Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2 Αναπτυξιακό Όραμα Το αναπτυξιακό όραμα του Ε.Π. συνοψίζεται στη "δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης", με στόχο τη μετάβαση "από τη διαχείριση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στην διοίκηση πολιτικών, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών".

3 Στρατηγικός Στόχος Στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και η ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων.

4 Θεματικές Προτεραιότητες του Ε.Π.
Θεματικές Προτεραιότητες του Ε.Π. Επιχειρηματικότητα Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη Μεταναστευτική Πολιτική Δικαιοσύνη Κοινωνική Ασφάλιση (διακριτές δράσεις) Αγροτική Πολιτική (διακριτές δράσεις) Πολιτική Προστασίας Οριζόντια προτεραιότητα: Η αρχή της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας

5 Άξονας Προτεραιότητας 1
Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασμού δομών και διαδικασιών.

6 Ε.Σ.1.1: Ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου των δημόσιων πολιτικών
Επιδιώκεται: α) η βελτίωση του επιτελικού έργου των Υπουργείων μέσω της αποσαφήνισης επιτελικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, η άρση των επικαλύψεων που προκαλούνται από τις συναρμοδιότητες, και η αποφυγή της κατάτμησης των αρμοδιοτήτων στα πολλαπλά επίπεδα διοίκησης, β) η ενδυνάμωση και δημιουργία αξιόπιστων μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών μέσα από τη στοχοθεσία και τη θέσπιση δεικτών αποδοτικότητας, με υιοθέτηση κατάλληλων μεθοδολογιών και πρακτικών εργαλείων πολιτικής, και, γ) η βελτίωση της λειτουργίας των ελέγχων μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου, την αναδιοργάνωση των δομών των ελεγκτικών μηχανισμών και η υποστήριξή τους με κατάλληλα συστήματα ΤΠΕ.

7 1.1.1 Ενίσχυση του σχεδιασμού (οριοθέτηση των πεδίων πολιτικής μέσα από την άρση των επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης της πολιτικής, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 1.1.1.α. Ενίσχυση της επιτελικής λειτουργίας της Διοίκησης για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έργα - Σημαίες Επιχειρησιακή λειτουργία της κεντρικής «Μονάδας ελέγχου ποιότητας Ρυθμίσεων» στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και συντονισμός της με τις Μονάδες Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής των Υπουργείων. Δημιουργία Μονάδων Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής στα Υπουργεία υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. 1.1.1.β. Ενδυνάμωση / Αναβάθμιση των μεθοδολογιών και διαδικασιών παραγωγής και εφαρμογής της πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έργο - Σημαία Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρμογής του νέου υπαλληλικού κώδικα. 1.1.1.γ. Ενίσχυση των Υπηρεσιακών Μονάδων και των λειτουργιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου και αξιολόγηση της εφαρμογής των πολιτικών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

8 Λοιπές Ενδεικτικές Δράσεις
1.1.1 Ενίσχυση του σχεδιασμού (οριοθέτηση των πεδίων πολιτικής μέσα από την άρση των επικαλύψεων), της παρακολούθησης, του συντονισμού και της αξιολόγησης της πολιτικής, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Λοιπές Ενδεικτικές Δράσεις Βελτίωση της εποπτείας της αγοράς τροφίμων με έμφαση στην αναθεώρηση, τροποποίηση, συμπλήρωση του υφισταμένου θεσμικού-νομικού πλαισίου των ελέγχων και του εκσυγχρονισμού της. Βελτίωση του οριζόντιου και κάθετου συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Επανα-οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών της Κεντρικής Διοίκησης προς φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τομεακής ή χωρικής εμβέλειας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της Κεντρικής Διοίκησης. Παρεμβάσεις για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών πολιτικών σε επίπεδο κεντρικής, περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρεμβάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.

9 1.1.2.α. Συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας
1.1.2 Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας, αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης 1.1.2.α. Συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας 1.1.2.β. Δράσεις για τον εξορθολογισμό και την οργανωτική και επιχειρησιακή ανασυγκρότηση / βελτίωση Υπηρεσιών και Μονάδων. Ενδεικτικές Δράσεις Μελέτες για οριζόντια θέματα που αφορούν το γενικό στόχο του ΕΠ.

10 1.1.3 Δράσεις για την ενδυνάμωση της πολιτικής προστασίας
Έργο - Σημαία Επανασχεδιασμός της πολιτικής Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικές Δράσεις Η μελέτη, οργάνωση, θεσμοθέτηση, εισαγωγή και εμπέδωση στον κρατικό μηχανισμό και τους εθελοντές, ενός Ενιαίου Συστήματος Διοίκησης για τη διαχείριση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας της πολιτικής προστασίας.

11 Ε.Σ. 1.2: Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας
Επιδιώκεται η θεσμική και διοικητική κατοχύρωση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια παραγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης των πολιτικών μέσα από: α) τη δημιουργία δομών κοινωνικής διαβούλευσης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, β) τον εντοπισμό ρυθμιστικών, διοικητικών είτε οργανωτικών αδυναμιών και ατελειών που επιτρέπουν την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και, γ) την ενίσχυση των διοικητικών και εξω-διοικητικών δομών καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας.

12 1.2.1. Δράσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης
Ενδεικτικές Δράσεις Εισαγωγή και προώθηση θεσμών διαφάνειας όπως ο Ετήσιος Δημόσιος Απολογισμός. Εξυγίανση του συστήματος των προμηθειών που αφορούν την υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη.

13 Δράσεις που υλοποιούνται από κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ
Ενσωμάτωση των πορισμάτων των ελεγκτικών σωμάτων και του Συνηγόρου του Πολίτη στις οικείες πολιτικές προκειμένου να επέλθουν ρυθμιστικές και οργανωτικές αλλαγές που οδηγούν στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Σκοπός της δράσης είναι η συμβολή στην ενσωμάτωση των ως άνω πορισμάτων ή των εκθέσεων επιθεωρήσεων – ελέγχου στους τομείς σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικής των οικείων φορέων συνεισφέροντας αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της διαφθοράς. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ, μέσω και διακρατικών συνεργασιών. Ενδεικτικές Δράσεις Δράσεις που υλοποιούνται από κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ Δράσεις αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των δικαστηρίων. Στους στρατηγικούς στόχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Υ.Δ.) περιλαμβάνονται: Η βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών τόσο όσον αφορά στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης όσο και στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους. Η διασφάλιση της τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ποινικό Μητρώο.

14 Ε.Σ. 1.3: Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων
Με την υπ’ αρ. Υ190/ Εγκύκλιο του Πρωθυπουργού «Νομοθετική πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων» τίθενται οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης. Η ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται: - Με την τήρηση των αρχών, και, - Με την τήρηση των διαδικασιών καλής νομοθέτησης.

15 Εφαρμογή πολιτικής για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθετικών ρυθμίσεων σε επιλεγμένε τομείς βάσει της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006 1.3.2 Παρακολούθηση, συντονισμός και επίσπευση της ενσωμάτωσης του Κοινοτικού Δικαίου με εφαρμογή των Αρχών της Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού Υ190/2006 Διοικητικές κωδικοποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου της δημόσιας δράσης. Έργο - Σημαία Κωδικοποιήσεις στους τομείς κυβερνητικής προτεραιότητας όπως Δάση, Τουρισμός, Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση

16 Ε.Σ. 1.4: Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων Η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Ειδικού Στόχου 1.4 θα εξασφαλισθεί με τη συνέργεια των Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και «Ψηφιακή Σύγκλιση ». Προβλέπονται δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις, και δράσεις σχεδιασμού και εφαρμογής των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες που έχουν/πρόκειται να εγκατασταθούν συστήματα ΤΠΕ. Επίσης περιλαμβάνονται δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

17 Δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που οδηγούν σε μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις Έργο - Σημαία Μελέτη και εφαρμογή ανασχεδιασμού διαδικασιών για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους. οι επιλεγέντες τομείς σε εθνικό επίπεδο είναι οι εξής: Εταιρικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Γεωργικές Επιδοτήσεις, Ασφάλεια Τροφίμων

18 Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων Έργα - Σημαία Απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση κύριας και διαδοχικής ασφάλισης του ΙΚΑ. Ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς. Ενδεικτικές Δράσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας Ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης για τις επιχειρήσεις (έναρξη-λειτουργία-περάτωση).

19 Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων Ενδεικτικές Δράσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες πολεοδομίας (ΟΤΑ α και β βαθμού). Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

20 Άξονας Προτεραιότητας 2
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

21 Ε.Σ. 2.1: Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων μέσω διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών Προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης, οι οποίες θα υλοποιηθούν με την προώθηση διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές λαμβάνουν χώρα τόσο σε επίπεδο δομών, λειτουργιών και στόχευσης, όσο και σε επίπεδο πλαισίου και εργαλείων πολιτικής.

22 Δράσεις υποστήριξης και εφαρμογής θεσμικών αλλαγών για ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και αξιοκρατικό σύστημα ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων της δημόσιας διοίκησης. Έργο Σημαία Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων Λοιπές Ενδεικτικές Δράσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων, ανεξάρτητα του τρόπου που αποκτήθηκαν. Μελέτη για ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας και μέτρησης της αποδοτικότητας με σκοπό τη δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης αυτού με μισθούς και άλλα κίνητρα.

23 Δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση Έργο - Σημαία Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣΔΔΑ. Ενδεικτικές Δράσεις Αναβάθμιση, ενίσχυση ή και αναδιοργάνωση των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών και των ΝΠΔΔ.

24 Ε.Σ.2.2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση. Προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης των διαδικασιών σχεδιασμού και βελτίωσης της ποιότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, και στοχευμένες δράσεις κατάρτισης που εξυπηρετούν την ενδυνάμωση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις επιχειρούμενες αλλαγές.

25 Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση. Έργα Σημαίες Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ. Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων των Οργανισμών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση.

26 Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων κατάρτισης στη δημόσια διοίκηση. Λοιπές Ενδεικτικές Δράσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δομών, εκπαιδευτών, προγραμμάτων). Ανάπτυξη και εφαρμογή ατομικού διαβατηρίου κατάρτισης, με διαχείριση των σχετικών δεδομένων τόσο στο επίπεδο των Δ/νσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και ΝΠΔΔ, όσο και στο επιτελικό επίπεδο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣ. Αναβάθμιση του συστήματος και αναμόρφωση του περιεχομένου της εισαγωγικής εκπαίδευσης. Αναδιοργάνωση της προεισαγωγικής εκπαίδευσης υπό τη μορφή modules, και διασύνδεσή της με τις ανάγκες του ΕΠ. Αναβάθμιση του ρόλου και αναμόρφωση του περιεχομένου της προαγωγικής εκπαίδευσης. Εξορθολογισμός της διαδικασίας σχεδιασμού των προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση τα πιστοποιημένα περιγράμματα θέσεων. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών εγχειριδίων, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Ανάπτυξη του e-learning, λαμβάνοντας υπόψιν και τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

27 Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές. Ενδεικτικά έργα Κατάρτιση σε οριζόντια θέματα (management, χρηματοοικονομική διαχείριση, πολιτική ισότητας, αντιμετώπισης διακρίσεων και θεσμικής μεροληψίας κλπ) με αποδέκτες στελέχη που έχουν προαχθεί σε θέσεις Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Τμήματος. Κατάρτιση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για στελέχη που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την οργάνωση της παρακολούθησης των Επιχειρησιακών σχεδίων των Δήμων. Κατάρτιση σε ΤΠΕ σε συνάρτηση με: α) τις προτεραιότητες του ΕΠ και τις αλλαγές των οργανισμών, β) τις ανάγκες του ΕΠ «Ψηφιακή σύγκλιση». Κατάρτιση στον τομέα εποπτείας αγοράς. Κατάρτιση στον τομέα της αδειοδότησης επιχειρήσεων. Υλοποίηση προγραμμάτων προαγωγικής, εισαγωγικής και προεισαγωγικής εκπαίδευσης Κατάρτιση στελεχών των Μονάδων Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης. Κατάρτιση των μελών των πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κυρίως σε θέματα που άπτονται των της πιστοποίησης των περιγραμμάτων θέσεων και της πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επιμόρφωση των στελεχών που εμπλέκονται στην πολιτική για τη μείωση των διοικητικών βαρών στις Επιχειρήσεις. Επιμόρφωση στελεχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της Αναμορφωμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κατάρτιση στελεχών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής. Κατάρτιση σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Κατάρτιση σε θέματα πολιτικής προστασίας.

28 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

29 Ε.Σ. 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων. Προβλέπεται να υλοποιηθεί ένα συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων οι οποίες θα συμβάλλουν: α) στη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας των φύλων που διαμορφώνονται και εφαρμόζονται στη χώρα, β) στην ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, και γ) στην ενίσχυση των μηχανισμών και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και πολιτικών Ισότητας.

30 Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων σε τομείς πολιτικής Έργο - Σημαία Διοικητική Κωδικοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων  στο τομέα της ισότητας των φύλων.

31 3.1.2. Αξιολόγηση των επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων
Έργο - Σημαία Aποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων. Ενδεικτικό Έργο Συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές.

32 Προαγωγή της ενσωμάτωσης (gender mainstreaming) της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές Ενδεικτικά Έργα Δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων ένταξης παρακολούθησης και ελέγχου της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές. Μελέτη και υλοποίηση πλαισίου διαδικασιών για την δημιουργία πολιτικής προϋπολογισμών με βάση και το φύλο (gender budgeting). Υποστήριξη για την ενσωμάτωση των πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές και δραστηριοποίηση του Κύκλου Ισότητας.

33 Λοιπές Ενδεικτικές Δράσεις
Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων Έργο – Σημαία Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. Λοιπές Ενδεικτικές Δράσεις Μελέτη, ανάπτυξη εργαλείων και τεχνική υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα των φύλων. Αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών (κεντρικών, περιφερειακών, τοπικών) που θα κληθούν να εφαρμόσουν δράσεις για την ενίσχυση της ισότητας, όπως και των επιτελικών υπηρεσιών που θα επιφορτισθούν με τα καθήκοντα επεξεργασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας. Διεύρυνση του πεδίου δράσης των ΚΕΠ με την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης και εξυπηρέτησης σε θέματα ισότητας καθώς και παραπομπής –δικτύωσης σε εξειδικευμένες δομές συμβουλευτικής υποστήριξης.

34 Ε.Σ. 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα
Προβλέπονται: α) δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, β) δράσεις ευαισθητοποίησης και ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα ισότητας των φύλων γ) δράσεις υποστήριξης των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων), δ) δράσεις σε τοπικό επίπεδο προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας.

35 3.2.1. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Ενδεικτικά Έργα Ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέλιξης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση με την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων προσωπικής ενδυνάμωσης  και βελτίωσης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων των γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στους τομείς της διοίκησης και αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και λοιπών φορέων.

36 Δράσεις ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων Ενδεικτικό Έργο Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την καταπολέμηση των στερεοτύπων στη Δημόσια Διοίκηση και την υποστήριξη των πολιτικών ισότητας. Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης που θα στελεχώσει τους μηχανισμούς για την εφαρμογή, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο των πολιτικών ισότητας. Ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)

37 Άξονας Προτεραιότητας 4
Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής

38 Ε.Σ. 4.1: Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής
4.1.1: Δράσεις δημιουργίας και υποστήριξης της λειτουργίας μηχανισμών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής. Έργο σημαία Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία δομής υποστήριξης της οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής των δημοσίων φορέων.

39 Ε.Σ. 4.2: Δράσεις τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος
4.2.1: Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του προγράμματος Ενδεικτικά έργα Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης Ενέργειες ελέγχων και επιθεωρήσεων 4.2.2: Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας Σχεδιασμός και ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του ΕΠ Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας για την υποστήριξη και προώθηση των δράσεων του ΕΠ 4.2.3: Δράσεις εκπόνησης μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων. Εκπόνηση μελετών «ωρίμανσης» δράσεων του προγράμματος. Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google