Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Υγιεινή – Ασφάλεια-Δίκαιο Κατερίνα Αδάμ, Λέκτορας, Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 16/2/2012 7ο Εξάμηνο,

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή –Βασικές Έννοιες-Στατιστικά στοιχεία √
Κίνδυνος έκρηξης √ Κίνδυνος Πυρκαγιάς √ ΚΜΛΕ √ Εκτίμηση Κινδύνου √ Χημικοί Κίνδυνοι √ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ √ Ανθρώπινος Παράγοντας √ Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Ατυχημάτων √ Εγγενής Ασφάλεια √ Σχεδιασμός Ασφαλών Εγκαταστάσεων-Παραγωγική Διαδικασία- Διαχείριση Αποβλήτων Εξορυκτικής Βιομηχανίας √ Παραδείγματα-Εφαρμογές- Ασκήσεις 1 2 2

3 Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) &
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 1 /30 Με το Π.Δ. 305/96 , εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου με την Oδηγία 92/57/ΕΟΚ, εισάγεται η σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) & του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) . Εγκ / Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»

4 5. Oι διατάξεις του Π.Δ δεν εφαρµόζονται:
ΣΑΥ -ΦΑΥ- Π.Δ 305/96, 2/30 Tο Π.Δ καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2. 5. Oι διατάξεις του Π.Δ δεν εφαρµόζονται: α. Στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας. β. Στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. γ. Στις δραστηριότητες γεωτρήσεων και εξόρυξης στις εξορυκτικές βιοµηχανίες

5 ΣΑΥ -ΦΑΥ- Π.Δ 305/96, 2/30 Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/ Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ) Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/ Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/ Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο 5

6 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 4/30 Το 60% περίπου των θανατηφόρων ατυχημάτων στο εργοτάξιο οφείλονται σε κάποια από τις επιλογές που έγιναν στο στάδιο μελέτης του έργου, πριν την έναρξη εργασιών, και συγκεκριμένα είτε σε σχεδιαστικές ατέλειες του έργου, του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και των θέσεων απασχόλησης, είτε σε κακή οργάνωση του εργοταξίου και των συνεργείων που δουλεύουν εκεί. Η ταυτόχρονη δραστηριότητα διαφορετικών συνεργείων που εκτελούν εργασίες που δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους, από την άποψη των επαγγελματικών κινδύνων, αποτελεί συχνά αιτία ατυχημάτων.

7 προθεσμιών, αντίξοες καιρικές συνθήκες κ.ά.). ·
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 5 /30 · Το υπόλοιπο 40% περίπου των θανατηφόρων ατυχημάτων μπορεί να αποδοθεί σε κινδύνους κατά την εκτέλεση του έργου, που σχετίζονται με το προσωπικό και οφείλονται σε ελλιπή κατάρτιση του, παράβαση των κανονισμών κ.ά., ή με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας του (εργασία με το κομμάτι, πίεση χρόνου λόγω προθεσμιών, αντίξοες καιρικές συνθήκες κ.ά.).

8 · Από την ανάλυση των αιτίων των ατυχημάτων αυτά μπορούν σε
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 6 /30 · Από την ανάλυση των αιτίων των ατυχημάτων αυτά μπορούν σε μεγάλο βαθμό να προβλεφθούν και να περιορισθούν δραστικά, με την ενσωμάτωση των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης των κινδύνων σε όλα τα στάδια μελέτης και κατασκευής του έργου, αλλά και στις εργασίες συντηρήσεων και μετατροπών. Στο στάδιο της μελέτης περιλαμβάνεται και η οργάνωση των εργασιών που θα προλάμβανε τις ασυμβατότητες μεταξύ τους και τους συνεπαγόμενους κινδύνους ·

9 οδηγούσαν στην αποφυγή τους.
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 7/30 · Το οικονομικό κόστος των συνεπειών των ατυχημάτων υπερβαίνει το διπλάσιο του συνολικού κόστους από την λήψη προληπτικών μέτρων που θα οδηγούσαν στην αποφυγή τους. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου, ενώ ο Φάκελος στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπών, καθαρισμού.

10 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 8 /30 · Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε θέµατα Υ & Α κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου, Παρ. 8 του άρθρου 2 του Π.Δ 305/96 2. Για εργοτάξιο όπου είναι παρόντα πολλά συνεργεία ορίζεται ένας ή περισσότεροι συντονιστές σε θέµατα Υ& Α κατά την εκτέλεση του έργου, Παρ. 9 του άρθρου 2 Π.Δ.

11 γ. Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 9/30 3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου µεριµνά για την εκπόνηση Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ. 4. H υποχρέωση εκπόνησης Σ.Α.Υ υπάρχει: (α). όταν απαιτείται συντονιστής σε θέµατα Α&Υ κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου, (β) .Oταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους παρ.II του άρθρου 12 του Π.Δ γ. Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση

12 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 10/30 3. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου µεριµνά για την εκπόνηση Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ Ο ορισμός των Συντονιστών ΔΕΝ ΑΠΑΛΑΣΣΕΙ τους εργοδότες από την ευθύνη τους. Την κατά νόμο ευθύνη για τυχόν παράλειψη κατάρτισης του Σ.Α.Υ. ή Φ.Α.Υ. έχει το πρόσωπο που όρισε το Συντονιστή , δηλ ο Γεν . Εργολάβος ή ο Κύριος του έργου, όταν δεν υπάρχει Γεν. Εργολάβος.

13 τροποποιήσεις της μελέτης.
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 11/30 . Ο Συντονιστής κατά την εκτέλεση του έργου: προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.), Π.Δ.294/88, Π.Δ.17/96 και Ν.1568/85 , Ν. 3850/2010 (συνεκτιμάται η κατηγορία του έργου και ο αριθμός εργαζομένων). Από τα κύρια καθήκοντα του Συντονιστή εκτέλεσης του έργου είναι : Η εφαρμογή και αναπροσαρμογή του Σ.Α.Υ. καθώς και η ανάλογη ενημέρωση του Φ.Α.Υ., σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης.

14 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 12/30 Σ . Α . Υ . Αποσκοπεί στην πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων για το προσωπικό που θα ασχοληθεί με την κατασκευή του έργου και κάθε τρίτο που κινδυνεύει εξ αιτίας της κατασκευής του έργου. Υποχρέωση εκπόνησής : 1. Όταν απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν > του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 2. Όταν οι εργασίες που θα εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους (παρ. ΙΙ αρθ. 12, Π.Δ 305/96)

15 χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου .
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 13/30 ΠAPAPTHMA II : ΕΝΔΕlΚTIΚOΣ ΚΑΤΑΛOΓOΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣlΩΝ ΠOΥ ΕΝΕΧOΥΝ ΕlΔlΚOΥΣ ΚlΝΔΥΝOΥΣ ΓΙΑ ΤHΝ Α& Υ TΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΝ 1. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε κινδύνους καταπλάκωσης, βύθισης σε άµµο/λάσπη ή πτώσης από ύψος, οι οποίοι επιδεινώνονται ιδιαίτερα από τη φύση της δραστηριότητας ή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται ή από το περιβάλλον της θέσης εργασίας ή του έργου .

16 4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και µέσης τάσης.
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 14/30 ΠAPAPTHMA II 2. Εργασίες που εκθέτουν τους εργαζόµενους σε χηµικές ή βιολογικές ουσίες με ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 3. Εργασίες µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες απαιτούν τον καθορισµό ελεγχοµένων ή επιτηρουµένων περιοχών 4. Εργασίες κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής και µέσης τάσης.

17 5. Εργασίες σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού.
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 15/30 ΠAPAPTHMA II 5. Εργασίες σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πνιγµού. 6. Φρέατα, υπόγειες χωµατουργικές εργασίες και σήραγγες. 7. Εργασίες καταδύσεων µε αναπνευστική συσκευή. 8. Εργασίες µε θάλαµο πεπιεσµένου αέρα. 9. Εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών. 10. Εργασίες συν & αποσυναρµολόγησης βαρέων προκατασκευασµένων στοιχείων.

18 ΣΑΥ επίσης όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση. Αν δηλ .
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 16/30 ΣΑΥ επίσης όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση. Αν δηλ . - Η διάρκεια των εργασιών > 30 ημερών και απασχολεί ταυτόχρονα > από 20 εργαζόμενους, η - Ο όγκος εργασίας > 500 ημερομίσθια, υποχρέωση διαβίβασης της εκ των προτέρων γνωστοποίησης (περιεχόμενό της στο παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 305/96, στοιχεία του έργου ) στην αρμόδια Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας και υποχρέωση τήρησης Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας

19 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 17/30 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I I I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ Π.Δ.305/96 1. Ημερομηνία διαβίβασης: 2. Ακριβής διεύθυνση του εργοταξίου: 3. Αριθμός αδείας (ή έγκρισης για τα δημόσια έργα που δεν απαιτείται άδεια): 4. Κύριος(οι) του έργου (όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)]: 5. Είδος του έργου: 6. Ανάδοχος(οι) (όνομα(τα) και διεύθυνση(εις)): 7. Συντονιστής(ές) σε θέματα Α&Υ κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου 8. Συντονιστής(ές) σε θέματα Α&Υ κατά την εκτέλεση του έργου

20 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 18/30 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I I I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ Π.Δ.305/96 …….. 10. Προβλεπόμενη διάρκεια του εργοταξίου: 11. Προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο: 12. Προβλεπόμενος αριθμός εργολάβων, υπεργολάβων και αυτοαπασχολουμένων στο εργοτάξιο: 13. Στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν ήδη επιλεγεί:

21 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 16/30

22 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 19/30 Σ τ ο Σ . Α . Υ . π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι κ α ι δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζ ο ν τ α ι : α) οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες β) ειδικά μέτρα για τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ. Ακόμη : την προσπέλαση στο εργοτάξιο και τις θέσεις εργασίας, την ανάλυση της κατασκευής σε φάσεις ,την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο εργοτάξιο, την ανάλυση των μεθόδων εργασίας ανά φάση, τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων ή/και επικίνδυνων υλικών, τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών, τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

23 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 20/30 Στο Σ.Α.Υ αποτυπώνεται η όλη διαδικασία της συνεργασίας των Κατασκευαστών, Μελετητών και Συντονιστών μελέτης Στη συνέχεια, στην κατασκευή των τεχνικών έργων κάθε μεγέθους το Σ.Α.Υ αναθεωρείται και εμπλουτίζεται με την πρόοδο των εργασιών συναρτήσει των αλλαγών στην αρχική μελέτη (αρχιτεκτονικών,στατικών, Η/Μ), του επιπέδου εξειδίκευσης - εμπειρίας - σύνθεσης προσωπικού, των καιρικών συνθηκών, των θεομηνιών, των νέων δεδομένων που προκύπτουν στα γεωλογικά στοιχεία κ.α.

24 Σε αυτήν τη συνεχή αναθεώρηση
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 21/30 Σε αυτήν τη συνεχή αναθεώρηση και την ανάδραση μεταξύ Σ.Α.Υ. και κατασκευής του τεχνικού έργου σημαντικό ρόλο έχει ο Συντονιστής εκτέλεσης Με την αποπεράτωση του έργου, παύει και η χρησιμότητα του Σ.Α.Υ.

25 Φ.Α.Υ : Υποχρέωση εκπόνησής του υπάρχει σε κάθε περίπτωση.
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 22/30 Φ.Α.Υ : Υποχρέωση εκπόνησής του υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. Περιλαμβάνει : α) Το μητρώο του έργου (σχέδια και τεχνική περιγραφή) β) Οδηγίες και στοιχεία χρήσιμα σε θέματα Α+Υ για μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου (συντήρηση, μετατροπή, καθαρισμός κλπ)

26 επισκευαστές του τεχνικού έργου. Η συνεχής αναθεώρηση και ενημέρωση
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 23/30 Φ.Α.Υ Ενδεικτικά στοιχεία: Φέρουσα ικανότητα εδάφους, παράμετρος αντισεισμικού σχεδιασμού, σχέδια δικτύων, εξασφαλισμένες διευθετήσεις για ανάρτηση δαπέδων εργασίας κ.λ.π. Οδηγίες, πληροφορίες γενικά για τους μετέπειτα χρήστες και συντηρητές / επισκευαστές του τεχνικού έργου. Η συνεχής αναθεώρηση και ενημέρωση ισχύει βεβαίως και Φ.Α.Υ.

27 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 24/30 Φ.Α.Υ : Ολοκλήρωση/τελική ενημέρωσή του από το Συντονιστή εκτέλεσης, έτσι ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου (σχέδια «ως κατεσκευάσθη»). Ο Φ.Α.Υ. μένει στην κατοχή του Κυρίου του Έργου. Κάθε ιδιοκτήτης, στα ιδιωτικά έργα συμφ. με το Π.Δ. μεριμνά να αποκτήσει ακριβές αντίγραφο του Φ.Α.Υ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ στην πρόληψη του ατυχήματος, σε συνεργεία που θα επέμβουν μετά το πέρας του έργου καθώς και στους χρήστες του, αν ήταν υποχρεωτική η παράδοση του Φ.Α.Υ στους ιδιοκτήτες.

28 ΣΑΥ & ΦΑΥ ΄έχουν μία δυναμική και βρίσκονται σε συνεχή αναθεώρηση.
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 25/30 Τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Γεν. Εργολάβου ή του Κυρίου του έργου. Οι Επιθεωρητές Εργασίας όταν πραγματοποιούν έλεγχο, ελέγχουν επισταμένα τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ για τη φάση του έργου που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Για τις επόμενες φάσεις μπορούν να διατυπώσουν συστάσεις. ΣΑΥ & ΦΑΥ ΄έχουν μία δυναμική και βρίσκονται σε συνεχή αναθεώρηση.

29 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 26/30 Δημόσια έργα: Τα Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. aπαραίτητα για την παραλαβή του έργου

30 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 27/30, Σεμιν. ΤΕΕ,

31 τεχνικού Έργου μετά την κατασκευή του.
ΣΑΥ -ΦΑΥ, 30/30 Το πληρέστερο και ορθότερο Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. δεν έχει αξία χωρίς τη συνεργασία όλων των παραγόντων της κατασκευής, Εργοδοτών, Μελετητών, Επιβλεπόντων μηχανικών, Εργοταξιαρχών, Τεχνικών Ασφαλείας, Συντονιστών, Εργαζομένων και Ελεγκτικών μηχανισμών για την μείωση των ατυχημάτων στα τεχνικά έργα στους εργαζόμενους και σε τρίτους στη φάση της κατασκευής όσο και στα συνεργεία που θα επέμβουν μελλοντικά και στους χρήστες του τεχνικού Έργου μετά την κατασκευή του.

32 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΒΕ)
ΣΑΥ -ΦΑΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΒΕ)

33 ΣΑΥ -ΦΑΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΝΚΟ

34 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΒΕ)
ΣΑΥ -ΦΑΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΒΕ)

35 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΒΕ)
ΣΑΥ -ΦΑΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των αποθέσεων των στείρων υλικών από το μεταλλείο και το εργοστάσιο της εταιρείας Μ.Α.Β.Ε. και περιλαμβάνουν: • Εκσκαφές και επιχώσεις για τη δημιουργία βαθμίδων στα υπάρχοντα πρανή. •Διευθέτηση ρέματος, υδραυλικά και αντιπλημμυρικά έργα για την αποφυγή διάβρωσης. •Διάστρωση με φυτική γη επάνω στις βαθμίδες και στα πρανή – φυτεύσεις. •Μέτρα ασφαλείας: Περιφράξεις, συντήρηση φυτών, σήμανση. •Εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΒΕ)

36 ΣΑΥ -ΦΑΥ, 19/30 Σ τ ο Σ . Α . Υ . π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι κ α ι δ ι ε υ κ ρ ι ν ί ζ ο ν τ α ι : α) οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες β) ειδικά μέτρα για τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ. Ακόμη : την προσπέλαση στο εργοτάξιο και τις θέσεις εργασίας, την ανάλυση της κατασκευής σε φάσεις ,την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο εργοτάξιο, την ανάλυση των μεθόδων εργασίας ανά φάση, τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων ή/και επικίνδυνων υλικών, τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών, τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 36

37 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΒΕ Σ.Α.Υ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΒΕ Σ.Α.Υ

38 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΒΕ Σ.Α.Υ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΒΕ Σ.Α.Υ

39 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΒΕ, Σ.Α.Υ, ενδεικτικοί Πίνακες
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΒΕ, Σ.Α.Υ, ενδεικτικοί Πίνακες

40 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΒΕ, Σ.Α.Υ, ενδεικτικοί Πίνακες
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΑΒΕ, Σ.Α.Υ, ενδεικτικοί Πίνακες

41 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΒΕ)
ΣΑΥ -ΦΑΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΒΕ)

42 ΣΑΥ -ΦΑΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αναπνευστικές Συσκευές

43 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΥ -ΦΑΥ,
ΣΑΥ -ΦΑΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Moνάδα Απορρύπανσης Εξοπλισμού εργαζομένων

44 ΣΑΥ -ΦΑΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αναπνευστικές Συσκευές


Κατέβασμα ppt "Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google