Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία είχε ήδη στείλει στο διάστημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία είχε ήδη στείλει στο διάστημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία είχε ήδη στείλει στο διάστημα τον δορυφόρο Σπούτνικ 1 κάνοντας τους Αμερικανούς να φοβούνται όλο και περισσότερο για την ασφάλεια της χώρας τους. Θέλοντας λοιπόν να προστατευτούν απο μια πιθανή πυρηνική επίθεση των Ρώσων δημιούργησαν την υπηρεσία προηγμένων αμυντικών ερευνών ARPA (Advanced Research Project Agency) γνωστή ως DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) στις μέρες μας. Αποστολή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν να βοηθήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να αναπτυχθούν τεχνολογικά και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο θα μπορούσε να επιβιώσει σε μια ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση. ΗΠΑψυχρού πολέμουΡωσίαΣπούτνικ 1DARPAΗΠΑ

3 1)Ψυχολογικά προβλήματα 2)Ανάρμοστο περιεχόμενο 3)Online απάτες 4)Ηλεκτρονικό έγκλημα 5)Identity theft 6)Ασφάλεια

4 - Συνεχής π αραμονή σ το ί ντερνετ π ου α υξάνεται καθημερινά - Συμ π τώματα σ υνδρόμου α π όσυρσης ( θλιμμένη συμ π εριφορά ) - Αδυναμία τ ήρησης π ροκαθορισμένου χ ρόνου π αραμονής σ τοδιαδίκτυο - Άγχος, α ίσθηση α π οδιοργάνωσης ε κτός δ ιαδικτύου.

5 1)Η σχολική αποτυχία 2)Οι διαταραχές ύπνου 3)Μειωμένη αυτοεκτίμηση 4)Μοναξιά 5)Μειωμένη φυσική δραστηριότητα 6)Χαμηλή ποιότητα ζωής

6 Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό: Χρήση τείχους προστασίας (firewall) Χρήση λογισμικού προστασίας ενάντια σε ιούς και προγράμματα κατασκοπείας (spyware). Συνεχής ενημέρωση των χρηστών.

7 Το Διαδίκτυο ή Ίντερνετ είναι ένα ε π ικοινωνιακό δίκτυο, π ου ε π ιτρέ π ει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ ο π οιουδή π οτε διασυνδεδεμένου υ π ολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισμένη στην διασύνδεση ε π ιμέρους δικτύων ανά τον κόσμο και π ολυάριθμα τεχνολογικά π ρωτόκολλα. Στην π ιο εξειδικευμένη και π ερισσότερο χρησιμο π οιούμενη μορφή του, με τους όρους Διαδίκτυο, ( με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα ) π εριγράφεται το π αγκόσμιο π λέγμα διασυνδεδεμένων υ π ολογιστών και των υ π ηρεσιών και π ληροφοριών π ου π αρέχει στους χρήστες του. Το Διαδίκτυο χρησιμο π οιεί [ μεταγωγή π ακέτων ] και τη [ στοίβα π ρωτοκόλλων ] Σήμερα, ο όρος Διαδίκτυο κατέληξε να αναφέρεται στο π αγκόσμιο αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, το π αγκόσμιο αυτό δίκτυο γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό " Δ ". Η τεχνική της διασύνδεσης δικτύων μέσω μεταγωγής π ακέτων και της στοίβας π ρωτοκόλλων ονομάζεται [ Διαδικτύωση ]…

8


Κατέβασμα ppt "Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία είχε ήδη στείλει στο διάστημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google