Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τάσος Αφέντης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχ/κος Ε.Μ.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τάσος Αφέντης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχ/κος Ε.Μ.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 & το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Τάσος Αφέντης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Υπεύθυνος Ποιότητας & Διαχειριστικής επάρκειας Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Μηχ/κος Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύων Δ.Ε.Υ.Α.Λ. Επικεφαλής επιθεωρητής (Lead auditor) Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας TUV AUSTRIA HELLAS

2 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ΕΛΟΤ 1429
Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις Managerial capability of organizations implementing projects of public interest - Requirements ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HELLENIC STANDARD

3 ΕΛΟΤ 1429 “… το παρόν πρότυπο εντάσσεται στην κατηγορία των προτύπων συστημάτων διαχείρισης…” “… το παρόν πρότυπο εντάσσεται στη σειρά προτύπων για τη διαχειριστική επάρκεια των οργανισμών που υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα…καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου…αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013…” “…το παρόν πρότυπο προδιαγράφει ένα Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (εφεξής «ΣΔΕΠ» ή «σύστημα») το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι οργανισμοί ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα και να επιζητούν την αναβάθμιση της διαχειριστικής τους ωριμότητας μέσω της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων στη λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών τους…”

4 Πρότυπα ΕΛΟΤ για τη Δημόσια Διοίκηση
Πεδίο Εφαρμογής: Έργα του ΕΣΠΑ ΕΛΟΤ 1429: Κριτήρια αξιολόγησης διαχειριστικής επάρκειας οργανισμών υλοποίησης έργων (και συγχρηματοδοτούμενων) ΕΛΟΤ 1430: Οδηγός κοινωνικής ευθύνης οργανισμών- Απολογιστικές εκθέσεις ΕΛΟΤ : Οδηγός εφαρμογής για οργανισμούς υλοποίησης τεχνικών έργων ΕΛΟΤ : Οδηγός εφαρμογής για οργανισμούς υλοποίησης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. ΕΛΟΤ : Οδηγός εφαρμογής για οργανισμούς υλοποίησης δράσεων με ίδια μέσα (αυτεπιστασία). ΕΛΟΤ 1432: Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας οργανισμών – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές.

5 4. Σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας
Τα κεφάλαια του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 είναι κατ΄ αντιστοιχία του προτύπου EN ISO 9001:2008 4. Σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας 4.1 Γενικές Απαιτήσεις 4.2 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης 5.      Διοίκηση και οργάνωση 5.1 Δέσμευση της διοίκησης 5.2 Οργάνωση 5.3 Επικοινωνία 5.4 Ανασκόπηση του συστήματος και προγραμματισμός

6 6. Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή
Τα κεφάλαια του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 είναι κατ΄ αντιστοιχία του προτύπου EN ISO 9001:2008 6.     Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή 6.1 Ανθρώπινο δυναμικό και περιβάλλον εργασίας 6.2 Υποδομές , εξοπλισμός και μέσα 7.      Υλοποίηση έργου 7.1 Διεργασίες έναρξης του έργου 7.2 Διεργασίες σχεδιασμού 7.3 Εκτέλεση με ίδια μέσα – ανάθεση συμβάσεων με δημόσιο διαγωνισμό 7.4 Παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου 7.5 Διεργασίες διαχειριστικού κλεισίματος του έργου

7 8. Απολογισμός, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Τα κεφάλαια του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 είναι κατ΄ αντιστοιχία του προτύπου EN ISO 9001:2008 8.      Απολογισμός, ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 8.1 Γενικά 8.2 Εσωτερικές επιθεωρήσεις 8.3 Εξωτερικοί έλεγχοι 8.4 Διαχείριση παραπόνων 8.5 Απολογισμός και συμπεράσματα για βελτίωση και μελλοντική αξιοποίηση

8

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 ΕΛΟΤ 1429:2008

10 Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας της ΔΕΥΑΛ είναι η αποτελεσματική λειτουργία και η διαχείριση της ποιότητας σε ότι αφορά τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων έργων που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΛ, την επίβλεψη και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, την εξυπηρέτηση των χρηστών του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και την εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων (χημικών και μικροβιολογικών) για λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ αλλά και τρίτων

11 Πεδίο εφαρμογής όσο αφορά το πρότυπο ISO 9001:2008 είναι η διαχείριση των έργων και υπηρεσιών που υλοποιεί η ΔΕΥΑΛ, η επίβλεψη και η συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, η εξυπηρέτηση των χρηστών του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων (χημικών και μικροβιολογικών) για λογαριασμό της ΔΕΥΑΛ και τρίτων. Πεδίο εφαρμογής όσο αφορά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 είναι ο Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, η παρακολούθηση έργων και υπηρεσιών η πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και η οικονομική διαχείριση έργων και υπηρεσιών .

12 · Εγχειρίδιο Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας
Η τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας περιλαμβάνει: · Εγχειρίδιο Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας · Διαδικασίες Συστήματος · Οδηγίες εργασίας · Έντυπα Συστήματος - Αρχεία Ε.Π. & Δ.Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΑΡΧΕΙΑ

13 Continuous improvement ?
Deming’s wheel (P.D.C.A.) PLAN DO ACT CHECK Continuous Improvement ISO 9000

14 PLAN DO ACT CHECK ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Σχεδιάζω: καθιερώνω τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις διεργασίες που είναι απαραίτητες για να παραχθούν αποτελέσματα σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των πελατών και τις πολιτικές του οργανισμού Εκτελώ: Θέτω σε εφαρμογή τις διεργασίες Ελέγχω: Παρακολουθώ και μετρώ τις διεργασίες και το προϊόν ως προς τις πολιτικές, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις για το προϊόν και εκθέτω τα αποτελέσματα Ενεργώ: Αναλαμβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών PLAN DO ACT CHECK

15 Systemic approach ? Continuous improvement of the
Quality Management System CLIENT CLIENT Management Responsibility Satisfaction Resource Management Measurement, Analysis and Improvement Requirements Product / Service Realization Input Data Output Data Product Service

16 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ (ΔΠ)

17 2. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΔ)

18 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (ΥΛ)

19 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΠ)

20 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

21 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΛ

22 ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Υπεύθυνος και τα στελέχη της μονάδας αναφέρονται στο Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ Η μονάδα σχεδιάζει και διερευνά την ωρίμανση των έργων που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από τη ΔΕΥΑΛ. Στοιχεία Αντικειμένου Εργασίας ·         Προετοιμασία και μέριμνα της υλοποίησης δράσεων και των ενεργειών ωρίμανσης έργων (π.χ. μελέτες, αδειοδοτήσεις κτλ.) ·         Σχεδιασμός του έργου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης ·         Υποβολή πρότασης – αίτησης σε περίπτωση χρηματοδοτούμενων έργων

23 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ
Ο Υπεύθυνος και τα στελέχη της μονάδας αναφέρονται στο Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ Σχεδιάζει και προγραμματίζει σε ετήσια βάση σε συνεργασία με το Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ τα έργα που προτίθεται να υλοποιήσει. Στοιχεία Αντικειμένου Εργασίας ·        Συνεργασία και με άλλες μονάδες της ΔΕΥΑΛ για τον προγραμματισμό των έργων ·        Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσεων – έργων, εκτίμηση προϋπολογισμού και σχέδιο χρηματοδότησης έργων. ·        Εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης και ιεράρχησης των έργων στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού

24 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο Υπεύθυνος και τα στελέχη της Μονάδας αναφέρονται στον Προϊστάμενο του τμήματος νέων έργων και στο Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ Η μονάδα είναι αρμόδια για όλες της ενέργειες που απαιτούνται από την κατάρτιση της προκήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου μέχρι και τη σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο  Στοιχεία Αντικειμένου Εργασίας ·         Μέριμνα για την επιλογή του τρόπου υλοποίησης του έργου ·         Σύνταξη των προκηρύξεων και δημοσιοποίησης τους ·        Διενέργεια διαγωνισμών, έλεγχος προσφορών και επιλογή αναδόχου ·         Χειρισμός των ενστάσεων ·         Διεξαγωγή αναγκαίων προσυμβατικών ελέγχων ·         Κατάρτιση συμβάσεων σε συνεργασία με το νομικό τμήμα της ΔΕΥΑΛ και μέριμνα για την υπογραφή τους

25 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τα στελέχη της Μονάδας αναφέρονται στον Προϊστάμενο του τμήματος νέων έργων και στο Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ Η μονάδα είναι αρμόδια για όλες τις ενέργειες μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου από την παραλαβή του φακέλου του αναδόχου μέχρι και την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου

26 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στοιχεία Αντικειμένου Εργασίας ·         Τήρηση φακέλου έργου ·         Παρακολούθηση του σχεδίου υλοποίησης έργου ·         Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργου ·         Τήρηση ημερολογίου έργου ·         Επικοινωνία με φορείς σχετικά με την πρόοδο του έργου (π.χ. στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με Διαχειριστική αρχή) ü      Κατάρτιση και διαβίβαση εκθέσεων/ αναφορών ü      Αποστολή τριμηνιαίων δελτίων ü      Κοινοποίηση εγγράφων που αφορούν τις πράξεις στη Διαχειριστική Αρχή ·         Ενημέρωση Διαχειριστικής αρχής για τυχόν τροποποίηση του έργου, διαφοροποίηση συνθηκών υλοποίησης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ·         Εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου και ειδικά: ü      Έλεγχος και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) ü      Έλεγχος της υλοποίησης των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων ü      Διενέργεια επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων ·            Εφαρμογή και έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων δημοσιοποίησης/ δημοσιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων ·            Συνεργασία με εξωτερικούς ελέγχους: ü     Παροχή εγγράφων, δικαιολογητικών ή στοιχείων πράξης σε εθνικούς ή ελεγκτικούς μηχανισμούς ü     Αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ü     Ενημέρωση αναδόχου για τις υποχρεώσεις του ως προς την αποδοχή ελέγχων Εφαρμογή συστήματος τήρησης εγγράφων /δικαιολογητικών υλοποίησης για το απαιτούμενο με βάση το θεσμικό πλαίσιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του έργου

27 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ο Υπεύθυνος και τα στελέχη της μονάδας αναφέρονται στο Διευθυντή των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ  Η μονάδα είναι αρμόδια για τη διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου του έργου

28 ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Στοιχεία Αντικειμένου Εργασίας ·            Διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου ·            Στην περίπτωση έμμεσων πληρωμών τακτική ενημέρωση της Διαχειριστικής Αρχής και της Αρχής Πληρωμής ·            Τεκμηρίωση της διαδρομής ελέγχου ·            Δημοσιονομικός έλεγχος (νομιμότητας και κανονικότητας) των πληρωμών της πράξης ·            Διασφάλιση της επιλεξιμότητας των δαπανών στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου ·            Έλεγχος των παραστατικών ·            Διενέργεια των πληρωμών του έργου με βάση τη σχετική διαδικασία ·            Καταχώρηση εισπράξεων/ πληρωμών στο λογιστικό σύστημα της ΔΕΥΑΛ ·            Τήρηση των ειδικών απαιτήσεων στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων: ü      Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας ή φακέλου όπου απαιτείται ü      Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δελτίων του συγχρηματοδοτούμενου έργου στη Διαχειριστική αρχή ü      Τήρηση ανεξάρτητου λογαριασμού για το έργο ·            Ασφαλής τήρηση αρχείων και προστασία της πρόσβασης σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή όργανα Αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και παροχή εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων πράξεων σε εθνικούς ή κοινοτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.

29 Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ Παροχή Νομικής υποστήριξης για όλα τα Νομικά ζητήματα της ΔΕΥΑΛ που προκύπτουν μέσα από τη λειτουργία της. Η Νομική υποστήριξη της ΔΕΥΑΛ έχει όλες τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της και επιπρόσθετα: ·         Ασχολείται με κάθε είδους νομικά ζητήματα της ΔΕΥΑΛ και γνωμοδοτεί για θέματα που προκύπτουν ·         Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησης για τα ζητήματα της αρμοδιότητας του ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης ·         Παρέχει νομική υποστήριξη κατά την κατάρτιση των κάθε είδους συμβάσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών και διακηρύξεων (προμήθειες, παραγγελίες, εργολαβίες, μισθώσεις, υπηρεσίες κτλ.) ·         Αναλαμβάνει το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και διαφορών της ΔΕΥΑΛ προς τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της ΔΕΥΑΛ ·         Παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία για τα δημόσια έργα σε συνεργασία το αρμόδιο στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών και το Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ και την αναγνωρίζει ως προς τη σχετικότητα με τις δραστηριότητες της ΔΕΥΑΛ. ·         Εντοπίζει και επισημαίνει σε συνεργασία με το αρμόδιο στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας τυχόν αλλαγές στη νομοθεσία δημοσίων έργων ·         Διαχειρίζεται νομικά θέματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και υπολοίπων έργων που υλοποιεί η ΔΕΥΑΛ.

30 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
(ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ01 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ02 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ03 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ04 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ05 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ – ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ06 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ07 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ08 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ09 ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ12 ΠΡΟΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΛ-ΤμΝΕ-Δ15


Κατέβασμα ppt "Τάσος Αφέντης Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχ/κος Ε.Μ.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google