Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συντονισμός Εργασιών και Διεκπεραίωση Συναλλαγών Η.Ε. σε περιβάλλον Web Services Κώστας Κωτσοκάλης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συντονισμός Εργασιών και Διεκπεραίωση Συναλλαγών Η.Ε. σε περιβάλλον Web Services Κώστας Κωτσοκάλης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συντονισμός Εργασιών και Διεκπεραίωση Συναλλαγών Η.Ε. σε περιβάλλον Web Services Κώστας Κωτσοκάλης ckotso@cslab.ece.ntua.gr

2 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.2 Περίγραμμα παρουσίασης Εισαγωγή WS-C/ΑΤ+ΒΑ (BEA, IBM, MS) WS-Coordination WS-AtomicTransaction WS-BusinessActivity Business Transaction Protocol (BTP) (OASIS) Συμπεράσματα

3 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.3 Εισαγωγή (1) Διεκπεραίωση συναλλαγών Διατήρηση ορθής κατάστασης, σύστημα σε ισορροπία, όχι λανθασμένες παραδοχές... Short-lived transactions ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) Π.χ. ΒΔ Long-lived transactions Business processes Π.χ. Supply chains

4 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.4 Εισαγωγή (2) Διαχείριση Ροής Εργασιών Εφαρμογή σε Business Processes Διαδοχή γεγονότων, συνήθως χρονική Ακυκλικός γράφος Συστήματα διαχείρισης ενορχηστρώνουν την εκτέλεση Η.Ε.: Εγγενές πρόβλημα η συμμετοχή διαφορετικών administrative domains Συμφωνία για κοινά αποδεκτό ενορχηστρωτή

5 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.5 Εισαγωγή (3) SOA & WS «Things should be made as simple as possible, but no simpler.»...Ιδανικό επίπεδο απλότητας Μονάδες εκτέλεσης μοντελοποιούνται ως ανεξάρτητες υπηρεσίες Εφαρμογή σε συστήματα χαλαρής διασύνδεσης Ελαχιστοποίηση τεχνητών εξαρτήσεων WS: Βασικό πλεονέκτημα η χρήση διαθέσιμων, ανοικτών και δοκιμασμένων πρωτοκόλλων & εργαλείων IP HTTP, SMTP XML

6 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.6 WS-Coordination (1) Επεκτάσιμο πλαίσιο με υποστήριξη πρωτοκόλλων για συντονισμό κατανεμημένων εφαρμογών Δημιουργία περιβάλλοντος για μετάδοση κατανεμημένων δραστηριοτήτων Δεν λειτουργεί αυτοτελώς Υπηρεσίες Ενεργοποίησης Δημιουργεί περιβάλλον συντονισμού για κοινή χρήση από συμμετέχοντες Εγγραφής Δημιουργία συνδρομών για συμμετοχή σε περιβάλλοντα & πρωτόκολλα συντονισμού Πρωτοκόλλων Στοιχείο επέκτασης του WS-Coordination Διαφορετικά πρωτόκολλα για διαφορετικές ανάγκες συντονισμού

7 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.7 WS-Coordination (2) Σενάριο 2 εφαρμογών με δικούς τους συντονιστές

8 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.8 WS-AtomicTransaction 3 πρωτόκολλα για short-lived transactions με χρήση εντός του WS-Coordination Completion Αρχικοποίηση commit ή abort Ακολουθεί Volatile 2PC και Durable 2PC Volatile 2PC Για μεταβατικούς πόρους (π.χ. cache mem) Προηγείται του Durable 2PC Δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα μέλη θα λάβουν το αποτέλεσμα της συναλλαγής Durable 2PC Για δεδομένα διαρκείας (π.χ. ΒΔ) Τα μέλη μπορούν να εγγραφούν σε περισσότερα του ενός πρωτόκολλα.

9 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.9 WS-BusinessActivity (1) Πρωτόκολλα για Business Activities εντός του WS- Coordination Business Activities Κατανάλωση πολλών διαφορετικών πόρων σε μεγάλο χρονικό διάστημα Ενδεχομένως περιλαμβάνει πολλές ατομικές συναλλαγές Απομονωμένες δράσεις εντός της δραστηριότητας είναι ίσως ορατές πριν το τέλος αυτής Η απάντηση σε μία αίτηση μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά Ορίζονται αντισταθμιστικές δραστηριότητες. Ενδεχομένως διαφορετικά trust domains για τα μέλη

10 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.10 WS-BusinessActivity (2) Από χαρακτηριστικά BAs προκύπτουν σχεδιαστικές επιλογές: Ακριβής καταγραφή αλλαγών κατάστασης συστήματος Επιβεβαίωση λήψης ειδοποίησης για κάθε τύπο ειδοποίησης Κάθε ειδοποίηση ξεχωριστό μήνυμα Το μοντέλο παρέχει τις εξής ευκολίες: Αναδρομική χρήση συλλογών από WS Δυναμική λίστα συμμετεχόντων στο συντονισμό Δυνατή η ανακοίνωση αποτελέσματος από τα μέλη πριν ερωτηθούν (χρήση πιθανόν από exception handlers) Επιτρέπεται στα μέλη η εκτέλεση «αβέβαιων» εργασιών (πολλές ανεξάρτητες δράσεις & υπηρεσίες)

11 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.11 WS-BusinessActivity (3) BusinessAgreementWithParticipantCompletion Το μέλος υποχρεούται να γνωρίζει πότε ολοκλήρωσε την εργασία του BusinessAgreementWithCoordinatorCompletio n Το μέλος εξαρτάται από τον συντονιστή για να μάθει πότε ολοκλήρωσε την εργασία του Και στις δύο περιπτώσεις ο συντονιστής διαχειρίζεται το μέλος εντός της ομάδας συμμετεχόντων

12 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.12 BTP (1) Δεν έχει σχεδιαστεί για WS Μηνύματα XML, binding SOAP over HTTP  μπορεί να συνδυαστεί Thin layer μεταξύ TPS και WS stacks, με επεκτάσεις για workflows Προσαρμοσμένο σε ρεαλιστικές ανάγκες της αγοράς Π.χ. Δεν περιέχει ορισμούς για δέσμευση πόρων από τους συμμετέχοντες στη δραστηριότητα Δεν περιγράφει μοντέλο ασφαλείας Θεωρεί ότι οι συμμετέχοντες βρίσκονται εντός έμπιστου περιβάλλοντος

13 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.13 BTP (2) Σχεδιαστικοί στόχοι Μοντέλο για συναλλαγές πάνω από το Internet με διαφορετικούς οργανισμούς Σύνθεση και συντονισμός έμπιστων αποτελεσμάτων πάνω από αναξιόπιστη υποδομή Διαχείριση lifecycle Υποστήριξη ασύγχρονων, loosely coupled συστημάτων Υποστήριξη business processes Συντονισμό συσχετισμένων αλληλεπιδράσεων Πλαίσιο για WfM & job execution

14 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.14 BTP (3) Πρωτόκολλα Atom Transactional task με εγγυημένη ατομικότητα αλλά χωρίς εγγυήσεις isolation & consistency Αφήνονται ως υποχρέωση των υποκείμενων TPS Cohesion Συνάθροιση από atoms για τη μοντελοποίηση διεργασιών μακράς διαρκείας

15 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.15 BTP (4) Βελτιστοποιήσεις Παραίτηση συμμετέχοντος Αντίστοιχο του μηνύματος «read-only» στα TPS Αυτόνομες αποφάσεις συμμετεχόντων Δομές που επιτρέπουν βελτίωση επίδοσης μέσω υποστήριξης λειτουργικότητας των TPS για αυτόνομες αποφάσεις βάσει ευριστικών Βελτιστοποιήσεις φέροντος Συνδυασμός πολλαπλών μηνυμάτων σε ένα Μονή φάση Ένα μέλος όταν ζητείται επιβεβαίωση από το συντονιστή  commit χωρίς prepare

16 22/07/2005Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας EDI & Εφαρμογές Η.Ε.16 Συμπεράσματα Αρκετές εννοιολογικές ομοιότητες μεταξύ των δύο BTP πιο ρεαλιστικό για τον εμπορικό κόσμο (πλην μοντέλου ασφαλείας), WS-C/AT+BA πιο πλήρες σε περιβάλλον WS Το WS-C/AT+BA μεταφέρει πιο πιστά τις έννοιες των κλασσικών TPS Λόγω σχεδίασης, το WS-C/AT+BA συνδυάζεται καλύτερα με άλλα WS specs (WS-Addressing, WS-Policy, WS-Security, κλπ)


Κατέβασμα ppt "Συντονισμός Εργασιών και Διεκπεραίωση Συναλλαγών Η.Ε. σε περιβάλλον Web Services Κώστας Κωτσοκάλης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google