Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικά Προγράμματα ΓΓΕΤ Εισηγήτρια: Ματίνα Κουμεντάκου Δ/ντρια στη Δ/νση Ερευνητικών Προγραμμάτων, ΓΓΕΤ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικά Προγράμματα ΓΓΕΤ Εισηγήτρια: Ματίνα Κουμεντάκου Δ/ντρια στη Δ/νση Ερευνητικών Προγραμμάτων, ΓΓΕΤ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικά Προγράμματα ΓΓΕΤ Εισηγήτρια: Ματίνα Κουμεντάκου Δ/ντρια στη Δ/νση Ερευνητικών Προγραμμάτων, ΓΓΕΤ

2 Εισαγωγή Στρατηγικό Στόχος του ΕΠΑΝ αποτελεί η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και από τους βασικούς συντελεστές της επίτευξης του στόχου αυτού αποτελεί και ο τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η ΓΓΕΤ με την πείρα και τα διδάγματα των 2 ΕΠΕΤ και της πρωτοβουλίας STRIDE σχεδίασε προγράμματα και δράσεις που έχουν σκοπό αφ’ ενός την ανάπτυξη νέου ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και αφ’ ετέρου τη βελτίωση της διασύνδεσης της έρευνας και της παραγωγής. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα προγράμματα ΠΕΝΕΔ, ΕΝΤΕΡ και ΗΡΩΝ και στην δεύτερη το ΠΑΒΕΤ και το ΠΑΒΕΤ ΝΕ.

3 ΠΕΝΕΔ (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικών Δυναμικού) Η δράση στοχεύει στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων (πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) οι οποίοι μπορούν, στα πλαίσια ερευνητικού έργου, να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή – σε τομείς αιχμής. Απευθύνεται στα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και υποβάλλουν την πρόταση αφού έχουν εξασφαλίσει τη συνεργασία φορέα συγχρηματοδότησης και ο οποίος μπορεί να είναι παραγωγική μονάδα ή μονάδα παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του αν ανήκει στο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και δραστηριοποιείται στη θεματική περιοχή στην οποία αναφέρεται η ερευνητική πρόταση.

4 ΠΕΝΕΔ (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικών Δυναμικού) Ο φορέας συγχρηματοδότησης μετέχει με τουλάχιστον 10% του προϋπολογισμού είτε αμέσως δηλαδή με μετρητά είτε εμμέσως δηλαδή με υλικά και υπηρεσίες, έμπειρους ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, δεδομένα αναλώσιμα, είτε μικτά. Εφ’ όσον ο Ανάδοχος είναι Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο απαιτείται και συνεργασία Πανεπιστημίου το οποίο θα χορηγήσει τον ή τους διδακτορικούς τίτλους. Η δράση χρηματοδοτεί δαπάνες αμοιβών νέων και έμπειρων ερευνητών, μετακινήσεις, αναλώσιμα, διοργάνωση σεμιναρίων.

5 ΕΝΤΕΡ Το πρόγραμμα επιδιώκει την προσέλκυση αξιόλογων ερευνητών από το εξωτερικό και την ένταξή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας με κύριο στόχο τη μεταφορά Ε και Τ πληροφοριών και τεχνογνωσίας από τον διεθνή χώρο προς τις ελληνικές ερευνητικές μονάδες και τη βελτίωση της δικτυώσεις ελληνικών ερευνητικών μονάδων με ξένες.

6 ΕΝΤΕΡ Τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται ή όχι από την ΓΓΕΤ μπορούν να υποβάλουν ερευνητική πρόταση (να είναι δηλαδή ανάδοχοι) έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία φορέα συγχρηματοδότησης ο οποίος θα καλύψει τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού του έργου. Ο Ανάδοχος του έργου έχει την ευθύνη της επιλογής του ερευνητή από το εξωτερικό ο οποίος είναι διδάκτορας και έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στο εξωτερικό, μετά το διδακτορικό, σχετική με το προτεινόμενο έργο. Η απασχόλησή του υλοποιείται με σύμβαση εργασίας ή έργου μεταξύ αυτού και του αναδόχου φορέα.

7 ΕΝΤΕΡ Το πρόγραμμα καλύπτει αμοιβές των μετακαλουμένων ερευνητών, μετακινήσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό για τις ανάγκες του έργου, αναλώσιμα, κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, ενέργειες δημοσιότητας (χρονική διάρκεια απασχόλησης του ερευνητή από 3-24 μήνες με δυνατότητα επέκτασης μέχρι του διπλασίου χωρίς αύξηση προϋπολογισμού). Μέγιστη μηνιαία αποζημίωση του μετακαλουμένου ερευνητή ορίζεται στις 2.500 € (πλήρες εργοδοτικό κόστος) για όλες τις ειδικότητες πλην των τεχνολογικών πληροφορίας – επικοινωνίας στις 3.000 € ερευνητική δραστηριότητα στο εξωτερικό μετά το διδακτορικό, σχετική με το προτεινόμενο έργο.

8 ΗΡΩΝ Η δράση επιδιώκει την τοποθέτηση ερευνητών στις επιχειρήσεις σε νεοδημιουργούμενες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης οι οποίοι θα υποστηρίζουν εις επιχειρήσεις κυρίως σε δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας ή δραστηριότητες ΕΤΑ με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των παραγωγικών τους διαδικασιών και της οργάνωσης των και την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων.

9 ΗΡΩΝ Υποστηρίζει δραστηριότητες: α)Βιομηχανικής Έρευνας που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων οι οποίες θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση νέων προϊόντων μεθόδων ή υπηρεσιών ή να βελτιώνουν υφιστάμενα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες. β)Προανταγωνιστικής ανάπτυξης που συγκεκριμενοποιούν τα αποτελέσματα της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, σχεδιασμό νέων προϊόντων, νέες μεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες περιλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός πρώτου πρωτοτύπου που δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

10 ΗΡΩΝ Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα πλην εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Κοινωνίας της πληροφορίας.

11 ΗΡΩΝ Το προσωπικό που μπορεί να απασχοληθεί: α)Ερευνητές κατόχους διδακτορικού είτε από το εσωτερικό ή το εξωτερικό. β)Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο ή μη, ΙΕΚ σχολών μαθητείας που χρησιμοποιούνται ως τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό των ερευνητών. Τα ποσά που θα χρεωθούν στο πρόγραμμα ανά εργαζόμενο ως ετήσιο μισθολογικό κόστος είναι: 30.000 για διδ. 22.000 για πτυχιούχους 15.000 για λοιπούς Σε 3 διδ. 2 βοηθοί Στο πρόγραμμα ανοικτό μέχρι το 2006

12 ΗΡΩΝ – Π. Πρόγραμμα για την απασχόληση ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

13 ΠΑΒΕΤ Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας Η δράση αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και στην προώθηση της καινοτομίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας και αναμενόμενο αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων καινοτόμων, η βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία καθώς και την διείσδυση σε νέες αγορές.

14 ΠΑΒΕΤ Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας Απευθύνεται στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, παραγωγική επιχείρηση. Η επιχείρηση παροχή υπηρεσιών τμήμα του έργου μπορεί να ανατεθεί εργολαβικά σε εργαστήρια ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε Ερευνητικά Κέντρα, στο κέντρο καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ και σε εταιρίες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δαπάνες αμοιβή προσωπικού (παλαιού και νέου, ιδιαίτερα νέου με μεγάλο ποσοστό εφ’ όσον πρόκειται περί πρόσληψη) ερευνητικό εξοπλισμό, αναλώσιμα, μετακινήσεις καθώς και δαπάνες πιστοποίησης, τυποποίησης και κατοχυρώσεις των αποτελεσμάτων.

15 ΠΑΒΕΤ Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας Υπάγονται στο πρόγραμμα οι δραστηριότητες που αφορούν σε: α)Βιομηχανική έρευνα νοείται εκείνη που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων χρήσιμων για την οριστική διαμόρφωση νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών ή στη βελτίωση υφισταμένων. β)Δραστηριότητα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο είναι η συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων τις βιομηχανικής έρευνας σ’ ένα σχέδιο, συμπεριλαμβανομένη και τις δημιουργίας ενός πρωτοτύπου που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί τον Απρίλιο και η διάρκεια υποβολής των προτάσεων θα είναι δίμηνη.

16 ΠΑΒΕΤ Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας Το πρόγραμμα βγήκε στον αέρα το 1986 Αποτίμηση Δις. Θεωρήθηκε πολύ πετυχημένη για τις Ελληνικές επιχειρήσεις διότι επέτυχε 3 σημαντικούς στόχους: α)έχει εισάγει σε πολλές επιχειρήσεις την έννοια της έρευνας στην επιχείρηση. β)αύξησε την απασχόληση των ερευνητών επιχειρήσεις. Προϋπολογισμός 26. εκ. ΔΔ 13 εκ. Τα έντυπα θα είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου

17 ΠΑΒΕΤ ΝΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας σε Νέες Επιχειρήσεις Η δράση, διαφοροποιείται από την προηγούμενη ως προς το ότι απευθύνεται σε επιχειρήσεις μικρότερες των 5 ετών και οι οποίες δεν συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη εγκατεστημένες και λειτουργούσες.


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικά Προγράμματα ΓΓΕΤ Εισηγήτρια: Ματίνα Κουμεντάκου Δ/ντρια στη Δ/νση Ερευνητικών Προγραμμάτων, ΓΓΕΤ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google