Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α’ Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) 

2 Βασικά σημεία κανονιστικών απαιτήσεων
● Ενίσχυση της θεματικής συγκέντρωσης της χρηματοδότησης, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικός και εμφανής αντίκτυπος (Τα Ε.Π πρέπει να επικεντρώσουν την χρηματοδότησή τους σε περιορισμένο αριθμό επενδυτικών προτεραιοτήτων). ● Ελάχιστο ποσοστό 20% για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας στο πνεύμα της δέσμευσης της ΕΕ για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. ● Προώθηση Κοινωνικής Καινοτομίας - Διακρατικής Συνεργασίας (Αύξηση ποσοστού χρηματοδότησης Α.Π κατά 10%). ● Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών σε επενδύσεις του ΕΚΤ με κατανομή κατάλληλου ποσού πόρων του ΕΚΤ για δράσεις ανάπτυξης επιχειρησιακής ικανότητας.

3 Βασικά σημεία κανονιστικών απαιτήσεων
● Ενίσχυση βαρύτητας στα αποτελέσματα με τη θέσπιση ενός συνόλου υποχρεωτικών κοινών δεικτών. ● Απλούστευση συστήματος υλοποίησης με τη χρήση των απλουστευμένων επιλογών κόστους, μέσω των οποίων εκτιμάται η δυνατότητα μείωσης του διοικητικού βάρους έως και για το 50% των έργων.

4 Πεδίο Εφαρμογής του ΕΚΤ & Θεματική Συγκέντρωση (Θ.Σ.8)
Πεδίο Εφαρμογής του ΕΚΤ & Θεματική Συγκέντρωση (Θ.Σ.8) της πρόσβασης στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα βιώσιμης ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και του συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω: της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων της ενεργού και υγιούς γήρανσης του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των θεσμών εργασίας

5 Πεδίο Εφαρμογής του ΕΚΤ & Θεματική Συγκέντρωση (Θ.Σ. 9)
Πεδίο Εφαρμογής του ΕΚΤ & Θεματική Συγκέντρωση (Θ.Σ. 9) της βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του ανοιχτού χαρακτήρα της γ΄βάθμιας και ισοδύναμης με αυτήν εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων συμμετοχής και ολοκλήρωσης της μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της προαγωγής της ισότιμης εκπαίδευσης σε καλής ποιότητας προσχολική, α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση μέσω: της βελτίωσης της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και της αύξησης του συσχετισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας

6 Πεδίο Εφαρμογής του ΕΚΤ & Θεματική Συγκέντρωση (Θ.Σ.10)
Πεδίο Εφαρμογής του ΕΚΤ & Θεματική Συγκέντρωση (Θ.Σ.10) της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού Της ενσωμάτωσης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά της ενεργού ένταξης Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας μέσω: της βελτίωσης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες (υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας Της προαγωγής της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων Των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που καθοδηγούνται από τις κοινότητες

7 Πεδίο Εφαρμογής του ΕΚΤ & Θεματική Συγκέντρωση(Θ.Σ.11)
Πεδίο Εφαρμογής του ΕΚΤ & Θεματική Συγκέντρωση(Θ.Σ.11) της επένδυσης στη θεσμική επάρκεια και στην αποτελεσματικότητα της ΔΔ και των ΔΥ με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και τη χρηστή διακυβέρνηση (NUTS2) Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης μέσω: της δημιουργίας ικανοτήτων για ενδιαφερομένους που παρέχουν απασχόληση, εκπαίδευση και κοινωνικές πολιτικές, τομεακά και εδαφικά σύμφωνα για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

8 Άλλοι θεματικοί στόχοι ΕΚΤ(1)
μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια Υποστήριξη της μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ανθεκτική σε κλιματικές αλλαγές, ενεργειακά αποτελεσματική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μέσω: αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού προσαρμογής των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων

9 Άλλοι θεματικοί στόχοι ΕΚΤ(2)
ανάπτυξης του ψηφιακού αλφαβητισμού Βελτίωση της προσβασιμότητας στις ΤΠΕ καθώς και της χρήσης και ποιότητας αυτών μέσω: επένδυσης στην ηλεκτρονική ένταξη, στις ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες

10 Άλλοι θεματικοί στόχοι ΕΚΤ(3)
ανάπτυξης μεταπτυχιακών σπουδών κατάρτισης των ερευνητών Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας μέσω: δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων

11 Άλλοι θεματικοί στόχοι ΕΚΤ(4)
προαγωγής της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω: Αυξημένων επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό

12 Θεματική Συγκέντρωση και Συνέπεια
80% των πόρων κάθε Ε.Π. σε μέχρι 4 (από τις 18) επενδυτικές προτεραιότητες 70% των πόρων κάθε Ε.Π. σε μέχρι 4 (από τις 18) επενδυτικές προτεραιότητες 60% των πόρων κάθε Ε.Π. σε μέχρι 4 (από τις 18) επενδυτικές προτεραιότητες Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες & Κ-Μ Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες & Κ-Μ Περιφέρειες μετάβασης & Κ-Μ Τουλάχιστον 20% των πόρων του ΕΚΤ κάθε Κ-Μ για το θεματικό στόχο «Φτώχεια»

13 Πρόταση Τροποποίησης του Καν
Πρόταση Τροποποίησης του Καν.ΕΚΤ Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων Στόχος: Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, μέσω της παροχής μιας θέσης εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης για τους νέους που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ωφελούμενοι: Νέοι ηλικίας ετών εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασίας: α) οικονομικά ανενεργοί, β) άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και γ) αναζητούντες εργασία ως εγγεγραμμένοι, ή μη.

14 Επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής:
Πρόταση Τροποποίησης του Καν.ΕΚΤ αναφορικά με την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων Επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής: Περιφέρειες, στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων ξεπερνά το 25% κατά το έτος 2012. Προϋπολογισμός: 3 δις ευρώ ΕΚΤ + 3 δις € απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε. (για την Ελλάδα προβλέπεται απευθείας χρηματοδότηση ύψους 0,16 δις €).

15 Θεματική Συγκέντρωση και Συνέπεια
Ορίζονται ελάχιστα ποσοστά (κατώφλια) για κάθε κατηγορία περιφερειών που προσδιορίζονται στην Πρόταση Γενικού Κανονισμού. Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 75% του ευρωπαϊκού μ.ο (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα) διατίθεται τουλάχιστον το 25% των διαρθρωτικών πόρων σε ενέργειες ΕΚΤ . Περιφέρειες σε μετάβαση με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75%-90% του ευρωπαϊκού μ.ο (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη διατίθεται τουλάχιστον το 40% των διαρθρωτικών πόρων σε ενέργειες ΕΚΤ . Περισσότερο ανεπτυγμένες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο του 90% του ευρωπαϊκού μ.ο (Αττική και Νότιο Αιγαίο) διατίθεται τουλάχιστον το 52% των διαρθρωτικών πόρων σε ενέργειες ΕΚΤ.

16 Αναπτυξιακός Προγραμματισμός Περιόδου Στρατηγική, η οποία ως προς τους τομείς παρέμβασης του ΕΚΤ συνοψίζεται σε 2 άξονες προτεραιότητας: Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

17 Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
► Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ► Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων ► Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, κοινωνική πρόνοια και καταπολέμηση της φτώχειας ► Υγειονομική περίθαλψη

18 Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (1)
 Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και του ανοιχτού χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ενίσχυση του ποσοστού ολοκλήρωσης των σπουδών  προώθηση υψηλών προτύπων ποιότητας στη διδασκαλία  ενίσχυση της σύνδεσης ΑΕΙ/ΤΕΙ με την αγορά εργασίας  Βελτίωση της πρόσβασης στη Δια Βίου Μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας  αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση  αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

19 Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (2)
Αντιμετώπιση και μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης Υιοθέτηση Στρατηγικής για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και τη μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης Σχεδιασμός κατάλληλα στοχευμένων δράσεων για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές

20 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (1)
 Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης, ή κατάρτισης  Βασικό εργαλείο της νέας εφαρμοζόμενης πολιτικής θα αποτελέσει η «Εγγύηση προς τους νέους» (youth guarantee).  Πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και τα οικονομικά μη ενεργά άτομα  Προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια άνεργους, στους ανέργους που διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο και στους ανέργους με χαμηλά τυπικά προσόντα με την παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής και την αναβάθμιση των προσόντων τους.

21 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (2)
 Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας  ανάπτυξη μέτρων για έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη της ανεργίας  ανάπτυξη αναθεωρημένων ατομικών σχεδίων δράσης  ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας με τους εργοδότες  δημιουργία συστήματος διάγνωσης και ανάλυσης των δεδομένων της αγοράς εργασίας στους τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές απασχόλησης  Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων  Παροχή κινήτρων για παραγωγή νέων /καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

22 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, κοινωνική πρόνοια και καταπολέμηση της φτώχειας
 Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής καταπολέμησης της φτώχειας Ανάπτυξη βιώσιμης κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

23 Υγειονομική περίθαλψη και καταπολέμηση της φτώχειας
Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο τομέα της ψυχικής υγείας Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας υγείας με ευρωπαϊκά πρότυπα Προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού.

24 Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης
 Βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, καθώς και η προσαρμογή στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές. Ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

25 Σενάρια αρχιτεκτονικής Ε.Π
Βασικοί προβληματισμοί: Εάν όλοι, ή κάποιοι από τους 4 θεματικούς στόχους που εμπίπτουν στο εύρος παρεμβάσεων του ΕΚΤ είναι καταλληλότερο να συγχρηματοδοτηθούν όχι μόνο από το ΕΚΤ, αλλά και από άλλα Ταμεία. ΄Αρα το βασικό ερώτημα «μονοταμειακά, ή πολυταμειακά Ε.Π» πρέπει να απαντηθεί υπό το πρίσμα της καλύτερης επίτευξης του κάθε Θεματικού Στόχου. Κατηγοριοποίηση των Ε.Π. σε Τομεακά και Περιφερειακά με καθοριστικό κριτήριο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη επίτευξη του κάθε Θεματικού Στόχου. Με άλλα λόγια, ποιοι από τους Θεματικούς Στόχους του ΕΚΤ είναι καταλληλότερο να ενταχθούν σε Τομεακά και ποιοι σε Περιφερειακά Ε.Π. θα πρέπει να προκύψει από την τεκμηρίωση της ικανοποίησης των αντίστοιχων εθνικών ή περιφερειακών αναγκών με τον αποτελεσματικότερο τρόπο .

26 Σενάρια Αρχιτεκτονικής Ε.Π.
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟΣ Α.Π. Ένας Άξονας Προτεραιότητας, συμβάλλει σε έναν θεματικό στόχο και χρηματοδοτείται από ένα Ταμείο. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗΣ 1 8. Προώθηση απασχόλησης και υποστήριξη κινητικότητας εργαζομένων 8.1. πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα ΕΚΤ Ανάλογα με την κατηγορία περιφέρειας 2 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 9.3. Καταπολέμηση των διακρίσεων

27 Σενάρια Αρχιτεκτονικής Ε.Π.
ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΣ Α.Π. Ένας Άξονας Προτεραιότητας, συμβάλλει σε έναν μόνο θεματικό στόχο και χρηματοδοτείται από περισσότερα από ένα Ταμεία. . ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗΣ 1 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 9.4. Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ΕΚΤ Ανάλογα με την κατηγορία περιφέρειας Επενδύσεις σε υποδομές υγείας 2 ΕΤΠΑ

28 Σενάρια Αρχιτεκτονικής Ε.Π.
ΣΕΝΑΡΙΟ 3: ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΤΑΜΕΙΑΚΟΣ Α.Π. Ένας Άξονας Προτεραιότητας, συμβάλλει σε περισσότερους από έναν θεματικούς στόχους και χρηματοδοτείται από ένα Ταμείο ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗΣ 1 10. Επένδυση στην εκπαίδευση, δεξιότητες και Διά Βίου Μάθηση 10.3 Βελτίωση της πρόσβασης στη διά Βίου Μάθηση ΕΚΤ Ανάλογα με την κατηγορία περιφέρειας 11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής Δημ.Διοίκησης 11.2 Δημιουργία ικανοτήτων για ενδιαφερόμενους που παρέχουν εκπαίδευση 2

29 Σενάρια Αρχιτεκτονικής Ε.Π.
ΣΕΝΑΡΙΟ 4: ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΑΜΕΙΑΚΟΣ Α.Π. Ένας Άξονας Προτεραιότητας, συμβάλλει σε περισσότερους από έναν θεματικούς στόχους και χρηματοδοτείται από περισσότερα από ένα Ταμεία. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΧΡ/ΔΟΤΗΣΗΣ 1 3. Τόνωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 3.2. Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως…με την ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ΕΤΠΑ Ανάλογα με την κατηγορία περιφέρειας 8. Προώθηση απασχόλησης και υποστήριξη κινητικότητας εργαζομένων 8.5. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή 2 ΕΚΤ

30 Προγραμματισμός ενεργειών της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) ● Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τα Ε.Π του ΕΚΤ της Νέας Προγραμματικής Περιόδου» ● Διοργάνωση, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτυξιακής ημερίδας (Μάιος 2013)

31 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

32

33


Κατέβασμα ppt "Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google