Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the Commission cannot.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the Commission cannot."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. AVARES 2012-1-GR1-LEO05-10057 Enhance attractiveness of renewable energy training by virtual reality ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ « Διδασκαλία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με χρήση Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας » Πάτρα, 24 Σε π τεμβρίου, 2014 Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Περίγραμμα π αρουσίασης AVARES Presentation on Current Status 2 Τι είναι το AVARES; Κύριοι Στόχοι του AVARES Παρουσιάσεις με γραφικά Προχωρημένες π ροσομοιώσεις 3 Δ Κόσμος Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας AVARES Στρατηγικές Μάθησης στο AVARES Πιλοτικές Εφαρμογές Εταίροι του έργου

3 Τί είναι το AVARES; 3 AVARES Presentation on Current Status Είναι ένα έργο LLP LdV TOI Τι είναι το LLP; Το LLP (Life Long Programme) σχεδιάστηκε για να είναι δυνατόν όλοι, σε κάθε στάδιο της ζωής τους, να συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες εμπειρίες μάθησης καθώς και για την ανάπτυξη της μόρφωσης και εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει: Commenius (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση) LdV (επαγγελματική μόρφωση και εκπαίδευση) Grundtvig (μόρφωση ενηλίκων)

4 4 AVARES Presentation on Current Status Τι είναι το LdV; Τι είναι το TOI; Το Leonardo da Vinci (LdV) είναι ένα υπο- πρόγραμμα που χρηματοδοτεί έργα στο χώρο της επαγγελματικής μόρφωσης και εκπαίδευσης. Transfer of Innovation (ΤΟΙ) είναι μια δράση του LdV που αποσκοπεί στην βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Μόρφωσης και Εκπαίδευσης (Vocational Education and Training-VET) με τη μεταφορά υπαρχόντων μέσων σε νέα περιβάλλοντα. Τί είναι το AVARES;

5 5 AVARES Presentation on Current Status Το LLP δεν υ π άρχει π λέον Το ERASMUS+ είναι ο αντικαταστάτης του για την π ερίοδο 2014-2020 (education, training, youth and sports) Τί είναι το AVARES;

6 6 Κύριος Στόχος του AVARES AVARES Presentation on Current Status “AVARES project intents to make a transfer of RESNET training modules into virtual reality in order to make the education more attractive for young people”. Τι είναι το RESNET; Είναι ένα π ροηγούμενο έργο LdV TOI, το ο π οίο ανέ π τυξε ένα σύστημα για διδασκαλία / μάθηση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( ΑΠΕ ).

7 7 AVARES Presentation on Current Status Το RESNET π εριλάμβανε 5 τμήματα, π ου ήταν βασισμένα κυρίως σε κείμενα εμ π λουτισμένα με εικόνες και α π λές π ροσομοιώσεις : ◦ Ηλιακή ενέργεια ◦ Υδάτινη ενέργεια ◦ Αιολική ενέργεια ◦ Ενέργεια βιομάζας ◦ Γεωθερμική ενέργεια Κύριος Στόχος του AVARES

8 8 AVARES Presentation on Current Status Εμ π λουτισμός των υ π αρχόντων τμημάτων με χρήση π ροχωρημένων τεχνολογιών για αύξηση της ελκυστικότητας. Πιο συγκεκριμένα o Μεταφορά της κειμενικής μορφής του μαθησιακού υλικού σε μορφή γραφικής π αρουσίασης o Παραγωγή π ροχωρημένων π ροσομοιώσεων για λειτουργίες μηχανών ή διαδικασίες φαινομένων o Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου για α π οθήκευση του μαθησιακού υλικού o Παραγωγή 3 Δ ρεαλιστικών αντικειμένων o Κατασκευή 3 Δ εικονικού κόσμου για διδασκαλία / μάθηση για ΑΠΕ Κύριοι Στόχοι του AVARES

9 9 Παρουσιάσεις με γραφικά AVARES Presentation on Current Status

10 10 AVARES Presentation on Current Status Παρουσιάσεις με γραφικά

11 11 AVARES Presentation on Current Status Παρουσιάσεις με γραφικά

12 12 Προχωρημένες Προσομοιώσεις AVARES Presentation on Current Status

13 13 3 Δ Εικονικός Κόσμος AVARES Presentation on Current Status

14 14 3 Δ Εικονικός Κόσμος (Auditorium) AVARES Presentation on Current Status

15 15 3 Δ Εικονικός Κόσμος (Island) AVARES Presentation on Current Status

16 16 3 Δ Εικονικός Κόσμος (Displays) AVARES Presentation on Current Status

17 17 3 Δ Ρεαλιστικά Αντικείμενα AVARES Presentation on Current Status

18 18 Πλατφόρμα AVARES AVARES Presentation on Current Status

19 19 Στρατηγικές Μάθησης στο AVARES AVARES Presentation on Current Status Αυτό-μάθηση-Self-learning: χωρίς δάσκαλο, χωρίς οδηγίες) Σύγχρονη μάθηση βασισμένη σε τάξη- Class-based synchronous learning: εικονική τάξη, μάθηση εξ’ αποστάσεως, εικονικός-δάσκαλος διευθύνει τη μαθησιακή διαδικασία σε πραγματικό χρόνο)

20 20 Στρατηγικές Μάθησης στο AVARES AVARES Presentation on Current Status Ασύγχρονη μάθηση βασισμένη σε τάξη- Class-based asynchronous learning: εικονική τάξη, μάθηση εξ’ αποστάσεως, μάθηση βασισμένη σε οδηγίες) Μικτή μάθηση-Blended learning: πραγματική τάξη, δραστηριότητες στον 3Δ κόσμο χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια κλασσικού μαθήματος)

21 21 Πιλοτικές Εφαρμογές AVARES Presentation on Current Status Mini-Pilot-1: Πανεπιστήμιο Πατρών, Μάρτιος 2014 Mini-Pilot-2: Βουκουρέστι, Ρουμανία, Μάϊος 2014 Mini-Pilot-3: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Νίτρας, Σλοβακία, Ιούνιος 2014 Main Pilot: Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή, Πενέλα, Πορτογαλία

22 22 Πιλοτικές Εφαρμογές AVARES Presentation on Current Status Τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο από ενθαρρυντικά. Οι μαθητές όχι μόνο έμειναν ευχαριστημένοι από την χρήση της πλατφόρμας, αλλά είχαν και καλύτερη απόδοση στα τεστ αξιολόγησης. Μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα σε πραγματική τάξη σαν μέρος μαθήματος. Όσοι ενδιαφέρονται γι’ αυτό να έλθουν σε επαφή μαζί μας.

23 23 Εταίροι του έργου AVARES Presentation on Current Status University of Patras, Greece (UP)-Coordinator Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia (SUA) e-Training Solutions, Dresden, Germany (eTS) Escola Tecnologica e Profissional de Sico, Penela, Portugal (ETP) Centre of Training European, Bucharest, Romania (CTE) Alfa Ideas and Technologies, Kaunas, Lithuania (FITIN)

24 Ευχαριστώ για την π ροσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the Commission cannot."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google