Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιασμός και Παραγωγή Δεδομένων Βασικού Αρχείου Εφοδιαστικής SAP Best Practices Baseline V1.604.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιασμός και Παραγωγή Δεδομένων Βασικού Αρχείου Εφοδιαστικής SAP Best Practices Baseline V1.604."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιασμός και Παραγωγή Δεδομένων Βασικού Αρχείου Εφοδιαστικής SAP Best Practices Baseline V1.604

2 Ιεραρχία Προϊόντος Εφοδιαστική 00001 Ανώτερο Επίπεδο 00001B0001 Προϊόντα A (Παραγωγή/Εμπόριο) 00001B0002 Προϊόντα B (Υπηρεσίες) 00001B000100000001 Προϊόν A.01 (MTO) 00001B000100000002 Προϊόν A.02 (MTS) 00001B000100000003 Εξαρτήματα A.03 00001B000200000001 Προϊόντα Β.01 00001B000200000002 Προϊόντα Β.02 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Ιεραρχία Προϊόντος Επίπεδο 3 Ομάδα Προϊόντων Επίπεδο 2 CO-PA Διασύνδεση SOP Όλα τα βασικά αρχεία υλικού που αντιστοιχίστηκαν στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας προϊόντος Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 104

3 Ομάδα Προϊόντων Παραγωγή / Εμπόριο 00001B001 Προϊόντα A Εγκατ. 1000 00001B000100000001 Προϊόντα Α.01 (MTO) 00001B000100000002 Προϊόντα A.02 (MTS) 00001B000100000003 Εξαρτήματα A.03 Υλικό*: F226 F100-M1 F1000-P1 Υλικό*: F126 F29 Υλικό*: H11 S23 S25 * Δεν αντιστοιχίζονται όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν με τις ομάδες προϊόντων δείγματος Εγκατ. 1000 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Ιεραρχία Προϊόντος Επίπεδο 3 Ομάδα Προϊόντων Επίπεδο 2 CO-PA Διασύνδεση SOP Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 143

4 Κατηγοριοποίηση Κατηγορία & Χαρακτηριστικά για Παρτίδες Κατηγορία - 023 YB_EXP_DATE_001 Προϊόντα Παρτίδας με Ημ/νία Λήξης Χαρακτ. LOBM_VFDAT Ημ/νία λήξης, διάρκεια ζωής σε ράφι Χαρακτ. YB_SUPPLIER_BATCH_NUMBER Αρ.Παρτίδας Προμηθευτή Κατηγορία - 023 YB_BATCH FIFO Παρτίδας 1 Χαρακτ. YB_BATCH_NUMBER Αρ.Παρτίδας Χαρακτ. LOBM_VFDAT Ημ/νία λήξης, διάρκεια ζωής σε ράφι Κατηγορία - 023 YB_EXP_DATE_002 κατηγορία Αναζήτησης Παρτίδας με ημ/νία λήξης Χαρακτ. LOBM_LFDAT Καθορ.Παρτίδας για Ημ/νία Παράδοσης Χαρακ. LOBM_RLZ Υπολειπόμ.Διάρκ.Ζωής σε Ράφι για Παρτίδα Χρησιμοπ. σε όλες τις διαδικασίες που χρησιμοπ. υλικά παρτίδας Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 117

5 Κατηγοριοποίηση Κατηγορία & Χαρακτηριστικά για Έκδοση ΡΟ Καγορία032 R2R_CL_REL_CEKKO Έκδοση ΡΟ σε Επίπ.Κεφαλ. Χαρ. R2R_PURCH_ORD_TYPE Order type(Προμήθειες) Χαρ. R2R_PURCH_ORD_VALUE Συν.καθ.αξία παραγγελίας Αξίες FO Πλαίσιο εργασίας NB Πρότυπη ΡΟ UB Εντολή μεταφ.αποθέμ. Αξίες Ποσό και Τοπικό Νόμισμα Αξίες Ομάδα Αγορών Χαρ. R2R_PURCH_GRP Ομάδα προμηθειών Διαδικασίες Προμήθειας με χρήση στρατηγική ς έκδοσης ΡΟ Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 104

6 Εμπορεύσιμα Αγαθά Δομή Προϊόντος Διαχείριση Παρτίδας B H11 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Τακτική Συναλλαγή (HAWA-PD) H12 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Σημείο Αναπαραγγελίας, Τακτική Συναλλαγή (HAWA-VB) H20 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Σημείο Αναπαραγγελίας, FIFO Παρτίδας (HAWA-VB) H21 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Σημείο Αναπαραγγελίας, Ημ/νία Λήξης Παρτίδας (HAWA-VB) SN Σειριακοί αριθμοί H14 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Αγορασμένο (HAWA-PD) Χρησιμοπ. σε Αγορά Είδους από Πωλήσεις Χρησιμοπ. σε Τρίτο με/χωρίς Ειδοπ.Απο στολής B Αυτά τα δεδ.βασ. αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 152 B H20 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Σημείο Αναπαραγγελίας, Σειριακός Αρ. (HAWA-VB) SN Χρησιμ. σε όλα τα Σενάρια MM/SD για Μη Αυτ. (επαναχρ. από Εμπόριο.)* H11 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Τρίτος (HAWA-PD) H12 Εμπορεύσιμο Αγαθό, Σημείο Αναπαραγγελίας, Τρίτος (HAWA-VB) * Εξαιρούμ.Σενάρια: Προμήθ.Παραγγελ.Τρίτου και Αγορά Είδους από Πωλήσεις Χρησιμ.σε όλα τα Σενάρια MM /SD για εμφ. (επαναχρ. από Εμπόριο) Παραγ.(Σειρ.Αρ.) Χρησιμ.σε όλα τα Σενάρια MM /SD για Παραγ. (επαναχρ. από Εμπ.)(Λειτ. Παραγ.) Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ (126 – Επίπ.2 Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ (117 – Επίπ.2

7 Επιστρεφόμενα Δομή Προϊόντος L001 Κενές Συσκευασίες (LEIH-ND) Επεξεργασί α Επιστρεφό μενων Αυτά τα δεδ.βασ. αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 152

8 MTO με Διαμόρφωση Μεταβλητής Δομή Προϊόντος F100 Έτοιμο Προϊόν MTO VC Διαμορφώσιμο (KMAT-PD) Κατηγορία Είδους K Κατηγορία-Συστατικό 1 Κατηγορία-Συστατικό 2 S25 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή (HALB-20-PD) R20 Πρώτη Ύλη (ROH - PD) S21 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Πρώτη Ύλη, Συσκευασία από Αλουμινόφυλλο (ROH-PD) R27 Πρώτη Ύλη, Κούτα Συσκευασίας (ROH-PD) F1000-M1 – Μέταλλο με Κανονική Προστατευτική Συσκευασία F1000-P1 – Πλαστικό με Κανονική Προστατευτική Συσκευασία F1000-G1 – Χρυσό με Κανονική Προστατευτική Συσκευασία F1000-G2 –Χρυσό με Ειδική Συσκευασία CF Κατηγορία: YB_CL_TYPE_COMP_1 (S2201, S2202, S2203) Κατηγορία: YB_CL_TYPE_COMP_2 (S2301, S2302, S2303) Εξαρτήσεις VC: YB_PACKAGING_1 = ΚΑΝΟΝΙΚΟ Εξαρτήσεις VC : YB_PACKAGING_2 = ΕΙΔΙΚΟ MTO με Διαμόρφωσ η Μεταβλ ητής Επαναληπτ.Παραγωγή Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 143 & 147 CF Διαμορφώσιμο SC Υπεργολαβία S2201 Ημικατεργασμένο Προϊόν Ψευδής Συναρμολ.,Πλαστικό (HALB-50-PD) R1801 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Πλαστικό (ROH-PD) R1601 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Πλαστικό (ROH-PD) R1701 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Πλαστικό (ROH-PD) S2202 Ημικατεργ.Προϊόν Ψευδ.Συναρμολ., Μέταλλο (HALB-50-PD) R1802 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Μέταλλο (ROH-PD) R1602 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Μέταλλο (ROH-PD) R1702 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Μέταλλο (ROH-PD) S2203 Ημικατεργ.Προϊόν Ψευδ.Συναρμ.,Χρυσός (HALB-50-PD) R1803 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Χρυσός (ROH-PD) R1603 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Χρυσός (ROH-PD) R1703 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Χρυσός (ROH-PD) Υπεργολαβί α ΜΜ Βελτίω ση Δεδ. Βασ. Αρχ.σε ΒΒ 149 Επίπ.2 S2301 Ημικατεργ.Προϊόν Ψευδ.Συναρμ.,Πλαστικό (HALB-50-PD) R1401 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Πλαστικό (ROH-PD) R1301 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Πλαστικό (ROH-PD) SC S2302 Ημικατεργ.Προϊόν Ψευδ.Συναρμ.,Μέταλλο (HALB-50-PD) R1402 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Πλαστικό (ROH-PD) R1302 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Πλαστικό (ROH-PD) SC S2303 Ημικατεργ.Προϊόν Ψευδ.Συναρμ.,Χρυσό (HALB-50-PD) R1403 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Χρυσός (ROH-PD) R1303 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Χρυσός (ROH-PD) SC Βελτί ωση Δεδ. Βασ. Αρχ. σε ΒΒ 138 Επίπ. 2

9 Παραγωγή MTO – Διαμόρφωση Μεταβλητής Κατανομή BOM Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 147 Μεταβλητή Συνδέεται με μέγιστο υλικό ΒΟΜ F1000-G2 Έτοιμο Προϊόν Μεταβλ.υλικού, Χρυσός,Σε Κούτα (FERT-PD) Τύπος Υλικού Μεταλλικό - Συστατικό 1 Τύπος Υλικού Μεταλλικό - Συστατικό 2 Προστατευτική Συσκευασία S25 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Εξωτερική Προμήθεια (HALB-20-PD) R20 Πρώτη Ύλη (ROH-PD) S21 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Κατηγορία Είδους K Κατηγορία-Συστατικό 1 Κατηγορία-Συστατικό 2 S25 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Εξωτερική Προμήθεια (HALB-20-PD) R20 Πρώτη Ύλη (ROH-PD) S21 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) R28 Πρώτη Ύλη, Συσκευασία από Αλουμινόφυλλο (ROH-PD) R27 Πρώτη Ύλη, Κούτα Συσκευασίας (ROH-PD) Τύπος Υλικού Πλαστικό - Συστατικό 1 Τύπος Υλικού Πλαστικό - Συστατικό 2 Προστατευτική Συσκευασία S25 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Εξωτερική Προμήθεια (HALB-20-PD) R20 Πρώτη Ύλη (ROH-PD) S21 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Τύπος Υλικού Χρυσός - Συστατικό 1 Τύπος Υλικού Χρυσός - Συστατικό 2 Προστατευτική Συσκευασία S25 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Εξωτερική Προμήθεια (HALB-20-PD) R20 Πρώτη Ύλη (ROH-PD) S21 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) Τύπος Υλικού Χρυσός - Συστατικό 1 Τύπος Υλικού Χρυσός - Συστατικό 2 Κούτα Συσκευασίας S25 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Εξωτερική Προμήθεια (HALB-20-PD) R20 Πρώτη Ύλη (ROH-PD) S21 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) F1000-M1 Έτοιμο Προϊόν Μεταβλ.υλικού, Μέταλλο,Σε Αλουμινόφυλ. (FERT-PD) F1000-P1 Έτοιμο Προϊόν Μεταβλ.υλικού, Πλαστικό,Σε Αλουμινόφυλλο (FERT-PD) F1000-G1 Έτοιμο Προϊόν Μεταβλ.υλικού, Χρυσός, Σε Αλουμινόφυλλο (FERT-PD) F1000 Έτοιμο Προϊόν MTO VC Διαμορφώσιμο (KMAT-PD) CF Διαμορφώσιμο CF

10 Κατηγορία -200 YB_CL_TYPE_COMP_1 Κατηγορία. Συστατικό 1 ΑξίεςΠεριγραφή PLASTICΠλαστικό METALΜεταλλικό GOLDENΧρυσό Χαρακτ. YB_BASIC-MATERIAL_1 Τύπος Υλικού ΑξίεςΠεριγραφή PLASTICΠλαστικό METALΜεταλλικό GOLDENΧρυσό Χαρακτ. YB_BASIC-MATERIAL_1 Τύπος Υλικού Κατηγορία -200 YB_CL_TYPE_COMP_2 Κατηγορία. Συστατικό 1 Χαρακτ. YB_PACKAGING_1 Τύπος Συσκευασίας ΑξίεςΠεριγραφές NORMALΠροστατευτ.- Συσκευασ. SPECIALΕιδική Συσκευασία ΑξίεςΠεριγραφή PLASTICΠλαστικό Στυλό METALΜεταλλικό Στυλό GOLDENΧρυσό Στυλό Κατηγορία -200 YB_CL_TYPE_PROD_1 Κατηγορία. Έτοιμο Προϊόν 1 Χαρακτ. YB_BASIC-MATERIAL_1 Τύπος Υλικού Αυτά τα στοιχεία δημιουργήθηκαν στο BB 147 ΜΤΟ Παραγωγή με Διαμόρφωσ η Μεταβλητής Κατηγοριοποίηση Κατηγορία & Χαρακτηριστικά για ΔΙαμόρφωση Μεταβλητής

11 Παραγωγή MTS - Μεταποιητική Βιομηχανία Δομή Προϊόντος F29 Έτοιμα Προϊόντα MTS PI (FERT-PD) B 10 - Τελική Παραγωγική Διαδικασία Βασικό Συντ/γιο F29 10 - Παραγ.Διαδικασία 1 20 - Παραγ.Διαδικασία 2 Διαχείριση Παρτίδας B Βασικό Συντ/γιο S24 Υλικό Χύμα S24 Ημικατεργ.Προϊόν FIFO Παρτίδας, Υγρό (HALB-PD) B FIFO Ημ.λήξης LQ Απλή QM Παραγωγή MTS – Μεταποιητι κή Βιομηχανία R15 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH-PD) R09 ΠΡΩΤΗ Ύλη FIFO Παρτίδας (ROH - PD) B FIFO R19 ΠΡΩΤΗ Ύλη FIFO Παρτίδας, Απλή QM (ROH - PD) LQ B FIFO R30 ΠΡΩΤΗ Ύλη, FIFO Παρτίδας, Σημείο Αναπαραγγελ. (ROH - VB) B FIFO Αυτά τα δεδομ.βασ. αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 143 Όλες οι διαδικασίες SD Για Παραγωγή* * Εξαιρούμ.Σενάρια: Προμήθ.Παραγγελ.Τρίτου, Αγορά Είδους από Πωλήσεις, Επεξεργασία Επιστρεφόμενων Όλες οι υπόλ.Πρώτ ες Ύλες χρησιμοπ. σε ΜΜ / Διαδικ.Προ μήθειας Φύλλο ΡΙ δεν συμπεριλαμβάνεται στην επεξεργασία

12 Παραγωγή MTS - Διακριτή Βιομηχανία Δομή Προϊόντος F126 Έτοιμο Προϊόν, MTS-DI, FIFO-Παρτίδας, Σειριακός Αρ. (FERT-PD) S22 Ημικατεργασμένο Προϊόν Ψευδής Συναρμολ. (HALB-50-PD) S23 Ημικατεργασμένο Προϊόν Υπεργολαβία αρχική (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες FIFO Παρτίδας, Εισαγωγή (ROH-PD ) R128 ΠΡΩΤΗ Ύλη Παρακαταθήκη (ROH - PD) R120 ΠΡΩΤΗ Ύλη Διαχειρ.βάσει Ποιότ. (ROH - PD) S21 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S25 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Εξωτ.Προμήθεια (HALB-20-PD) S124 Ημικατεργασμένο Προϊόν Δευετ.συναρμολόγηση (HALB - PD) R20 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R27 ΠΡΩΤΗ Ύλη Κούτα Συσκευασίας (ROH - PD) R18 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) CP QM B Φασεολόγιο FERT 10 Συναρμολόγηση 20 Τελική Αποδοχή 30 Βαφή (Εξωτ.Επεξεργασία) 40 Συσκευασία 50 GR με Υπολ.Σειρ.Αρ. Διαχείριση Παρτίδας CP B Επεξεργασία Παρακαταθήκης SC Υπεργολαβία EP Εξωτερική επεξεργασία QM RW Επανεργασία Διαχείρ.Ποιότ. EP RW B SN FIFO FB Καθορ.Κάδος IM Εισαγωγή SN Σειρ.Αρ. Παραγωγή MTS – Διακριτή Βιομηχανία PP- Υπεργολαβ. (Εξωτερική Επεξεργασί α) Επεξεργ.Δι αδικασιών Όλες οι υπόλοιπες Πρώτες Ύλες, τα Αγαθά SF που χρησιμοπ.σ ε ΜΜ / Διαδικ.Προ μήθειας * Εξαιρούμ.Σενάρια: Προμήθ.Παραγγελ.Τρίτου και Αγορά Είδους από Πωλήσεις Αυτά τα δεδομ.βασ.αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 143 Προμήθεια & Ανάλωση Αποθέματο ς σε Παρακαταθ ήκη Διαχείριση Ποιότητας για Προμήθεια με Αξιολόγηση προμηθευτ ή Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 127 Επίπεδ ο 2 Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 139 Επίπεδ ο 2 R14 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) ΜΜ Υπεργολαβί α SC Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 138 Επίπεδ ο 2 R124 Πρώτη Ύλη, Ανάλωση, Καθορ.Κάδος (ROH-VB) FB R16 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R17 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R13 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) Όλες οι διαδικασίες SD Για Παραγ. ** Δευτ.Συναρμολ.Φασεολογίου 10 Μηχαν. Επεξεργασία CNC Επαναληπτ.Παραγωγή Επίπεδο Ελέγχου RL RL* *Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά όχι να επεξηγηθεί ακριβώς στη διαδικασία Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒs σε Επίπεδ ο 2

13 Επαναληπτική Παραγωγή Δομή Προϊόντος Επαναληπτική Παραγωγή Φασεολογίου 10 Συναρμολόγηση Επαναληπτική Επαναληπτ Παραγωγή S21 Ημικατεργασμένο Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγωγή (HALB - PD) R12 ΠΡΩΤΗ Ύλη, Επαναληπτ.Παραγωγή (ROH - PD) Αυτά τα δεδομ.βασ. αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 143 Βελτίω ση Δεδομ. Βασ.Αρ χ.σε BB 149 Επίπ. 2 Πρώτη Ύλη που χρησιμοπ. σε ΜΜ / Διαδικασ. Προμήθειας για Παραγ.

14 Παραγωγή MTO – χωρίς Διαμόρφ.Μεταβλητής Δομή Προϊόντος F226 Έτοιμο Προϊόν, MTS-DI, FIFO-Παρτίδας, Σειριακός Αρ. (FERT-PD) S22 Ημικατεργ.Προϊόν Ψευδής Συναρμολ. (HALB-50-PD) S23 Ημικατεργ.Προϊόν Υπεργολαβία αρχική (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες FIFO Παρτ., Εισαγ. (ROH-PD ) R128 ΠΡΩΤΗ Ύλη Παρακαταθήκη (ROH - PD) R120 ΠΡΩΤΗ Ύλη Διαχειρ.βάσει Ποιότ. (ROH - PD) S21 Ημικατεργ.Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγ. Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S25 Ημικατεργ.Προϊόν, Εξωτ.Προμήθεια (HALB-20-PD) S224 Ημικατεργ.Προϊόν Δευτερ.συναρμολ. (HALB - PD) R20 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R27 ΠΡΩΤΗ Ύλη Κούτα Συσκευασίας (ROH - PD) R18 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) CP QM B Φασεολόγιο FERT 10 Συναρμολόγηση 20 Τελική Αποδοχή 30 Βαφή (Εξωτ.Επεξεργασία) 40 Συσκευασία 50 GR με Υπολ.Σειρ.Αρ. Διαχείριση Παρτίδας CP B Επεξεργασία Παρακαταθήκης SC Υπεργολαβία EP Εξωτερική επεξεργασία QM RW Επανεργασία Διαχείρ.Ποιότ. EP* B SN FIFO FB Καθορ.Κάδος IM Εισαγωγή SN Σειρ.Αρ. Παραγωγή MTO – Διακριτή Βιομηχανία Όλες οι υπόλ.Πρώτ. Ύλες, τα Αγαθά SF που χρησιμ.σε ΜΜ / Διαδικ.Προ μήθ.για Παραγ. * Εξαιρούμ.Σενάρια: Προμήθ.Παραγγελ.Τρίτου και Αγορά Είδους από Πωλήσεις, Πώληση από Απόθεμα, Επεξεργασία Επιστρεφόμενων Αυτά τα δεδομ.βασ. αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 143 Προμήθεια & Ανάλωση Αποθέματο ς σε Παρακαταθ ήκη Διαχείριση Ποιότητας για Προμήθ.με Αξιολόγηση προμηθευτ ή Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 127 Επίπ. 2 Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 139 Επίπ. 2 R14 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) ΜΜ Υπεργολαβί α SC Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 138 Επίπεδ ο 2 R124 Πρώτη Ύλη, Ανάλωση, Καθορ.Κάδος (ROH-VB) FB R16 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R17 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R13 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) Δευτ.Συναρμολ.Φασεολογίου 10 Μηχαν. Επεξεργασία CNC Διαδικασίες SD σε Επίπεδο 1/2 ** Επαναληπτ Παραγωγή Επίπεδο Ελέγχου RL RL* *Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά όχι να επεξηγηθεί ακριβώς στη διαδικασία Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒs σε Επίπ 2 RW*

15 Παραγωγή MTS – Εσωτ.Ανάπτυξη Προϊόντος Δομή Προϊόντος F326 Έτοιμο Προϊόν, PLM, FIFO Παρτίδας, Σειριακός Αρ. (FERT-PD) S22 Ημικατεργ.Προϊόν Ψευδής Συναρμολ. (HALB-50-PD) S23 Ημικατεργ.Προϊόν Υπεργολαβία αρχική (HALB-20-PD)  (HALB-30-PD) R122 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες FIFO Παρτίδας, Εισαγ. (ROH-PD ) R128 ΠΡΩΤΗ Ύλη Παρακαταθήκη (ROH - PD) R120 ΠΡΩΤΗ Ύλη Διαχειρ.από Ποιότητα (ROH - PD) S21 Ημικατεργ.Προϊόν, Επαναληπτ.Παραγ. Αρχική (HALB-20 PD)  (HALB-PD) S325A Ημικατεργ.Προϊόν, Εξωτ.Προμήθεια (HALB-20-PD) S124 Ημικατεργ.Προϊόν Δευετ.συναρμολ. (HALB - PD) R20 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R27 ΠΡΩΤΗ Ύλη Κούτα Συσκευασίας (ROH - PD) R18 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) CP QM B Φασεολόγιο FERT 10 Συναρμολόγηση 20 Τελική Αποδοχή 30 Βαφή (Εξωτ.Επεξεργασία) 40 Συσκευασία 50 GR με Υπολ.Σειρ.Αρ. Διαχείριση Παρτίδας CP B Επεξεργασία Παρακαταθήκης SC Υπεργολαβία EP Εξωτερική επεξεργασία QM RW Επανεργασία Διαχείρ.Ποιότ. EP* B* SN* FIFO FB Καθορ.Κάδος IM Εισαγωγή SN Σειρ.Αρ. PLM - Εσωτ. Ανάπτυξη Προϊόντος Όλες οι υπόλ.Πρώτ ες Ύλες, τα Αγαθά SF που χρησιμ.σε ΜΜ / Διαδικ.Προ μήθειας Αυτά τα δεδομ.βασ. αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 143 Προμήθεια & Ανάλωση Αποθέματο ς σε Παρακαταθ ήκη Διαχείριση Ποιότητας για Προμήθ.με Αξιολόγηση προμηθευτ ή Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 127 Επίπ 2 Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 139 Επίπ 2 R14 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) ΜΜ Υπεργολαβί α SC Βελτίω ση Δεδ.Βα σ.Αρχ. σε ΒΒ 138 Επίπ 2 R124 Πρώτη Ύλη, Ανάλωση, Καθορ.Κάδος (ROH-VB) FB R16 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R17 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) R13 ΠΡΩΤΕΣ Ύλες (ROH - PD) Δευτ.Συναρμολ.Φασεολογίου 10 Μηχαν. Επεξεργασία CNC Επαναληπτ Παραγωγή Επίπεδο Ελέγχου RL *Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά όχι να επεξηγηθεί ακριβώς στη διαδικασία BOM, Δημιου ργία φασεολ σε BB 210 S325B Ημικατεργασμένο Προϊόν, Εξωτ.Προμήθεια (HALB-20-PD) Αντικατάσταση σε δευτερ.διαδικασίες ECM RW*

16 SAP Best Practices Ιεραρχία Κέντρου Εργασίας MANU_SERV Υπηρεσία Παραγωγής - Ανώτερο Επίπεδο 0001 (Απόδ.001) PLANT_MC Συντήρηση Εγκατ. 0005 Εξυπηρέτηση 0003 Υπηρεσία 1 0003 Υπηρεσία 2 0003 TOT_PLNT Εγκατ.- Ανώτερο Επίπεδο 0001 DISCR_MF Διακριτή Παραγωγή - Ανώτερο Επίπεδο 0001 (Απόδ.001/002) PACK01 Γραμμή Συσκευασίας 0001 (Απόδ.001) PACK02 Κέντρο Εργασίας Χειροκίνητης Συσκευασίας 0001 (Απόδ.: 002) ASSEMBLY Απόδοση Μηχανής 0001 (Απόδ.001) TESTING Απόδοση Μηχανής 0001 (Απόδ.001) TECHNIC Επεξεργασία CNC 0001 (Απόδ.001) WORK Μηχανή / Άτομο Εργασίας 0001 (Απόδ.: 001/002) PVRSN_MF Διαδικασία / Παραγωγή REM - Ανώτερο Επίπεδο 0001 (Απόδ.001/002) ΑΝΑΜΕΙΞΗ Ανάμειξη Υγρού 0008 (Απόδ.001/002) Εμφιάλωση Υγρό Εμφιάλωσης 0008 (Απόδ.: 001/002) Περιέλιξη REM Περιέλιξης 0007 (Απόδ.001) Συσκευασία Υγρό Συσκευασίας 0008 (Απόδ.: 001/002) Μη πραγματοπ.σε BL V1.603 - Πιθανή βελτίωση για Σενάρια Διαχείρισης Υπηρεσιών σχετικών με Παραγωγή Αυτά τα δεδομ.βασ. αρχ. δημιουργήθηκαν στο BB 143

17 Λεζάντα ΣύμβολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Λωρίδα: Αναγνωρίζει ρόλο χρήστη, όπως Υπάλληλος Πληρωτέων Λογ/σμών ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων. Αυτή η λωρίδα μπορεί επίσης να αναγνωρίσει μία οργανωτική μονάδα ή ομάδα, παρά έναν συγκεκριμένο ρόλο. Τα άλλα σύμβολα ροής διαδικασίας σε αυτόν τον πίνακα τοποθετούνται σε αυτές τις σειρές. Έχετε όσες σειρές χρειάζονται για να καλύψετε όλους τους ρόλους στο σενάριο. Η λωρίδα ρόλων περιέχει εργασίες συνηθισμένες για αυτόν τον ρόλο. Εξωτ.Γεγονός: Περιέχει γεγονότα που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν το σενάριο, ή επηρεάζουν την πορεία των γεγονότων στο σενάριο. Γραμ.ροής (ενιαία): Γραμμή υποδεικνύει την κανονική αλληλουχία των βημάτων και την κατεύθυνση της ροής στο σενάριο. Γραμ.ροής (διακεκομ.): Γραμμή υποδεικνύει τη ροή εργασιών χωρίς συχνή χρήση ή με προϋποθέσεις στο σενάριο. Γραμμή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έγγραφα που περιέχονται στη ροή διαδικασιών. Συνδέει δύο εργασίες στη διαδικασία σεναρίου ή ένα γεγονός χωρίς βήματα Εκδήλωση/Σεμινάριο: Αναγνωρίζει μία ενέργεια που είτε οδηγεί στο σενάριο είτε έξω από αυτό, ή μία εξωτερική Διαδικασία που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του σεναρίου. Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας στο έγγραφο Επεξεργ.Μονάδας: Αναγνωρίζει μία εργασία που καλύπτεται βήμα βήμα στο σενάριο Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφ.Διαδικασίας: Αν το σενάριο αναφέρεται σε άλλο σενάριο συνολικά, τοποθετήστε τον αριθμό και το όνομα σεναρίου εδώ. Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Αναφορ.Δευτ.Διαδικ.:Αν το σενάριο αναφέρεται σε τμήμα άλλου σεναρίου, τοποθετήστε τον αριθμό, το όνομα και τους αριθμούς βήματος του σεναρίου εδώ Αντιστοιχεί σε κάποιο βήμα εργασίας στο έγγραφο Απόφαση Διαδικασίας: Αναγνωρίζει μία απόφαση / σημείο διακλάδωσης, υποδεικνύονταις μία επιλογή που έγινε από τον τελικό χρήστη. Οι γραμμές παρουσιάζουν διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από διαφορετικά τμήμα του ρόμβου. Συνήθως δεν αντιστοιχεί στο βήμα εργασίας του εγγράφου, Απεικονίζει μία επιλογή που θα γίνει μετά την εκτέλεση του βήματος ΣύβμολοΠεριγραφήΣχόλια Χρήσης Σε επόμενο / Από τελευταίο Διάγραμμα: Οδηγεί στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα του Διαγρ/τος Γράφημα ροών συνεχίζεται στην επόμενη / προηγούμενη σελίδα Υλικό / Έγγραφο: Αναγνωρίζει ένα εκτυπωμένο έγγραφο, αναφορά ή φόρμα Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας. Aυτό το σχήμα δεν έχει καμία εξερχόμενη γραμμή ροής Οικονομ.Δεδουλ.: Υποδεικνύει ένα έγγραφο οικομ.καταχώρισης Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Προγρ/σμός Προϋπ/σμού: Υποδεικνύει ένα έγγραφο προγρ/σμού προϋπ/σμού Δεν αντιστοιχεί σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε από το βήμα εργασίας, αυτό το σχήμα δεν έχει καμία γραμμή εξερχόμενης ροής Μη Αυτ.Διαδικασία: Μετατρέπει μία εργασία που πραγματοποιείται μη αυτόματα Δεν αντιστοιχεί γενικά κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία εργασία που εκτελέστηκε μη αυτόματα, όπως φόρτωση φορτηγού στην αποθήκη, που επηρεάζει τη ροή διαδικασιών. Υπάρχουσα Έκδοση / Δεδομένα: Αυτό καλύπτει τα δεδομένα που προέρχονται από μία εξωτερική διαδικασία Δεν αντιστοιχούν γενικά σε ένα βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα, αυτό το σχήμα απεικονίζει τα δεδομένα που προέρχονται από εξωτερική πηγή. Αυτό το βήμα δεν έχει καμία εισερχόμενη γραμμή ροής Απόφαση Επιτυχ./Αποτυχ.Συστήμ.: Αυτό καλύπτει μία αυτόματη απόφαση που έγινε από το λογισμικό Δεν αντιστοιχεί γενικά σε κάποιο βήμα εργασίας του εγγράφου, αντίθετα χρησιμοποιείται για να απεικονίσει μία αυτόματη απόφαση που πραγματοποίησε το σύστημα μετά την εκτέλεση του βήματος. Εξωτ.στ ο SAP Εκδήλωση/Σε μινάριο Επεξ.Μονάδας Αναφορ.σε Διαδικ. Αναφορ.σε Δευτ. Διαδικ. Επεξεγ Απόφα σης Σύνδεση Διαγρ/τος Υλικό / Έγγραφο Οικονομ. Δεδουλευμ. Προγρ. Προϋπολογ. Μη Αυτόμ. Διαδικ. Υπάρχ. Έκδοση / Δεδομ. Απόφ. Επιτυχ. /Αποτ. Συστ.

18 © 2010 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Κατέβασμα ppt "Σχεδιασμός και Παραγωγή Δεδομένων Βασικού Αρχείου Εφοδιαστικής SAP Best Practices Baseline V1.604."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google