Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
« Μια συνολική δυνατότητα διαχείρισης-μετασχηματισμού των χωρικών στοιχείων σε διαφορετικές μορφές, δίνοντάς τους, σαν αποτέλεσμα, διαφορετική έννοια». Bailey (1990) «Διαδικασία από στοιχεία σε πληροφορία». Κουτσόπουλος (1979) «Ποσοτικές διαδικασίες και τεχνικές που εφαρμόζονται σε χωρικές αναλυτικές εργασίες». Johnston (1986)

3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
« Η Ανάλυση Χώρου στοχεύει: Στη σωστή περιγραφή γεγονότων στο χώρο. Στη συστηματική διερεύνηση των χωρικών προτύπων και των χωρικών σχέσεων. Στην αύξηση της ικανότητας πρόβλεψης και ελέγχου γεγονότων. Στη χρησιμοποίησή της σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων για το χώρο.» Haining (1994)

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Η Ανάλυση Χώρου αναφέρεται: Στη φύση των χωρικών κατανομών Στις χωρικές διαδικασίες και Στις περιφερειοποιήσεις και τις χωρικές διαφοροποιήσεις. Η Ανάλυση Χώρου είναι: Συστηματική (μελέτη των χωρικών πρότυπων και χωρικών σχέσεων) όσο και Περιφερειακή (περιγραφή συγκεκριμένων θέσεων, αλλά και μελέτη των χωρικών διαφοροποιήσεών τους)

5 ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η χωρική ανάλυση στοχεύει στην σε βάθος γνώση της δομής της φυσικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασης του χώρου, των σχέσεων αλληλεξάρτησής τους και των διαδικασιών αλλαγής τους. Επομένως, ο βασικός ρόλος της είναι η τροφοδότηση της διαδικασίας του χωρικού σχεδιασμού.

6 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Η Ανάλυση Χώρου είναι ένα εργαλείο που μπορεί: Να εντοπίσει τα προβλήματα της περιοχής μελέτης, να ανακαλύψει την ύπαρξή τους και να προσδιορίσει τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Να ταξινομήσει τα προβλήματα αυτά για την καλύτερη διερεύνησή τους σε κάθε διάσταση χωριστά, αλλά και στα επίπεδα αλληλεξαρτήσεων τους. Να αξιολογήσει τη σημασία των προβλημάτων, ανάλογα με τα αίτια και τις επιπτώσεις τους, γιατί χρειάζεται η ιεράρχησή τους για την ορθολογικότερη επίλυση τους μέσα από ένα σύστημα επιλογών και προτεραιοτήτων. Να βρει διασυνδέσεις μεταξύ των προβλημάτων μέσα κι έξω από κάθε περιφέρεια.

7 ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η θέση ή πού κάποια δραστηριότητα ή φαινόμενο χωροθετείται, παίζει σημαντικό ρόλο γιατί είναι η γενεσιουργός αιτία αυτού που ονομάζουμε χωρική συσχέτιση. Επομένως, η βασική υπόθεση της ανεξαρτησίας των χωρικών μονάδων παρατήρησης, αναγκαία στις κλασσικές αναλύσεις, να μην μπορεί να τεκμηριωθεί με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία μια διαφορετική, χωρικά εστιασμένη ανάλυση, γνωστή σαν χωρική ανάλυση.

8 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών σε στοιχεία τα οποία απλώς είναι καθορισμένα στο χώρο δεν οδηγεί αναγκαστικά σε χωρική ανάλυση. Αντίθετα, η τροποποίηση, η επέκταση, η βελτίωση και γενικά η χρήση τεχνικών οι οποίες άμεσα και με σαφήνεια αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα της θέσης και της χωρικής διάταξης των φαινομένων που αναλύονται, συνιστούν χωρική ανάλυση.

9 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η χωρική ανάλυση εστιάζεται στο ρόλο του γεωγραφικού χώρου και εξαρτάται άμεσα από συγκεκριμένες χωρικές μεταβλητές για την αξιολόγηση ή εξήγηση ενός φαινομένου. Αντίθετα, για μια μη-χωρική ανάλυση δεν απαιτούνται χωρικοί παράγοντες και χωρικές πληροφορίες. Η θεμελιώδης διαφορά, επομένως, μεταξύ των δυο αυτών μορφών ανάλυσης είναι η συμμετοχή των χωρικών παραγόντων στη συνολική διαδικασία.

10 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

11 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κατανομή Εισοδήματος 1990, 2000 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΚΗΝΑ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 1 2 3 4 1990 2000 ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ ΜΑΙΚΗΝΑ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ

12 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι τρόποι για να περιγράψουμε το τι συμβαίνει στην επιφάνεια της γης είναι ουσιαστικά δύο: Η αντίληψη ότι ο χώρος καλύπτεται από οντότητες Η αντίληψη ότι η διαφοροποίηση ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού που ενδιαφέρει μεταβάλλεται ομαλά και συνεχώς στο χώρο.

13 ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Το μοντέλο αυτό θεωρεί ότι ο γεωγραφικός χώρος αποτελείται από οντότητες οι οποίες περιγράφονται από τα χαρακτηριστικά τους, ορίζονται από τη θέση τους με ένα σύνολο συντεταγμένων και οι χωρικές σχέσεις μεταξύ τους προσδιορίζονται από την τοπολογία τους. Αυτός ο τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας θεωρείται ο πλέον κατάλληλος για φαινόμενα που έχουν σαφώς οριζόμενα όρια και, επομένως, ενδείκνυται κυρίως για ανθρωποποίητα αντικείμενα.

14 ΣΥΝΕΧΗ ΠΕΔΙΑ Το μοντέλο αυτό απεικονίζει το γεωγραφικό χώρο μέσα από συνεχείς καρτεσιανές συντεταγμένες δύο, τριών ή ακόμα τεσσάρων (αν συμπεριληφθεί και ο χρόνος) διαστάσεων. Γενικά, ένα δισδιάστατο ή τρισδιάστατο συνεχές πεδίο είναι εκείνο στο οποίο κάθε δοσμένη θέση που ορίζεται από δυο ή τρεις διαστάσεις έχει μια μοναδική τιμή του φαινομένου που απεικονίζει. Το μοντέλο του συνεχούς πεδίου υιοθετείται όταν οι οντότητες που μοντελοποιούνται δεν είναι γνωστές με αρκετές λεπτομέρειες, ώστε να μπορούν να οριοθετούν τα ακριβή όριά της.

15 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Στο μοντέλο των οντοτήτων, οι πιο γενικευμένες μορφές ή οι θεμελιώδεις οντότητες μπορούν να διαφοροποιηθούν σε σημεία, γραμμές και επιφάνειες, γνωστές και ως πολύγωνα. Στο μοντέλο των συνεχών πεδίων, μολονότι η χωρική διαφοροποίηση θεωρείται συνεχής στον δισδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο, οι διακριτές χωρικές μονάδες είναι τα φατνία.

16 ΕΙΔΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε διακριτά φαινόμενα, όπου το χωρικό σύστημα δεν περιλαμβάνει όλα τα σημεία του επιπέδου, με αποτέλεσμα οι δυνατές θέσεις χωροθέτησης να περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων στο επίπεδο, δηλαδή αποτελούν ένα δίκτυο σημείων. Σε συνεχή φαινόμενα, όπου το χωρικό σύστημα είναι το επίπεδο (ή το γενικευμένο επίπεδο) και οι δυνατές θέσεις για την χωροθέτηση ενός φαινομένου είναι το σύνολο όλων των σημείων του επιπέδου.

17 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Το ονομαστικό (nominal) επίπεδο, που κατηγοριοποιεί τα αντικείμενα παρά μετρά τις ιδιότητές τους (Nunnally, 1967). Η ονομαστική κλίμακα μέτρησης δεν έχει μαθηματική δύναμη παρά μόνο αναγνωριστική, ταξινομώντας ουσιαστικά την καταγραφή μιας μεταβλητής σε ονομαστικές κατηγορίες (Ackoff, 1953). Το διατεταγμένο (ordinal) επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή η κλίμακα μέτρησης εκφράζει μια σύγκριση ανάμεσα σε κατηγορίες, σύγκριση, για παράδειγμα, μεγαλύτερου ή μικρότερου. Έτσι, ταξινομεί αντικείμενα αναφορικά με την τιμή τους, με μια πραγματική μετρήσιμη, αριθμητική κλίμακα. Η σύγκριση μπορεί να είναι διαφόρων ειδών (Harvey, 1969).

18 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Το ιεραρχικό (interval) επίπεδο μέτρησης εκφράζει ποσοτικά μια ιεραρχική σχέση. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε μόνο ότι το αντικείμενο Α είναι μεγαλύτερο από το Β αλλά και πόσο. Το αναλογικό (ratio) επίπεδο έχει το πλεονέκτημα μιας φυσικής αφετηρίας, δηλαδή, ξεκινά από ένα σταθερό μηδέν. Το πλεονέκτημα αυτό βοηθά όχι μόνο τη μέτρηση διαφορών και απόλυτων τιμών αλλά και στην εύρεση αναλογικής σχέσης ανάμεσα στις τιμές δυο μεταβλητών. Το βάρος, η μάζα, το μήκος μπορούν να μετρηθούν με αναλογική κλίμακα.

19 ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

20 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΙΔΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ

21 ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Σημεία Ονομαστικό: Είδος ασθενείας Διατεταγμένη: Διάταξη - χωριό, κωμόπολη, πόλη Αναλογικό: Ύψος ανθρώπων Γραμμές Ονομαστικό: Κατάσταση δρόμων Διατεταγμένο: Είδη δρόμων - τοπικοί, επαρχιακοί, εθνικοί Αναλογικό: Όγκος κυκλοφορίας Επιφάνειες Ονομαστικό: Χρήσεις γης Ιεραρχικό: Κατηγορίες οικισμών - αγροτικοί, ημιαστικοί, αστικοί Αναλογικό: Αριθμός των καταστημάτων τους

22 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Αν το ενδιαφέρον περιορίζεται μόνο στα χαρακτηριστικά (attributes) των μονάδων παρατήρησης, αγνοώντας τη χωρική σχέση μεταξύ των μονάδων αυτών, δεν θεωρείται ότι εφαρμόζεται ανάλυση χώρου, μολονότι οι μονάδες παρατήρησης ορίζονται χωρικά (από τη θέση τους). Μια πραγματική ανάλυση χώρου απαιτεί, κατ’ ελάχιστο, πληροφορίες για τη θέση όσο και για τα χαρακτηριστικά (μη-χωρική διάσταση).

23 ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Εστιάζεται σε στοιχεία που συγκροτούν ένα σημειακό πρότυπο, δηλαδή σε ένα σύνολο σημείων κάθε ένα από τα οποία έχει ένα χαρακτηριστικό που το διαφοροποιεί από τα άλλα. Ο ερευνητής ενδιαφέρεται για τη χωρική κατανομή ή διασπορά των σημείων αυτών, δηλαδή αν η θέση κάθε στοιχείου σε σχέση με τη θέση των άλλων αντιπροσωπεύει ένα στατιστικά σημαντικό χωρικό πρότυπο και αν αυτό το πρότυπο σχετίζεται χωρικά με κάποιον επεξηγηματικό παράγοντα.

24 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Εστιάζεται στο δίκτυο που εκφράζει τη σύνδεση μεταξύ δύο θέσεων (σημεία ή επιφάνειες). Ο ερευνητής: Αξιολογεί την κατηγορία ή τη διάταξη της έντασης αυτών των συνδέσμων ή ροών Ενδιαφέρεται να κατανοήσει την διαμόρφωση αυτών των συνδέσμων-ροών και να δημιουργήσει ένα μοντέλο τους.

25 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Η ανάλυση εστιάζεται σε στοιχεία τα οποία έχουν αθροισθεί σε ένα σύνολο μονάδων (επιφάνειες). Ο ερευνητής: Εξετάζει τις τιμές μιας ή περισσότερων μεταβλητών σε αυτές τις μονάδες με στόχο να κατανοήσει την χωρική τους διάταξη, να εξακριβώσει το πιθανό πρότυπο τους και να εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές. Ενδιαφέρεται για τη χωρική διαδικασία που καθορίζει τις συγκεκριμένες τιμές των χαρακτηριστικών σε κάθε σημείο μιας επιφάνειας και αν είναι δυνατόν προχωρά, με τη χρήση αυτών των πληροφοριών, σε πρόβλεψη για άλλα σημεία και άλλες περιοχές.

26 ΧΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΤΥΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στοιχεία Σημείων: Τιμές που παρατηρούνται σε ορισμένα σημεία του χώρου. Στοιχεία Γραμμών: Τιμές που παρατηρούνται για την σύνδεση μεταξύ δύο σημείων στο χώρο. Στοιχεία Επιφανειών: Τιμές για κάποια γεωγραφική μονάδα σαν σύνολο.

27 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η αξιολόγηση και σύγκριση χωρικών πρότυπων που εκφράζονται σαν μονόμετρες κατανομές με θεμελιώδεις ιδιότητες όπως απόλυτη θέση, σχετική θέση, κλίμακα κλπ. και με μία οικογένεια παράγωγων ιδιοτήτων όπως: πυκνότητα, διαβάθμιση πυκνότητας, χωροθέτηση. Η αξιολόγηση και η σύγκριση χωρικών σχέσεων που εκφράζεται από διανυσματικές κατανομές με θεμελιώδεις ιδιότητες όπως: προσιτότητα συνεκτικότητα και παράγωγες ιδιότητες όπως: κεντρικότητα, σχετική επικράτηση, βαθμός εξάρτησης κλπ.

28 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Οι Γεωλόγοι μπορούν να εκτιμήσουν τα αποθέματα ενός κοιτάσματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή με τη χρήση στοιχείων από γεωτρήσεις σε διαφορετικές θέσεις της περιοχής αυτής. Οι Υδρολόγοι μπορούν να δημιουργήσουν έναν χάρτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας τοξικής ουσίας από στοιχεία για την ποιότητα του νερού σε διάφορες θέσεις μιας περιοχής. Οι Σεισμολόγοι μπορούν να εκτιμήσουν περιοχές επικινδυνότητας από στοιχεία για την ένταση των σεισμών σε διάφορα σημεία μιας περιφέρειας. Δημόσιες υπηρεσίες, διάφοροι φορείς και ιδιώτες ενδιαφέρονται για την ανάλυση των χωρικών πρότυπων της ζήτησης και προσφοράς (για προϊόντα, υπηρεσίες κλπ) ώστε να ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση ή προσφορά που είναι αναγκαστικά χωρικά-γεωγραφικά συσχετισμένες.

29 ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Την εξακρίβωση των σημαντικών γεγονότων
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τη σύνδεση των γεγονότων με τη Θεωρία.  ΕΞΗΓΗΣΗ Τη δημιουργία Θεωρίας.  ΠΡΟΒΛΕΨΗ

30 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαδικασίες: όλες έχουν να κάνουν με την αναγνώριση των δεδομένων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά στα επόμενα στάδια της μελέτης. Αντικείμενο: μια οργάνωση και ταξινόμηση των δεδομένων σε ένα σύστημα που ακολουθεί κάποια λογική, έτσι ώστε ο καθένας να γνωρίζει ακριβώς τι αντιπροσωπεύει κάθε γεγονός. Σκοποί: είναι να συστηματοποιήσουν τις εμπειρίες μας, να συνοψίσουν τις γνώσεις μας και να υποδηλώσουν υποθέσεις, που πιθανόν να μπορούν να εξηγήσουν τη θέση και την κατανομή συγκεκριμένων κατηγοριών φαινομένων. Αποτελέσματα: ποικίλλουν από απλούς πίνακες και ιστoγράμματα μέχρι σύνθετες στατιστικές περιγραφές όπως οι δειγματικές κατανομές. Συμπερασματικά: η περιγραφή εστιάζεται αποκλειστικά στα ερωτήματα του τι; πού; και πότε;

31 ΕΞΗΓΗΣΗ Στόχος: Η αναζήτηση εξήγησης οδηγεί στην αναζήτηση θεωρίας. Έτσι οι θεωρίες αποτελούν την καρδιά της εξήγησης στην επιστήμη. Ορισμός: Γενικά σαν εξήγηση μπορεί να θεωρηθεί κάθε ικανοποιητική απάντηση σε μια ερώτηση που αναζητά το πώς και το γιατί. Προσεγγίσεις: Γενετική Ντετερμινιστική Πιθανολογική Λειτουργική

32 ΠΡΟΒΛΕΨΗ Στην επιστήμη, η πρόβλεψη συνήθως διατυπώνεται με όρους υποθετικών δηλώσεων, όπως αν συμβαίνει το Χ τότε θα συμβαίνει το Υ. Δηλαδή η εμφάνιση του Χ θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα ή να συνδέεται με την εμφάνιση του Υ. Η πρόβλεψη έχει μεγάλη σημασία για το σχεδιασμό, αφού η πραγματοποίηση είτε μεμονωμένων είτε ολοκληρωμένων επεμβάσεων στο χώρο έχει πολλαπλές επιδράσεις σε αυτόν.

33 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Η κανονιστική αυτή έννοια αναφέρεται σε διαδικασίες ανάλυσης, που στοχεύουν στο τι πρέπει να υπάρχει και όχι στο τι υπάρχει ή στο τι θα υπάρχει.

34 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η λέξη μοντέλο έχει διάφορες έννοιες. Στην Αγγλική γλώσσα η λέξη μοντέλο έχει τρεις σημασίες. Σαν ουσιαστικό χρησιμοποιείται για μια αναπαράσταση, σαν επίθετο περιλαμβάνει ένα βαθμό τελειότητας και σαν ρήμα χρησιμοποιείται για να επιδείξει ή για να δείξει με τι μοιάζει ένα αντικείμενο ή φαινόμενο.

35 ΕΙΔΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Εικονικά Μοντέλα: Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει ένα μοντέλο είναι να μετασχηματιστεί η πραγματικότητα μόνο σε σχέση με την κλίμακά της. Τα μοντέλα αυτά είναι τα λιγότερο αφηρημένα από όλα τα άλλα. Αναλογικά Μοντέλα: Τα μοντέλα γίνονται περισσότερο αφηρημένα όταν, όχι μόνο η κλίμακα, αλλά και άλλες ιδιότητες του πραγματικού αντικειμένου μετασχηματίζονται. Το πιο σπουδαίο αναλογικό μοντέλο στην Ανάλυση Χώρου είναι ο χάρτης. Συμβολικά Μοντέλα: Σε έναν υψηλότερο βαθμό αφαίρεσης, οι ιδιότητες της πραγματικότητας μετασχηματίζονται σε αριθμούς, σχέσεις και εξισώσεις.

36 ΣΤΑΔΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Πραγματικός Κόσμος Συμπεράσματα για τον πραγματικό κόσμο Απλοποιημένη παραλλαγή Συγκεκριμενοποίηση τύπου μοντέλου Επαλήθευση Αφαίρεση Αναγωγή Μετασχηματισμός


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google