Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IGenetics Mια Μεντελική προσέγγιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IGenetics Mια Μεντελική προσέγγιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 iGenetics Mια Μεντελική προσέγγιση

2 Κεφάλαιο 22 Γενετική του καρκίνου
Η πρωτεΐνη p53 προσδένεται στο DNA. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009

3 Μαστογραφία που απεικονίζει έναν όγκο.
ΕΙΚΟΝΑ 22.1 Μαστογραφία που απεικονίζει έναν όγκο. Όγκος iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009

4 Ορισμένα από τα μοριακά γεγο- νότα που ελέγχουν τον κυτταρι-
ΕΙΚΟΝΑ 22.2 Ορισμένα από τα μοριακά γεγο- νότα που ελέγχουν τον κυτταρι- κό κύκλο. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 iGenetics 4

5 ΕΙΚΟΝΑ 22.3 Ρυθμιστικοί μηχανισμοί που ελέγχουν την κυτταρική διαίρεση σε φυσιολογικά κύτταρα. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 5

6 Σχεδιάγραμμα της δομής ενός ρετροϊού.
ΕΙΚΟΝΑ 22.4 Σχεδιάγραμμα της δομής ενός ρετροϊού. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 6

7 ΕΙΚΟΝΑ 22.5 To γονιδίωμα RNA του ιού του σαρκώματος του Rous (RSV) και ένα μοντέλο του μηχανισμού ενσωμάτωσης του προϊικού DNA στο χρωμόσωμα του ξενιστή (κύτταρα κότας). (α) To γονιδίωμα RNA του ιού του σαρκώματος του Rous. (β) Το προϊικό DNA του RSV συντίθεται από την αντίστροφη μεταγραφάση. (γ) Κυκλοποίηση του προϊι- κού DNA. (δ) Ασυμπτωτικές εγκοπές στο κυτταρικό DNA και κοπή του ιικού γονιδιώματος. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 7

8 ΕΙΚΟΝΑ 22.5 To γονιδίωμα RNA του ιού του σαρκώματος του Rous (RSV) και ένα μοντέλο του μηχανισμού ενσωμάτωσης του προϊικού DNA στο χρω- μόσωμα του ξενιστή (κύττα- ρα κότας). (ε) Με ανασυν- δυασμό, τα άκρα του ιικού DNA συνδέονται με τα άκρα του χρωμοσωμικού DNA του κυττάρου. (στ) Οι μονόκλω- νες περιοχές συμπληρώνονται και προκύπτει ένας πλήρης, δίκλωνος, ενσωματωμένος προϊός RSV. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 8

9 Ο βιολογικός κύκλος ενός
Eικόνα 22.6 Ο βιολογικός κύκλος ενός μη ογκογόνου ρετροιού. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 9

10 iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 10

11 ΕΙΚΟΝΑ 22.7 Το πρωτο-ογκογονίδιο c-src της κότας και η σχέση του με το v-src του ιού του σαρκώματος του Rous. (α) Στο επάνω μέρος φαίνεται η μοριακή οργάνωση του πρωτο-ογκογονιδίου src στο γονιδίω- μα της κότας. Το γονίδιο περιλαμβάνει 12 εξόνια (απεικονίζονται ως μοβ περιοχές). Στο κάτω μέρος παρουσιάζεται η μοριακή οργάνωση του γονιδιώματος RNA του ιού RSV. Είναι προφα- νής η σχέση του κυτταρικού πρωτο-ογκογονιδίου src με το v-src: το v-src σχηματίστηκε από την αφαίρεση των ιντρονίων από το κυτταρικό πρωτο-ογκογονίδιο src. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 11

12 ΕΙΚΟΝΑ 22.7 Το πρωτο-ογκογονίδιο c-src της κότας και η σχέση του με το v-src του ιού του σαρκώματος του Rous. (β) Τα mRNA που παράγονται από τη μεταγραφή του προϊικού γονιδιώματος DNA του RSV. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 12

13 iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 13

14 ΕΙΚΟΝΑ 22.8 Ο ρόλος της πρωτεΐνης Ras (μιας συνδεδεμένης με τη μεμβράνη πρωτεΐνης G) στην ενεργοποίηση της μεταγραφής γονιδίων-στόχων που ενέχονται στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Πηγή: iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 14

15 iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 15

16 Όγκος στον οφθαλμό παιδιού με ρετινοβλάστωμα.
ΕΙΚΟΝΑ 22.9 Όγκος στον οφθαλμό παιδιού με ρετινοβλάστωμα. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 16

17 ΕΙΚΟΝΑ 22.10 Το μοντέλο δύο πληγμάτων του Knudson για τις οικογενείς μορφές καρκίνου. Με βάση αυτό το μοντέλο μπορεί να εξηγηθεί: (α) το σποραδικό ρετινοβλάστωμα ως αποτέλεσμα δύο ανεξάρτητων μεταλλαγών των δύο αντιγράφων του γονιδίου του ρετινο- βλαστώματος (RB) και (β) το κληρο- νομικό ρετινοβλάστωμα που προκύπ- τει όταν, σε ένα κύτταρο που έχει κλη- ρονομήσει, μέσω της αναπαραγωγικής σειράς, ένα μεταλλαγμένο αλληλόμορ- φο του γονιδίου RB, συμβεί μια με- ταλλαγή στο μοναδικό αλληλόμορφο άγριου τύπου. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 17

18 ΕΙΚΟΝΑ 22.11 Ο ρόλος της pRB στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου στο σημείο ελέγχου G1 προς S. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 18

19 Η δράση της p53 κατά τον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου.
ΕΙΚΟΝΑ 22.12 Η δράση της p53 κατά τον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 19

20 ΕΙΚΟΝΑ 22.13 Μοντέλο της πολυσταδιακής φύσης της ανάπτυξης κληρονομικής αδενωματώδους πολυποδίασης (FAP), μιας μορφής καρκίνου του παχέος εντέρου. Διακρίνονται τα κρίσιμα γονίδια που μεταλλάσσονται σε κάθε στάδιο. iGenetics Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2009 20


Κατέβασμα ppt "IGenetics Mια Μεντελική προσέγγιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google