Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο Συνέδριο για Δικαστικούς Λειτουργούς με θέμα: “ Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ” 16 - 18 Νοεμβρίου 2007 Poseidon Resort, Λουτράκι ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία Γεώργιος Καραγιάννης Γεώργιος Καραγιάννης Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ Α/Κ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ

3 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Προϋποθέσεις για την Άδεια Σύστασης από την Ε.Κ  Ενεργητικό ύψους τουλάχιστον € 1.200.000  Αναλυτικό κατάλογο στοιχείων ενεργητικού  Δήλωση Πιστωτικού ιδρύματος ότι θα λειτουργήσει σαν θεματοφύλακας των στοιχείων του Ενεργητικού του Α/Κ  Ο κανονισμός του δεν απαγορεύει τη διάθεση των μεριδίων στην Ελλάδα Άδεια Ε.Κ για τροποποίηση του κανονισμού- Εξετάζεται εάν έχει ληφθεί επαρκής μέριμνα για την προστασία των επενδυτών-Γνωστοποίηση στους μεριδιούχους

4 Λύση του Α/Κ  Με πρωτοβουλία της Ε.Κ συγκαλείται συνέλευση των μεριδιούχων όταν το καθαρό ενεργητικό του Α/Κ μειωθεί κατά 6/10 σε σχέση με την αξία αναφοράς- Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων  Διανομή του ενεργητικού από την Α.Ε.Δ.Α.Κ  Σύνταξη έκθεσης ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, η οποία κοινοποιείται στην Ε.Κ και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων

5 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.ΑΚ  Ανώνυμη Εταιρεία  Καταστατική έδρα και κεντρική διοίκηση στην Ελλάδα  Σκοπός: η διαχείρηση Α/Κ. Μετά από άδεια από Ε.Κ, διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών, επενδυτικές συμβουλές, φύλαξη και διοικητική διαχείρηση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων)  Μετοχικό κεφάλαιο: ελάχιστο ύψος € 1.200.000  Μέτοχοι: Πιστωτικά Ιδρύματα ή Α.Ε.Π.Ε.Υ ή Ασφαλιστικές Εταιρίες, ή Εταιρίες Συμμετοχών ή Ασφαλιστικά Ταμεία.

6 Οργανωτική επάρκεια  Κατά την αδειοδότηση αξιολογείται η οργανωτική επάρκεια της Α.Ε.Δ.Α.Κ  Η Α..Ε.Δ.Α.Κ υποβάλλει μεταξύ άλλων: i. Αίτηση ii. Πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο iii. Έκθεση σχετικά με την οργανωτική δομή και τα τεχνικά και οικονομικά μέσα iv. Στοιχεία για την αξιολόγηση προσώπων που πρόκειται να διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Α.Κ v. Στοιχεία για την αξιολόγηση μετόχων με ειδική συμμετοχή

7 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.ΑΚ  Η άδεια λειτουργίας ανακαλείται όταν η Α.Ε.Δ.Α.Κ : i. δεν κάνει χρήση της άδειας εντός 12 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης ii. δεν ασκεί τη δραστηριότητα για την οποία έχει πάρει άδεια λειτουργίας για συνεχόμενο διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών iii. απέκτησε την άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή άλλο παράνομο τρόπο iv. δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες έλαβε την άδεια v. δεν πληροί προϋποθέσεις για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων της, εάν παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου vi. έχει υποπέσει σε σοβαρές και επανειλημμένες παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά

8 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια  Διαδικασία Εισαγωγής μεριδίων Α/Κ σε Οργανωμένη Αγορά Αίτηση Εισαγωγής στην Οργανωμένη Αγορά Αίτηση Εισαγωγής στην Οργανωμένη Αγορά Κατάθεση Ενημερωτικού Δελτίου στην Ε.Κ Κατάθεση Ενημερωτικού Δελτίου στην Ε.Κ Διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στους επενδυτές Διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στους επενδυτές  Αναστολή διαπραγμάτευσης-Διαγραφή Για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού Για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού

9 Σχετικοί Νόμοι και Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ Α/210/2.11.2004) Ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ Α/210/2.11.2004) Αποφάσεις Δ.Σ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αποφάσεις Δ.Σ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  3/452/1.11.2007 (Φ.Ε.Κ Β/2138/1.11.2007)  4/452/1.11.2007 (Φ.Ε.Κ Β/2138/1.11.2007)  2/435/12.7.2007 (Φ.Ε.Κ Β/1497/17.8.2007)  Εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας Α.Ε.Δ.Α.Κ (βασικές Αποφάσεις Ε.Κ 132/19.5.1998-Φ.Ε.Κ Β/615/18.6.1998, 4/244/16.5.2002 –Φ.Ε.Κ Β/19.6.2002 & 8/330/2.3.2005-Φ.Ε.Κ Β /361/21.3.2005 )


Κατέβασμα ppt "Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google