Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΠΩΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΠΩΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΠΩΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

2 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΖΑΙΟΣ τ. Γενικός Διευθυντής Αερομεταφορών ΥΠΑ Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και ΜSc in Transport, Σύμβουλος Ασφαλείας Αεροπορικών και Θαλασσίων Μεταφορών

3 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ISPS Σαν συνέπεια των επιθέσεων στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης και της τρομοκρατικής επίθεσης στο πετρελαιοφόρο Limburg στη Υεμένη, τροποποιήθηκε το Κεφάλαιο ΧΙ της SOLAS 74 και περιέλαβε το νέο Κεφάλαιο ΧΙ-2 για θέματα ασφαλείας και παράλληλα καθιερώθηκε ο Κώδικα ISPS. Η υιοθέτηση των ανωτέρω επηρεάζει τα πλοία, τις λιμενικές εγκατα- στάσεις και τις λειτουργίες τους με θετικό και αρνητικό τρόπο. Θετικά γιατί με την εφαρμογή του δημιουργεί συνθήκες ασφαλείας για τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις και αρνητικά γιατί δη- μιουργεί προβλήματα στις λειτουργίες τους καθώς και σημαντικές δαπάνες όπως θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε κατωτέρω.

4 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Γενικά, η σημερινή παρουσίασή μας με το τίτλο «Πώς ο Κώδικας ISPS επηρεάζει τα λιμάνια και τις δραστηριότητές τους» θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 1.Ποιος είναι ο ISPS και ποια η επίπτωσή του στη ναυτιλιακή βιομηχανία, και 2.Πώς ο Κώδικας ISPS επηρεάζει τα λιμάνια και τις δραστη- ριότητές τους. Στο τέλος θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στο ακόλουθο ερώτημα: Έχει ο Κώδικας ISPS εκπληρώσει ικανοποιητικά το λόγο για τον οποίο θεσπίστηκε;

5 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SAFETY & SECURITY) Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση του θέματός μας θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε και να διαχωρίσουμε τις έννοιες ασφάλεια (safety) και προστασία (security). Ασφάλεια (safety) είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση του κινδύνου απώλειας, τραυματισμού ή θανάτου που μπορούν να συμβούν από τυχαία συμβάντα ή φυσικές καταστροφές, Προστασία (security) είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση του κινδύνου απώλειας, τραυματισμού ή θανάτου που μπορούν να συμβούν σαν αποτέλεσμα κακόβουλων ή εκ προθέσεως ανθρώ- πινων ενεργειών.

6 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΔΟΜΗ ΚΩΔΙΚΑ ISPS Το Μέρος Α του Κώδικα ΙSPS περιλαμβάνει υποχρεωτικούς Κανό- νες σε εφαρμογή των απαιτήσεων του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της SOLAS, ενώ το Μέρος Β περιλαμβάνει Συστάσεις και Οδηγίες. Διαθέτουν και τα δύο Μέρη από 19 Άρθρα. Το Μέρος Α περιλαμβάνει επίσης δύο υποδείγμα- τα Εντύπων, ήτοι το ISSC (Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου) και IISSC(το Ενδιάμεσο Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου). Το Μέρος Β περιλαμβάνει επίσης το υποδείγματα του Εντύπου DOS και του Εντυπο Αναφορά Συμ- μόρφωσης Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

7 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ISPS Κατά τη διάρκεια της Διπλωματικής Διάσκεψης του Δεκεμβρίου 2002 για την υιοθέτηση του Κώδικα ISPS, μεταξύ των Κρατών-Μελών του ΙΜΟ συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 1.Οι διατάξεις του Κώδικα ISPS θα έχουν εφαρμογή αποκλειστι- κά και μόνο στις διεπαφές πλοίου και λιμενιού, 2.Το θέμα της ασφάλειας των λιμανιών θα αντιμετωπισθεί αργό- τερα από τον ΙΜΟ και τον ΙLO (ήδη έχει αντιμετωπισθεί), 3.Oι διατάξεις του Κώδικα ISPS δεν θα καλύπτουν την απόκριση σε επιθέσεις ή σε οιασδήποτε άλλη εκκαθαριστική επιχείρηση μετά από μια επίθεση.

8 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 1. Oι αντικειμενικοί Στόχοι: Οι αντικειμενικοί στόχοι του Κώδικα ISPS είναι: 1.Η θέσπιση ενός διεθνούς πλαισίου συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών (Κυβερνήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες, πλοία και λιμάνια), 2.Η καθιέρωση των αντιστοίχων ρόλων και ευθυνών τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για την ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, 3.Η διασφάλιση έγκαιρης και αποτελεσματικής συγκέντρωσης και ανταλλαγής πληροφόρησης που σχετίζεται με την ασφά- λεια, 4.Η παροχή μεθοδολογίας για τις αξιολογήσεις ασφαλείας, και 5.Η διασφάλιση ότι επαρκή και ανάλογα με τις απειλές μέτρα ασφαλείας για τη θάλασσα βρίσκονται σε ισχύ.

9 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 2. Λειτουργικές απαιτήσεις Για να επιτύχει τους στόχους του, ο Κώδικας ενσωματώνει διάφορες λειτουργικές απαιτήσεις. Αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 1.Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών σε σχέση με τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες μεταφορές, 2.Απαιτήσεις για τη τήρηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας με τα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, 3.Παρεμπόδιση αναρμόδιας πρόσβασης στα πλοία, στις λιμε- νικές εγκαταστάσεις και στις περιοχές περιορισμένης πρόσ- βασής τους (restricted areas), 4.Παρεμπόδιση εισαγωγής μη εγκεκριμένων όπλων, εμπρη- στικών συσκευών ή εκρηκτικών στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις,

10 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 5.Ύπαρξη μέσων για την ενεργοποίηση συναγερμού σαν από- κριση σε περιπτώσεις απειλών ή συμβάντων ασφαλείας, 6.Aπαίτηση για εφαρμογή σχεδίων ασφαλείας πλοίων και λιμε- νικών εγκαταστάσεων που θα βασίζονται σε αξιολογήσεις ασφαλείας, και 7.Απαιτήση για εκπαιδεύσεις, γυμνάσια και ασκήσεις ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η εξοικείωση με τα σχέδια και τις δια- δικασίες ασφαλείας.

11 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS Δεδομένου ότι ο Κώδικας ISPS στηρίζεται στις εκτιμήσεις κινδύνου, (Risk assessment) το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS είναι η πραγματοποίηση μιας αξιολόγησης ασφαλείας πλοίου ή λιμενικής εγκατάστασης. Η αξιολόγηση ασφαλείας είναι η διαδικασία η οποία προσδιορίζει τις αδυναμίες στις υποδομές και στον εξοπλισμό, στα πληροφο- ριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, στα συστήματα προστα- σίας προσώπων, διαδικασίες ή άλλα πεδία, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις της ασφάλειας και να δημιουργήσουν κινδύνους σε πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία και υποδομές. Παράλληλα, προτείνει επιλογές μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων και κατ’ επέκταση των συνεπειών τους.

12 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Δύο αξιολογήσεις ασφαλείας προβλέπονται από τον Κώδικα ISPS: 1.Η Αξιολόγηση Ασφάλειας Πλοίου (Ship Security Assessment - SSA) και 2.Η Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Port Facility Security Assessment - PFSA). Μετά την εκπόνηση των ανωτέρω αξιολογήσεων και με βάση αυτές προετοιμάζονται αντιστοίχως: 1.Το Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου (Ship Security Plan – SSP), και 2.Το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Port Facility Security Plan – PFSP). Κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές ότι οι αξιολογήσεις ασφά- λειας είναι απολύτως αναγκαίες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας εκπόνησης των Σχεδίων Ασφάλειας.

13 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΜΕΛΕΤΗ UNCTAD ΓΙΑ ΤΟΝ ISPS (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE & DEVELOPMENT) Η έρευνα της UNCTAD πραγματοποιήθηκε με την υθύνη της εν λόγω Οργάνωσης και σ’ αυτήν έλαβαν μέρος 55 λιμάνια απ’ όλο τον κόσμο, μικρά και μεγάλα, τα οποία και παρείχαν στοιχεία. Πλήρης εφαρμογή του συστήματος ασφαλείας του Kώδικα ISPS φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε και ιδιαίτερα οι απαιτήσεις του Μέρους Α του Κώδικα με βάση τις οδηγίες του Μέρους Β. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πέραν του ISPS, επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν είτε με κυβερνητική απαίτηση είτε με ευθύνη των ιδίων των λιμανιών (EU 725/2005 κλπ),USA CSI, C-TAP.

14 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ISPS Το μέσο αρχικό κόστος συμμόρφωσης των λιμανιών κυμάνθηκε μεταξύ US$ 3.000 το χαμηλότερο έως και US$ 35.500.000 το με- γιστο, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησης του συστήματος κυμαί- νεται μεταξύ US$ 1.000 και US$ 19.000.000 αντίστοιχα (Πίνακας 1). Tο κόστος μονάδας (unit cost) και οι μέσοι όροι έχουν εκτιμηθεί με βάση ορισμένες παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη, όπως τα ετήσια έσοδα, οι ποσότητες διακίνησης εμπορευμάτων και εμπο- ρευματοκιβωτίων, ο αριθμός των διακινούμενων πλοίων και αριθ- μός λιμενικών εγκαταστάσεων. Η ανάλυση του αρχικού κόστους αποκαλύπτει μεγάλη απόκλιση μεταξύ μεγάλων και μικρών λιμενικών εγκαταστάσεων, με το σχετι- κό κόστος να είναι σημαντικά υψηλότερο για μικρότερα λιμάνια (Πί- νακας 2).

15 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πίνακας 1 Οι διαφορές κόστους ανά μονάδα (λιμάνι) εφαρμογής ISPS (Αρχικό και Ετήσιο) Το σχετικό δείγμα αντιπροσωπεύει λιμάνια που διακινούν το 7% της παγκόσμιας αγοράς φορτίου

16 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πίνακας 2 Μέσο κόστος ως ποσοστό επί των πωλήσεων Το σχετικό δείγμα αντιπροσωπεύει λιμάνια που διακινούν το 8% της παγκόσμιας αγοράς φορτίου

17 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Το αρχικό κόστος υλοποίησης του ISPS κατανέμεται μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κόστους. Κατά μέσο όρο, η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού ασφαλείας καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό του αρχικού κόστους, ακολουθούμενο από το κόστος υποδομών (Πίνακας 3). Σε σχέση με το κόστος ετήσιας λειτουργίας του συστήματος, η δαπάνη για την απασχόληση προσωπικού ασφαλείας και του λοιπού προσωπικού αποτελεί κατά πολύ, το μεγαλύτερο κόστος λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας ISPS (Πίνακας 4). Ορισμένες Λιμενικές Εγκαταστάσεις ανέφεραν ότι έχουν λάβει επιδοτήσεις από τα κράτη καθώς και σχετική βοήθεια, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες με τη μορφή τεχνικής βοήθειας.

18 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πίνακας 3: Κατανομή Αρχικού Κόστους Εγκατάστασης Συστήματος ISPS - Ποσοστά Συντελεστών Συνολικού Κόστους

19 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πίνακας 4: Κατανομή Ετήσιο Κόστους Λειτουργίας Συστήματος ISPS Ποσοστά Συντελεστών Συνολικού Κόστους

20 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Γενικά τα λιμάνια έχουν αποδεχθεί τους αντικειμενικούς στόχους του ISPS και στις απαντήσεις τους αναφέρουν συνολικά θετικές εκτιμήσεις για το νέο καθεστώς ασφαλείας, ιδιαίτερα σε όρους αυξημένης επαγρύπνησης, διαδικασίες εκπόνησης αξιολογήσεων ασφαλείας και βελτίωση των επαγγελματικών πρακτικών (Πίνακας 5). Αντιστοίχως, η απόδοχή του Κώδικα ISPS από τις Κυβερνήσεις είναι σαφώς μεγαλύτερη, Πίνακας 5 α) Επίσης, ορισμένα λιμάνια ανέφεραν αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Κώδικα ISPS και ιδιαίτερα τις παρεμβολές των δια- δικασιών ασφαλείας στις λειτουργικές διαδικασίες και τις επιπτώ σεις κόστους από την εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείαςενώ τέλος άλλα δεν ανέφεραν επιπτώσεις από την εφαρμογή του ISPS στα λιμάνια τους (αυξημένες καθυστερήσεις και μειωμένη ανταγωνιστικότητα.

21 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πίνακας 5: Εκτίμηση Συνολικών Επιπτώσεων ISPS από τα Λιμάνια

22 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πίνακας 5α: Εκτίμηση Συνολικών Επιπτώσεων ISPS από τα Κράτη

23 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ANAKTHΣH ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ISPS Η έρευνα της UNCTAND, με βάση τις απαντήσεις των λιμανιών, μελέτησε τον τρόπο ανάκτησης του αρχικού κόστους και του ετησίου κόστους λειτουργίας του Κώδικα ISPS. Η πλειοψηφία των λιμανιών (37%) δεν διαθέτει κανένα σχήμα ανά- κτησης του κόστους λειτουργίας του Κώδικα ISPS. Παρά ταύτα πολλά απ’ αυτά τα λιμάνια ανέφεραν τη πρόθεσή τους για την επιβολή τέλους ασφαλείας. Ο επόμενος Πίνακας 6 δείχνει τις πηγές ανάκτησης του ανωτέρω κόστους. Σύμφωνα μ’ αυτόν η μεγαλύτερη πηγή ανάκτησης κόστους λειτουργίας του συστήματος ISPS τον έχουν τα φορτία (48%) και επιβάτες (17%). Άλλα λιμάνια επιβάλλουν τέλος ασφαλείας με βάση τις επισκέψεις του πλοίου στο λιμάνι, αυξημένα ενοίκια, κλπ

24 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πίνακας 6: Πηγές ανάκτησης κόστους εφαρμογής ISPS

25 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Ορισμένα, μόνον, από τα λιμάνια που έλαβαν μέρος στη μελέτη παρείχαν οικονομικά στοιχεία για τα τέλη ασφαλείας που επιβάλ- λουν. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι συμβατά με διεθνείς στατιστικές και δε- δομένα που υπάρχουν στο κόσμο. Στον επόμενο Πίνακα 7, έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία με το αρχικό και το ετήσιο κόστος εφαρμογής του Κώδικα ISPS καθώς και τα δημοσιευμένα τέλη ασφαλείας που εισπράττονται από τα διάφορα λιμάνια (Hapag Lloyd). Σε ορισμένες περιπτώσεις λιμανιών, τα τέλη ασφαλείας που εισπράττονται χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση και άλλων αναγκών των λιμανιών και όχι μόνον των μέτρων ασφαλείας.

26 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πινακ. 7: Κόστος Εφαρμογής ISPS και Δημοσιευμένα Τέλη Ασφαλείας Μονάδες Κόστους Συμμετέχοντα Λιμάνια Δημοσιευμένα Τέλη Ασφαλείας AllLargerSmallerΤέλος ανά τόννο Initial cost per tonne Annual cost per tonne US$ 0,03 US$ 0,05 US$ 0,01 US$ 0,03 US$ 0,05 US$ 0,06 Liquid Bulk US$ 0,02 Dry Bulk US$ 0,02 Breakbulk US$ 0,10 Initial cost per TEU Annual Cost per TEU US$ 1,6 US$ 2,0 US$ 0,8 US$ 1,6 US$ 2,3 US$ 2,5 Μέσο Τέλος Ασφαλείας Εμπορευματοκιβωτίων Australia (5 ports) US$ 4 Brazil (3 ports) US$ 9 Canada (2 ports) US$ 2,8 China (2 ports) US$ 2,6 Europe (42 ports) US$ 9 Hong Kong US$ 2,6 New Zealand US$ 13,5 USA (14 ports) US$ 3,8

27 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Ο κατωτέρω Πίνακας 8 συνοψίζει τα υπολογισθέντα μέσα κόστη και επισημαίνει τις διαφορές κόστους μεταξύ των μεγαλυτέρων και μι- κρότερων λιμανιών. Σαν μια γενική τάση, το υπολογισθέν μέσο κό- στος εμφανίζεται να είναι υψηλότερο για τα μικρότερα λιμάνια σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Πίνακας 8: Μέσο Κόστος για υλοποίηση ISPS (% & US$) As % of Annual Revenue Per Tonne of Cargo Throughput Per TEU Throughput Per ISPS Port Facility Per Ship Call LargerSmallerLargerSmallerLarger Smalle r LargerSmallerLarger Smalle r Initial0,8%1,2%$0,01$0,05$0,8$2,3$181.000$386.000$72$113 Annual1%3%$0,030,06$1,6$2,5$81.000$128.000$132$244

28 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ISPS & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Το 93% των λιμανιών απάντησαν πλήρη προσαρμογή στις υποχρεωτικές απαιτήσεις του Κώδικα ISPS, ενώ ένα 78% ανέφερε ότι έχει προσαρμοσθεί και στις προβλέψεις του Β Μέρους του ISPS. Σε σχέση με τα συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες ασφάλειας ένα μεγάλο μέρος των λιμανιών (75%) απάντησε ότι έχουν εφαρμόσει ή πρόκειται να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα όπως οι απαιτήσεις του Κανονισμού 725/2004 της ΕΕ σχετικά με τις προβλέ- ψεις εφαρμογής των απαιτήσεων ασφαλείας του Κώδικα και σε ορισμένες κατηγορίες πλοίων εσωτερικών πλόων ή των ΗΠΑ σχε- κά με τις απαιτήσεις ασφαλείας για τα εμπορευματοκιβώτια, κλπ

29 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Στη κατωτέρω διαφάνεια, φαίνονται τα ποσοστά εφαρμογής των προσθέτων, συμπληρωματικών του Κώδικα ISPS, μέτρων ασφα- λείας. Η εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων ασφαλείας φαίνεται να προ- τείνει ότι ο ISPS θεωρείται το ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας. Πίνακας 9: Ποσοστά λιμανιών που εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα

30 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ISPS ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Σαν μια δίκαιη εκτίμηση της εφαρμογής του Κώδικα ISPS και του κόστους υλοποίησης των απαιτήσεών του απαιτείται και η εξέτα- ση των εμμέσων επιπτώσεων του Κώδικα, είτε αυτές είναι θετικές είτε είναι αρνητικές. Στον επόμενο Πίνακα 10 συνοψίζονται οι απαντήσεις των λιμένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα σε σχέση με τις έμμεσες επιπτώσεις της εφαρμογής του ISPS στα διάφορα επί μέρους στοιχεία της αποδοτικότητάς τους. Με λίγες εξαιρέσεις οι απαντήσεις που ελήφθησαν δεν διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος ή το επίπεδο ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται οι λιμένες.

31 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Πίνακας 10:Έμμεσες Επιδράσεις Κώδικα ISPS

32 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Η ανταγωνιστικότητα των λιμένων σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 10, για μια σημαντική μειοψηφία λιμένων (37%) αυξήθηκε ενώ μια μικρή μειοψηφία λιμένων (2%) σημείωσε μείωση ενώ για το 61% παρέμεινε σταθερή. Η αποτελεσματικότητα των λιμένων με την εφαρμογή του ISPS φαίνεται ότι είτε αυξήθηκε (39%) είτε παρέμεινε σταθερή (61%). Ορισμένα λιμάνια σημείωσαν ότι συντελεστές όπως το επι- πρόσθετο προσωπικό ασφαλείας, τα νέα μέτρα ελέγχου πρόσβασης, τα μέτρα ερευνών, η χρήση καρτών, ο καλλίτερος σχεδιασμός των ΣΕΜΠΟ και η καλλίτερη εσωτερική οργάνωση, έχουν βοηθήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των λιμένων. Η ταχύτητα διακίνησης επιβατών και φορτίων για μια πλειοψηφία λιμένων αυξήθηκε σημαντικά (76%) ενώ δεν σημειώθηκε αλλαγή για το 24%, κυρίως σε μικρούς λιμένες από αναπτυσσόμενες χώρες.

33 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 Η πλειοψηφία των λιμένων (57%) ανέφερε αύξηση της χρησιμοποί- ησης των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων των λιμένων, ενώ άλλα λιμάνια (43%) δεν σημείωσαν αλλαγή. Η αύ- ξηση αυτή οφείλεται στην εγκατάσταση και χρησιμοποίηση νέων συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης στα λιμάνια (CCTV, προγράμματα ελέγχου πρόσβασης, ΑΙS, VTS, κλπ). Για τη συντριπτική πλειοψηφία των λιμένων (92%) η εφαρμογή των απαιτήσεων του ISPS δεν είχε καμία επίδραση σε όρους καθυστε- ρήσεων αν και ορισμένα λιμάνια (8%) ανέφεραν αύξηση του χρόνου αναμονής, ιδιαίτερα από αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω των καθυ- στερήσεων από τις διαδικασίες του ελέγχου πρόσβασης. Η πλειοψηφία των λιμένων (62%) ανέφερε μείωση των κλοπών μετά την εφαρμογή του ISPS, ενώ οι μισοί λιμένες (50%) ανέφεραν μείωση των εγκληματικών δραστηριοτήτων (ναρκωτικά, απάτες).

34 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα συνδυασμένα αποτελέσματα πάνω σε δείκτες αποδοτικό- τητας καθώς και των ανωτέρω αναλύσεων παρατηρείται ότι, συνο- λικά, η εφαρμογή του Κώδικα ISPS στα λιμάνια είχε είτε θετικά από- τελέσματα είτε καμία επίδραση, καθώς επέτυχε όχι μόνο τους στρα- τηγικούς στόχους του Κώδικα αλλά και άλλους πέραν αυτών. Τα λιμάνια που συμμετείχαν στη μελέτη ανέφεραν ότι συμβάντα κλοπών καθώς και άλλων εγκληματικών ενεργειών μειώθηκαν ση- μαντικά, είχαν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και επιτεύχθηκε ενο- ποίηση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ενώ δεν υπήρξε μείωση της ταχύτητας διέλευσης των επιβατών και του φορτίου. Αντίθετα, ορισμένα άλλα λιμάνια ανέφεραν αύξηση των καθ- υστερήσεων και των μείωση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων τους.

35 ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ???


Κατέβασμα ppt "ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 - 8/09/2013 ΠΩΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ISPS ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google