Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» «Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο» 5 Ιουλίου 2013 Χρίστος Μαξούλης, Μηχανολόγος Μηχανικός,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» «Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο» 5 Ιουλίου 2013 Χρίστος Μαξούλης, Μηχανολόγος Μηχανικός,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» «Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο» 5 Ιουλίου 2013 Χρίστος Μαξούλης, Μηχανολόγος Μηχανικός,

2 Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση. Ο τομέας διευρύνεται, δηλαδή αναμένετε να αυξηθεί η ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Από κοινού με την αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση θα συμβάλει στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η αυξημένη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της τεχνολογικής ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στην Ένωση να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας, και ως εκ τούτου την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

3 Το 2010 το κόστος εισαγωγής ενεργειακών προϊόντων ήταν της τάξης των 1,3 δις ευρώ (περίπου 20% των συνολικών εισαγωγών της Δημοκρατίας) Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

4 Για κάθε 1 εκατομμύριο ευρώ που επενδύεται σε ενεργειακές αναβαθμίσεις ή σε μέτρα συναφή με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων δημιουργούνται 20 περίπου ετήσιες θέσεις εργασίας…σε όλο το φάσμα της ιεραρχίας ! Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

5 ON THE RELATION BETWEEN THE ENERGY AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE RESIDENTIAL SECTOR. M. Santamouris, K. Kapsis, D. Korres, I. Livada, C. Pavlou and M.N. Assimakopoulos ποσο Ποσοστό επί διαθέσιμου εισοδήματος Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

6 Το νομοθετικό πλαίσιο Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA Έχουμε «τυπικά» εναρμονιστεί υπάρχει πάρα πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει … Πρέπει να εναρμονιστούμε το αργότερο έως τις 5 Ιουνίου 2014. Έπρεπε να ήμαστε εναρμονισμένοι από 25 Δεκεμβρίου 2009 !

7 The coordination and synergies between directives 2010/31, 2009/28 and the forthcoming new ESD Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

8 Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

9 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν: α) το κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιριακών μονάδων· β) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων· γ) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση υφισταμένων κτιρίων, δομικών στοιχείων και τεχνικών συστημάτων κτιρίων, δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας· ε) την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων· στ) την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων, και ζ) τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης. Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

10 4.-(1) Κάθε νέο κτίριο ή κτιριακή μονάδα, πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. (2) Για κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ανακαινιζομένου τμήματός του αναβαθμίζεται ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. (3) Κάθε στοιχείο κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους και είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

11 Design Τοποθεσία Πλακάκια + ???? Willingness to pay 1000 euro / m2 - Άλλαξε το μοντέλο αγοράς κατοικίας (developers) Τιμή (euro/m2) = Φ(Χ1,Χ2,Χ3 …) Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

12 Τιμή (euro/m2) = Φ(Χ1,Χ2,Χ3 …) Design Τοποθεσία Πλακάκια Ενεργειακή απόδοση Willingness to pay 1100 euro / m 2 εάν είναι κλάση Α ή 900 euro / m 2 αν είναι κλάση Γ Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Αξιοπιστία στο μηχανισμό έκδοσης πιστοποιητικών ! Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

13 Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκησή τους, ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Το ποσοστό του 3 % υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου πάνω από 500 m2 που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση του οικείου κράτους μέλους, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Το όριο αυτό μειώνεται σε 250 m2 από τις 9 Ιουλίου 2015. Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

14 Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς και τους οργανισμούς κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου να: α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το οποίο να περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης, με σκοπό τη συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης β) καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους, γ) χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις και να εφαρμόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα. Αγορές από δημόσιους φορείς Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κεντρικές δημόσιες διοικήσεις αγοράζουν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα, τη γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή ανταγωνισμό Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

15 Άρθρο 9 Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα εθνικά σχέδια είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν στόχους διαφοροποιημένους ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου. Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

16 Λύση 1 η Τροποποιούμε την περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νομοθεσία και τους περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων) Κανονισμούς και αναμένουμε τον από μηχανής Θεό ή ένα θαύμα (!) να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί η Νομοθεσία ή Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

17 Νομικό Πλαίσιο Άνθρωποι Υλικά, Εξοπλισμός Μελετητές Εργολήπτες Αρμόδιες Αρχές Πολυτεχνικές Σχολές, Τεχνικό Επιμελητήριο Εγκαταστάτες, εφαρμοστές Κίνητρα Η κυβέρνηση σαν παράδειγμα Επιχειρηματίες Ανάπτυξης γης ίδια χρήση Vs εμπορία Οικοδομικά Υλικά Όραμα Ολοκληρωμένο και μακροχρόνιο σχέδιο ενεργειακής πολιτικής Ιδιοκτήτες Εργαλεία εφαρμογής της νομοθεσίας Τεχνικά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές Δια βίου εκπαίδευση Πιστοποίηση τεχνικών οικοδομική βιομηχανία και ΑΠΕ Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χρήση στο δομημένο περιβάλλον Πληροφόρηση, Ενημέρωση Έλεγχος Αγοράς CE Marking Μηχανισμοί παρακολούθησης εφαρμογής της Νομοθεσίας (πρόληψη – καταστολή)

18 Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

19 Κυπριακή Δημοκρατία 2006 απαίτηση μελέτης για HVAC με εξαιρέσεις 2007 απαίτηση θερμομόνωσης στοιχείων κελύφους 2009 εισαγωγή μέσου συντελεστή θερμομόνωσης 2010 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 2020 κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου

20

21 Η αντζέντα άλλαξε !!! Όταν δεν κτίζονται νέα κτίρια τι νόημα έχει η απαίτηση ότι τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας ; Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

22 Με δεδομένη τη νέα κατάσταση πραγμάτων υπάρχουν (η επιτέλους πρέπει να υπάρξουν) και οι στρατηγικές επιλογές... Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

23 ΓΕΩΓ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σύνολο Συνήθους διαμονής Κενές και προσωρινής διαμονής (1) ΑριθμόςΠληθυσμόςΑριθμόςΠληθυσμός ΣΥΝΟΛΟ433,212299,275 133,937 303,242836,5662113,841840,407 1ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ144,556117,28027,276119,203324,952942,028326,980 3ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ34,15015,71018,44015,82646,58144846,629 4ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ73,67649,52824,14850,038142,71430478143,192 5ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ114,66284,06830,59485,171234,204701,126235,330 6 ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 66,16832,68933,47933,00488,1151316188,276 Σημειώσεις (1): Περιλαμβάνονται οι κανονικές κατοικίες που ήταν κενές, διαθέσιμες για ενοικίαση ή πώληση, για κατεδάφιση και κατοικίες που δεν χρησιμοποιούνταν για σκοπούς συνήθους διαμονής αλλά ως εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες. Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

24 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΕΠΑΡΧΙΑ ΣύνολοΕπαρχία Λευκωσίας Επαρχία Αμμοχώστου Επαρχία ΛάρνακαςΕπαρχία ΛεμεσούΕπαρχία Πάφου ΣύνολοΑστικήΑγροτικήΣύνολοΑστικήΑγροτικήΣύνολοΑγροτικήΣύνολοΑστικήΑγροτικήΣύνολοΑστικήΑγροτικήΣύνολοΑστικήΑγροτική Σύνολο431,059262,916168,143143,670106,98336,68734,056 73,18939,12034,069114,22178,10536,11665,92338,70827,215 Πριν το 19193,9689503,0181,04132971272 9421737691,7193891,33019459135 1919-19459,1292,8776,2523,1011,2251,876271 1,5275191,0083,0878452,2421,143288855 1946-196020,34310,9389,4058,2215,1943,027724 2,1851,0141,1716,7273,9692,7582,4867611,725 1961-197024,25515,7688,4879,5096,6342,875993 2,4821,2881,1948,9516,6722,2792,3201,1741,146 1971-198061,24742,85318,39425,23119,4875,7443,824 10,0046,0533,95117,50314,0153,4884,6853,2981,387 1981-199085,50357,69827,80527,02020,6546,3666,894 15,60210,0375,56526,24219,6706,5729,7457,3372,408 1991-200070,09443,74926,34522,39816,8675,5315,492 12,7307,2515,47917,56311,9125,65111,9117,7194,192 2001-200554,89731,20023,69715,12711,8403,2874,638 9,2784,3924,88611,1206,7134,40714,7348,2556,479 200617,91410,1547,7604,8833,9299542,285 2,8551,4881,3673,1231,9751,1484,7682,7622,006 200716,4388,8187,6204,6813,7079742,075 3,0351,3401,6953,1462,0421,1043,5011,7291,772 200819,20010,5448,6565,4584,2701,1882,165 4,0231,7002,3234,1382,7881,3503,4161,7861,630 200916,3439,2177,1265,3044,0081,2961,855 2,7871,4191,3683,7552,6051,1502,6421,1851,457 201012,1246,8435,2813,8952,6721,223921 2,1321,0201,1123,2272,1471,0801,9491,004945 201110,0985,7334,3653,6942,5131,181455 1,9758181,1572,7441,8019431,230601629

25 Οι 363,788 μονάδες σε σύνολο 431,059 δηλαδή το 85% ολοκληρώθηκε πριν το 2007 Δεν είναι κάτι νέο αυτό, είναι κοινό γνωστό περίπου 90 % του κτιριακού αποθέματος είναι χωρίς ίχνος θερμομόνωσης ! ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ – θερμομόνωση οροφών σε 100.000 μονάδες (με προτεραιότητα τα χαμηλά εισοδήματα) μέχρι το 2016 ! Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

26 ON THE RELATION BETWEEN THE ENERGY AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE RESIDENTIAL SECTOR. M. Santamouris, K. Kapsis, D. Korres, I. Livada, C. Pavlou and M.N. Assimakopoulos ποσο Ποσοστό επί διαθέσιμου εισοδήματος Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

27 Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

28 Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

29 25 εκ σε επίδομα θέρμανσης σε ορίζοντα πενταετίας -Μερική επιδότηση της θέρμανσης 10.000 νοικοκυριών -22+ εκ εξαγωγικό συνάλλαγμα -Θέσεις εργασίας ? -Προστιθέμενη αξία ? -Τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει πλέον οικονομική δυνατότητα ? Υπό αυτή την έννοια ουδέποτε έχω κατανοήσει γιατί επί σειρά ετών καταβαλλόταν επίδομα ορεινών περιοχών (επίδομα θέρμανσης) ύψους 5,2 εκ ετησίως 25 εκ ως ειδικό 5ετες σχέδιο επιδότησης 50% του κόστους θερμομόνωσης (με μέγιστο επιλέξιμο ποσό) -1000 θέσεις εργασίας -οικονομική δραστηριότητα 50 εκ με έντονα στοιχεία εγχώριας παραγωγή και προστιθέμενης αξίας -με το τέλος της 5 ετίας και οι 10 χιλιάδες οικοδομές θα ήταν θερμομονωμένες

30 Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA

31 The KfW, formerly KfW Bankengruppe (banking group), is a German government- owned development bank, based in Frankfurt. Its name originally comes from Kreditanstalt für Wiederaufbau, meaning Reconstruction Credit Institute. It was formed in 1948 after World War II as part of the Marshall Plan.FrankfurtWorld War IIMarshall Plan It is owned by the Federal Republic of Germany (80%) and the States of Germany (20%).States of Germany Together with its exemption from corporate taxes due to its legal status as a public agency and unremunerated equity provided by its public shareholders, this allows KfW to provide loans for purposes prescribed by the KfW law at lower rates than commercial banks. KfW is not allowed to compete with commercial banks, but it facilitates their business in areas within its mandate. the largest business unit of the group, committed EUR 33.8 billion in 2008, mostly for housing (with conditions) and environmental protection in Germany.[4] It is especially active in promoting energy-efficient housing for owner-occupied houses as well as for landlords, both for new houses and refurbishments. Its energy efficiency standards for houses (KfW-60 and KfW-40) have become accepted standards in Germany. Concerning environmental protection, it promotes, among others, photovoltaic energy (solar cells) which has in turn received massive indirect subsidies through feed-in tariffs under the Renewable Energy Law of 2000. It also invests in municipal infrastructure such as public transport and sanitation[4]solar cellsfeed-in tariffsRenewable Energy Law The Supervisory Board is currently chaired by Wolfgang Schäuble, the German Federal Minister of FinanceWolfgang Schäuble Federal Minister of Finance Χρίστος Μαξούλης Dipl. Eng, MBA (On 30 Sept. 2012, total assets stood at €518 billion.)


Κατέβασμα ppt "«Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» «Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο» 5 Ιουλίου 2013 Χρίστος Μαξούλης, Μηχανολόγος Μηχανικός,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google