Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ΄2 28/11/14 Θ.Ε.: 1 Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β’ Βατικανή σύνοδος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ΄2 28/11/14 Θ.Ε.: 1 Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β’ Βατικανή σύνοδος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ΄2 28/11/14 Θ.Ε.: 1 Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β’ Βατικανή σύνοδος

2 Γενικά Β΄ Βατικανή Σύνοδος είναι το μέγιστο εκκλησιολογικό και εκκλησιαστικό γεγονός του 20ου αιώνα, το οποίο δεν έπαυσε να φέρει καρπούς τόσο για την Εκκλησία όσο και για τον κόσμο όλο στο σύνολό του. Οι σχέσεις της Εκκλησίας με τον κόσμο άλλαξαν και συνεχώς αλλάζουν. Σήμερα η Εκκλησία είναι παρούσα ταπεινά και όχι θριαμβολογικά, διότι o σημερινός άνθρωπος έχει ανάγκη από τον Θεό και από τον λόγο του Θεού, χρειάζεται να ξέρει από που έρχεται και που πηγαίνει.

3 Γενική εισαγωγή (Οι 4 περίοδοι) Η Β’ Βατικαν ή Σ ύ νοδος αναγγ έ λθηκε απ ό τον Π ά πα Ιω ά ννη ΚΓ’ στις 25 Ιανουαρ ί ου 1959. Μετ ά απ ό τρ ί χρονη προετοιμασ ί α διήρκεσε τρ ί α χρόνια διαιρούμενα σε τ έ σσερις περιόδους. Κατ ά την πρ ώ τη περ ί οδο οι συνοδικο ί Πατ έ ρες εργ ά στηκαν π ά νω στο σχ έ διο του διατ ά γμα ‐ τος περ ί θε ί ας Λατρε ί ας και το αρχικ ό σχ έ διο περ ί θεϊκ ή ς Αποκ ά‐ λυψης το οπο ί ο απορρ ί φθηκε αμ έ σως και ά ρχισε η εκ ν έ ου επε ‐ ξεργασ ί α του.

4 Η δε ύ τερη περ ί οδος (29 Σεπτεμβρ ί ου ‐ 4 Δεκεμβρ ί ου 1963) επικεν ‐ τρ ώ νεται στα εκκλησιολογικ ά ζητ ή ματα που ε ί χαν προγραμμα ‐ τικ ά τεθε ί ως σκοπο ί της Συν ό δου: μια καταλληλ ό τερη θεολογ ί α περ ί Εκκλησ ί ας, η αναν έ ωσ ή της, το θ έ μα του οικουμενισμο ύ και ο δι ά λογος με το σ ύ γχρονο κ ό σμο.

5 Η τρ ί τη περ ί οδος (14 Σεπτεμβρ ί ου ‐ 21 Νοεμβρ ί ου 1964) χαρακ ‐ τηρ ί ζεται απ ό την παρουσ ί α πλ έ ον, στους ή δη υπ ά ρχοντες παρα ‐ τηρητ έ ς απ ό τις εκκλησιαστικ έ ς κοιν ό τητες της Μεταρρ ύ θμισης, και εκπροσ ώ πων του Οικουμενικο ύ Πατριαρχε ί ου ό πως και γυ ‐ ναικ ώ ν στους ή δη υπ ά ρχοντες ά νδρες λαϊκο ύ ς ‘’ακροατ έ ς’’. Στις εργασ ί ες αυτ ή ς της περι ό δου μελετ ώ νται τα κε ί μενα περ ί Εκκλη ‐ σ ί ας, το δι ά ταγμα για το λειτο ύ ργημα των Επισκ ό πων, το κεφα ‐ λαι ώ δες ζ ή τημα της θρησκευτικ ή ς ελευθερ ί ας και αυτ ό περ ί εβραϊσμο ύ, το δι ά ταγμα για τη θεϊκ ή Αποκ ά λυψη.

6 Κατ ά την τ έ ταρτη περ ί οδο (14 Σεπτεμβρ ί ου ‐ 8 Δεκεμβρ ί ου 1965) έ χουμε την τελικ ή επεξεργασ ί α και ψ ή φιση των υπολο ί πων 6 συνοδικ ώ ν κειμ έ νων. Ο περισσ ό τερος χρ ό νος της συνοδικ ή ς ομ ή‐ γυρης αφιερ ώ θηκε στη δι ά ταξη για την Εκκλησ ί α μ έ σα στο σ ύ γ ‐ χρονο κ ό σμο. Στις 7 Δεκεμβρ ί ου ο Πα ύ λος Στ’ μαζ ί με τον εκπρ ό‐ σωπο του Οικουμενικο ύ Πατρι ά ρχη Αθηναγ ό ρα, ή ραν τα αναθ έ‐ ματα του 1054.

7 Πηγές http://www.cathenoria-thes.org/page846.html http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w eb&cd=8&ved=0CFQQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.co pycity.gr%2Fmyfiles%2Fcopy%2F1040_pages%252088.pd f&ei=mrN4VP2JOuP- ywPZ9YDYBg&usg=AFQjCNEdYT72ZxmmabFQFjcfLv1hT BkgEA


Κατέβασμα ppt "ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ΄2 28/11/14 Θ.Ε.: 1 Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β’ Βατικανή σύνοδος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google