Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ------- ΑΔΙΠ - HQAA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ------- ΑΔΙΠ - HQAA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ------- ΑΔΙΠ - HQAA

2 Ετήσια Απογραφική Έκθεση Λειτουργικών Στοιχείων Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α.ΜΟ.ΔΙ.ΠΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Ε.Ι.Α.ΔΙ.Π.Δημοσιότητα Σχολιασμός Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Αποφάσεις για Εσωτερικές Ενέργειες Έναρξη Διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α.ΔΙ.Π. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης www.adip.gr www.hqaa.gr ΒΟΥΛΗ Υποστήριξη/συνεργασία με ΟΜ.Ε.Α. Υποστήριξη/συνεργασία με ΜΟ.ΔΙ.Π. Ιδρυμάτων 1 2 3 4 Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων 5 Α΄ ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ κ.ο.κ.

3 Διαδικασίες Αξιολόγησης Ο πλήρης κύκλος διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων ή Τμημάτων περιλαμβάνει: Ο πλήρης κύκλος διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων ή Τμημάτων περιλαμβάνει: 1. Εσωτερική Αξιολόγηση (Αυτο-Αξιολόγηση): ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και κατάθεση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. 1. Εσωτερική Αξιολόγηση (Αυτο-Αξιολόγηση): ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και κατάθεση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.Έκθεσης Εσωτερικής ΑξιολόγησηςΈκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης 2. Εξωτερική Αξιολόγηση: ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και κατάθεση Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης. 2. Εξωτερική Αξιολόγηση: ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και κατάθεση Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης.Έκθεσης Εξωτερικής ΑξιολόγησηςΈκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης

4 Εσωτερική Αξιολόγηση ή Αυτο-αξιολόγηση τακτικά επαναλαμβανόμενη (το αργότερο κάθε τέσσερα έτη) συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα. τακτικά επαναλαμβανόμενη (το αργότερο κάθε τέσσερα έτη) συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα. σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα της Ακαδημαϊκής Μονάδας, αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της, θετικά και αρνητικά, αναφορικά με το υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της, θετικά και αρνητικά, αναφορικά με το υφιστάμενο και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και τους τρόπους επίτευξής του ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα και ακολούθως διαβιβάζεται, μέσω της ΜΟΔΙΠ, στην ΑΔΙΠ. ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα και ακολούθως διαβιβάζεται, μέσω της ΜΟΔΙΠ, στην ΑΔΙΠ.

5 Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης Να διαμορφώσει η Ακαδημαϊκή Μονάδα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου της με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και δείκτες γενικής αποδοχής, και με τους ακόλουθους στόχους: Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων της Ακαδημαϊκής Μονάδας Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων της Ακαδημαϊκής Μονάδας Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός της Μονάδας, όπου και εφόσον είναι εφικτό Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός της Μονάδας, όπου και εφόσον είναι εφικτό Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό. Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό.

6 Κριτήρια και δείκτες διασφάλισης της ποιότητας χρησιμοποιούνται γενικώς αναγνωρισμένα και αντικειμενικά κριτήρια χρησιμοποιούνται γενικώς αναγνωρισμένα και αντικειμενικά κριτήρια σχετίζονται με τους στόχους του εθνικού συστήματος ανώτατης παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές, εμπειρίες και πρακτικές σχετίζονται με τους στόχους του εθνικού συστήματος ανώτατης παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές, εμπειρίες και πρακτικές εκφράζονται με αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες εκφράζονται με αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες

7 Κριτήρια και δείκτες διασφάλισης της ποιότητας Αναφέρονται στα Προγράμματα Σπουδών στα Προγράμματα Σπουδών στο Διδακτικό Έργο στο Διδακτικό Έργο στο Ερευνητικό Έργο στο Ερευνητικό Έργο στις Λοιπές Υπηρεσίες στις Λοιπές Υπηρεσίες

8 Ποιότητα του Προγράμματος Σπουδών Εξετάζονται: ο βαθμός ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στους στόχους της ακαδημαϊκής μονάδας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας ο βαθμός ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στους στόχους της ακαδημαϊκής μονάδας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών ο συντονισμός της ύλης των μαθημάτων ο συντονισμός της ύλης των μαθημάτων η ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσμών η ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσμών το εξεταστικό σύστημα το εξεταστικό σύστημα η υποστήριξη από διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές η υποστήριξη από διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές

9 Ποιότητα του Διδακτικού έργου Εξετάζονται : η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου τα εκπαιδευτικά βοηθήματα τα εκπαιδευτικά βοηθήματα τα μέσα και οι υποδομές τα μέσα και οι υποδομές η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών η αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων η αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων το επίπεδο και η επικαιρότητα των παρεχόμενων γνώσεων το επίπεδο και η επικαιρότητα των παρεχόμενων γνώσεων η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών. η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών.

10 Ποιότητα της ΄Ερευνας Εξετάζονται: η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας οι επιστημονικές δημοσιεύσεις οι επιστημονικές δημοσιεύσεις οι ερευνητικές υποδομές οι ερευνητικές υποδομές τα ερευνητικά προγράμματα τα ερευνητικά προγράμματα η αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου η αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου η πρωτοτυπία της έρευνας η πρωτοτυπία της έρευνας η αναγνωρισιμότητα της έρευνας από τρίτους η αναγνωρισιμότητα της έρευνας από τρίτους οι ερευνητικές συνεργασίες οι ερευνητικές συνεργασίες οι διακρίσεις και η επιβράβευση της έρευνας οι διακρίσεις και η επιβράβευση της έρευνας η συμμετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών στην έρευνα. η συμμετοχή των φοιτητών ή σπουδαστών στην έρευνα.

11 Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών Εξετάζονται: η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας οι πάσης φύσεως υποδομές οι πάσης φύσεως υποδομές η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού οι συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με το κοινωνικό σύνολο. οι συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με το κοινωνικό σύνολο.

12 Ο ρόλος της Α.ΔΙ.Π. Τυποποιεί, συμπληρώνει και εξειδικεύει τα κριτήρια και τους δείκτες της αξιολόγησης. Τυποποιεί, συμπληρώνει και εξειδικεύει τα κριτήρια και τους δείκτες της αξιολόγησης.

13 «Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» Περιλαμβάνει τα γενικώς αποδεκτά κριτήρια Ποιότητας, τα οποία και αναλύονται με ειδικότερα ερωτήματα, ώστε να είναι δυνατή η αναγωγή των επί μέρους στοιχείων στο επίπεδο του Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) και, τελικά, σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει τα γενικώς αποδεκτά κριτήρια Ποιότητας, τα οποία και αναλύονται με ειδικότερα ερωτήματα, ώστε να είναι δυνατή η αναγωγή των επί μέρους στοιχείων στο επίπεδο του Ιδρύματος (Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ) και, τελικά, σε εθνικό επίπεδο. Οι Ακαδημαϊκές Μονάδες μπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες που απηχούν τις ιδιαιτερότητές τους, ορίζοντας σε κάθε περίπτωση με σαφήνεια το περιεχόμενο (τι και πώς;) και τη λογική (γιατί;) της διαφοροποίησής τους. Οι Ακαδημαϊκές Μονάδες μπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες που απηχούν τις ιδιαιτερότητές τους, ορίζοντας σε κάθε περίπτωση με σαφήνεια το περιεχόμενο (τι και πώς;) και τη λογική (γιατί;) της διαφοροποίησής τους.

14 «Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων» «Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων»

15 Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. ορίζεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα. ορίζεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα. η θητεία της ισχύει για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης η θητεία της ισχύει για τη διάρκεια της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της εσωτερικής αξιολόγησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της εσωτερικής αξιολόγησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης παρακολουθεί τη συμπλήρωση απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων παρακολουθεί τη συμπλήρωση απογραφικών δελτίων και ερωτηματολογίων ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π. συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.

16 Η Σύνθεση της ΟΜ.Ε.Α. συγκροτειται κυρίως από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά προτεραιότητα, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, και κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. συγκροτειται κυρίως από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά προτεραιότητα, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, και κατά προτίμηση, με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών, που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησής τους. συμμετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή σπουδαστών, που υποδεικνύει ο αρμόδιος φορέας εκπροσώπησής τους.

17 Συλλογή και απογραφή των στοιχείων τεκμηρίωσης Η συλλογή έγκυρων στοιχείων για τη λειτουργία της Ακαδημαϊκής Μονάδας αποτελεί προϋπόθεση για την Εσωτερική Αξιολόγηση Η συλλογή έγκυρων στοιχείων για τη λειτουργία της Ακαδημαϊκής Μονάδας αποτελεί προϋπόθεση για την Εσωτερική ΑξιολόγησηΕσωτερική ΑΕσωτερική Α Γίνεται με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α, αλλά με τη συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών της και για όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Γίνεται με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α, αλλά με τη συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών της και για όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει κατά κανόνα να συλλέγονται: Τα στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει κατά κανόνα να συλλέγονται: Ανάλογα με την περιοδικότητά τους Ανάλογα με την περιοδικότητά τους Με αναλογική συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας (διδακτικό και ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές ή σπουδαστές) και Με αναλογική συμμετοχή όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας (διδακτικό και ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές ή σπουδαστές) και Με διαδικασίες κοινής αποδοχής μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας Με διαδικασίες κοινής αποδοχής μεταξύ των μελών της Ακαδημαϊκής Μονάδας

18 Απογραφικά Δελτία Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Τμήματος καλείται να καταγράψει υπεύθυνα, με ενιαίο τρόπο, το έργο – εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό ή άλλο – που εκτελεί κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (δύο συνεχόμενα εξάμηνα), συμπληρώνοντας τα Ειδικά Απογραφικά Δελτία που προτείνει η Α.ΔΙ.Π. με βάση κριτήρια και δείκτες γενικής αποδοχής Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Τμήματος καλείται να καταγράψει υπεύθυνα, με ενιαίο τρόπο, το έργο – εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό ή άλλο – που εκτελεί κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (δύο συνεχόμενα εξάμηνα), συμπληρώνοντας τα Ειδικά Απογραφικά Δελτία που προτείνει η Α.ΔΙ.Π. με βάση κριτήρια και δείκτες γενικής αποδοχήςΕιδικά Απογραφικά Δελτίακριτήρια και δείκτεςΕιδικά Απογραφικά Δελτίακριτήρια και δείκτες Από τα συμπληρωμένα Ειδικά Απογραφικά Δελτία η ΟΜ.Ε.Α. θα αντλήσει έγκυρα στοιχεία, προκειμένου να συμπληρώσει συγκεντρωτικούς πινάκες για όλο το Τμήμα Από τα συμπληρωμένα Ειδικά Απογραφικά Δελτία η ΟΜ.Ε.Α. θα αντλήσει έγκυρα στοιχεία, προκειμένου να συμπληρώσει συγκεντρωτικούς πινάκες για όλο το ΤμήμαΟΜ.Ε.Α. Η προτεινόμενη επιμεριστική διαδικασία εξασφαλίζει: Η προτεινόμενη επιμεριστική διαδικασία εξασφαλίζει: Οικονομία χρόνου και έργου (καθένας συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που μόνον ο ίδιος διαθέτει και ελέγχει) Οικονομία χρόνου και έργου (καθένας συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που μόνον ο ίδιος διαθέτει και ελέγχει) Ακρίβεια και εγκυρότητα Ακρίβεια και εγκυρότητα Διαφάνεια (τα Ειδικά Απογραφικά Δελτία αποτελούν την τεκμηρίωση της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και κατ’ επέκταση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και μπορούν να ελεγχθούν). Διαφάνεια (τα Ειδικά Απογραφικά Δελτία αποτελούν την τεκμηρίωση της Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης και κατ’ επέκταση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και μπορούν να ελεγχθούν).

19 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΤ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα

21 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

22 Έχουν επίσης διαμορφωθεί και προτείνονται: Ειδικά απογραφικά δελτία για διδάσκοντες και για μαθήματα Σχολών και Τμημάτων Επιστημών Υγείας. Ειδικά απογραφικά δελτία για διδάσκοντες και για μαθήματα Σχολών και Τμημάτων Επιστημών Υγείας.

23 Πρότυπο Σχήμα για την σύνταξη της «Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης» Πρότυπο Σχήμα για την σύνταξη της «Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης»

24 Ετήσια Απογραφική Έκθεση Λειτουργικών Στοιχείων Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α.ΜΟ.ΔΙ.ΠΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Ε.Ι.Α.ΔΙ.Π.Δημοσιότητα Σχολιασμός Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Εσωτερική Έκθεση Ιδρύματος Αποφάσεις για Εσωτερικές Ενέργειες Έναρξη Διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α.ΔΙ.Π. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης www.adip.gr www.hqaa.gr ΒΟΥΛΗ Υποστήριξη/συνεργασία με ΟΜ.Ε.Α. Υποστήριξη/συνεργασία με ΜΟ.ΔΙ.Π. Ιδρυμάτων 1 2 3 4 Ετήσια Απογραφική Έκθεση Επικαιροποίηση Λειτουργικών Στοιχείων 5 Α΄ ΚΥΚΛΟΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ κ.ο.κ.

25 Εξωτερική Αξιολόγηση από Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων Η Εξωτερική Αξιολόγηση συνίσταται στην κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Η Εξωτερική Αξιολόγηση συνίσταται στην κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Σκοπός της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της Εσωτερικής Αξιολόγησης και των τεκμηριωτικών της δεδομένων και η διατύπωση αντικειμενικής γνώμης με τους ακόλουθους στόχους: Σκοπός της Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι η διαπίστωση της πληρότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας της Εσωτερικής Αξιολόγησης και των τεκμηριωτικών της δεδομένων και η διατύπωση αντικειμενικής γνώμης με τους ακόλουθους στόχους: την επισήμανση καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης την επισήμανση καλών πρακτικών και σημείων βελτίωσης την ανάδειξη και την τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων της Μονάδας στο επίπεδο του Ιδρύματος και της Πολιτείας την ανάδειξη και την τεκμηριωμένη υποστήριξη εύλογων αιτημάτων της Μονάδας στο επίπεδο του Ιδρύματος και της Πολιτείας τη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας. τη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών εθνικής εμβέλειας. ενεργοποιείται με τη κατάθεση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ. ενεργοποιείται με τη κατάθεση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ.

26 Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αλλά και την άμεση γνωριμία της Ακαδημαϊκής Μονάδας (επιτόπια επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων) Συντάσσεται από την Επιτροπή με βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αλλά και την άμεση γνωριμία της Ακαδημαϊκής Μονάδας (επιτόπια επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων) Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει: ανάλυση σε βάθος των διαπιστώσεων και των πορισμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης ως προς: ανάλυση σε βάθος των διαπιστώσεων και των πορισμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης ως προς: τα επιτεύγματα και τις καλές πρακτικές της Ακαδημαϊκής Μονάδας τα επιτεύγματα και τις καλές πρακτικές της Ακαδημαϊκής Μονάδας τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή διορθωτικών ενεργειών την αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί η Μονάδα προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούμενου έργου της την αποτελεσματικότητα των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί η Μονάδα προκειμένου να διασφαλίσει και να βελτιώσει την ποιότητα του επιτελούμενου έργου της γενικότερα, τη συνέπεια της Μονάδας με την αποστολή και τους στόχους της γενικότερα, τη συνέπεια της Μονάδας με την αποστολή και τους στόχους της

27 Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης Αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία προέρχονται από το Μητρώο Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και τηρεί η Α.ΔΙ.Π. Αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία προέρχονται από το Μητρώο Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και τηρεί η Α.ΔΙ.Π. Ήδη η ΑΔΙΠ απευθύνθηκε στις ακαδημαϊκές μονάδες και τα Ιδρύματα με το αίτημα να προτείνουν ειδικούς επιστήμονες συναφείς προς τα γνωστικά τους αντικείμενα προκειμένου να περιληφθούν στο Μητρώο Ήδη η ΑΔΙΠ απευθύνθηκε στις ακαδημαϊκές μονάδες και τα Ιδρύματα με το αίτημα να προτείνουν ειδικούς επιστήμονες συναφείς προς τα γνωστικά τους αντικείμενα προκειμένου να περιληφθούν στο Μητρώο

28 Δημοσιοποίηση της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης Η ΕΕΑ δημοσιοποιείται στον ιστότοπο Α.ΔΙ.Π. (www.adip.gr, www.hqaa.gr) στην ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Η ΕΕΑ δημοσιοποιείται στον ιστότοπο Α.ΔΙ.Π. (www.adip.gr, www.hqaa.gr) στην ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.www.adip.grwww.hqaa.grwww.adip.grwww.hqaa.gr


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ------- ΑΔΙΠ - HQAA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google