξάσκησης και Πρακτικής.

20 Συμπεράσματα Οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των υπολογιστών είναι σε συνάρτηση με το βαθμό εξοικείωσης και γνώσης που έχουν σχετικά με τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εξαρτάται από την ενημέρωση, τη γνώση και την εμπειρία Υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος χρήσης του υπολογιστή στη διδασκαλία Ο υπολογιστής θεωρείτε σημαντικό εργαλείο στη διδασκαλία τους

21 Συμπεράσματα αξιοποίηση των Η/Υ στη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές ανάγκες είναι σημαντική ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα η ειδικότητα δεν συνδέεται με τη χρήση του Η/Υ στη διδασκαλία

22 Συμπεράσματα Ο τρόπος διδασκαλίας επηρεάζεται:
από την απουσία εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του Η/Υ στην ειδική αγωγή την έλλειψη διδακτικής εμπειρίας με Η/Υ σε μαθητές με ειδικές ανάγκες τη μη εξοικείωση του προσωπικού να εντάξουν τους υπολογιστές στη διδασκαλία

23 Συμπεράσματα Για την ενσωμάτωση των Η/Υ στη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν περισσότερο αναγκαία: την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά προγράμματα επίδειξη από κάποιον ειδικό υποστήριξη μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα

24 Συμπεράσματα Σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν:
υλικοτεχνική υποδομή κατάλληλος εξοπλισμός εκπαιδευτικό λογισμικό χρόνια εμπειρίας στην ειδική αγωγή, επιμόρφωση-κατάρτιση στη διδακτική χρήση του Η/Υ δεκτικότητα του ατόμου για χρήση Η/Υ στη διδασκαλία του Από την ανάλυση των ρόλων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ρόλος που ανέλαβε το κάθε μέλος της ομάδας (Αρχηγός, Βοηθός, Σύμβουλος, Παρατηρητής) συνδέεται στενά με το είδος της δραστηριότητας Επιπρόσθετα, ενώ οι δραστηριότητες βρίσκονταν σε εξέλιξη παρατηρήθηκαν εναλλαγές ρόλων ανάμεσα στα μέλη των ομάδων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε εναλλαγή ρόλων στο εσωτερικό των δραστηριοτήτων. Η εναλλαγή αυτή ήταν φυσική και αναμενόμενη διότι όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργατικό περιβάλλον. Η «συνεργασία» είναι μια μορφή μάθησης η οποία επιτρέπει τη δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Από τη συστηματική ανάλυση του υλικού, διαπιστώθηκε το φαινόμενο της απόδοσης στον Η/Υ και στο ποντίκι ανθρώπινων σκέψεων, αισθημάτων και ιδιοτήτων («Ανθρωπομορφισμός»). Τα νήπια αντιμετώπιζαν, σε πολλές περιπτώσεις, τον υπολογιστή σαν το δάσκαλό τους και του απέδιδαν ανθρώπινες ιδιότητες.

25 Συμπεράσματα έλλειψη ειδικών προγραμμάτων
εμπειρία στη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία άμεση τεχνική υποστήριξη πρόσβαση των μαθητών στους Η/Υ αναλυτικό πρόγραμμα συμπτωματολογία των μαθητών στάση των εκπαιδευτικών στην καινοτομία της χρήσης των Η/Υ στη διδασκαλία υποστήριξη και οι πεποιθήσεις του προσωπικού Συμπερασματικά, ο υπολογιστής μπορεί να αποτελέσει εργαλείο συνεργατικής ενασχόλησης στην προσχολική εκπαίδευση και όταν χρησιμοποιείται με κατάλληλους τρόπους μπορεί να συμβάλλει, σε σημαντικό βαθμό, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του γνωστικού επιπέδου των νηπίων αρκεί να έρχεται σε συμφωνία με το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και να χρησιμοποιείται παράλληλα με αυτό. Στη Μελέτη περίπτωσης η οποία αναλύεται, ο υπολογιστής ενσωματώθηκε στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου και χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο δουλειάς, με στόχο την ανάπτυξη των επιμέρους τομέων του αναλυτικού προγράμματος. Ο υπολογιστής αποτέλεσε «μέλος» της τάξης διότι έμεινε στο Νηπιαγωγείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξάλλου, και για την εκπαιδευτικό – ερευνήτρια η διεξαγωγή της έρευνας αποτέλεσε αφετηρία για προσωπική «εξέλιξη» όσον αφορά: α) στη συνεργατική χρήση του υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση, β) στην ενσωμάτωση του Η/Υ στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και γ) στην επιλογή των αναπτυξιακά κατάλληλων λογισμικών. Αναμφισβήτητα, η συμμετοχή της στη διεξαγωγή της Μελέτης περίπτωσης αποτέλεσε την αφορμή για ατομική αλλαγή και πρόοδο. Εν κατακλείδι, η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να εφοδιάσει τα νήπια με έναν άλλο τρόπο προσέγγισης και αντίληψης του κόσμου. Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αναπτυξιακά κατάλληλους τρόπους οι οποίοι είναι ουσιαστικοί για τα παιδιά. Όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται κατάλληλα από ικανούς εκπαιδευτικούς, μπορεί να υποβοηθήσει τη μάθηση και να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες των παιδιών. Το κρίσιμο σημείο είναι να ευθυγραμμίσει τα στοιχεία που αφορούν στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών με τις ιδιαίτερες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

26 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας- Οι πέντε σπουδαιότεροι παράγοντες:
ειδικός εξοπλισμός Η/Υ για σχολεία ειδικής αγωγής προσωπικό με εμπειρία στη χρήση των Η/Υ στη διδασκαλία, ειδικά στην ειδική αγωγή Κατάρτιση - επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού στη χρήση Η/Υ στη διδασκαλία, ειδικά στην ειδική αγωγή Διαθεσιμότητα σε ειδικό εκπαιδευτικό λογισμικό για σχολεία ειδικής αγωγής Διαθεσιμότητα σε εκπαιδευτικό λογισμικό

27 Ανάλυση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας- Οι πέντε (τελευταίοι) μη σημαντικοί παράγοντες
Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών στους Η/Υ ειδικά Η εμπειρία των μαθητών στους Η/Υ γενικά Η εμπειρία των μαθητών στις εκπαιδευτικές εφαρμογές Η/Υ ειδικά Η ειδικότητα του/της διδάσκοντα/ουσας Η παροχή οικονομικών κινήτρων στους/στις διδάσκοντες/ουσες

28 Συμπεράσματα η αξιοποίηση των Η/Υ δεν εξαρτάται επαρκώς από τα χαρακτηριστικά των μαθητών

29 Συμπεράσματα Οι εφαρμογές των Η/Υ στη διδασκαλία ιεραρχικά αποδίδουν καλύτερα σε μαθητές με ελαφριά νοητική καθυστέρηση κινητικά προβλήματα αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας μέτρια νοητική καθυστέρηση προβλήματα ακοής και όρασης αυτισμός χαμηλής λειτουργικότητας πολλαπλές αναπηρίες

30 Συμπεράσματα Οι τομείς χρήσης των Η/Υ που θεωρούνται σημαντική για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι κατά σειρά: δυνατότητα επανάληψης αριθμητική και την ανάγνωση ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων πρόσβαση σε πληροφορίες προσαρμογή σε περιβάλλον μάθησης αυτονομία ποιότητα ζωής καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος

31 Συμπεράσματα Εφαρμογές των Η/Υ που αξιοποιούνται στα σχολεία ειδικής αγωγής: λογισμικά προγράμματα, ηλεκτρονικά παιχνίδια καθώς και συνδυασμός εικόνων – εννοιών Ελάχιστοι είναι αξιοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

32 Συμπεράσματα διευθυντές συνήθως συμβάλλουν στην αξιοποίηση των Η/Υ με:
την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού διεύθυνση εκπαίδευσης με: την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

33 Συμπεράσματα- Έμφυλη διάσταση
οι άντρες χρησιμοποιούν τους Η/Υ καλύτερα από τις γυναίκες οι άντρες θεωρούν ότι είναι καλύτερη στο χειρισμό Η/Υ οι άντρες αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό εφαρμογές των Η/Υ από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς άντρες εμφανίζονται με μεγαλύτερη τεχνογνωσία σε θέματα Η/Υ οι γυναίκες χρησιμοποιούν τους Η/Υ στη διδασκαλία λιγότερο από τους άντρες οι γυναίκες δεν εκδηλώνουν περισσότερο φόβο στη χρήση των υπολογιστών από ότι οι άντρες

34 Συμπεράσματα- Έμφυλη διάσταση
οι γυναίκες είναι πιο θετικές από τους άντρες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και συγκεκριμένα τα «σίγουρα» αντικείμενα της νέας τεχνολογίας (Brosnan, 1988) οι γυναίκες είναι πιο δεκτικές στη διδασκαλία με Η/Υ οι άντρες αξιοποιούν τους Η/Υ συχνότερα στη διδασκαλία τους

35 Συμπεράσματα- Έμφυλη διάσταση
τα αγόρια μαθητές δεν διαχωρίζονται από τα κορίτσια μαθήτριες κατά τη χρήση τους στους Η/Υ ο βαθμός εμπιστοσύνης κατά την αξιοποίηση εφαρμογών Η/Υ στη διδακτική πράξη δεν διαφοροποιείται


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία από τη μεταπτυχιακή εργασία της ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ, 2007"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google