Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

. Πλεονεκτή µ ατα από τη χρήση του ∆ιαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών Σε επίπεδο πηγών Σε επίπεδο επικοινωνίας Εξεικόνιση και μοντελοποίηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ". Πλεονεκτή µ ατα από τη χρήση του ∆ιαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών Σε επίπεδο πηγών Σε επίπεδο επικοινωνίας Εξεικόνιση και μοντελοποίηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 . Πλεονεκτή µ ατα από τη χρήση του ∆ιαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών Σε επίπεδο πηγών Σε επίπεδο επικοινωνίας Εξεικόνιση και μοντελοποίηση

2 Σε επίπεδο πηγών Πληθώρα πληροφοριών. Οι µ αθητές καθίστανται « ερευνητές πληροφοριών » λόγω της εύκολης πρόσβασης σε δεδο µ ένα. Οι µ ηχανές αναζήτησης είναι γρήγορες, αποτελεσ µ ατικές και εύκολες στη χρήση τους.

3 Σε επίπεδο επικοινωνίας ∆υνατότητα ά µ εσης σύνδεσης µ ε µ έρη και ανθρώπους Παγκόσ µ ια διάχυση της πληροφορίας Κίνητρο να µ οιραστούν οι µ αθητές online τη δουλειά τους µ ε άλλους οπουδήποτε.

4 Εξεικόνιση και μοντελοποίηση Ευκολότερη κατανόηση πληροφοριών που αφορούν πολύπλοκα αντικεί µ ενα με τη χρήση εξεικονιστικών αναπαραστάσεων. Περισσότερος έλεγχος µ άθησης από µ έρους τω µ αθητών, (εποικοδο µ ητισ µ ός), ανακαλύπτουν, παρά βλέπουν και απο µ νη µ ονεύουν.

5 Επιφυλάξεις σε σχέση µ ε τη διδακτική χρήση του ∆ιαδικτύου Σε επίπεδο πηγών: μεγάλος όγκος πληροφορίας, επιτακτική η ανάγκη ποιοτικού ελέγχου στα δεδο µ ένα πολλές µ ηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν αποτελέσ µ ατα µ ε βάση ε µ πορικά και οικονο µ ικά κριτήρια αντί για ακαδη µ αϊκά και κοινωνικά είναι ανεπαρκής ο χρόνος εκπαίδευσης για να επιτευχθεί µ ια αποτελεσ µ ατική χρήση των µ ηχανών

6 Επιφυλάξεις πνευ µ ατικά δικαιώ µ ατα, αναφορά των πηγών που χρησι µ οποιούν από το ∆ιαδίκτυο, κριτική σύνθεση πληροφοριών και όχι στην απλή παράθεσή τους ( “ copy-paste ” ), οι µ αθητές θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στους « κανόνες » του νέου τρόπου επικοινωνίας µ έσω δικτύων Η.Υ.

7 Επιφυλάξεις Σε επίπεδο επικοινωνίας: η ταχύτητα επικρατεί της ποιότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος µ εγέθυνσης του χάσ µ ατος µ εταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία.

8 Επιφυλάξεις Εξεικόνιση και μοντελοποίηση: ε ίναι πολύ εύκολο να θεωρηθεί ότι έχοντας µ ια επιφανειακή γνώση αυτό συνεπάγεται πραγ µ ατική κατανόηση, ε ίναι πολύ εύκολο να παρερ µ ηνευτούν δεδο µ ένα που βρίσκονται σε µ ορφή γραφικών, δ η µ ιουργείται µ ια τάση προς την τακτική « κάνε κλικ και µ άντεψε » παρά « σκέψου πρώτα ».

9 Τεχνικές Αναζήτησης στο ∆ιαδίκτυο Χρήση Αρχειοκαταλόγων Χρήση µ ηχανών αναζήτησης Εργαλεία µ ετα-αναζήτησης Πρόκειται για ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλαπλές µ ηχανές αναζήτησης (metacrawler, dogpile, webcrawler,...)

10 Παρά µ ετροι αποτελεσ µ ατικής αναζήτησης Για το σωστό προσδιορισ µ ό τη αναζητού µ ενης πληροφορίας βοηθούν τα ερωτή µ ατα: α) ποιος ή τι είναι αυτό(ς) που αναζητώ, β) πού βρίσκεται, γ) πότε συνέβη, δ) πώς συνέβη, ε) γιατί.

11 Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά Ο ι κεντρικές λέξεις-κλειδιά: πρέπει να είναι ουσιαστικά να εκφράζουν µ ε σαφήνεια την αναζητου µ ένη πληροφορία, όσο πιο σαφής γίνο µ αι τόσο ελαττώνεται ο όγκος της διαθέσι µ ης πληροφορίας πολλές φορές η χρήση συνώνυ µ ων καλύπτει τις απαιτήσεις µ ιας αναζήτησης, χρήση φράσεων όπου απαιτείται.

12 Τελεστές Αναζήτηση µ ε βάση Boolean τελεστές (χρήση AND, OR, NOT): η χρήση του AND ση µ αίνει: « Θέλω κεί µ ενα που να περιλα µ βάνουν και τους δυο όρους », η χρήση του OR δίνει κεί µ ενα που περιλα µ βάνουν τον έναν ή τον άλλο όρο, ενώ το ΝΟΤ αποκλείει την ε µ φάνιση συγκεκρι µ ένων όρων στο αναζητού µ ενο κεί µ ενο.

13 Ορθογραφία και φίλτρα Προσοχή στην ορθογραφία Είναι καλό να χρησι µ οποιείται περιορισ µ ένος αριθ µ ός λέξεων-κλειδιά (6 ως 8 το πολύ). Όταν περιορίζεται η έρευνα σε πολύ συγκεκρι µ ένη κατεύθυνση είναι καλό να γίνεται χρήση φίλτρων. Ένα είδος φίλτρων είναι η απόληξη του URL: com για εταιρείες και εμπορικές σελίδες, edu για εκπαιδευτικά ιδρύματα, gov για κρατικούς οργανισμούς, mil για στρατιωτικούς οργανισμούς, net για παροχείς υπηρεσιών Internet, org για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

14 ∆υνατοί τρόποι αξιοποίησης ιστοσελίδων και ιστοχώρων Προετοιμασία μαθήματος από τον εκπαιδευτικό # δηµοσίευση στο www (από τον εκπαιδευτικό και από τους μαθητές). # συλλογή πληροφοριών από τους µαθητές.

15 . Αξιοποίηση της τελευταίας γενιάς δη µ οσιευ µ ένων σελίδων στο ∆ιαδίκτυο wikis e-Portfolio (Ηλεκτρονικός χαρτοφύλακας) εικονικό Εποπτικό Υλικό εικονικά εργαστήρια, µ ουσεία, « εκπαιδευτικοί χώροι »


Κατέβασμα ppt ". Πλεονεκτή µ ατα από τη χρήση του ∆ιαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών Σε επίπεδο πηγών Σε επίπεδο επικοινωνίας Εξεικόνιση και μοντελοποίηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google