Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Unit 18 ἵημι, Indefinite Relative Pronoun, Indirect Interrogatives, Indirect Question.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Unit 18 ἵημι, Indefinite Relative Pronoun, Indirect Interrogatives, Indirect Question."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Unit 18 ἵημι, Indefinite Relative Pronoun, Indirect Interrogatives, Indirect Question

2 ἵημι ἵημι, -ἥσω, -ἧκα, -εἷκα, -εἷμαι, -εἵθην ἵημι, -ἥσω, -ἧκα, -εἷκα, -εἷμαι, -εἵθην ἱη- ἱη- ἱε- ἱε- The initial ἱ is long and does not change with the past augment. The initial ἱ is long and does not change with the past augment. Mixed “kappa” Aorist Mixed “kappa” Aorist

3 ἵημι – Present Active IndicativeSubjunctiveOptativeImperative ἵημι ἵης ἵησι(ν) ἵεμεν ἵετε ἱᾶσι(ν) ἱῶ ἱῇς ἱῇ ἱῶμεν ἱῆτε ἱῶσι(ν) ἱείην ἱείης ἱείη ἱεῖμεν ἱεῖτε ἱεῖεν ἵει ἱέτω ἵετε ἱέντων

4 ἵημι – Present Middle/Passive IndicativeSubjunctiveOptativeImperative ἵεμαι ἵεσαι ἵεται ἱέμεθα ἵεσθε ἵενται ἱῶμαι ἱῇ ἱῆται ἱώμεθα ἱῆσθε ἱῶνται ἱείμην ἱεῖο ἱεῖτο ἱείμεθα ἱεῖσθε ἱεῖντο ἵεσο ἱέσθω ἵεσθε ἱέσθων

5 ἵημι – Present Participles Active Active –ἱείς, ἱεῖσᾰ, ἱέν Middle/Passive Middle/Passive –ἱέμενος, -η, -ον –ἱέμενος, -η, -ον

6 ἵημι – Present Infinitives Active Active –ἱέναι Middle/Passive Middle/Passive –ἵεσθαι –ἵεσθαι

7 ἵημι – Imperfect ActivePassive ἵην ἵεις ἵει ἵεμεν ἵετε ἵεσαν ἱέμην ἵεσο ἵετο ἱέμεθα ἵεσθε ἵεντο

8 ἵημι – Aorist Active IndicativeSubjunctiveOptativeImperative -ἧκα -ἧκας -ἧκε(ν) -εἷμεν -εἷτε -εἷσαν -ὧ -ᾗς -ᾗ -ὧμεν -ἧτε -ὧσι(ν) -εἵην -εἵης -εἵη -εἷμεν/-εἵημεν -εἷτε/-εἵητε -εἷεν/-εἵησαν -ἕς -ἕτω -ἕτε -ἕντων

9 ἵημι – Aorist Middle IndicativeSubjunctiveOptativeImperative -εἵμην -εἷσο -εἷτο -εἵμεθα -εἷσθε -εἷντο -ὧμαι -ᾗ -ἧται -ὥμεθα -ἧσθε -ὧνται -εἵμην -εἷο -εἷτο/-οἷτο -εἵμεθα/-οἵμεθα -εἷσθε/-οἷσθε -εἷντο/-οἷντο -οὗ -ἕσθω -ἑσθε -ἕσθων

10 ἵημι – Aorist Participles Active Active –-εἵς, -εἷσᾰ, -ἕν Middle Middle –-ἕμενος, -η, -ον –-ἕμενος, -η, -ον

11 ἵημι – Aorist Infinitives Active Active –-εἷναι Middle Middle –-ἕσθαι –-ἕσθαι

12 Indirect Question Ex. of English Indirect Question Ex. of English Indirect Question He noticed when they arrived. He noticed when they arrived. She mentioned how many times she had seen the movie. She mentioned how many times she had seen the movie. I asked who was willing to go. I asked who was willing to go.

13 Indirect Question As a statement can, so a question can be indirect. As a statement can, so a question can be indirect. Indirect question can be introduced by the same verbs as indirect statement as well as verbs of “asking”. Indirect question can be introduced by the same verbs as indirect statement as well as verbs of “asking”. Unlike indirect statement, indirect question is only in one form. Unlike indirect statement, indirect question is only in one form.

14 Indirect Question Greek indirect question is only in the form of an interrogative word and a finite verb. Greek indirect question is only in the form of an interrogative word and a finite verb. –main clause w/ verb of asking, thinking, saying, feeling, hearing, etc. –interrogative word –subordinate finite verb

15 Indirect Question Indirect question follows the sequence of moods like the indirect statements with ὅτι or ὡς. Indirect question follows the sequence of moods like the indirect statements with ὅτι or ὡς. The interrogative word will usually be an indefinite relative form. The interrogative word will usually be an indefinite relative form.

16 Indefinite Relative masc. fem.neuter masc. fem.neuter sing. nom. ὅστις ἥτιςὅ τι gen. οὗτινος (ὅτου) ἧστινοςοὗτινος (ὅτου) gen. οὗτινος (ὅτου) ἧστινοςοὗτινος (ὅτου) dat. ᾧτινι (ὅτῳ) ᾗτινιᾧτινι (ὅτῳ) acc. ὅντινα ἥντιναὅ τι

17 Indefinite Relative pl. nom. οἵτινες αἵτινεςἅτινα (ἅττα) gen. ὧντινων (ὅτων) ὧντινωνὧντινων (ὅτων) gen. ὧντινων (ὅτων) ὧντινωνὧντινων (ὅτων) dat. οἷστισι(ν) (ὅτοις) αἷστισι(ν)οἷστισι(ν) (ὅτοις) acc. οὕστινας ἅστιναςἅτινα (ἅττα)

18 Indirect Question τίς εἶ; τίς εἶ; ἐρωτᾷ ὅστις εἶ. ἐρωτᾷ ὅστις εἶ. πότερος τοῦτ’ ἐποίησεν; πότερος τοῦτ’ ἐποίησεν; ἠρωτήσαμεν ὁπότερος τοῦτο ποιήσειεν. ἠρωτήσαμεν ὁπότερος τοῦτο ποιήσειεν. Εὐριπίδης σοφός ἐστιν; Εὐριπίδης σοφός ἐστιν; ἐρωτήσετ’ εἰ Εὐριπίδης σοφός ἐστιν. ἐρωτήσετ’ εἰ Εὐριπίδης σοφός ἐστιν.

19 Indirect Question ὦ βασιλεῦ, πότερον βούλει μένειν ἢ ἀπιέναι; ὦ βασιλεῦ, πότερον βούλει μένειν ἢ ἀπιέναι; ἠρώτα τὸν βασιλέα πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. ἠρώτα τὸν βασιλέα πότερον βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. τίνες εἰσίν; τίνες εἰσίν; ἠρώτων αὐτοὺς τίνες εἴεν. ἠρώτων αὐτοὺς τίνες εἴεν.

20 2. ἠρώτα τὴν μικροτέραν θυγατέρα οὕστινας ἀποκτείναι. 2. ἠρώτα τὴν μικροτέραν θυγατέρα οὕστινας ἀποκτείναι. 4. ποῖοι ἀδικώτεροι τῇ δημοκρατίᾳ ἐπιβουλεύσουσιν; 4. ποῖοι ἀδικώτεροι τῇ δημοκρατίᾳ ἐπιβουλεύσουσιν; 6. ἤγγειλαν τὸν Σωκράτη μέλλοντα τριῶν ἡμερῶν ἀποθανεῖσθαι. 6. ἤγγειλαν τὸν Σωκράτη μέλλοντα τριῶν ἡμερῶν ἀποθανεῖσθαι.

21 8. (a) ἀκούσεσθε τὸν Σωκράτη τεθνηκότα. 8. (a) ἀκούσεσθε τὸν Σωκράτη τεθνηκότα. (b) ἀκούσεσθε τοῦ Σωκράτους ἀποθνῄσκοντος. (b) ἀκούσεσθε τοῦ Σωκράτους ἀποθνῄσκοντος. 10. ἄφες τόν γε Δημοσθένη, ὦ πονηρέ. 10. ἄφες τόν γε Δημοσθένη, ὦ πονηρέ. 12. σχὲς τῇ χειρὶ τὸ ὀξύτερον ξίφος. 12. σχὲς τῇ χειρὶ τὸ ὀξύτερον ξίφος.

22 14. (a) ἐνταῦθα στήτω ἵνα μάχηται. 14. (a) ἐνταῦθα στήτω ἵνα μάχηται. (b) ἐνταῦθ' ἀνάστησον τὸ τρόπαιον. (b) ἐνταῦθ' ἀνάστησον τὸ τρόπαιον. 16. (a) παῦσον τοῦτον τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύοντα. 16. (a) παῦσον τοῦτον τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύοντα. (b) παῦσον τοῦτον τὸν τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύοντα. (b) παῦσον τοῦτον τὸν τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύοντα. (c) παῦσαι τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύων. (c) παῦσαι τῷ δήμῳ ἐπιβουλεύων.

23 18. οὐ δύνασαι συνιέναι, ὦ ἄνερ, οὔτε τὰ ἀληθῶς καὶ σαφῶς λεγόμενα οὔτε τὰ ψευδῆ. 18. οὐ δύνασαι συνιέναι, ὦ ἄνερ, οὔτε τὰ ἀληθῶς καὶ σαφῶς λεγόμενα οὔτε τὰ ψευδῆ. 20. ἴωμεν δὴ καὶ μὴ μέλλωμεν ἔτι, ἵνα μὴ ἀφῶμεν τὸν καιρόν. 20. ἴωμεν δὴ καὶ μὴ μέλλωμεν ἔτι, ἵνα μὴ ἀφῶμεν τὸν καιρόν. 22. ἠρωτᾶτε ὅντινα τρόπον ἀφεθεῖμεν. 22. ἠρωτᾶτε ὅντινα τρόπον ἀφεθεῖμεν.


Κατέβασμα ppt "Unit 18 ἵημι, Indefinite Relative Pronoun, Indirect Interrogatives, Indirect Question."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google