Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
1

2 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Ο θεσμός των ΑΕΟ εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από Δεν υπάρχει υποχρέωση των οικονομικών φορέων να γίνουν ΑΕΟ - είναι θέμα επιλογής τους 2

3 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Νομικό Πλαίσιο: Άρθρο 5α του ΚΤΚ (Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2913/92), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν. (ΕΚ) αρ. 648/2005. Άρθρα 14α έως 14κδ των ΔΕΚΤΚ (Καν. (ΕΟΚ) αριθ.2454/93), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Καν. (ΕΚ) αρ. 1875/2006. Οδηγίες της ΕΕ για τους ΑΕΟ, Έγγραφο TAXUD/2006/1450. ΑΥΟΟ /955/Α0019/ ΕΔΥΟΟ /1938/Α0019/ 3

4 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει σε δραστηριότητες που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. 4

5 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Αναγκαιότητα Εισαγωγής του θεσμού ΑΕΟ: Πρότυπα για την Ασφάλεια και τη Διευκόλυνση του Παγκόσμιου Εμπορίου (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade) που έχει επικυρώσει ο ΠΟΤ. WCO SAFE – Πλαίσιο Προτύπων για την Ασφάλεια και Προστασία της ΠΟΤ. Ανάγκη για λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της τρομοκρατίας και ειδικότερα η ανάγκη για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη. Συνεργασία της Ε.Ε. και των Η.Π.Α εναντίον της τρομοκρατίας, με απώτερο σκοπό την ανάλογη προσαρμογή των τελωνειακών ελέγχων προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου. 5

6 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Εμπλεκόμενοι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα: Κατασκευαστές (παραγωγοί) – Manufacturers Εξαγωγείς – Exporters Διαμεταφορείς – Freight Forwarders Διαχειριστές αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης και εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης – Warehouse Keepers Εκτελωνιστές – Customs Agents Μεταφορείς – Carriers Εισαγωγείς - Importers 6

7 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Είδη Πιστοποιητικών ΑΕΟ: AEO-C – Τελωνειακές Απλουστεύσεις AEO-S – Ασφάλεια και Προστασία AEO-F – Τελωνειακές Απλουστεύσεις & Ασφάλεια και Προστασία 7

8 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
AEO-C – Τελωνειακές Απλουστεύσεις: Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, ζητούν να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, και πληρούν τα κριτήρια: Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης, Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρίσεων, Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα. 8

9 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
AEO-S – Ασφάλεια και Προστασία: Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ζητούν να επωφελούνται από διευκολύνσεις σχετικούς με τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα (με εξαίρεση το άρθρο 14ζ των ΔΕΚΤΚ) και πληρούν τα κριτήρια: Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης, Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων, Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, Κατά περίπτωση κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας 9

10 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
AEO-F – Τελωνειακές Απλουστεύσεις & Ασφάλεια και Προστασία : Χορηγείται στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι ζητούν να επωφελούνται από απλουστεύσεις που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία και από διευκολύνσεις σχετικούς με τελωνειακούς ελέγχους που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας, είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα και πληρούν τα κριτήρια: Κατάλληλο ιστορικό τελωνειακής συμμόρφωσης, Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και μεταφορικών καταχωρίσεων, Χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα, Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας 10

11 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Κριτήριο κατάλληλου ιστορικού τελωνειακής συμμόρφωσης: Το ιστορικό συμμόρφωσης θεωρείται ικανοποιητικό αν: Κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης δεν έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας από: τον αιτούντα, τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία ή ελέγχουν την διοίκησή της, τον νόμιμο αντιπρόσωπο του αιτούντος σε τελωνειακά θέματα ή τον υπεύθυνο για τελωνειακά θέματα του αιτούντος. 11

12 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟ: Ευκολότερη υπαγωγή στις τελωνειακές απλουστεύσεις Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς Προτεραιότητα στη διεκπεραίωση φορτίων εάν έχουν επιλεγεί για φυσικό έλεγχο Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων Μειωμένη σειρά δεδομένων για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου/εξόδου Προειδοποίηση για διενέργεια ελέγχου 12

13 Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)
Άλλα πλεονεκτήματα Κατόχων Πιστοποιητικού ΑΕΟ: Έμμεσα οφέλη μείωση κλοπών και ατυχημάτων μείωση καθυστερήσεων λόγω βελτίωσης του προγραμματισμού, αύξηση πιστών πελατών, μεγαλύτερη ενεργός συμμετοχή των υπαλλήλων) Βελτίωση σχέσεων των ΑΕΟ με τις τελωνειακές αρχές Αναγνώριση ΑΕΟ ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου Αμοιβαία αναγνώριση στα πλαίσια διμερών συμφωνιών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών 13


Κατέβασμα ppt "Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας Authorized Economic Operator (AEO)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google