Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc
Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

2 Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project
Πετρελαιοειδή Απόβλητα & Κατάλοιπα ορισμός & κατηγοριοποίηση Πετρελαιοειδή Απόβλητα & Κατάλοιπα νομοθεσία Συμπέρασμα 3/7/2014, Χανία

3 ELINA project Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο – Ζώης LIFE10/ENV/GR606 Διάρκεια : 36 μήνες 1/09/ /8/2014 Εταίροι: CYCLON HELLAS SA (coordinator) ECOLOGICAL RECYCLING SOCIETY ANEK LINES 3/7/2014, Χανία

4 Υφιστάμενη κατάσταση Η παραγωγή των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ) πραγματοποιείται από ετερόκλιτες και γεωγραφικά απομακρυσμένες πηγές (βιομηχανίες, ένοπλες δυνάμεις, πλοία) Υπολογίζεται ότι πάνω από tn ΠΑΚ παράγονται στην Ελλάδα ετησίως Περιορισμένη συστηματική καταγραφή πηγών, ποσοτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Μεμονωμένα στοιχεία παραγομένων ΠΑΚ υπάρχουν κυρίως σε μεγάλους φορείς (οργανισμοί λιμένων, βιομηχανίες κτλ) Τα ΠΑΚ συχνά αναμειγνύονται με αλλά ρεύματα οργανικών αποβλήτων (π.χ. απόβλητα λιπαντικά έλαια) επηρεάζοντας αρνητικά την ποιοτική αναγέννηση και των 2 ρευμάτων 3/7/2014, Χανία

5 Κύριες δραστηριότητες
Καταγραφή πηγών, ποσοτήτων και χημικής σύστασης των ΠΑΚ που παράγονται στην Ελλάδα Επιδεικτική πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή, συλλογής και μεταφοράς ΠΑΚ Ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων διάδοσης του έργου Αναμενόμενα αποτελέσματα: Έρευνα νομοθεσίας και θεσμικών υποχρεώσεων Κατάλογος των πηγών και των ποσοτήτων ΠΑΚ στην Ελλάδα Κατάλογος των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης ΠΑΚ Χημική ανάλυση ΠΑΚ από 166 πηγές Διαχείριση tn ΠΑΚ Διαλογή στην πηγή ΠΑΚ σε δύο επιβατηγά πλοία Οδηγός καλών πρακτικών διαχείρισης ΠΑ ( Δραστηριότητες διάδοσης στην Ελλάδα και την Ιταλία 3/7/2014, Χανία

6 Δράσεις του Έργου Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου
Καταγραφή, έλεγχος και ανασκόπηση όλων των πηγών ΠΑΚ Πιλοτική εφαρμογή διαχείρισης ΠΑΚ στην πήγη Διαμόρφωση στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού 3/7/2014, Χανία

7 Τι είναι τα Πετρελαιοειδή Απόβλητα & Κατάλοιπα (ΠΑΚ)
Υγρά, στερεά ή ημι-στερεά απόβλητα των οποίων η σύνθεση αποτελείται κατά ένα ή περισσότερα μέρη/κλάσματα πετρελαίου. Μεγάλη ποικιλία στη σύνθεση εξαιτίας διαφορετικών : ποσοστών περιεκτικότητας πετρελαίου στα ΠΑΚ κλάσματα πετρελαίου Είναι δύσκολο να τυποποιηθούν σύμφωνα με την σύνθεση τους Οπότε… Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με την πηγή τους & τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 3/7/2014, Χανία

8 Πηγές των ΠΑΚ Βιομηχανίες Πλοία Τα ΠΑΚ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν :
Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων ΠΑΚ από πλοία ΠΑΚ από βιομηχανίες 3/7/2014, Χανία

9 Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)
Κύριες πηγές σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων : Χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικά έλαια με ορυκτή βάση Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής , κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικά έλαια με ορυκτή βάση Συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικά έλαια Άμεσα βιοδιασπώμενα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικά έλαια Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικά έλαια Ανάλογα με την πηγή τους 40-50% των λιπαντικών ελαίων εξατμίζονται ή καίγονται κατά την διάρκεια της χρήσης. 3/7/2014, Χανία

10 ΑΛΕ νομοθεσία (1/3) Οδηγία 2008/98/ΕC
τα λιπαντικά έλαια ενσωματώνονται στο σχέδιο διαχείρισης γενικών αποβλήτων προτεραιότητα στις τεχνολογίες αναγέννησης αντί της θερμικής επεξεργασίας η αναγέννηση θα πρέπει να γίνεται παράλληλα με τον περιορισμό της μεταφοράς αποβλήτων χωριστή συλλογή Νόμος 2939/2001 σχετικά με την χωριστή συλλογή & ανακύκλωση των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων καθορισμός των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων για το σύστημα συλλογής των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων 3/7/2014, Χανία

11 ΑΛΕ νομοθεσία (2/3) Προεδρικό Διάταγμα 82/2004
σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέτρα και διαδικασίες για την διαχείριση των ΑΛΕ επιβάλλει στόχους για την συλλογή (70%) και την επεξεργασία 80% w/w των συλλεγόμενων ΑΛΕ προώθηση της αναγέννησης Προεδρική απόφαση /2004 έγκριση της Ελληνικής Τεχνικής Κοινοπραξίας Περιβαλλοντικών Εφαρμογών για την Συλλογή Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων ( ΕΛΤΕΠΕ) 3/7/2014, Χανία

12 ΑΛΕ νομοθεσία (3/3) Κοινή Υπουργική Απόφαση 29457/115/2005 Ν 4042/2012
καθορίζει τη μεγίστη τιμή των επιτρεπόμενων ορίων των εκπομπών από τις μονάδες καύσης κανόνες και συνθήκες για την θερμική επεξεργασία των ΑΛΕ στις μονάδες καύσεις Ν 4042/2012 παραγωγή αποβλήτων και διαχείριση απαγορεύει την διασυνοριακή μεταφορά των ΑΛΕ για θερμική επεξεργασία & ανάμιξη με άλλα ΠΑ 3/7/2014, Χανία

13 ΠΑΚ που προέρχονται από πλοία διεθνής νομοθεσία
ΠΑΚ που προέρχονται από πλοία διεθνής νομοθεσία OILPOL 54 « Διεθνής Συνθήκη για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πετρέλαιο» MARPOL 73/78 «Διεθνής Συνθήκη για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978» Περιλαμβάνει ρύθμιση σχετικά με τη πρόληψη ρύπανσης για όλους τους τύπους των αποβλήτων που προέρχονται από πλοία 3/7/2014, Χανία

14 MARPOL 73/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ανεξέλεγκτη απόρριψη ρυπασμένων με πετρέλαιο υδάτων που προέρχονται από μηχανοστάσια. Ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών και λάσπης πετρελαιοειδών καταλοίπων που προέρχονται από χώρους φορτίου Διαμόρφωση δεξαμενών σε ότι αφορά την χρήση μιας δεξαμενής φορτίου ως δεξαμενής υγρών και αντίστροφα (σύμφωνα με την ενημερωμένη Συνθήκη Διαχείρισης Υγρών Δεξαμενών 2004) . 3/7/2014, Χανία

15 MARPOL: Ειδική διάταξη για τον έλεγχο της απόρριψης πετρελαίου
Όχι πάνω από15ppm Τα τάνκερ πρέπει να έχουν σε λειτουργία συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης απόρριψης πετρελαίου παράλληλα με δεξαμενές ακάθαρτων καταλοίπων για την κατακράτηση πετρελαίου επί του πλοίου (για τάνκερ με τονάζ πάνω από 150 τόνους). Για τα ύδατα υδροσυλλεκτών, τα τάνκερ πρέπει να έχουν σε λειτουργία εξοπλισμό διαχωρισμού ελαιώδους φάσης-νερού και σύστημα φίλτρων πετρελαίου. Πλοία (όχι τάνκερ) με τονάζ πάνω από 400 τόνους πρέπει να έχουν σε λειτουργία συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου απόρριψης πετρελαίου, εξοπλισμό διαχωρισμού ελαιώδους φάσης-νερού, σύστημα φίλτρων πετρελαίου και μια δεξαμενή ακάθαρτων καταλοίπων με ξεχωριστή συλλογή ΠΑΚ. Πλοία με τονάζ κάτω από 400 τόνους πρέπει να έχουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την συλλογή και την κατακράτηση επί του πλοίου των ΠΑΚ. Οι μετρήσεις για τα απορριπτόμενα υγρά απόβλητα λαμβάνονται με οπτικά μέσα έτσι δεν γνωρίζουμε την συγκέντρωση του «διαλυμένου» πετρελαίου. 3/7/2014, Χανία

16 Τα πλοία πρέπει ... Να συλλέγουν και να αποθηκεύουν προσωρινά τα ΠΑΚ που δεν μπορούν να απορρίπτουν στην θάλασσα Να παραδίδουν τα ΠΑΚ στις ευκολίες υποδοχής λιμένος Να παρακολουθείται το πλοίο για διαρροές Να διατηρούν δεδομένα σχετικά με τα ΠΑΚ που παράγονται & παραδίδονται στα λιμάνια 3/7/2014, Χανία

17 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Ενσωματώνει τη MARPOL
Εστιάζει στις εγκαταστάσεις των λιμένων υποδοχής Προωθεί την συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών 3/7/2014, Χανία

18 Οδηγίες 2000/59/EC καθορίζει τις υποχρεώσεις των πλοίων και των εγκαταστάσεων λιμένων για πρόληψη της ρύπανσης 2002/84/ EC πρόληψη και μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από απόβλητα πλοίων 2005/35/EC ενσωματώνει τα παραρτήματα της MARPOL πρόληψη της εκροής υδάτων μολυσμένων με πετρέλαιο από πλοία ανάγκη για συνεργασία με σκοπό την εφαρμογή κοινής στρατηγικής προστασίας για όλα τα εθνικά θαλάσσια σύνορα 3/7/2014, Χανία

19 Εθνική Νομοθεσία Ν 1269/82- ΔΠ 88/97- ΠΔ 346/03 περιλαμβάνει τη MARPOL
επιθεώρηση πλοίων με σκοπό την πρόληψη ρύπανσης Π.Δ. 82/2004 ορίζει μέτρα και συνθήκες για εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων Ν 4042/2012 παραγωγή αποβλήτων και διαχείριση τέλος ζωής προσδιορισμός ταυτότητας επικίνδυνων αποβλήτων επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 3/7/2014, Χανία

20 Βιομηχανικά ΠΑΚ Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων όλα τα ΠΑΚ είναι επικίνδυνα απόβλητα Έχουν τουλάχιστον 2 από τις παρακάτω ιδιότητες: - επιβλαβή - καρκινογενής κατηγορία ΙΙΙ ( περιέχουν στην σύνθεση τους τουλάχιστον 0,1% κ.β. ελαφρά κλάσματα πετρελαίου) - καρκινογενής κατηγορία ΙΙ (περιέχουν στην σύνθεση τους τουλάχιστον 1% κ.β. μεσαία κλάσματα πετρελαίου) 3/7/2014, Χανία

21 Βιομηχανικά ΠΑΚ Κύριες πηγές:
Απόβλητα από διυλιστήρια πετρελαίου , καθαρισμό φυσικού αερίου και πυρολυτικής επεξεργασίας άνθρακα Απόβλητα από ανόργανες χημικές διεργασίες Απόβλητα από θερμικές διεργασίες Απόβλητα από επεξεργασία μορφοποίησης, φυσική και μηχανική, μετάλλων και πλαστικών Απόβλητα τελικής επεξεργασίας που περιέχουν οργανικούς διαλύτες Απόβλητα από εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 3/7/2014, Χανία

22 Εθνική νομοθεσία βιομηχανικά ΠΑΚ
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 50910/2727/2003 ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ΚΥΑ 13588/725/2006 μέτρα, διαδικασίες και περιορισμοί σχετικοί με την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων τίθεται ως προϋπόθεση της ανάπτυξης εγκαταστάσεων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων ΚΥΑ 24944/1159/2006 τεχνικές προδιαγραφές για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων τεχνολογία για διαχείριση αποβλήτων 3/7/2014, Χανία

23 Συμπεράσματα 3/7/2014, Χανία

24 Επάρκεια του Θεσμοθετημένου Πλαισίου Διαχείρισης ΠΑΚ
Το Διεθνές & Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις διαχειριστικές απαιτήσεις: Υποστηρίζοντας την ξεχωριστή συλλογή και διαχείριση των ΑΛΕ και Προωθώντας καθαρές τεχνολογίες για διαχείριση ΠΑΚ. Η Εθνική νομοθεσία εντάσσει την Διεθνή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών αποφάσεων για: Την χωριστή συλλογή ΠΑΚ Τις ειδικές συνθήκες συσκευασίας & επισήμανσης & μεταφοράς Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τις λιμενικές αρχές Δεν υπάρχει πρόβλεψη για χωριστή συλλογή άλλων ΠΑΚ από τα ΑΛΕ 3/7/2014, Χανία

25 Επισημάνσεις για τα ΠΑΚ
Η διαχείριση ΑΛΕ είναι επαρκής σε εθνικό επίπεδο Υψηλό ποσοστό συλλογής. Επιτυχής επιχείρηση συλλογής ΑΛΕ και διαχειριστικού σχήματος. ΠΑΚ από πλοία Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης. Τα πλοία παραδίδουν διαφορετικά μίγματα από αυτά που δηλώνουν και για τα οποία ενημερώνουν. Δεν υπάρχουν νομικές προβλέψεις που να δίνουν την δυνατότητα στις αρχές του λιμένα υποδοχής να επιστρέφουν τα απόβλητα που δεν ταιριάζουν με την αρχική δήλωση του πλοίου και/ή χρειάζονται ειδική διαχείριση . ΠΑΚ από βιομηχανίες Λόγω περιορισμένου όγκου οι βιομηχανίες τα αναμειγνύουν με άλλα απόβλητα. Χωριστό σύστημα συλλογής μπορεί να οργανωθεί σε βιομηχανικές περιοχές για να τα συλλέγει σωστά. 3/7/2014, Χανία

26 Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc
Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc


Κατέβασμα ppt "Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google