Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α
21 & 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΥ

4 ΜΕΤΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
ΑΞΟΝΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» ΜΕΤΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

5 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

6 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

7 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο Κανονισμός ΕΚ. 1698/2005 όπως τροποποιημένος ισχύει Η αριθμ / 386 / / αριθμ. Αποφ. 731/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/ /τ.Β’) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ /2622/ (ΦΕΚ 1391/ /τ.Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους». Η αριθμ /1386/ /(ΦΕΚ 1858/ /τ.Β) «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ‘Αξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 38 (πρώην άρθρο 32 της ΣΕΚ) Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, καθώς και τα προϊόντα πρώτης μεταποιήσεως τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

9 ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: 1. ΚΡΕΑΣ 2. ΓΑΛΑ 3. ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΥΓΑ 3.2. ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ - ΜΕΛΙ 5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 7. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Β) ΑΛΛΑ ΕΛΑΙΑ 8. ΟΙΝΟΣ 9. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 10. ΑΝΘΗ 11. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 12. ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 13. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

10 ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ (1) Δράση 1.1: Εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία. Δράση 1.2: Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και Εύβοιας). Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων . Δράση 1.4: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

11 ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ (2) Δράση 1.5: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Δράση 1.6: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ). Δράση 1.8: Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) ή συνδεδεμένων εταιρειών με την εταιρεία των σφαγείων, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Δράση 1.9: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.

12 ΤΟΜΕΑΣ: ΓΑΛΑ Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος, ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής. Δράση 2.2: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας. Δράση 2.3: Ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό επίπεδο. Δράση 2.4: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. Δράση 2.6.: Ίδρυση - εκσυγχρονισμός - επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

13 ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (1)
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ Δράση : Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. Δράση : Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. Δράση : Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά. Δράση : Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.

14 ΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (2)
3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Δράση : Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής. Δράση : Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής. Δράση : Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Δράση : Εκσυγχρονισμός – επέκταση υφισταμένων με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών. Δράση : Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών κυρίως σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών. Δράση : Ίδρυση γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.

15 ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ-ΜΕΛΙ
Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασίας μελιού. Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού. Δράση 4.3.: Ίδρυση - εκσυγχρονισμός – επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.

16 ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
Δράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Δράση 5.3.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών. Δράση 5.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών

17 ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (1) Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα. Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών. Δράση 6.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών.

18 ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ (2) Δράση 6.5.: Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης. Δράση 6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού. Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υγροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων. Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές - ορεινές περιοχές

19 ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, αποκλειστικά και μόνο δύο φάσεων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη. β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων (αφορά και σε όμορους Νομούς), με προϋπόθεση τον εκσυγχρονισμό τους σε ελαιοτριβεία δύο φάσεων. γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές - νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη. Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Δράση 7.3.: Ιδρύσεις – επεκτάσεις – συγχωνεύσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

20 ΤΟΜΕΑΣ: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΛΛΑ ΕΛΑΙΑ
Δράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και Βιομηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναμικότητας. Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσεις μελών αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν : Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή υποχρεώσεων είναι σύμφωνη με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.

21 ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΝΟΣ Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Δράση 8.4.: Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.

22 ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (1)
I. Στο επίπεδο της εμπορίας Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών. Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περιοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας). Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών.

23 ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (2)
II. Στο επίπεδο της μεταποίησης Δράση 9.7.: Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά: τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, την παραγωγή νέων προϊόντων, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λ.π.) α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα - Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: -τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, -την παραγωγή νέων προϊόντων. - Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.

24 ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (3)
β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον αφορά: -τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, -την παραγωγή νέων προϊόντων. γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης τεχνολογίας. δ) Αποξηραμένων φρούτων Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα κλπ). ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού. στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή νέων προϊόντων.

25 ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (4)
Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον αφορά: -στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών -στην παραγωγή νέων προϊόντων β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών. Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π. Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων α) Εκσυγχρονισμός και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων. β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων.

26 ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (5)
III. τον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας. Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων. Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν τη μεταφορά μονάδων από τις αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας. ΙV Στον τομέα των Γεωμήλων Δράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: -προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας, -τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π. -άλλα νέα προϊόντα

27 ΤΟΜΕΑΣ: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (6)
Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο παρόν μέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια του Τομέα που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών). Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν στο Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια : Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερους από 3100 κατοίκους. Ομάδων Παραγωγών, στις περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ, οι οποίες κατατάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από €. Η χρήση του οικονομικού αυτού ορίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεπομένων δράσεων και παράλληλα να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος επικάλυψης, επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης και των αποτελεσμάτων. Ομάδων Παραγωγών αναγνωρισμένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για παρεμβάσεις προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις Αναγνώρισής τους, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

28 ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων μονάδων. α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.

29 ΤΟΜΕΑΣ: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Δράση 11.1.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP. Δράση 11.2.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών. Δράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου. Δράση 11.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα μικρού παρασκευαστηρίου μόνο σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Δράση 11.5.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP. Δράση 11.6.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP

30 ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ: ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Δράση 12.1.: -Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού. -Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

31 ΤΟΜΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Δράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Δράση 13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

32 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και συγκεκριμένα: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της "Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003" (2003/361/Ε.Κ.) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία, απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ.

33 «Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003" (2003/361/Ε. Κ
«Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003" (2003/361/Ε.Κ.)» Άρθρο 2 Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων 1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

34 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (1)
Αποκλείεται η ενίσχυση: Επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε. Επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού. Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εμπορίου Επενδύσεων, των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των € ή μεγαλύτερος των €.

35 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (2)
Επενδύσεων, οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ όπως αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του παρόντος Μέτρου του Π.Α.Α. και δεν πληρούν τα κριτήρια διαφοροποίησης. Επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και κοινοπραξίας. Προβληματικών επιχειρήσεων κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών. Υπό σύσταση εταιριών.

36 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός αίτησης ενίσχυσης ≤ € -Δικαιούχοι που δεν τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. -Δικαιούχοι που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Προϋπολογισμός αίτησης ενίσχυσης > € -Δικαιούχοι που δημοσιεύουν ισολογισμό. -Δικαιούχοι που δεν δημοσιεύουν ισολογισμό.

37 Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού ≤ των 500.000 €
Δικαιούχοι που δεν τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του ΚΒΣ Συμπληρώνουμε τον ακόλουθο πίνακα, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα Ε3 της προηγούμενης τριετίας. ΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -3 -2 -1 2008 2009 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Α ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Β ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (Α-Β) (Αποτελέσματα προ αποσβέσεων και φόρων) ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

38 Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού ≤ των 500.000 €
Δικαιούχοι που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του ΚΒΣ Συμπληρώνουμε τον ακόλουθο πίνακα, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα Ε3 και τους Ισολογισμούς της προηγούμενης τριετίας. ΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -3 -2 -1 2008 2009 2010 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΕΣΟΔΑ Δ-Λ-Σ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

39 Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των 500
Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των € Δικαιούχοι που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας: Συμπληρώνουμε τον ακόλουθο πίνακα, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα Ε3 και τους Ισολογισμούς της προηγούμενης τριετίας. Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 κριτήρια που ακολουθούν ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 2008 2009 2010 1 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Μικτά Κέρδη % Πωλήσεις 10% 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Καθαρά Κέρδη % 3% 3 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια Κεφάλαια 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Κυκλοφ. Ενεργητικό Βραχ/μες. Υποχρεώσεις 0,4 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (Κ.Ε.t / K.E. (t-1))-1 x 100 ΘΕΤΙΚΟΣ

40 Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των 500
Αιτήσεις ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των € Δικαιούχοι που δεν τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας Οι φορείς, που λόγω της μορφής τους δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν Ισολογισμό, εξετάζονται με βάση τα κριτήρια 1,2 και 5 και απαιτείται να εκπληρώνεται τουλάχιστον το ένα. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 2008 2009 2010 1 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Μικτά Κέρδη % Πωλήσεις 10% 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Καθαρά Κέρδη % 3% 3 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια Κεφάλαια 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Κυκλοφ. Ενεργητικό Βραχ/μες. Υποχρεώσεις 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (Κ.Ε.t / K.E. (t-1))-1 x 100 ΘΕΤΙΚΟΣ

41 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Δικαιούχοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας: Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του φορέα για το 3ο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (Πίνακες Β7-Β8 του φακέλου υποψηφιότητας). Για να θεωρηθεί βιώσιμη η αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Σύμφωνα με την αίτηση με την υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (Α-Β) Στο 3ο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης

42 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Δικαιούχοι που τηρούν βιβλία Γ Κατηγορίας: Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του φορέα για το 3ο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (Πίνακας Β9 του φακέλου υποψηφιότητας). Για να θεωρηθεί βιώσιμη η αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Στο 3ο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Δ-Λ-Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

43 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (1)
1. Υφιστάμενη δυναμικότητα: Υπολογίζεται σύμφωνα με τους πίνακες Α4 & Α5 του φακέλου υποψηφιότητας και συγκρίνεται με τη δυναμικότητα που αναφέρεται στις αδειοδοτήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα δεν υπερβαίνει την εγκεκριμένη. 2. Αιτούμενη δυναμικότητα: Υπολογίζεται σύμφωνα με τους πίνακες Β5 & Β6 του φακέλου υποψηφιότητας. 3. Προτεινόμενη δυναμικότητα από την Υπηρεσία: Υπολογίζεται σύμφωνα με τους πίνακες Β5 & Β6 του φακέλου υποψηφιότητας λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη, τις αδειοδοτήσεις, τα τεχνικά σχέδια και τις εισηγήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών. Η προτεινόμενη δυναμικότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στις σχετικές αδειοδοτήσεις π.χ. έγκριση περιβαλλοντικών όρων κ.λ.π.

44 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (2)
Η δυναμικότητα της επιχείρησης (υφιστάμενη, αιτούμενη και προτεινόμενη από την Υπηρεσία) αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

45 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (3)
Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς αλλαγή του τόπου εγκατάστασης. Εάν η προκύπτουσα αύξηση της δυναμικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο, τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση. Ο υπολογισμός της δυναμικότητας στις περισσότερες περιπτώσεις οδηγεί στο συμπέρασμα ένταξης ή μη του επενδυτικού σχεδίου σε επιλέξιμη δράση του προγράμματος.

46 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤ’ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

47 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α,Β,Γ,Δ,Ε
α) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς εκτός των Ζωοτροφών-Δημητριακών-Σπόρων-Ανθέων-Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών ’ (Ομάδα κριτηρίων Α). β) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσου ή μικρότερου των ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς εκτός των Ζωοτροφών-Δημητριακών-Σπόρων-Ανθέων-Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών. (Ομάδα κριτηρίων Β). γ) Μετεγκαταστάσεις - Εκσυγχρονισμοί - συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς εκτός των Ζωοτροφών-Δημητριακών-Σπόρων-Ανθέων-Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών. (Ομάδα κριτηρίων Γ). δ) Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί – μετεγκαταστάσεις υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των €, στους τομείς: Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων – Ανθέων -Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών. (Ομάδα κριτηρίων Δ ). ε) Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσου ή μικρότερου των €, στους τομείς: Ζωοτροφών – Δημητριακών – Σπόρων – Ανθέων -Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών. (Ομάδα κριτηρίων Ε).

48 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Κατηγορία ΣΤ (χωρίς βαθμολόγηση). Περιλαμβάνονται: α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων εγκαταστάσεων προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς του Παραρτήματος Α της 731/2011 ΚΥΑ. β) Αιτήσεις ενίσχυσης : -που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης των υγειονομικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορίζεται από την αξιολόγηση της υπηρεσίας, και αφορούν δαπάνες για την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας. -που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες είναι υποχρεωμένες δια αποδεικτικών εγγράφων αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας περιβάλλοντος.

49 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (3) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ (συνέχεια)
γ) Αιτήσεις ενίσχυσης : -που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 όπως αυτή ορίζεται στον Καν. 1069/09 (ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση) και προκειμένου για την ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών όπως: πτώματα ζώων (βοοειδή, μικρά μηρυκαστικά κλπ.), υλικά υψηλού κινδύνου των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (υποπροϊόντων σφαγείων, τεμαχιστηρίων κρέατος), υπολείμματα τροφίμων από διεθνείς μεταφορές κλπ., ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπό τον όρο ότι η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχή, όπου δεν υπάρχει επαρκής διαχείριση υποπροϊόντων αντίστοιχης κατηγορίας. Προϋπόθεση για την ένταξη των παρεμβάσεων αυτών στην κατηγορία ΣΤ είναι να αναφέρεται στην αίτηση ενίσχυσης η γεωγραφική κάλυψη της μονάδας (οριοθέτηση περιοχών υποχρεωτικής κάλυψης). -που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με υποχρέωση μεταποίησης του παραγόμενου τυρογάλακτος της περιοχής παρέμβασης. -Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εξετάζονται στις βαθμολογούμενες κατηγορίες και θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο που αφορά στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή και της δημόσιας υγείας. Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων μονάδων.

50 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Α Β Γ Δ Ε Χωροθέτηση της επένδυσης – Ελλειμματικότητα Μεταποιητικής Υποδομής Παραγωγή προϊόντων ποιότητας Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων Ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς – καθετοποίηση παραγωγής Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή / και προστασία της Δημόσιας Υγείας Βελτίωση Υγιεινής και Προστασία του Καταναλωτή Αύξηση της απασχόλησης Δυναμισμός της Επιχείρησης Χαρακτηρισμός παραγωγικής διαδικασίας και προϊόντος Ανάπτυξη Εξαγωγών. ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 200 160 140 ΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 80 65 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

51 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Α Β Γ Δ Ε 1. Βαμβακοκαλλιεργητικές Περιοχές 2. Πυρόπληκτες Περιοχές 3. Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 20 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής πράξεων λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξής του σε πίνακες μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει λάβει την ελάχιστη βαθμολογία ένταξης στην κατηγορία που ανήκει. Στην περίπτωση που μια περιοχή είναι ταυτόχρονα βαμβακοκαλλιεργητική και πυρόπληκτη βαθμολογείται με 10 βαθμούς. Κατά συνέπεια η μέγιστη δυνατή βαθμολογία των πρόσθετων κριτηρίων ανέρχεται σε 20 βαθμούς. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

52 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί: Είκοσι (20) βαθμοί εάν το έλλειμμα μεταποιητικής υποδομής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50%, σε επίπεδο Νομού. Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50%, σε επίπεδο Νομού ή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας. Δέκα (10) βαθμοί εάν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 30% σε επίπεδο Νομού ή μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% σε επίπεδο Περιφέρειας. Πέντε (5) βαθμοί αν το έλλειμμα της μεταποιητικής υποδομής είναι μικρότερο από το 10% σε επίπεδο Νομού ή μικρότερο από το 20% σε επίπεδο Περιφέρειας. Ως ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής θεωρείται η ύπαρξη πλεονάζουσας πρώτης ύλης, σε σχέση με την εγκατεστημένη μεταποιητική δραστηριότητα σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας.

53 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των παραγομένων προϊόντων. Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50% των παραγομένων προϊόντων. Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 30% των παραγομένων προϊόντων. Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωϊκών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές (π.χ. προϊόντα ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, βόειο κρέας ποιότητας), προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) σε ποσοστό μικρότερο του 10% των παραγομένων προϊόντων.

54 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 (2) Για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ και τις ειδικές εκτροφές θα πρέπει να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό ή η σύμβαση του φορέα με τον ΟΠΕΓΕΠ και να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος του ανωτέρω πιστοποιητικού λήγει, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσής του. Για τους οίνους που χαρακτηρίζονται ΠΟΠ ή ΠΓΕ θα πρέπει να προσκομισθούν σχετικές βεβαιώσεις κατάταξης από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι φορείς που παράγουν προϊόντα που φέρουν χρήση σήμανσης «νησιωτικό» και «ορεινό» σε συσκευασίες που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές καθώς και προϊόντα που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης (π.χ. ΑGRO 7) θα καθορισθούν από σχετικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ μετά την κατοχύρωσή τους. Για τα προϊόντα συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης θα πρέπει να προσκομισθεί η σχετική σύμβαση με τον πιστοποιημένο φορέα.

55 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (1)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (1) Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. Δέκα πέντε (15) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. Δέκα (10) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών. Πέντε (5) βαθμοί στις επενδύσεις που αφορούν επεξεργασία προϊόντων πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας ή πιστοποιημένης βιολογικής εκτροφής σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών.

56 Για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής,
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 (2) Για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής, σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής θα πρέπει να προσκομισθεί σχετική σύμβαση του δικαιούχου της αίτησης ενίσχυσης με τον φορέα πιστοποίησης. διαφορετικά, θα πρέπει να προσκομισθούν συμβάσεις πενταετούς διάρκειας με πιστοποιημένους παραγωγούς βιολογικής α’ ύλης.

57 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ- ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1)
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση μεγαλύτερο ή ίσο του 30% των πρώτων υλών. Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% του συνόλου των πρώτων υλών. Δέκα (10) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% του συνόλου των πρώτων υλών. Πέντε (5) βαθμοί εάν ο δικαιούχος έχει συνάψει ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς για την εξασφάλιση σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% του συνόλου των πρώτων υλών.

58 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 (2) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθμολόγηση του εν λόγω κριτηρίου είναι οι φορείς να προσκομίσουν, μαζί με την τεχνικοοικονομική μελέτη, τα προαναφερόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά, επικυρωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 8 του Ν.1882/90, όπως τροποποιημένο ισχύει. Εάν οι δικαιούχοι είναι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις Παραγωγών θα πρέπει να προκύπτει από το Καταστατικό τους το ποσοστό εισφοράς σε πρώτη ύλη κάθε μέλους. Σε αντίθετη περίπτωση να προσκομίζεται σχετική απόφαση αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι ατομική επιχείρηση και η πρώτη ύλη προέρχεται από δική του γεωργική εκμετάλλευση, τότε βαθμολογείται σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο, εφόσον η ύπαρξη της πρώτης ύλης τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.

59 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5:. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η / ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (1) Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί εάν στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η χρήση ή η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων ή δαπάνες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ. ISO 14001, EMAS) ή εγκαταστάσεις σχετικές με την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Επίσης είκοσι (20) βαθμοί παρέχονται εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά : -Μονάδες μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων ανεξαρτήτως κατηγορίας, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο. -Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων σφαγείων πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, σε περίπτωση που οι δαπάνες τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν ξεπερνούν το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ώστε να εξαιρεθούν από την διαδικασία βαθμολόγησης

60 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 (2): Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Δέκα (10) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Πέντε (5) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Όσον αφορά την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, η αίτηση ενίσχυσης λαμβάνει βαθμολογία μόνο εφόσον στο φάκελο υποψηφιότητας περιλαμβάνονται ενέργειες πέραν των υποχρεωτικών από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία του έργου.

61 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 (3): Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 1 (όπως αυτά ορίζονται από τον Καν. ΕΚ αριθ.1069/2009), στις περιπτώσεις που υλοποιούνται σε περιοχή που δεν υπάρχει επαρκής υποδομή υποπροϊόντων αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται απευθείας χωρίς βαθμολόγηση (κατηγορία ΣΤ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει από τη μελέτη να προκύπτει η γεωγραφική περιοχή που θα καλύπτεται από την εν λόγω επένδυση. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετάζονται και οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με υποχρέωση μεταποίησης του παραγόμενου τυρογάλακτος της περιοχής παρέμβασης.

62 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5 (4): Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εξετάζονται στις βαθμολογούμενες κατηγορίες και θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο που αφορά στη «Συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή / και προστασία δημοσίας υγείας». Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων μονάδων. Σε κάθε περίπτωση, όταν το ποσοστό των δαπανών που αφορούν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή / και δημόσιας υγείας υπερβαίνει το 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, το επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται απευθείας χωρίς βαθμολόγηση (κατηγορία ΣΤ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος.

63 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 30% και μικρότερο του ή ίσο 50% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή. Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% και μικρότερο του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής, και την προστασία του καταναλωτή. Δέκα (10) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την και την προστασία του καταναλωτή. Πέντε (5) βαθμοί εάν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης αφορά δαπάνες για τη βελτίωση της Υγιεινής και την και την προστασία του καταναλωτή.

64 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί για τη δημιουργία άνω των έξι (6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Δέκα πέντε (15) βαθμοί για τη δημιουργία περισσότερων των τριών και έως έξι (3-6) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Δέκα (10) βαθμοί για τη δημιουργία μιας έως τριών (1-3) νέων θέσεων απασχόλησης σε Ε.Μ.Ε (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας). Πέντε (5) βαθμοί για τη διατήρηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας.

65 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή ίσος ή μεγαλύτερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος του 35% και μικρότερος του 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος ή ίσος του 30% και μικρότερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Δέκα (10) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 30% και μικρότερος του 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού ή μεγαλύτερος του 25% και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για επενδύσεις στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Πέντε (5) βαθμοί εάν ο βαθμός συμμετοχής του φορέα με ίδια κεφάλαια στην επένδυση, κατά την αίτηση, είναι μεγαλύτερος του 25% και μικρότερος του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

66 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί εάν το προϊόν χαρακτηρίζεται ως καινοτόμο (δηλαδή αν γίνεται εισαγωγή στην αγορά ενός νέου προϊόντος ή ενός προϊόντος σημαντικά βελτιωμένου σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά). Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν η παραγωγική διαδικασία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ως νέα ή προηγμένη (δηλαδή εάν γίνεται εισαγωγή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής σε διεθνές επίπεδο), ή αν αφορά σε χρήση συστημάτων αυτοματισμού-ελέγχου-καταγραφής δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία. Δέκα (10) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη και το προϊόν είναι επώνυμο. Πέντε (5) βαθμοί εάν η συσκευασία και η παρουσίαση των προϊόντων είναι νέα ή προηγμένη ή αν πρόκειται για συσκευασία τελικού καταναλωτή, ή αν το προϊόν είναι επώνυμο, ή αν γίνεται εισαγωγή μιας σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι σημαντικό σε σχέση με τον όγκο παραγωγής της, την ποιότητα των προϊόντων ή το κόστος παραγωγής της.

67 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (1)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (1) Α) Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 20%. Δέκα πέντε (15) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20%. Δέκα (10) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15%. Πέντε (5) βαθμοί εάν το ποσοστό των εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών που εμφανίζει ο υποψήφιος δικαιούχος κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10%. Για να λάβει βαθμολογία στο ανωτέρω κριτήριο, ο υποψήφιος δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (πρώην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας) της οικείας περιφερειακής ενότητας, τα έντυπα INTRASTAT για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, συμφωνητικά με οίκους εξωτερικού ή οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο μπορεί να τεκμηριώσει την εξαγωγική του δραστηριότητα.

68 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (2).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (2). Β) Για ιδρύσεις – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας ή δραστηριότητας: Για να λάβει βαθμολογία στο ανωτέρω κριτήριο ο υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά με οίκους εξωτερικού στα οποία να γίνεται σαφής αναφορά εξαγωγικών προϊόντων και ποσοτήτων. Παρέχονται μέχρι είκοσι (20) βαθμοί ως εξής: Είκοσι (20) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 20% των παραγόμενων προϊόντων. Δεκαπέντε (15) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 15% και μικρότερο του 20% των παραγόμενων προϊόντων. Δέκα (10) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% και μικρότερο του 15% των παραγόμενων προϊόντων. Πέντε (5) βαθμοί εάν ο υποψήφιος δικαιούχος προσκομίσει ιδιωτικά συμφωνητικά που να καλύπτουν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5% και μικρότερο του 10% των παραγόμενων προϊόντων

69 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ) Κριτήριο 1: Βαμβακοκαλλιεργητικές περιοχές. Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε βαμβακοκαλλιεργητική περιοχή, όπως αυτές ορίζονται στην με αριθμ 4215/ ΥΑ όπως ισχύει κάθε φορά. Κριτήριο 2: Πυρόπληκτες περιοχές Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιηθεί σε πυρόπληκτη περιοχή. (Ηλεία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Αχαΐα, Λακωνία, Κορινθία, Εύβοια.) Κριτήριο 3: Καλάθι προϊόντων Περιφέρειας Παρέχονται δέκα (10) βαθμοί εάν το εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που περιέχονται στο καλάθι της περιοχής του επενδυτικού σχεδίου και για τα οποία υπάρχει ελλειμματικότητα μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο Περιφέρειας.

70 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1) α) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. β) Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. γ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. δ) Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης. ε) Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωϊκών υποπροϊόντων, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

71 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (2) στ) Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών. ζ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση). η) Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ). θ) Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs), φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. ι) Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των ΕΥΡΩ.

72 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1)
α) Αγορά οικοπέδου. β) Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους. γ) Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κλπ). δ) Συμβολαιογραφικά έξοδα, και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης. ε) Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video, κλπ.). στ) Αγορά οχημάτων εν γένει εκτός των ειδικών και αναγκαίων οχημάτων εξωτερικής και εσωτερικής μεταφοράς για τις ανάγκες της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ)., ζ) Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λ.π.) η) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. θ) Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.

73 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (2)
Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά ποιότητας (π.χ. HACCP), νέες τεχνολογίες. Η άδεια ανέγερσης των κτιρίων, οι αμοιβές των μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, καθώς και οι εδαφοτεχνικές μελέτες είναι επιλέξιμες και δύνανται να ενισχύονται, ενώ η ασφάλιση του μηχανολογικού εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. ι) Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ. ια) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης. ιβ) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. ιγ) Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού. ιδ) Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης. ιε) Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.

74 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (3)
ιστ) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη ειδικά για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του. ιζ) Απρόβλεπτα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. ιη) Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων. ιθ) Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση. ιι) Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.

75 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές Επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων (τ.μ.)/αριθμός ορόφων, είδος κατασκευής) Δυναμικότητα μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αίτηση ενίσχυσης (HP ή KW). ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΩ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτιριακές εγκαταστάσεις Α2.1 Κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας Α2.2 Αποθήκευσης Α2.3 Φύλαξης

76 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές Επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων (τ.μ.)/αριθμός ορόφων, είδος κατασκευής) Δυναμικότητα μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αίτηση ενίσχυσης (HP ή KW). ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΩ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός Α3.1 Μεταποίησης και Συσκευασίας Α3.2 Καταψυξης-Ψύξης Α3.3 Λοιπές Εγκαταστάσεις Κόστος Μεταφοράς και Μετεγκατάστασης Εξοπλισμού ή Εγκαταστάσεων

77 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές Επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων (τ.μ.)/αριθμός ορόφων, είδος κατασκευής) Δυναμικότητα μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αίτηση ενίσχυσης (HP ή KW). ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΩ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Μεταφορικά Μέσα Α5.1 Εσωτερικής Μεταφοράς Α5.2Εξωτερικής Μεταφοράς Εξοπλισμός Γραφείων ή χώρων προσωπικού Εξοπλισμός Υπηρεσιών Εξοπλισμός συγκομιδής Λοιπός Εξοπλισμός Ειδικές εγκαταστάσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

78 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Στοιχείο κόστους σε σημερινές τιμές Επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων (τ.μ.)/αριθμός ορόφων, είδος κατασκευής) Δυναμικότητα μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αίτηση ενίσχυσης (HP ή KW). ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΩ % ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Επενδυτική δαπάνη που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος . Οικοδομικές εργασίες Μηχανολογικές εργασίες Λοιπές εργασίες Επενδυτική δαπάνη που συμβάλλει στην βελτίωση και παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών. Γενικά έξοδα (Αμοιβές συμβούλων μελέτης – υλοποίησης σχεδίου, μηχανικών κ.λ.π. Απρόβλεπτα ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

79 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Περιφέρειες επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης
εκτός στόχου σύγκλισης (Στερεά Ελλάδα) Νησιά Αιγαίου Πελάγους πλην Κρήτης και Εύβοιας ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ Ποσοστό Ενίσχυσης 50% 40% 65% Κλιμάκωση Αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπ/μού μέχρι € Αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπ/μού μέχρι € 1) Αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπ/μού μέχρι € Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού από € μέχρι € 45% Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού από € μέχρι € Αιτήσεις ενίσχυσης επιλέξιμου προϋπ/μού άνω των € 35% 2) Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού από € μέχρι € 60% Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού άνω των  € και μέχρι €

80 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Περιφέρειες επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης Περιφέρειες εκτός στόχου σύγκλισης (Στερεά Ελλάδα) Νησιά Αιγαίου Πελάγους πλην Κρήτης και Εύβοιας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΌ 750 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Η ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ € ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 25% ΜΗ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟ 20% Ποσοστό Ενίσχυσης 65% Κλιμάκωση 3) Για το τμήμα επιλέξιμου προϋπ/μού από € μέχρι € 50% 4) Για το τμήμα Επιλέξιμου προϋπ/μού άνω των € και μέχρι 35% Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων ως προς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο έδαφος των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους. ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

81 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (1) Χορηγείται ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου στις επενδύσεις του Μέτρου 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , που αποτελεί τη Δημόσια Δαπάνη, ανεξαρτήτως τομέα, υποτομέα και περιοχών των γεωγραφικών περιφερειών που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης, σε ποσοστό. α) 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των €. β) 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από ΕΥΡΩ μέχρι €. γ) 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από ΕΥΡΩ μέχρι €. δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των  €

82 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2) Για τις περιοχές της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας (εκτός στόχου σύγκλισης) χορηγείται ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου σε ποσοστό: α) 40% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. β) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των  ΕΥΡΩ.

83 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (3) 3. Ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού που προβλέπεται σύμφωνα με το παράρτημα του Καν. 1698/2005 οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, όπως αναφέρεται στα άρθρα 3 & 4 της αριθμ. Πρωτ /386/ /αριθμό απόφασης 731/11 (ΦΕΚ 850/Β/ ), χωρίς κλιμάκωση.

84 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για επενδύσεις επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που προέρχονται κυρίως από την τοπική παραγωγή, που θα υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ανεξάρτητα που υπάγονται διοικητικά και εξαιρουμένων των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, τη χορήγηση ενίσχυσης σε ποσοστό: 65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των ,00 ευρώ, 60% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από ,00 ευρώ μέχρι ,00 ευρώ, 50% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από ,00 ευρώ μέχρι ,00 ευρώ, 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των  ,00 ευρώ μέχρι ευρώ. Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο έδαφος των μικρών νησιών του Αιγαίου.

85 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (1)
2010/C 83/01 Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΘΗΚΗΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1789/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Σεπτεμβρίου 2003 που τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1006/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 , περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ) Ανακοίνωση της Επιτροπής - Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης (2003/C 118/03)

86 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (2)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 401/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7 ης Μαϊου 2010 (αμπελοοινικός τομέας) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92, 1804/99, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21 ης Οκτωβρίου 2009 για τα ζωϊκά υποπροϊόντα. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014/2011 « Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982/2011 « Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.»

87 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ -ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

88 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
1. Λαμβάνοντας υπόψη: Το παράρτημα Ι της Συνθήκης, Το κεφάλαιο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1789/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Σεπτεμβρίου 2003 που τροποποιεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, Τους τομείς και τις δράσεις που ενισχύονται σύμφωνα με την αριθμ / 386 / / αριθμ. Αποφ. 731/11 ΚΥΑ, να αποφασίσετε αν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιδοτηθεί μονάδα Συσκευασίας και Τυποποίησης νωπών οπωροκηπευτικών η οποία επιθυμεί να συσκευάζει τα ακόλουθα προϊόντα: Προϊόντα Χώρα προέλευσης: Δράση: Μήλα 100% εγχώρια αγορά Πορτοκάλια 80% εγχώρια αγορά, 20% Ισπανία Λεμόνια 60% εγχώρια αγορά, 40% Αργεντινή

89 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (1)
Λαμβάνοντας υπόψη: τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/Ε.Κ.) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, τα όσα αναφέρονται στην αριθμ / 386 / / αριθμ. Αποφ. 731/11 ΚΥΑ, σχετικά με το μέγεθος των δικαιούχων, τα όσα αναφέρονται στην αριθμ /1386/28/07/2011 ΥΑ σχετικά με τα ποσοστά επιδότησης, αποφασίστε εάν οι ακόλουθες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι του προγράμματος και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, υπολογίστε τα ποσοστά ενίσχυσης:

90 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (2) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 240 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 240 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ = *50% *45% *40% *35%= € ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ = *40% *35%= ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ = *65% *60% *50% *35%=

91 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (3)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (3) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 700 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 700 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ = *25%= ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ = *20%= ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ = *65% *60% *50% *35%=

92 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (4)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (4) ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ Α.Ε. ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ Α.Ε. ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

93 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 Υπολογισμός Βιωσιμότητας υφιστάμενης επιχείρησης και αίτησης ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των € 3) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης γάλακτος και τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας, υποβάλλει αίτηση για εκσυγχρονισμό της μονάδας της, συνολικού προϋπολογισμού €. Να υπολογιστεί η βιωσιμότητα της υφιστάμενης επιχείρησης και της αίτησης ενίσχυσης. Πώς θα αντιμετωπίζατε την περίπτωση επιχείρησης η οποία ενώ λειτουργεί την τελευταία τριετία, δεν έχει προγενέστερη δραστηριότητα στον ανωτέρω τομέα;

94 Υπολογισμός Βιωσιμότητας υφιστάμενης επιχείρησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των € Δικαιούχοι που δημοσιεύουν ισολογισμό Συμπληρώνουμε τον ακόλουθο πίνακα, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα φορολογικά έντυπα Ε3 και τους Ισολογισμούς της προηγούμενης τριετίας. Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 3 από τα 5 κριτήρια που ακολουθούν ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 2008 2009 2010 1 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Μικτά Κέρδη % Πωλήσεις 10% 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Καθαρά Κέρδη % 3% 3 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια Κεφάλαια 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Κυκλοφ. Ενεργητικό Βραχ/μες. Υποχρεώσεις 0,4 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (Κ.Ε.t / K.E. (t-1))-1 x 100 ΘΕΤΙΚΟΣ

95 Υπολογισμός Βιωσιμότητας υφιστάμενης επιχείρησης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των € Δικαιούχοι που δημοσιεύουν ισολογισμό ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 2008 2009 2010 1 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Μικτά Κέρδη % Πωλήσεις 4,88 12,95 13,09 10,30 10% 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ Καθαρά Κέρδη % -2,83 5,35 2,59 1,07 3% 3 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια Κεφάλαια -6,99 13,31 6,67 4,33 4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Κυκλοφ. Ενεργητικό Βραχ/μες. Υποχρεώσεις -1,06 1,13 1,06 1,083 0,4 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (Κ.Ε.t / K.E. (t-1))-1 x 100 9,91 5,93 25,98 13,94 ΘΕΤΙΚΟΣ

96 Υπολογισμός Βιωσιμότητας αίτησης ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των € Δικαιούχοι που δημοσιεύουν ισολογισμό Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του φορέα για το 3ο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (Πίνακας Β9 του φακέλου υποψηφιότητας). Για να θεωρηθεί βιώσιμη η αίτηση ενίσχυσης θα πρέπει το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Στο 3ο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Δ-Λ-Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ

97 Υπολογισμός Βιωσιμότητας αίτησης ενίσχυσης συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού > των € Δικαιούχοι που δημοσιεύουν ισολογισμό Στο 3ο έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ,35 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ,29 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ,06 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Δ-Λ-Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,06 ΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ,80 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ,26

98 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Περιφερειακής Ενότητας, της Κάθετης Διεύθυνσης και το γεγονός ότι ο φορέας διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για επεξεργασία γάλακτος 20 τόνων/ημέρα, να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας ως προς τη δυναμικότητα: ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

99 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 1.292 ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ 3.395 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 540 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 148 ΚΑΣΕΡΙ 91 ΜΥΖΗΘΡΑ 97 ΤΥΡΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 92 ΒΟΥΤΥΡΟ 32 ΑΝΘΟΤΥΡΟ 8 ΤΥΡΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ 7 ΣΥΝΟΛΟ 4.617 1.015

100 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 1.418 ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ 3.721 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 702 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 167 ΚΑΣΕΡΙ 137 ΜΥΖΗΘΡΑ 83 ΤΥΡΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 152 ΒΟΥΤΥΡΟ 41 ΑΝΘΟΤΥΡΟ 20 ΤΥΡΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ 8 ΣΥΝΟΛΟ 5.139 1.310

101 ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΥΛΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΔΙΝΟ ΓΑΛΑ 1.418 ΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ 3.721 ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 650 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 150 ΚΑΣΕΡΙ 120 ΜΥΖΗΘΡΑ 80 ΤΥΡΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ 140 ΒΟΥΤΥΡΟ 20 ΑΝΘΟΤΥΡΟ ΤΥΡΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ 6 ΣΥΝΟΛΟ 5.139 1.186

102 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google