Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Molekylspektra De olika färgerna representerar olika koncentrationer.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Molekylspektra De olika färgerna representerar olika koncentrationer."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Molekylspektra De olika färgerna representerar olika koncentrationer

2 Spectroskopi Molekylspektroskopi uv/vis
Absorptionsspektrometri infraröd (filterfotometri, fotospektrometri) Nefelometri (turbidimetri) Emissionsspektrometri fluorescens (fotoluminescens) (fosforescens)

3 Spektroskopi 2. Atomspektrometri Atomabsorption Atomemission Röntgenfluorescens 3 NMR-spektroskopi (kärn-magnetisk resonans)

4 Atom - molekyl Elektron- övergång n – s* storlek 2 - 6 eV 3p Vibration
Rotation C:a 0,001 eV

5 AtomAbsorptionsSpektrometri (AAS) FlamEmissionSpektrometri (FES)

6 Atomspektrum Absorption Emission Natrium-atom Natrium-atom våglängd

7 Ljusabsorption i atom Exitation Relaxation (de-exitation) E1 E1
Exiterad nivå Exiterad nivå Ef = hc/l DE = Ef DE = Ef Grundnivå E0 Grundnivå E0 Strålningslös övergång

8 Användningsområden för atomspektroskopi
Identifikation av metalljoner (Na, K, Cu , Hg,…, Koncentrationsbestämningar av metalljoner i kroppsvätskor Alternativ metod är jon-selektiv elektrod (jmf pH-elektrod)

9 Molekylabsorptionsspektrometri UV/VIS

10 Absorption i molekyl Transmittans Absorbans (= -log T) 1 10% Våglängd
560 560

11 Ljusabsorption i molekyl
Exitation Relaxation (de-exitation) E1 Strålningslös övergång Ef = hc/l DE = Ef DE = Ef Grundnivå Grundnivå E0

12 Absorptionsspektroskopi
Filter Vitt ljus Transmittans Prov 100% 35% 35% 100% våglängd Vatten

13 Absorptionsspektroskopi
Transmittans Prov I0 I 100% 35% (I= 0,35*I0) 100% 35% våglängd Absorbans Prov I0 I a I = I0* 10-A A = 0,456

14 Absorptionsspektroskopi
Absorbans Prov I0 I våglängd I = I0* 10-A scanning Absorbans Prov I0 I c c Samma våglängd

15 Absorbans - Transmittans

16 Absorptionsspektroskopi Koncetration
Absorbans Prov I0 I a A2 c1 A1 c1 c2 a c2 c

17 Absorptionsspektroskopi Kyvettbredd
Absorbans Prov I0 I A2 b1 A1 b1 b2 b2 c

18 Absorptionsspektroskopi Absorptionskefficient
Absorbans a1 (A (Max)) Prov I0 I a2 a1 våglängd I = I0* 10-A scanning Absorbans Prov a1 I0 I a2 a2 c Mätt vid olika våglängd

19 Ex. på Extinktionskoeffcient/ Molar absorptionskoefficient
(a eller  ) Ämne Molär absorptivitet vid 335 nm (M-1 cm-1) N-trans-cinnamoylimidazol 9370 α-Chymotrypsin 100 N-trans-cinnamoyl-α-chymotrypsin 520 Ex. Vilken absorbans har 1mM av (N-trans - cinn….) A = 520 * 0,001*1 = 0,520

20 Lambert-Beer´s lag

21 Höga absorbansvärden A C

22 Användningsområden av molekylspektroskopi(UV/VIS)
Koncentrationsbestämningar av lösningar och gaser, tex. Hb-bestämning, protein-bestämning, (alla lösningar som absorberar ljus i UV eller Visuella området.) Kinetiska studier

23 Kromoforer (ex) Dubbel och trippel-bindningar
Aromatiska ringar proteiner Phe, Tyr, Trp,His (280nm) Nukleotider C,G,A,T (260nm)

24 Spektrofotometri Filterfotometer

25 Spektrofotometri Spektrofotomer

26 Infraröd spektrometri IR

27 Molekylens vibrations- och rotationsnivåer
acetophenone Vibration 0,1 –0,01 eV Rotation C:a 0,001 eV

28 Absorption inom infraröda området
DE = Ef DE = Ef Exitation Ef = hc/l Relaxation Strålningslös övergång Grundnivå Grundnivå E0

29 >= 3000 cm-1 single bond stretch eg. C-H, O-H, and N-H cm-1 triple bond stretch eg. acetylenes, carbenes and nitriles cm-1 double bond stretch eg. carbonyls (C=O) or alkenes (C=C) "fingerprint" region various coupled stretch and deformation bands

30 Fluorescensspektrometri

31 Användningsområden flourescens
Bestämning av låga koncentrationer Bestämning av molekylers massa Immunologiska bestämningar

32 Luciferin-luciferas komplex
En ljusbringande substan och ett bakterie bakteriellt enzym (NADH konc. 0,1 nM – 1pM)

33 Eldfluga – Luceferas system
ATP konc ner till 0,001pM

34 Energidiagram

35 Ljusemission i molekyl
Exitation Relaxation (de-exitation) Strålnings- lös övergång E1 Ef = hc/l DE = Ef DE = Ef Grundnivå Grundnivå E0

36 Olika typer av luminiscens
Bioluminiscens, by a living organism Chemoluminiscens, resulting of a chemical reaction Electrochemiluminescence, by an electrochemical reaction Electroluminescence, in response to an electric current passed through it Phosphorescence, delayed re-radiation Fluorescence, where the emitted photons are of lower energy than those absorbed Radioluminescence, produced in a material by the bombardment of ionizing radiation Thermoluminescence, when absorbed light is re-emitted on heating.

37 Fluorimeter

38 Emissionspektroskopi
Transmittanas Prov 130 Prov våglängd Fluorescens Prov 130

39 Emissionspektroskopi
Prov Transmittans INGEN FLUORESCENS Prov våglängd

40 Kromoforer (ex) Aromatiska ringar (Benzen) proteiner Phe, Tyr, Trp,His (280nm) Nukleotider C,G,A,T (260nm) DNA, RNA Dubbel och trippel-bindningar

41 Flouroforer Aromatiska ringar
T. ex. Aminosyror: Tyr, 275nm – 303nm Trp 280nm – 348 nm

42 Fluorokromer Fluorescein 495 519 389 FITC; pH sensitive FluorX 494 520
  587 (AP Biotech) BODIPY-FL 503 512 TRITC 547 572 444 X-Rhodamine 570 576 548 XRITC Acridine Orange 503 530/640 DNA/RNA Ethidium Bromide 493 620  394

43 Flourescens colours Fluorescein

44 Rep. Molekylspektroskopi
Spektrofotometri (molekylspektroskopi): ljus absorberas i lösningen i proportion till koncentrationen. UV/VIS: koncentrationsbestämningar, bestämma hastigheten på en reaktion med färgomslag. IR: man kan även få fram vilket ämne det är i lösningen. Fluorimetri: ljus emitteras i proportion till koncentrationen. Mycket låga halter kan bestämmas med hjälp av fluoriscens.

45


Κατέβασμα ppt "Molekylspektra De olika färgerna representerar olika koncentrationer."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google