Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη Εσωτερικού Προϊόντος SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη Εσωτερικού Προϊόντος SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη Εσωτερικού Προϊόντος SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices

2 Επισκόπηση Σεναρίου – 1 Σκοπός Η επιχειρηματική διαδικασία αποτελείται από όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διαμόρφωση και την επεξεργασία ενός έργου ώστε να αναπτυχθεί ένα νέο προϊόν Επιπλέον, το σενάριο υποστηρίζεται από τις βασικές λειτουργίες του ελέγχου αντικειμένου κόστους, όπως είναι η προκαταρκτική κοστολόγηση και το κλείσιμο στο τέλος της περιόδου. Παροχές Δόμηση έργου Απλοποιημένη προκαταρκτική κοστολόγηση για σύνθετα έργα Τα επίπεδα αναθεώρησης διασφαλίζουν τη συνέπεια των δεδομένων Ροές βασικής διαδικασίας που καλύπτονται Διαχείριση Εγγράφων (Εύκολη Διαχείριση Εγγράφων) Αντιστοίχιση εγγράφου (KPR) στα βασικά αρχεία υλικού του έτοιμου προϊόντος Διαχείριση Έργου Δημιουργία έργου βάσει προτύπου Διαχείριση Δεδομένων Προϊόντος με το Engineering CM Δημιουργία αριθμού αλλαγής για το έργο σχεδίου Εμφάνιση του ΒΟΜ για το νέο προϊόν Επανεμφάνιση του ΒΟΜ (συνέπειες του αριθμού αλλαγής) Διαχείριση κατάστασης ΒΟΜ Αντιστοίχιση επιπέδου αναθεώρησης στο βασικό αρχείο υλικού του νέου προϊόντος Ελεγκτική Κόστους Προϊόντος Εκτίμηση κόστους υλικού για το νέο προϊόν πριν και μετά τις αλλαγές ΒΟΜ (εμφανίζονται οι συνέπειες της αλλαγής στην τιμή) Υπολογισμός υλικού Κλείσιμο Εργου Καταγραφή (μηχανολογικών) δραστηριοτήτων ανάπτυξη Κλείσιμο και Τακτοποίηση έργου Σκοπός και Πλεονεκτήματα:

3 Επισκόπηση Σεναρίου – 2 Απαιτείται Το πακέτο βελτίωσης 4 του SAP για SAP ERP 6.0 Ρόλοι εταιρίας στις ροές διαδικασίας Διευθυντής Έργου Ελεγκτής Κόστους Προϊόντος Ειδικός Μηχανολογίας Εργαζόμενος (Επαγγελματίας Χρήστης) Ελεγκτής Επιχείρησης Λογιστής Παγίων Εφαρμογές SAP που Απαιτούνται:

4 Επισκόπηση Σεναρίου – 3 Λεπτομερής Περιγραφή Διαδικασίας: Ανάπτυξη Εσωτερικού Προϊόντος Αυτό το σενάριο υποστηρίζει εταιρίας για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων. Το SAP PLM (Product Lifecycle Management) παρέχει τις λειτουργίες διαχείρισης έργου για την είσπραξη όλων των εξόδων και παραστατικών για την ανάπτυξη προϊόντος. Το έργο παρέχει μία κεντρική δομή για συγκέντρωση εξόδων και διαχείριση τεκμηρίωσης. Η σαφής διαχείριση ΒΟΜ και οι λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων προϊόντος βοηθούν να μετατροπούν οι προδιαγραφές του προϊόντος σε μηχανικό ΒΟΜ που μπορεί να αντιγραφεί για να δημιουργήσει ΒΟΜ παραγωγής. Όλες οι δραστηριότητες έργου καταγράφηκαν.  Το εσωτερικό τμήμα μελετών διαμορφώνει μία πρόταση μελέτης για το νέο προϊόν, που εξυπηρετεί ως βάση για τις προδιαγραφές του προϊόντος.  Το νέο βασικό αρχείο υλικού και ο ΒΟΜ υλικού δημιουργούνται στο backend σύστημα. Αργότερα, ο προγρ/στής παραγωγής δημιουργεί ένα φασεολόγιο ως βάση για την παραγωγή και τον υπολογισμό του προϊόντος.  Για να ελέγξετε το επίπεδο τιμής που καθόρισε το τμήμα μάρκετινγκ για το νέο προϊόν, ο ελεγκτής κόστους προϊόντος υπολογίζει τα έξοδα υλικού με την βοήθεια του ΒΟΜ και του φασεολογίου. Εάν η υπολογισμένη τιμή υπερβαίνει το καθορισμένο όριο τιμής, ένα συστατικό του ΒΟΜ του νέου προϊόντος αλλάζει με ένα φθηνότερο συστατικό, χρησιμοποιώντας την διαχείριση αλλαγών. Το τμήμα μελετών εκδίδει ένα βασικό αρχείο μηχανολογικών αλλαγών για την συγκέντρωση και καταγραφή όλων των αλλαγών σύμφωνα με το έγγραφο καθορισμού.  Μετά από μία δεύτερη κοστολόγηση (εκτίμηση κόστους), η τιμή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό. Τώρα μπορεί να καθοριστεί η κατάσταση ανάπτυξης του νέου προϊόντος αντιστοιχίζοντας ένα επίπεδο ελέγχου.  Στο τέλος του σεναρίου, το εσωτερικό τμήμα μελετών καταγράφει τις δραστηριότητες που εκτέλεσε κατά την διάρκεια του έργου και κλείνει το έργο.  Ο κατασκευαστής δημιουργεί ένα ΒΟΜ παραγωγής (αντιγράφοντας το ΒΟΜ μηχανικής (τύπος χρήσης 2) στο ΒΟΜ παραγωγής (τύπος χρήσης 1) QM στην παραγωγή, διαχείριση πιστώσεων και κλείσιμο εγκατάστασης και εταιρίας.

5 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Ανάπτυξη Εσωτερικού Προϊόντος Δ /ν τής Έργου Ειδικός Μηχανολογίας Ελεγκτής Επιχείρησης Τμήμα Μάρκετ ινγκ Δημιουργία ΒΟΜ Υλικού (155.37) Παραλαβή Αίτησης Μελέτης από Το Εσωτ.Τμήμα Μάρκετίνγκ Αίτηση Μελέτης για Νέο Προϊόν BOM = Πίνακας Υλικών, DM = Διαχείριση Εγγράφων Έγκριση Έργου Παραλαβή Προδιαγραφών από Εσωτ.Τμήμα Μάρκετινγκ και Δημιουργία Αρχ.Πληρ.Εργγράφων Δημ.Έργου Μελέτης Αντιστοίχ.Επιπέ δ.Αναθεώρ.με Υλικό Κεφαλ.Νέου Προϊόντος Δημ.Βασ.Αρχ.Υλ ικού για Υλικό Κεφαλίδας Δημ.Βασ.Αρχ.Μηχ ανολογ.Αλλαγών (ECM) για σχεδιασμό CAD Δημιουργία Αρχείου Πληροφοριών Εγγ΄ραφου Δημ.ΒΟΜ Παραγωγής από Μηχανολογ.BOM Σύνδεση Αρχ.Πληρ.Εγγρ. με Υλικό Κεφαλ. και Έγκριση Εγγράφου Ενεργοπ.Αρ.Αλλαγ ής Δημ.Φασεο λογίου (155.39) Ενημέρ.Εγγρ.Χρησιμοπ.Εγγρ.CAD & αντιστοίχ.με Υλικό Κεφαλ.Νέου Προϊόντος Δημ.Νέου Αρχ.Μηχανολογ.Αλλ αγών Αλλαγή ΒΟΜ και Εμφάνιση ΒΟΜ Αντιστοίχ.Επιπ έδ.Αναθεώρ. Καταγρ.Ωρών Εργασίας Έγκριση Ωρών Εργασίας Κλείδ.Βασ.Αρχ.Μ ηχανολ.Αλλαγών Διασύνδεση CAD Επεξεργ.Μελέτης Προϊόντος Εκτίμηση Κόστ.Προϊόντ.πο λύ Υψηλή Ενεργοπ.Αρ.Α λλαγής Εκτίμ.Κόστους Δημιουργ. Κανόνα Τακτοποίη σης Δημ.ως Σχετ.με Κοστολ.ΒΟΜ Ελεγκτής Κόστους Προϊόντος Εγκατ."Γενικά" για Κλείσ. Τέλους Περιόδ.(181) Δημιουργ.Εκτίμ. Κόστους με Δομή Ποσότητας Μεταφ.Κατα γεγραμ.Δεδ. σε Ελεγκτική Ολοκλήρ.Έ ργου τεχνικά Τακτοπ.έργ ου σε CO- PA Κλείσιμο ολοκληρ.έρ γου Κοστολόγηση Προσομοίωσης και Αναφοράς (187) Συνέχεια με Υπολογ. Πρότυπου Κόστους (154)

6 Διάγραμμα Ροής Εργασιών Διαχείριση Έργου Εργαζόμενος (Επαγγελματίας Χρήστης) Διευθυντής Έργου Λογιστής Παγίων Ελεγκτής Επιχείρησης Καταγρ.Ωρών Εργασίας Έγκριση Ωρών Εργασίας Μεταφ.Καταγεγ ραμ.Δεδομ.σε Ελεγκτική (Προαιρ.) Άμεση Κατανομ.Δραστ ηριότ. (Προαιρ.) Δημιουργ.Κανό να Τακτοποίησης Πραγματική Τακτοπ.Έργου σε Ανάλυση Κερδοφορίας (CO- PA) Ολοκλήρωση Έργου τεχνικά (Προαιρ.) Δημ.Παγίων Συντήρ.Κανόνα Τακτοποίησης Πραγματ.Τακτο ποίηση Έργου σε Διαχείριση Παγίων Κλείσιμο Ολοκληρ. Έργου Κλείσιμο Τέλους Περιόδου για Εγκατάστ.(1 81)

7 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

8 © 2010 SAP AG. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.  Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.  IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.  Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.  Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.  UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.  Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.  HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.  Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.  JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.  SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.  Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.  All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.  The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.  This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice.  SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.  SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.  The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages. 


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη Εσωτερικού Προϊόντος SAP Best Practices Baseline Package SAP Best Practices."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google