Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογή της Κ. Υ. Α 15523/Φεκ. 1187/τ. β

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογή της Κ. Υ. Α 15523/Φεκ. 1187/τ. β"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογή της Κ. Υ. Α 15523/Φεκ. 1187/τ. β
Εφαρμογή της Κ.Υ.Α 15523/Φεκ.1187/τ.β./ Κυρώσεις σε μη συμμορφούμενες επιχειρήσεις. Κατάταξη – Χαρακτηρισμός Τροφίμων με βάση τα αποτελέσματα του επίσημου ελέγχου. Η προετοιμασία και η εφαρμογή του συστήματος ΑΚΚΣΕ για την παραγωγή των τροφίμων έχει πολλά πλεονεκτήματα και ενδεχόμενη αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων. Ωστόσο η εφαρμογή της ΑΚΚΣΕ σε μικρές και/ή λιγότερο αναπτυγμένες επιχειρήσεις έχει για πολλούς λόγους δυσκολίες. Το πρόβλημα για την εφαρμογή της ΑΚΚΣΕ σε μικρές βιομηχανίες και στις αναπτυγμένες χώρες έχει συζητηθεί εκτεταμένα και έχει διαπιστωθεί ότι η αδιαφορία μιας χώρας για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων συνήθως φέρει μεγάλες δυσκολίες για την εφαρμογή της ΑΚΚΣΕ.

2 Σκοπός – Αναγκαιότητα(1)
Η εναρμόνιση της χώρας με το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Νομικό πλαίσιο. Λευκή Βίβλος για την Ασφάλεια των Τροφίμων (2000). Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 «για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων για τα τρόφιμα»

3 Σκοπός – Αναγκαιότητα(2)
Η εναρμόνιση της χώρας με το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Νομικό πλαίσιο. Πακέτο Υγιεινής (Hygiene Pack) Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων. Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 για την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης.

4 Σκοπός – Αναγκαιότητα(3)
Η εφαρμογή της Κ.ΥΑ 15523/06 και κατ΄ επέκταση των κοινοτικών κανονισμών, αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ελλάδα θα πρέπει να ανταποκριθεί: Στην ανάγκη ενοποίησης του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Στην ανάγκη ενοποίησης του τρόπου και των μεθόδων του επίσημου ελέγχου από τις Αρμόδιες Αρχές. Στην ανάγκη γρήγορης ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου στην Εθνική Νομοθεσία.

5 Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές(1)
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ( ΕΦΕΤ ). Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων των τροφίμων στα στάδια μετά την πρώτη μεταποίηση Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων Ζωοτροφών. Τροφίμων στις φάσεις της πρωτογενούς παραγωγής και της πρώτης μεταποίησης. Κ.Υ.Α 088/2006 «Ορισμός Κ.Α.Α. για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων» Κ.Υ.Α Β3-32/2003 «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια της πρώτης μεταποίησης»

6 Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές(2)
Οι Κεντρικές Αρμόδιες αρχές υποχρεούνται: Να διασφαλίζουν την ισοδυναμία των συστημάτων επίσημου ελέγχου. Να αποτελούν τα σημεία επαφής και διαλόγου της χώρας με τα Ευρωπαϊκά όργανα. Να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες στις Αρμόδιες Αρχές σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο, για την εφαρμογή των Κανονισμών και την επίτευξη των στόχων τους. Να οργανώνουν και να συντονίζουν και να αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους στους τομείς της ευθύνης τους. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι αυτονόητη η υποχρέωση των Κεντρικών Αρμοδίων Αρχών και των Αρμοδίων Αρχών για τακτική και αμοιβαία ενημέρωση και συνεργασία.

7 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
ΕΦΕΤ Αρμόδιες Αρχές (Σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο) Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΦΕΤ Δ/νσεις Κτηνιατρικής Ν.Α. Δ/νσεις Υγείας Ν.Α. Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α Δ/νσεις Εμπορίου Ν.Α. Άλλες Υπηρεσίες & Φορείς Για την εύκολη εφαρμογή του συστήματος ΑΚΚΣΕ στις Μικρές και/ ή λιγότερο αναπτυγμένες επιχειρήσεις το συμβούλιο του WHO (Χάγη, 16 – 19 Ιουνίου 1999) ανέπτυξε κάποια ειδικά θέματα : (α) Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των εμποδίων στην εφαρμογή της ΑΚΚΣΕ στις SLDBs, (β) Προτάσεις για να προσεγγιστούν και να ξεπεραστούν τα εμπόδια, (γ) Παροχή συμβουλευτικών ειδικών οδηγών για την ανάπτυξη των βιομηχανιών και (δ) Ανάπτυξη ειδικών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της ΑΚΚΣΕ στις Μικρές και /’ή Λιγότερο Αναπτυγμένες Επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου τα παρακάτω.

8 Αρμόδιες Αρχές(1) Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΦΕΤ.
Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04, 852/04, 853/04, 854/04, σε περιφερειακό επίπεδο. Ευθύνη εφαρμογής των επί μέρους προγραμμάτων στα πλαίσια των ετησίων ή πολυετών σχεδίων ελέγχου. Καθοδήγηση, συντονισμό, εποπτεία, αξιολόγηση των ελέγχων που διενεργούνται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Δ/νσεις Κτηνιατρικής Ν.Α. Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04, 852/04, 853/04, 854/04 Προϊόντα ζωικής προέλευσης και εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο λιανικό εμπόριο.

9 Αρμόδιες Αρχές(2) Δ/νσεις Υγείας Ν.Α.
Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04, 852/04 Υγειονομικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις της Υ.Δ. Α1β/8577/83 όπως ισχύει κάθε φορά. Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Προϊόντα φυτικής προέλευσης και εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, διανομής και διάθεσης στο λιανικό εμπόριο. Δ/νσεις Εμπορίου Ν.Α. Ευθύνη εφαρμογής των Καν.(ΕΚ)178/02, 882/04 Έλεγχοι ποιότητας τροφίμων σε όλα τα στάδια.

10 Άδειες Λειτουργίας(1) Α. Επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 852/04 - Λιανικού Εμπορίου - Παροχής υπηρεσιών - Παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς - Αποθηκών και αγορών χονδρικής πώλησης Αδειοδοτούνται από τους Δήμους (Ν.2307/95, Π.Δ.410/95) μετά από εισήγηση των Δ/νσεων Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Κατά την αδειοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του Καν. 852/04 και των άρθρων της Υ.Δ. Α1β/8577/83 που δεν έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό, μέχρι την τροποποίησή της. Υπάρχουν καθαρά πλεονεκτήματα με την εφαρμογή της ΑΚΚΣΕ για όλους τους τομείς : ελεγκτικές υπηρεσίες, βιομηχανία τροφίμων και συμπεριφορά καταναλωτών. Τα παρακάτω οφέλη ενθαρίνουν τις επιχειρήσεις και τις ελεγκτικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν την ΑΚΚΣΕ.

11 Άδειες Λειτουργίας(2) Β. Επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής των Καν. 852/04, 853/04, 854/04 - Αφορά εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης. - Αναλυτική αναφορά των εγκαταστάσεων και της διαδικασίας γίνεται στο Παράρτημα III. Αδειοδοτούνται από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. Γ. Επιχειρήσεις παραγωγής του πεδίου εφαρμογής του Καν.852/04 - Βιομηχανίες - Εργαστήρια τροφίμων - Αποθήκες. Αδειοδοτούνται από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Ν.Α. Η διαδικασία και οι γνωμοδοτούσες αρχές περιγράφονται από το Ν. 3325/05 & τον 15523/06.

12 Καταχώρηση εγκαταστάσεων(1)
Στόχος η δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων σε βάσεις δεδομένων που θα τηρούνται ενήμερες και θα είναι προσβάσιμες από όλες τις συναρμόδιες αρχές. Υποχρέωση καταχώρησης έχουν όλες οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 852/04. Ο ΕΦΕΤ προετοιμάζει τη βάση δεδομένων που θα δεχθεί τις καταχωρήσεις των επιχειρήσεων και των μεταβολών τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αίτηση καταχώρησης (υπόδειγμα στο Παράρτημα I). Οι Αρμόδιες Αρχές θα πρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο να τροφοδοτούν το κεντρικό σύστημα των Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών. Μεταβολές της επιχείρησης που αφορούν το υγειονομικό καθεστώς, απαιτούν νέα καταχώρηση.

13 Καταχώρηση εγκαταστάσεων(2)
Μεταβολές που δεν επηρεάζουν το υγειονομικό καθεστώς, θα πρέπει να δηλώνονται στις Αρμόδιες Αρχές εντός 30 ημερών (υπόδειγμα εντύπου στο Παράρτημα IV). Οι Αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να τροφοδοτούν το ηλεκτρονικό κεντρικό σύστημα με τα στοιχεία των μεταβολών. Εγκρίσεις Εγκαταστάσεων Υποχρέωση έγκρισης έχουν οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) 853/04. Οι διαδικασίες έγκρισης εγκαταστάσεων αναφέρονται λεπτομερώς στην Κ.Υ.Α 15523/06 και διεκπεραιώνονται από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Ν.Α. και τις Κ.Α.Α.

14 Ενοποίηση του επίσημου ελέγχου από τις Αρμόδιες Αρχές
Οι επίσημοι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τεκμηριωμένες διαδικασίες. Να εξασφαλίζεται ότι οι επίσημοι έλεγχοι πραγματοποιούνται ομοιόμορφα και έχουν σταθερή υψηλή ποιότητα. Εκπόνηση εγχειριδίων επιθεώρησης από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές. Χρήση τους από τους επιθεωρητές όλων των Αρμοδίων Υπηρεσιών. Δια βίου κατάρτιση του προσωπικού που διενεργεί τους ελέγχους. Η συχνότητα ελέγχου των επιχειρήσεων θα καθοριστεί με βάση την κατηγοριοποίησή τους ως προς την επικινδυνότητα. Η κατηγοριοποίηση έχει πραγματοποιηθεί με βάση βαθμολογικό σύστημα αξιολόγησης των κινδύνων. Οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται από τους ελεγκτές όλων των Αρμοδίων Υπηρεσιών και από τα μικτά κλιμάκια ελέγχου (Ν. 3438/06 άρθρο11). Αυτά τα εμπόδια διαφέρουν από χώρα σε χώρα ή από τομέα σε τομέα. Μερικά μπορεί να είναι εξαιτίας εσωτερικών παραγόντων σε προσωπικές επιχειρήσεις, π.χ, το επίπεδο των γνώσεων ή των διαθέσιμων πόρων μιας επιχείρησης. Άλλα εμπόδια μπορεί να είναι εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι η διαθεσιμότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών ή η βιομηχανική υποστήριξη.

15 Εθνικά σχέδια ελέγχων Οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές επεξεργάζονται και καταρτίζουν ετήσια και πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχων. Τα Ε.Σ.Ε αποτελούν μια προσέγγιση στοχευμένη, σφαιρική και ομοιόμορφη, όσον αφορά τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο (Εθνικοί στρατηγικοί στόχοι - Κοινοτικοί στρατηγικοί στόχοι) Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και τίθενται προτεραιότητες. Οι Αρμόδιες Αρχές συμμετέχουν στην κατάρτιση των σχεδίων με την υποβολή προτάσεων. Οι Αρμόδιες Αρχές ανάλογα με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους των Ε.Σ.Ε. θα αναλάβουν ένα μέρος της υλοποίησής τους. Οι Αρμόδιες Αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές τα αποτελέσματα των ελέγχων σε τακτική μηνιαία και ετήσια βάση. Η συλλογή, συγκέντρωση και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό των ελέγχων, την επιλογή των διορθωτικών ενεργειών και την ενημέρωση της κοινότητας.

16 Διαχείριση Κρίσεων Κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης από τις Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές (Καν. 882/06 άρθρο 55). Έκτακτη ανάγκη: κάθε συμβάν κατά το οποίο διαπιστώνεται ότι τα τρόφιμα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους ή ζώα είτε άμεσα, είτε μέσω του περιβάλλοντος. Στα σχέδια εξειδικεύονται: τα λαμβανόμενα μέτρα, οι εξουσίες, οι δίαυλοι, οι διαδικασίες επικοινωνίας των πληροφοριών, η επικοινωνία με το κοινό. Διαχείριση Κρίσεων: άμεση εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης από το ενοποιημένο σύστημα ελέγχου ══> Συνεργασία Αρμοδίων Υπηρεσιών.

17 Κυρώσεις (1) Στο άρθρο 21 της Κ.Υ.Α.15523/06 προβλέπεται η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των Κανονισμών. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων, όπως αυτή περιγράφεται από την Κ.Υ.Α 10755/06 εφαρμόζεται μόνο από τις Δ/νσεις του ΕΦΕΤ, με την συγκεκριμένη οργανωτική δομή. Η ενοποίηση του κυρωτικού συστήματος είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητά του. Για την εφαρμογή αντίστοιχης διαδικασίας επιβολής προστίμων από τις Δ/νσεις Υγείας των Ν.Α.θα πρέπει να προωθηθεί η έκδοση σχετικού νομικού πλαισίου, προσαρμοσμένου στην οργανωτική δομή των νομαρχιακών υπηρεσιών, στο οποίο θα ορίζεται το εξουσιοδοτημένο όργανο για την επιβολή των προστίμων. Υπερπήδηση Εμποδίων – Ανάπτυξη και εφαρμογή του ΑΚΚΣΕ στις SLDBs.

18 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων
Κυρώσεις (2) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων Α. Ευρήματα τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των τροφίμων. Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Ελλιπής τεκμηρίωση διαδικασιών. Μη τήρηση των όρων αδειοδότησης (όχι σοβαρές αποκλίσεις). Ελλιπής τεκμηρίωση εκπαίδευσης προσωπικού. Ανεπαρκής εφαρμογή των συστημάτων ιχνηλασιμότητας. € κατά περίπτωση, εάν οι παραβάσεις διαπιστωθούν στον επανέλεγχο.

19 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων
Κυρώσεις (3) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων Β. Παραβάσεις οι οποίες απαιτούν άμεση συμμόρφωση για την διασφάλιση της Δημ. Υγείας. Μη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 19 του Καν. 178/02 Μη εφαρμογή ή ανεπαρκής εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου Έλλειψη βιβλιαρίων Υγείας Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής χώρων, εξοπλισμού και προσωπικού Ουσιώδεις αποκλίσεις ως προς τις απαιτήσεις σχετικά με την υποδομή και τον εξοπλισμό Παραπλάνηση καταναλωτή Μη κανονικά – ασφαλή τρόφιμα Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα (ακατάλληλα ή επιβλαβή) Ακατάλληλα υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα 2.000 – € για κάθε παράβαση. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν την προμήθεια των τροφίμων από εγκεκριμένους προμηθευτές, κατάλληλα μεταφορικά μέσα και εγκεκριμένους εμπόρους λιανικής πώλησης, κατά σειρά της ασφαλής διαχείρισης των τροφίμων για την εφαρμογή του συστήματος ΑΚΚΣΕ. Οι βιομηχανίες και οι εμπορικές εταιρίες έχουν ιδιαίτερο ρόλο στην προώθηση του ΑΚΚΣΕ στις ΕΜΜΥ και υποστηρίζουν την εφαρμογή του συστήματος ΑΚΚΣΕ. Αν οι εταιρίες δεν έχουν ξεκινήσει λειτουργία, τότε η μελέτη θα δοθεί με την εγκατάστασή τους. Ο ρόλος τέτοιων εταιριών περιλαμβάνει: - Οδηγούς για να βοηθήσουν την παραγωγή των βιομηχανιών - Παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του ΑΚΚΣΕ. - Συλλογή δεδομένων για την παραγωγή, τους κινδύνους και την πιθανότητα εμφάνισης τους. - Ανάπτυξης προδιαγραφών των προϊόντων - Πληροφορίες για το γενικό σχέδιο του ΑΚΚΣΕ - Εκπαίδευση, υλικά, συμβουλές και εξειδίκευση - Διαπραγμάτευση κόστους παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης για τις ΕΜΜΥ (π.χ. όγκος προμηθειών ή μείωση των τιμών για έναν εμπορικό συνεργάτη) - Συνεργασία με τις ελεγκτικές υπηρεσίες και representing the sector in the mass media B. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες και ο διεθνείς οργανισμός έχουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των καταναλωτών. Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιήσει μία δυναμική επιρροή για την εκπαίδευση των καταναλωτών την απαίτηση για ασφαλή τρόφιμα και ένα εγκεκριμένο σύστημα ελέγχου. Ωστόσο, μπορεί να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα αν δεν παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες και δεν χειριστούν σωστά.

20 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων
Κυρώσεις (4) Κατηγοριοποίηση παραβάσεων Γ. Παραβάσεις που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και απαιτούν λήψη άμεσων μέτρων από τις αρμόδιες αρχές. Εκτεταμένη παραπλάνηση του καταναλωτή Υποτροπές παραβάσεων της κατηγορίας Β. Πρόστιμο – € για κάθε παράβαση. Whether HACCP is implemented under voluntary or mandatory schemes, governments could: - Prioritize the industry sectors for which implementation of HACCP is more important; - Consider establishing HACCP implementation committees or for a in collaboration with all interested parties (including consumers, industry representative, trade associations, etc.); - Organize media campaigns; - Develop guidance materials and generic models; - Train regulatory authorities in HACCP; - Ensure, via regulatory authorities, and other bodies that GHP is being practised; - Fund initiatives to accelerate the implementation of HACCP in high-risk sectors; - Develop schemes that recognize HACCP systems; and - When necessary, review food laws to shift from end-point testing to a safety management system approach.

21 Χαρακτηρισμός των τροφίμων βάσει των αποτελεσμάτων του επίσημου ελέγχου (1)
1. Ασφαλή τρόφιμα Έχουν τους ειδικούς για το είδος τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες. Δεν παρουσιάζουν αλλοιώσεις, αποσύνθεση, βιολογική μόλυνση, φυσική ή χημική ρύπανση. Πληρούν όλους τους όρους της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.

22 Χαρακτηρισμός των τροφίμων βάσει των αποτελεσμάτων του επίσημου ελέγχου (2)
2. Μη ασφαλή τρόφιμα 2.α. Ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 2.β. Επιβλαβή για την υγεία These savings should include: Reduced public health costs due to reduced foodborne disease. Reduced litigation due to reduced food safety failures Reduced spoilage due to improved handling, storage, and processing of food Reduced labour disputes due to improved management / staff commitment. To alleviate economic constraints, it is important to ensure efficient use of available financial resources. This may be achieved, for example, by: - Developing sector-specific guides and generic plans covering components of HACCP implementation common to all businesses in a sector; and - Bulk purchasing of equipment or services by an industry/trade association or government to support HACCP implementation, thereby minimizing the cost of implementation by individual businesses. Economic constraints can also be mitigated by spreading the costs over a longer period of time, thereby reducing the annual cost of implementation. Approaches to spreading the costs can include: - Phasing implementation over time so that government and business deal with manageable incremental steps, for example first introduce GHP and then gradually implement the HACCP system based on prioritizing risks to public health; - Focusing implementation on a sector-by-sector basis.

23 Χαρακτηρισμός των τροφίμων (3)
2.α. Μη ασφαλή τρόφιμα - Ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση Παρουσιάζουν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες Έχουν ξένες προσμίξεις που δεν έχουν σχέση με τη φυσική σύσταση ή τον τρόπο παρασκευής τους Έχουν υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για τη χρήση μη ασφαλών α΄ υλών η πλημμελούς επεξεργασίας κατά την παρασκευή τους Η διαχείριση τους έχει γίνει από μη νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ακαταλληλότητας Η διαχείριση τους έχει γίνει κάτω από συνθήκες που δεν πληρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας Έχουν αποψυχθεί και επανακαταψυχθεί Δεν έχουν απόφαση του ΑΧΣ ή άλλου αρμοδίου οργάνου Στερούνται υγειονομικών επισημάνσεων ή σήματος καταλληλότητας Δεν συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά καταλληλότητας Κατά τις ιστολογικές εξετάσεις διαπιστώνεται η παρουσία απαγορευμένων ιστών

24 Χαρακτηρισμός των τροφίμων (4)
2.β. Μη ασφαλή τρόφιμα – Επιβλαβή για την υγεία Παρουσιάζουν εκτεταμένη αλλοίωση ή αποσύνθεση που μπορεί να έχει άμεσες ή έμμεσες βλαπτικές συνέπειες Περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξίνες τους ή ιούς ή παράσιτα καθ΄ υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων με πιθανές βλαπτικές επιπτώσεις Περιέχουν χημικές τοξικές ουσίες που η παρουσία τους δεν δικαιολογείται ή η συγκέντρωσή τους υπερβαίνει τα νομοθετημένα όρια Παρουσιάζουν κατάλοιπα αντιβιοτικών, φυτοφαρμάκων, βαρέων μετάλλων, ή ουσιών με ορμονική, θυρεοστατική ή αναβολική δράση, που είναι απαγορευμένες ή σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα νομοθετημένα όρια Έχουν υποβληθεί σε ιοντίζουσες ή υπεριώδεις ακτινοβολίες χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη νομοθεσία Διαπιστώθηκε η παρουσία ξένων σωμάτων με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία Διαπιστώθηκε η επιμόλυνσή τους με νεκρά ή ζωντανά έντομα ή απεκκρίματα τους The following should therefore be considered as part of any HACCP initiative: Food safety is a management function where GHP and HACCP are central to the running of a successful and morally responsible business. Awareness programmes identifying the economics and social benefits of implementing HACCP are essential for regulatory officials, managers of SLDBs and food handlers. During the early stages of the HACCP plan development, businesses need to commit additional staff time and resources, when necessary. Where the introduction of HACCP involves behavioural or organizational changes, the new food safety roles and responsibilities need to be explicitly identified and handled sensitively. Government or trade associations should help with the development and formulation of registers of HACCP qualified advisers of experts.

25 Χαρακτηρισμός των τροφίμων (5)
3. Κανονικά τρόφιμα Πληρούν τους όρους της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας Μη Κανονικά τρόφιμα Δεν πληρούν τους όρους της ισχύουσας Νομοθεσίας ως προς την επισήμανση, παρουσίαση, και τη διαφήμιση τους Δεν πληρούν τους όρους της ισχύουσας Νομοθεσίας ως προς τις σταθερές ποιότητας (συστατικά και αναλυτικά στοιχεία του τροφίμου όπως καθορίζονται στον Κ.Τ.Π ή τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. Είναι νοθευμένα

26 Κατάσχεση μη ασφαλών τροφίμων(1)
Διαδικασίες ενστάσεων 1η επανεξέταση – τριμελούς επιτροπής Δικαίωμα: για ποσότητες >25 Κιλών Υποβολή ένστασης: έγγραφη υποβολή, εντός 24 ωρών από την επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης, στην υπηρεσία που διενήργησε την κατάσχεση. Συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, εντός δύο εργάσιμων ημερών (υπόδειγμα Β). Την επιτροπή απαρτίζουν: ένας από τους επιθεωρητές που διενήργησαν την κατάσχεση και δύο ακόμη επιθεωρητές της υπηρεσίας. Η επιτροπή συνέρχεται εντός δύο ημερών και συντάσσει νέα έκθεση (υπόδειγμα Δ). The capacity of governments and industry/trade associations to provide adequate technical support is a critical factor in the successful implementation of HACCP by SLDBs. The type of technical support that could be offered by governments or industry/trade associations may include: - Providing relevant, technical training with consideration given to the level of education, culture and language of the SLDB managers and staff; - Facilitating the availability of appropriate, current, scientific support; - Facilitating access to low cost analytical services; - Providing accessible, sector-specific generic guidance to businesses, such as industry guides, templates, and generic HACCP plans; and - Establishing and maintaining foodborne disease surveillance programmes and facilitating access to collected epidemiological data.

27 Κατάσχεση μη ασφαλών τροφίμων(2)
Διαδικασίες ενστάσεων 2η επανεξέταση – πενταμελούς επιτροπής Δικαίωμα: για ποσότητες > 500 Κιλών Υποβολή ένστασης: έγγραφη υποβολή, εντός δύο ημερών από την επίδοση της έκθεσης επανεξέτασης, της τριμελούς επιτροπής Συγκρότηση της επιτροπής από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, εντός δύο εργάσιμων ημερών (υπόδειγμα Γ). Την επιτροπή απαρτίζουν: ένας από τους επιθεωρητές που διενήργησαν την κατάσχεση, τρεις ακόμη επιθεωρητές της υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο του ενιστάμενου . Η επιτροπή συνέρχεται εντός τριών ημερών και συντάσσει νέα έκθεση (υπόδειγμα Ε). Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. Both governments and businesses have certain responsibilities: Governments have a role, and in some instances, even an obligation to ensure that the appropriate infrastructure (electricity, roads, safe water supply, sewage facilities) is in place and that environmental pollution is minimized. (b) Businesses should ensure that: Premises, work surfaces and equipment are designed, constructed and maintained appropriately to facilitate cleaning and to minimize any possibility of cross contamination. Appropriate facilities to encourage personal hygiene are available to staff Adequate, calibrated monitoring equipment is available and used correctly In addition to visual assessment, where possible, rapid tests are used to provide real time results.

28 Κατάσχεση μη ασφαλών τροφίμων(3)
Διαχείριση τροφίμων τα οποία είναι κατασχεμένα με οριστική απόφαση. Καταστροφή Περαιτέρω αξιοποίηση Έγκριση των τροφίμων για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονταν αρχικά. Επαναποστολή στο κράτος μέλος προέλευσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Την καταστροφή των τροφίμων ζωικής προέλευσης διέπει η ειδική κτηνιατρική νομοθεσία Καν. 1774/2002/ΕΚ & 197/06. σύμφωνα με την οποία γίνεται ταξινόμηση των προϊόντων σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη φύση και την επικινδυνότητά τους, και υπόκεινται σε ειδική μεταχείριση και επεξεργασία, σε ειδικές εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι καταστροφή / αποτέφρωση, αδρανοποίηση, ή εξυγίανση. To ensure a common understanding, it is important to use a consistent and accurate terminology, such as that contained in Codex documents. The use of appropriate and effective channels for communication is equally important for effective communication. These may for example include: - Industry/trade associations - Trade press and exhibitions - Enforcement authorities - Mass media - Production of leaflets, posters, videos, and other aids - Developing registers or lists of businesses, colleges, universities and educational bodies - Websites.

29 Δέσμευση μη ασφαλών τροφίμων
Δεσμεύονται τα τρόφιμα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την Ακαταλληλότητά τους. Για την οριστική αξιολόγηση του κινδύνου απαιτείται δειγματοληψία. Η τύχη τους κρίνεται από τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Δεσμεύονται τα τρόφιμα που έχουν παραπλανητικές ενδείξεις ή δεν έχουν ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα. Δεσμεύονται τα νοθευμένα τρόφιμα σε όλα τα στάδια της εμπορίας τους. Σε περίπτωση σήματος Alert τα τρόφιμα κατάσχονται, αλλά η τύχη τους κρίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τα δεσμευμένα τρόφιμα.

30 Ανάκληση / Απόσυρση μη ασφαλών τροφίμων
ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η επιχείρηση αποσύρει ή ανακαλεί μη ασφαλή τρόφιμα που έχουν ξεφύγει από τον άμεσο έλεγχό της. Ενημερώνει και κοινοποιεί άμεσα τις ενέργειές της στην αρμόδια αρχή. Η επιχείρηση τεκμηριώνει απολύτως με έγγραφα τη διαδικασία απόσυρσης. Συγκεντρώνει τα μη ασφαλή τρόφιμα σε κατάλληλο χώρο και τοποθετεί τη σήμανση «μη ασφαλή». Αν κριθεί αναγκαίο για τη δημόσια υγεία, η απόσυρση μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τους τελικούς καταναλωτές. Επιχείρηση η οποία αποσύρει Α΄ ύλη ή συστατικό ως μη ασφαλές, οφείλει να ενημερώσει τον προμηθευτή της. Αν τα μη ασφαλή τρόφιμα είναι επιβλαβή για την υγεία, η επιχείρηση πέρα των ανωτέρω, υποχρεούται ΑΜΕΣΩΣ να ενημερώσει με τεκμηριωμένο τρόπο την αρμόδια αρχή, για τα μέτρα που έλαβε για την αποτροπή του κινδύνου.


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογή της Κ. Υ. Α 15523/Φεκ. 1187/τ. β"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google