Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ EL PERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 12 de DESEMBRE de 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ EL PERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 12 de DESEMBRE de 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ EL PERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 12 de DESEMBRE de 2005

2 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA DE PERFET: DOS TEMPS TEMPS PERFET CANVIS EN EL LEXEMA DEL TEMA DE PRESENT FORMANT DE PERFET CANVI DE LEXEMA DESINÈNCIES SECUNDÀRIES TEMPS PRIMARI: DESINÈNCIES PRIMÀRIES TEMA DE PERFET AUGMENT REDUPLICACIÓ TEMPS PLUSQUAMPERFET

3 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS I MODES

4 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ FORMANTS VeuMorfemaPresentPerfet Activa -καπαύ-ωπέ-παυ-κα Mitjana-passiva -----παύ-ομαιπέ-παυ-μαι TOT EL TEMA DE PERFET ÉS DE FLEXIÓ ATEMÀTICA EN LA VEU MITJANA-PASSIVA DE TOTS ELS VERBS VeuMorfemaPresentPlusquamperfet Activa -κει (κη)παύ-ωἐ-πε-παύκει-ν Mitjana-passiva -----παύ-ομαιἐ-πε-παύ-μην

5 TERMINACIONS INDICATIU veu activaveu mitjana-passiva PERFETPLUSQUAMPERFETPERFETPLUSQUAMPERFET -κα -κειν-μαι-μην -κας -κεις-σαι-σο -κε -κει-ται-το -καμεν-κειμεν-μεθα -κατε-κειτε-σθε -κασι-κεσαν-νται-ντο

6 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ VERBS CONTRACTES ALLARGUEN LA VOCAL DEL TEMA VerbActivaMitjana-passiva τιμά-ωτετίμη-κατετίμη-μαι ποιέωπεποίη-καπεποίη-μαι δηλό-ωδεδήλω-καδεδήλω-μαι

7 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ VERBS CONSONÀNTICS CANVIS FONÈTICS Verb enActivaMitjana-passiva π, β, φ, πτ-φα-μμαι κ, γ, χ, ττ-χα-γμαι τ, δ, θ, ζ-κα-σμαι CONSONANT LABIAL, GUTURAL I DENTAL

8 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ VERBS CONSONÀNTICS VEU MITJANA-PASSIVA: TEMA VERBAL PERFET ACTIU VerbActivaMitjana-passiva ἀγγέλλωἤγγελκαἤγγελμαι στέλλωἔσταλκαἔσταλμαι φαίνωπέφαγκαπέφαμμαι φθείρωἔφθαρκαἔφθαρμαι νέμωνενέμηκανενέμημαι βάλλωβέβληκαβεβλημαι CONSONANT LÍQUIDA VEU ACTIVA: TEMA VERBAL PUR

9 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ VERBS en -μι FLEXIÓ ATEMÀTICA VerbActivaMitjana-passiva δίδωμιδέδω-καδέδομαι τίθημιτέθη-κατέθει-μαι ἵημιεἷκαεἷμαι VEU ACTIVA: VOCAL DEL TEMA ALLARGADA

10 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ DESINÈNCIES PERFET VEU ACTIVA: DESINÈNCIES PRIMÀRIES ACTIVES ATEMÀTQIUES VEU MITJANA-PASSIVA: DESINÈNCIES SECUNDÀRIES MITJANA-PASSIVA VEU ACTIVA: DESINÈNCIES SECUNDÀRIES ACTIVES VEU MITJANA-PASSIVA: DESINÈNCIES PRIMÀRIES MITJANA-PASSIVA PLUSQUAMPERFET

11 DESINÈNCIES SECUNDÀRIES VEU ACTIVAVEU MITJANA-PASSIVA singular 1 -ν-μην 2 -ς-σο 3 ---------------το plural 1 -μεν-μεθα 2 -τε-σθε 3 -ν / -σαν-ντο temàtiques / atemàtiques

12 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ PERFET AMB LEXEMA MODIFICAT VS TEMA PRESENT PresentFuturAoristPerfet πάσχωπείσομαιἔπαθονπέπονθα λανθάνωλήσωἔλαθ-ονλαθών λείπωλείψωἔλιπονλέλοιπα φέρωοἴσωἤνεγκονἐνήνοχα λέγωἐρῶεἶπονεἰπών ALTERNANÇA VOCÀLICA: TIMBRE “O”

13 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ AORIST TEMÀTIC IndicatiuImperatiuSubjuntiuOptatiuInfinitiuParticipi Pr. βάλλειςβάλλεβάλλῃςβάλλοιμιβάλλεινβάλλων Imp. ἔβαλλες Aor. ἔβαλεςβάλεβάλῃςβάλοιμιβαλεῖνβαλών VEU ACTIVA: INFINITIU I PARTICIPI SÖN SEMPRE AGUTS

14 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ AORIST ATEMÀTIC FLEXIÓ ATEMÀTICA: SENSE VOCAL ε/ο SEMPRE LEXEMA MODIFICAT VS TEMA PRESENT alternances vocàliques pèrdua de sufixos formadors de present arrels distintes INDICATIU: tema + DESINÈNCIES SECUNDÀRIES ALTRES MODES: TERMINACIONS = PRESENT ATEMÀTIC

15 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ AORIST ATEMÀTIC Present Futur Aorist Participi aorist βαίνωβήσομαι ἔβη-νβάς βᾶσα βάν γιγνώσκωγνώσομαι ἔγνω-νγνούς γνοῦσα γνόν χαίρωχαιρήσω ἐχάρη-νχαρείς χαρεῖσα χαρέν διδράσκωδράσομαι ἔδρα-νδράς δρᾶσα δράν δύομαιδύσομαι ἔδυ-νδύς δῦσα δύν

16 EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ AORIST ATEMÀTIC IndicatiuImperatiuSubjuntiuOptatiuInfinitiuParticipi Pr. χαίρειςχαῖρεχαίρῃςχαίροιςχαίρεινχαίρων Imp. ἔχαιρες Aor. ἐχάρηςχάρηθιχαρῇςχαρείηςχαρῆναιχαρείς IndicatiuImperatiuSubjuntiuOptatiuInfinitiuParticipi Pr. τίθημιτίθειτιθῇςτιθείςτιθέναιτίθείς PRESENT ATEMÀTIC


Κατέβασμα ppt "EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ EL PERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA 12 de DESEMBRE de 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google