Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το τέλος της άσκησης ή όποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Για να αρχίσετε πατήστε εδώ Αγαπητός Γιώργος

2 Αόριστος Β΄ Ενερ., Μέσ. και Παθ. Φωνής-Παθητ. Μέλλ. Β΄
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Αόριστος Β΄ Ενερ., Μέσ. και Παθ. Φωνής-Παθητ. Μέλλ. Β΄ αόριστος β' 1. Πολλά ρήματα σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο αόριστο χωρίς το χρονικό χαρακτή­ρα -σ- και με τις καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική, και του αντίστοιχου ενεστώτα στις άλλες εγκλίσεις, το απαρέμφατο και τη μετοχή. Ο αόριστος αυτός λέγεται (ε­νεργητικός ή μέσος) αόριστος δεύτερος και σχηματίζεται είτε με τροποποιημένο το θέμα του ρήματος είτε με θέμα διαφορετικό. Π.χ. βάλλω, ενεργητ. αόρ. β' ἔ-βαλ-ον, ἔ-βαλ-ες, ἔ-βαλ-ε κ.λ.π., μέσ. αόρ. β' ἐ-βαλ-όμην, ἐ-βάλ-ου, ἐ-βάλ-ετο κ.λ.π. 2. Μερικά ρήματα σχηματίζουν τον παθητικό μέλλοντα και τον παθητικό αόριστο με το χρο­νικό πρόσφυμα η- και ε- αντί του -θη και θε-, δηλαδή χωρίς το σύμφωνο θ. Αυτός ο μέλλο­ντας και αόριστος λέγεται παθητικός μέλλοντας β' και παθητικός αόριστος β'. Οι δεύτεροι αυτοί παθητικοί χρόνοι κλίνονται ακριβώς όπως και οι πρώτοι, αλλά στο β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής του αορ. β' μένει αμετάβλητη η αρχική κατάληξη -θι: γράφηθι. Συνέχεια... α) Ενεργητικός αόριστος β‘ (ρ. τυγχάνω) Συνέχεια... Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ἔτυχ-ον τύχ-ω τύχ-οιμι - τυχών ἔτυχ-ες τύχ-ῃς τύχ-οις τύχ-ε τυχ-οῦσα ἔτυχ-ε τύχ-ῃ τύχ-οι τυχ-έτω τυχεῖν  τυχ-όν ἔτύχ-ομεν τύχ-ωμεν τύχ-οιμεν ἔτύχ-ετε τύχ-ητε τύχ-οιτε τύχ-ετε τύχ-ωσι(ν) τύχ-οιεν τυχ-όντων Συνέχεια...

3 β) Μέσος αόριστος β‘ (ρ. γίγνομαι) γεν-έσθων/ γενέσθωσαν
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ β) Μέσος αόριστος β‘ (ρ. γίγνομαι) Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ἐ-γεν-όμην γέν-ωμαι γεν-οίμην - γεν-όμενος ἐ-γέν-ου γέν-ῃ γέν-οιο γεν-οῦ γεν-ομένη ἐ-γέν-ετο γέν-ηται γέν-οιτο γεν-έσθω  γεν-έσθαι γεν-όμενον ἐ-γεν-όμεθα γεν-ώμεθα γεν-οίμεθα ἐ-γέν-εσθε γέν-ησθε γέν-οισθε γέν-εσθε ἐ-γέν-οντο γέν-ωνται γέν-οιντο γεν-έσθων/ γενέσθωσαν Παρατηρήσεις 1) To β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής των ρημάτων ἔρχομαι, εὑρίσκω, λαμβάνω, λέ­γω και ὁρῶ, όταν δεν είναι σύνθετο, τονίζεται στη λήγουσα (ἔρχομαι - ἦλθον) ἐλθέ, (εὑρί­σκω – ηὗρον) εὑρέ, (λαμβάνω - ἔλαβον) λαβέ, (λέγω – εἶπον) εἰπέ, (ὁρῶ - εἶδον) ἰδέ αλλά πρόσελθε, παράλαβε. 2. Το απαρέμφατο και η μετοχή τονίζονται πάντοτε στη λήγουσα: τυχεῖν, μαθεῖν-τυχών, μαθών. 3. Το απαρέμφατο του μέσου αορίστου β' τονίζεται στην παραλήγουσα (είτε απλό είτε σύνθετο): γενέσθαι, λαβέσθαι - συγγενέσθαι, ἀντιλαβέσθαι. 4. Το β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής του μέσου αορίστου β', αν είναι πολυσύλλαβο, είτε απλό είτε σύνθετο, τονίζεται στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη: λαβοῦ, γενοῦ, ἀντιλαβοῦ, συγγενοῦ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν όμως είναι μονοσύλλαβο και σύνθετο με δισύλλαβη πρόθεση, ανεβάζει τον τόνο στην παραλήγουσα: (ἔχομαι, ἐσχόμην) σχοῦ - παράσχου, (ἕπομαι - ἑσπόμην) σποῦ - ἐπίσπου. Συνέχεια...

4 γ) Παθητικός αόριστος β' (ρ. γράφω)
ΠΙΣΩ γ) Παθητικός αόριστος β' (ρ. γράφω) ΕΜΠΡΟΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή ἐ-γράφ-η-ν γραφ-ῶ γραφ-είην - γραφ-είς ἐ-γράφ-η-ς γραφ-ῇς γραφ-είης γράφ-η-θι γραφ-εῖσα ἐ-γράφ-η γραφ-ῇ γραφ-είη γραφ-ή-τω γραφ-έν ἐ-γράφ-η-μεν γραφ-ῶμεν γραφ-είημεν / γραφ-ῆ-ναι ἐ-γράφ-η-τε γραφ-ῆτε γραφ-εῖμεν γράφ-η-τε ἐ-γράφ-η-σαν γραφ-ῶσι(ν) γραφ-είητε / γραφ-έ-ντων / γραφ-εῖτε γραφ-ή-τωσαν γραφ-είησαν / γραφ-εῖεν Συνέχεια... δ) Παθητικός μέλλοντας β' (ρ. τρέφω) Οριστική Ευκτική Απαρέμφατο Μετοχή τραφ-ή-σομαι τραφ-η-σοίμην τραφ-η-σόμενος τραφ-ή-σει τραφ-ή-σοιο τραφ-η-σομένη τραφ-ή-σεται τραφ-ή-σοιτο - τραφ-η-σόμενον τραφ-η-σόμεθα τραφ-η-σοίμεθα τραφ-ή-σεσθαι τραφ-ή-σεσθε τραφ-ή-σοισθε τραφ-ή-σονται τραφ-ή-σοιντο

5 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ 3.)Πίνακας αορίστων β' ορισμένων εύχρηστων ρημάτων Ρήματα Αόριστος β' ἄγω ἤγαγον λαμβάνω ἔλαβον αἱρῶ εἷλον λανθάνω ἔλαθον αἰσθάνομαι ἠσθόμην λέγω εἶπον ἀλλάττ(σσ)ω ἠλλάγην (παθ.) λείπω ἔλιπον ἁμαρτάνω ἥμαρτον μανθάνω ἔμαθον (ἀπο)θνήσκω ἀπέθανον ὁρῶ εἶδον ἀπόλλυμι ἀπωλόμην (μέσ.) ὀφείλω ὤφελον ἀφικνοῦμαι ἀφικόμην πάσχω ἔπαθον βάλλω ἔβαλον πίνω ἔπιον γίγνομαι ἐγενόμην (μέσ.) πίπτω ἔπεσον ἐγείρω ἠγρόμην (μέσ.) πυνθάνομαι ἐπυθόμην ἐπιλανθάνομαι ἐπελαθόμην στρέφω ἐστράφην (παθ.) ἕπομαι ἑσπόμην συλλέγω συνελέγην (παθ.) ἔρχομαι ἦλθον τρέπω ἔτραπον εὑρίσκω ηὗ(εὗ)ρον τρέχω ἔδραμον ἔχω ἔσχον τυγχάνω ἔτυχον κάμνω ἔκαμον φαίνομαι ἐφάνην (παθ.)

6 ΠΙΣΩ I. Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις του ενεργητικού αορίστου β’ ΕΜΠΡΟΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική έβάλομεν ἤλθετε ἔκαμον (γ'ττληθ.) ηὗ(εὗ)ρες ἔλαβε ἐλάθετε εἶπον(γ΄πληθ.) ἔλιπες ἔμαθε ἐπάθετε ἔπεσες ἔτραπε ἐδράμετε βάλωμεν βάλοιμεν ---- ἔλθητε ἔλθοιτε ἔλθετε κάμωσι(ν) κάμοιεν καμόντων εὕρῃς εὕροις εὑρέ λάβῃ λάβοι λαβέτω λάθητε λάθοιτε λάθετε εἴπωσι(ν) εἴποιεν εἰπόντων λίπῃς λίποις λίπε μάθῃ μάθοι μαθέτω πάθητε πάθοιτε πάθετε πέσῃς πέσοις πέσε τράπῃ τράποι τραπέτω δράμητε δράμοιτε δράμετε Αγαπητός Γιώργος

7 ΠΙΣΩ I. Να συμπληρωθεί ο πίνακας στις άλλες εγκλίσεις του μέσου αορίστου β’, κάνοντας κλικ στο κενό ΕΜΠΡΟΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική ἠσθόμην ἀπώλου ἀφίκετο ἐπελαθόμεθα ἕσπεσθε ηὕροντο ἠγάγου ἀπώλετο ἐπύθεσθε ἐβάλεσθε ἐγένοντο ἐλαβόμην ἐλίπου αἴσθωμαι αἰσθοίμην ---- ἀπόλῃ ἀπόλοιο ἀπολοῦ ἀφίκηται ἀφίκοιτο ἀφικέσθω ἐπιλαθώμεθα ἐπιλαθοίμεθα ---- σπῆσθε σποῖσθε σπέσθε εὕρωνται εὕροιντο εὑρέσθων/σθωσαν ἀγάγῃ ἀγάγοιο ἀγαγοῦ ἀπόληται ἀπόλοιτο ἀπολέσθω πύθησθε πύθοισθε πύθεσθε βάλησθε βάλοισθε βάλεσθε γένωνται γένοιντο γενέσθων/σθωσαν λάβωμαι λαβοίμην ---- λίπῃ λίποιο λιποῦ Αγαπητός Γιώργος

8 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις άλλες εγκλίσεις του παθητικού αορίστου β΄ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική ἠλλάγην (ἀλλάττομαι) ἐγράφης (γράφομαι) ἐξεπλάγη (ἐκπλήττομαι) ἐκλάπημεν (κλέπτομαι) ἐρράγητε (ρήγνυμαι) ἐστράφησαν (στρέφομαι) ἐπλάκην (πλέκομαι) ἐρράφης (ράπτομαι) ἐρρίφη(ῥίπτομαι) ἔσβημεν(σβέννυμαι) ἐσκάφητε(σκάπτομαι) ἐσπάρησαν(σπείρομαι) ἐστάλην(στέλλομαι) ἐσφάλης(σφάλλομαι) ἀλλαγῶ ἀλλαγείην ---- γραφῇς γραφείης γράφηθι ἐκπλαγῇ ἐκπλαγείη ἐκπλαγήτω κλαπῶμεν κλαπείημεν/πεῖμεν ---- ῥαγῆτε ῥαγείητε/ῥαγεῖτε ῥάγητε στραφῶσι στραφείησαν/φεῖεν στραφέντων/φήτωσαν πλακῶ πλακείην ---- ῥαφῇς ῥαφείης ῥάφηθι ῥιφῇ ῥιφείη ῥιφήτω σβῶμεν σβείημεν/σβεῖμεν ---- σκαφῆτε σκαφείητε/σκαφεῖτε σκάφητε σπαρῶσι σπαρείησαν/ρεῖεν σπαρέντων/ρήτωσαν σταλῶσι σταλείησαν/λεῖεν σταλέντων/λήτωσαν σφαλῇς σφαλείης σφάληθι Αγαπητός Γιώργος

9 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους ζητούμενους τύπους του παθητικού Μέλλοντα β΄ Οριστική Ευκτική Απαρἐμφατο Μετοχἠ σφαλήσῃ (-ει) (σφάλλομαι) πλακησόμεθα(πλέκομαι) ἐκπλαγήσεσθε (εκπλήττομαι) σβήσεται (σβέννυμαι) σκαφησόμεθα(σκάπτομαι) σπαρήσεσθε(σπείρομαι) ῥαφήσονται(ῥάπτομαι) τραπήσομαι(τρέπομαι) τραφήσῃ (-ει)(τρέφομαι) τριβησόμεθα(τρίβομαι) φανήσεσθε (φαίνομαι) φλεγήσομαι (φλέγομαι) σταλήσομαι(στέλλομαι) στραφήσεται (στρέφομαι) φθαρήσονται (φθείρομαι) σφαλήσοιο σφαλήσεσθαι σφαλησόμενος,η,ον πλακησοίμεθα πλακήσεσθαι πλακησόμενος,η,ον ἐκπλαγήσοισθε ἐκπλαγήσεσθαι ἐκπλαγησόμενος,η,ον σβήσοιτο σβήσεσθαι σβησόμενος,η,ον σκαφησοίμεθα σκαφήσεσθαι σκαφησόμενος,η,ον σπαρήσοισθε σπαρήσεσθαι σπαρησόμενος,η,ον ῥαφήσοιντο ῥαφήσεσθαι ῥαφησόμενος,η,ον τραπησοίμην τραπήσεσθαι τραπησόμενος,η,ον τραφήσοιο τραφήσεσθαι τραφησόμενος,η,ον τριβησοίμεθα τριβήσεσθαι τριβησόμενος,η,ον φανήσοισθε φανήσεσθαι φανησόμενος,η,ον φλεγησοίμην φλεγήσεσθαι φλεγησόμενος,η,ον σταλησοίμην σταλήσεσθαι σταλησόμενος,η,ον στραφήσοιτο στραφήσεσθαι στραφησόμενος,η,ον φθαρήσοιντο φθαρήσεσθαι φθαρησόμενος,η,ον Αγαπητός Γιώργος

10 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική ἤγαγες ἕλῃ
Να συμπληρωθεί οριζοντίως ο πίνακας με τους ρηματικούς τύπους που λείπουν Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική ἤγαγες ἕλῃ λάθοιμεν εἰπόντων/εἰπέτωσαν ἤσθετο ἀπόλησθε ἀφίκοιντο γένεσθε ἀπηλλάγητε γραφῇς ἐκπλαγείητε/γεῖτε ῥαγέντων/ῥαγέτωσαν ἥμαρτε ἐπιλάθωνται στραφείης τυχόντων ἀγἀγῃς ἀγἀγοις ἄγαγε εἷλε(ν) ἕλοι ἑλέτω ἐλάθομεν λαθώμεθα -- εἶπον εἴπωσι(ν) εἴποιεν αἴσθηται αἴσθοιτο αἰσθέσθω ἀπώλεσθε ἀπόλοισθε ἀπόλεσθε ἀφίκοντο ἀφίκωνται ἀφικέσθων/σθωσαν ἐγένεσθε γένησθε γένοισθε ἀπαλλαγῆτε ἀπαλλαγείητε/γεῖτε ἀπαλλάγητε ἐγράφης γραφείης γράφηθι ἐξεπλάγητε ἐκπλαγῆτε ἐκπλάγητε ἐρράγησαν ῥαγῶσι(ν) ῥαγείησαν/ῥαγεῖεν ἁμάρτῃ ἁμάρτοι ἁμαρτέτω ἐπελάθοντο ἐπιλάθοιντο ἐπιλαθέσθων/σθωσαν ἐστράφης στραφῇς στράφηθι ἔτυχον τύχωσι)ν) τύχοιεν Αγαπητός Γιώργος

11 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να σχηματιστεί το ίδιο πρόσωπο του αορίστου β' στη φωνή που βρίσκεται κάθε ρήμα σύμφωνα με το παράδειγμα, κάνοντας κλικ στα βέλη ἄγεις —► ήγογες αἰσθάνομαι —► ήσθόμην αἱρῶ ἀπόλλυσαι ἁμαρτάνει ἀφικνεϊται βάλλομεν γιγνόμεθα ἔρχεσθε ἐπιλανθάνεσθε εὑρίσκουσι ἕπονται ἀποθνήσκω λείπεις ἔρχῃ μανθάνει ἔχει ὁρῶμεν κάμνομεν πάσχετε λαμβάνετε πίνουσι λανθάνουσι πίπτω λέγω πυνθάνῃ στρέφομαι συλλέγεται τρέχεις φαινόμεθα εἷλον ἀπώλου ἥμαρτε ἀφίκετο ἐβάλομεν ἐγενόμεθα ἤλθετε ἐπελάθεσθε εὗ(ηὗ)ρον ἕσποντο ἀπέθανον ἔλιπες ἦλθες ἔμαθε ἔσχε(ν) εἴδομεν ἐκάμομεν ἐπάθετε ἐλάβετε ἔπιον ἔλαθον ἔπεσον εἶπον ἐπύθου ἐστράφην συνελέγη ἔδραμες ἐφάνημεν Αγαπητός Γιώργος

12 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να γραφεί ο ενεστ. στο ίδιο πρόσ., αριθμό και στην ίδια φωνή των παρακάτω τύ­πων του αορίστου β΄ σύμφωνα με το παράδειγμα, κάνοντας κλικ στα βέλη ἡμάρτομεν —►ἁμαρτάνομεν ἤλθετε ἔκαμες ἤγαγε εἵλομεν ᾔσθεσθε ἠλλάγησαν ἐπελαθόμεθα ἕσπεσθε ἔσχες ἐστράφην ἔδραμες ἐβάλετε —► βάλλετε εὗρε ἐπυθόμεθα ἀπέθανες ἀπωλόμην ἀφίκου ἐγένετο ἐκρύβημεν ἐλάθομεν ἐπάθετε συνελέγην ἐφάνη ἔρχεσθε εὑρίσκει κάμνεις πυνθανόμεθα ἄγει ἀποθνήσκεις αἱροῦμεν ἀπόλλυμαι αἰσθάνεσθε ἀφικν(ῇ)εῖ ἀλλάττ(σσ)ονται γίγνεται ἐπιλανθανόμεθα κρυπτόμεθα ἕπεσθε λανθάνομεν ἔχεις πάσχετε στρέφομαι συλλέγομαι τρέχεις φαίνεται Αγαπητός Γιώργος

13 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να γραφεί ο ενεστώτας στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό των παρακάτω ρηματικών τύπων του παθητικού μέλλοντα β' όπως στο παράδειγμα, κάνοντας κλικ στα βέλη σταλήσῃ —► στέλλῃ(-ει) στραφησόμεθα —► στρεφόμεθα σπαρήσεται σκαφησόμεθα σβήσεσθε ῥιφήσονται ἐκπαλαγήσομαι πλακήσῃ παγησόμεθα σφαλήσεσθε ταγήσονται τραπήσῃ τραφήσονται τριβήσομαι φανήσῃ φθαρήσεται φλεγησόμεθα ἀλλαγήσεσθε ἁρπαγήσονται βαφήσομαι βλαβήσῃ γραφήσεται ταφησόμεθα κλαπήσεσθε σπείρεται σκαπτόμεθα σβέννυσθε ῥίπτονται ἐκπλήττομαι πλέκῃ(-ει) πηγνύμεθα σφάλλεσθε τάττονται τρέπῃ(-ει) τρέφονται τρίβομαι φαίνῃ(-ει) φθείρεται φλεγόμεθα ἀλλάττεσθε ἁρπάζονται βάπτομαι βλάπτῃ(-ει) γράφεται θαπτόμεθα κλέπτεσθε Αγαπητός Γιώργος

14 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κενό να συμπληρωθεί ο πίνακας με τους τύπους του παθητικού μέλλοντα β΄ και αόριστου β΄, που λείπουν Ρήματα Απαρέμφατο Μετοχή Παθ. μέλλ. β' Παθ. αόρ. β' σπείρομαι στέλλομαι σκάπτομαι στρέφομαι ἅπτομαι τρέπομαι τρέφομαι ἐκπλήττομαι τρίβομαι πλέκομαι φαίνομαι φθείρομαι φλέγομαι κλέπτομαι γράφομαι σπαρήσεσθαι σπαρῆναι σπαρησόμενος σπαρείς σταλήσεσθαι σταλῆναι σταλησόμενος σταλείς σκαφήσεσθαι σκαφῆναι σκαφησόμενος σκαφείς στραφήσεσθαι στραφῆναι στραφησόμενος στραφείς ῥαφήσεσθαι ῥαφῆναι ῥαφησόμενος ραφείς τραπήσεσθαι τραπῆναι τραπησόμενος τραπείς τραφήσεσθαι τραφῆναι τραφησόμενος τραφείς ἐκπλαγήσεσθαι ἐκπλαγῆναι ἐκπλαγησόμενος ἐκπλαγείς τριβήσεσθαι τριβῆναι τριβησόμενος τριβείς πλακήσεσθαι πλακῆναι πλακησόμενος πλακείς φανήσεσθαι φανῆναι φανησόμενος φανείς φθαρήσεσθαι φθαρῆναι φθαρησόμενος φθαρείς φλεγήσεσθαι φλεγῆναι φλεγησόμενος φλεγείς κλαπήσεσθαι κλαπῆναι κλαπησόμενος κλαπείς γραφήσεσθαι γραφῆναι γραφησόμενος γραφείς Αγαπητός Γιώργος

15 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες προτάσεις με τύπους του ενεργητ. ή μέσου αορ. β' των ρημ. της παρένθεσης (με κλικ πάνω τους) και να μεταφρασθούν α) ἡ ναυμαχία ῥαδίαν και βραχεῖαν κρίσιν (= έκβαση). β) Ἀλεξάνδρου , ..οἱ στρατηγοί αὐτοῦ ἐμάχοντο ἀλλήλοις περί τῆς ἀρχῆς. γ) Κλέαρχος τούς ὁπλίτας πρός Κῦρον. δ) Μή μέλλωμεν (= ας μη βραδύνουμε), ἵνα μή ὁ καιρός ε) ὦ παῖ, πατρός εὐτυχέστερος. στ) ὦ παῖ, μένε παρ' ἐμοί καί συνέστιος ζ) ἤν ἐγγύς θάνατος, οὐδείς βούλεται θνήσκειν. η) ἤν , δίκην δώσεις. θ) ἐγκώμιον λέγει τῶν ι) Ὀρφεύς ἐς Ἄιδου , ἵνα την Εύρυδίκην ια) ὁ μἐν ἀγαθήν σύζυγον εὐτυχής γίγνεται, ὁ δέ μή ἀγαθῆς συζύγου ἅπαντα ἀπόλλυσιν. ιβ) τό φῶς τό ἀληθινόν. ιγ) Μή , πρίν ἄν ἀκούσητε. ιδ) Πολλά οὗτοι ὑπό Κριτίου. ιε) Ἀλώπηξ εἰς φρέαρ ὑπ' ἀνάγκης ἔμεινε. (λαμβάνω, οριστ.) ἔλαβεν (ἀποθνήσκω, μετχ.) ἀποθανόντος (λαμβάνω, μτχ.) λαβών (παραγίγνομαι, οριστ.) παρεγένετο (παραγίγνομαι, υποτ.) παραγένηται (γίγνομαι, ευκτ.) γένοιο (γίγνομαι, προστ.) γενοῦ (ἔρχομαι, υποτ.) ἔλθῃ (ἁμαρτάνω, β΄πρ. υποτ.) ἁμάρτῃς (πίπτω, μετχ.) πεσόντων (ἔρχομαι, οριστ.) ἦλθεν (λαμβάνω, υποτ.) λάβῃ (εὑρίσκω, μετχ.) εὑρών (τυγχάνω, μετχ.) τυχών (ὁρῶ, α΄πληθ.οριστ.) εἴδομεν (ἀπέρχομαι, υποτ.) ἀπέλθετε (πάσχω, οριστ.) ἔπαθον (πίπτω, μετχ.) πεσοῦσα 2. όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, οι στρατηγοί του φιλονικούσαν μεταξύ τους για την εξουσία 3. ο Κλέαρχος, αφού πήρε τους στρατιώτες, κατευθύνθηκε προς τον Κύρο 8. αν αποτύχεις, θα τιμωρηθείς 12. είδαμε το φως το αληθινό 11. αυτός που βρίσκει καλή σύζυγο γίνεται ευτυχισμένος, ενώ αυτός, που δεν του τυχαίνει καλή σύζυγος, τα χάνει όλα 13. μη φύγετε, πριν ακούσετε 14. έπαθαν πολλά αυτοί από τον Κριτία 15. μια αλεπού, αφού έπεσε σε πηγάδι έμεινε εκεί από ανάγκη 10. ο Ορφέας ήρθε στον Άδη, για να πάρει την Ευρυδίκη 1. η ναυμαχία είχε εύκολη και σύντομη έκβαση 7. όταν έρθει κοντά ο θάνατος, κανείς δεν θέλει να πεθάνει 4. ας μην αργοπορούμε, για να μη φτάσει ο καιρός 5. παιδί (μου), μακάρι να γίνεις ευτυχέστερος του πατέρα σου 9. λέει εγκώμιο για τους πεσόντες 6. γιε (μου), μείνε κοντά μου και γίνε συγκάτοικος (ομοτράπεζος) μεταφράσεις Αγαπητός Γιώργος

16 (καταπλήττομαι, μετοχ.) καταπληγέντες (τρέφομαι, οριστ.) ἐτράφησαν
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες προτάσεις με τύπους του παθητικού αορ. β' των ρημ. της παρένθεσης (με κλικ πάνω τους) και να μεταφρασθούν α) εἵλοντο ἐκεῖνον ὕπατον , ἵνα ἡ Ἰταλία τοῦ ἐκ Πὐρρου κινδύνου. β) Μετά τόν Κύρου θάνατον οἱ περί αὐτόν ἑξακόσιοι γ) Ταϋτα όρώντες πάντες δ) ἡ κοινή γάρ βασιλεία ε) Ξενοφῶν ἐζήτησε, ἵνα τοῦ στρατεύματος. στ) ὁ νεανίας ἐν τῷ γραμματείῳ. ζ) οἱ ἐν Μαραθῶνι ἀποθανόντες αὐτοῦ (= εκεί) ὑπό τῶν Ἀθηναίων η) Ἡρακλῆς ἠπόρει, ποίαν ὁδόν θ) ἀσφαλεῖς μάρτυρες τῶν λόγων τά εἰσίν. ι) ἐξαπίνης (= αιφνιδιαστικά) οἱ πολέμιοι και ὑπ' αὐτῶν βαλλόμενοι τινες τῶν Ἑλλήνων. ια) Σημεῖον μέγα ἐν τῷ οὐρανῷ. ιβ) Περσεφόνη τῶν ἄλλων ἄνθη συνήθροιζεν. ιγ) ἐδέδισαν γάρ μή ἁμάρτοιεν καί τῇ ἄτῃ καταληφθεῖεν. ιδ) ἐν καλῇ πολιτείᾳ (= πολίτευμα) οἱ πρόσθεν ἡμῶν. ιε) εἰ τότε πλείονες πολύ τοῦ στρατεύματος ἄν. (ἀπαλλάττομαι, υποτ.) ἀπαλλαγῇ (διασπείρομαι, οριστ..) διεσπάρησαν (ἐκπλήττομαι, οριστ.) ἐξεπλάγησαν (φαίνομαι, οριστ.) ἐφάνη (ἀπαλλάττομαι, ευκτ.) ἀπαλλαγείη (γράφομαι, οριστ.) ἐγράφη (θάπτομαι, οριστ.) ἐτάφησαν (τρέπομαι, ευκτ.) τραπείη (γράφομαι, μετχ.) γραφέντα (ἐπιφαίνομαι, οριστ.) ἐπεφάνησαν (κατακόπτομαι, οριστ.) κατεκόπησαν (φαίνομαι, οριστ.) ἐφάνη (ἀπαλλάττομαι, μετοχ.) ἀπαλλαγεῖσα (καταπλήττομαι, μετοχ.) καταπληγέντες (τρέφομαι, οριστ.) ἐτράφησαν (συλλέγομαι, οριστ.) συνελλέγησαν (διαφθείρομαι, ορ.) διεφθάρη 1. εξέλαξαν εκείνον ύπατο, για να απαλλαγεί η Ιταλία από τον κίνδυνο του Πύρρου 15. εάν τότε συγκεντρώνονταν περισσότεροι, μεγαλύτερο μέρος του στρατεύματος θα καταστρεφόταν 4. διότι φάνηκε η κοινή βασιλεία 9. ασφαλείς μάρτυρες των λόγων είναι αυτά που γράφτηκαν 8. ο Ηρακλής απορούσε, ποιο δρόμο στη ζωή να πάρει 10. ξαφνικά φάνηκαν οι εχθροί και βαλλόμενοι απ’ αυτούς φονεύθηκαν πολλοί από τους Έλληνες 11. μεγάλο σημάδι φάνηκε στον ουρανό 13. φοβήθηκαν δηλ. μήπως κάνουν λάθος και, εάν φοβηθούν, μήπως τους βρει συμφορά 12. η Περσεφόνη, αφού απαλλάχθηκε από τα άλλα συγκέντρωνε άνθη 7. αυτοί που πέθαναν στο Μαραθώνα, εκεί από τους Αθηναίους θάφτηκαν 14. σε καλό πολίτευμα ανατράφηκαν οι πρόγονοί μας 3. βλέποντας αυτά όλοι ένοιωσαν έκπληξη 5. ο Ξενοφών ζήτησε να απαλλαγεί από το στράτευμα 6. ο νεανίας καταγράφηκε στη γραμματεία 2. μετά τον θάνατο του Κύρου οι εξακόσιοι ακόλουθοί του διασκορπίστηκαν μεταφράσεις Αγαπητός Γιώργος

17 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Με κλικ κάθε φορά πάνω τους: 1.Να υπογραμμισθούν οι τύποι του αορ. β’, και 2. να αναγνωρισθούν. 1. Λέων ἐπιτυχών λαγωῷ καθεύδοντι τοῦτον ἐβούλετο καταφαγεῖν. Μεταξύ δ' ἔλαφον παρελθοῦσαν ἰδών ἐκεῖνον ἀπέλυσε καί τῇ ἐλάφῳ ἐπέδραμεν. ἐνόμιζε γάρ πλείονα τροφήν ἔξειν, ἐάν τήν ἔλαφον συλλάβῃ.... 2. Ἡρακλῆς ἔφηβος γενόμενος ἐν ἀπορίᾳ ἦν, ποίαν ὁδόν έπί τόν βίον τράποιτο, τήν δι' ἀρετῆς ἤ τήν διά κακίας. Ἐγένετο οὖν ἔξω τῆς πόλεως καἰ ἐνταῦθα τῷ Διί ηὔχετο λέγων: «Ζεῦ πάτερ, γενοῦ μοι βοηθός, ἵνα τήν ἀρίστην τράπωμαι καί ὠφέλιμος τοῖς ἀνθρώποις γένωμαι». 3. Συλλεγεῖσαι οὖν ποτε αἱ παρθένοι εἰς τούς ἀγρούς ἐπορεύθησαν ἄνθη συλλέξουσαι. Περσεφόνη δ' ἀπαλλαγεῖσα τῶν ἄλλων συνήθροιζεν ἄνθη. Αἴφνης ἡ γῆ διασχισθεῖσα τήν Περσεφόνην κατέπιε. Πράγματι δ' ὅμως αὕτη ὑπό Πλούτωνος ἁρπαγεῖσα εἰς Ἄδου ἤχθη. μετοχή αορ.β΄ Ενεργ. Φ. απαρ. Ε.Φ. μετοχή Ε.Φ μετοχ. Ε.Φ γ΄ εν. ορ. Ε.Φ γ΄ενικ. υποτ. Ε.Φ μετοχή Μ.Φ. γ΄ενικ.ευκτ.Μ.Φ γ΄ενικ.οριστ.Μ.Φ. β΄ ενικ.προστακτ. Μ.Φ. α΄ενικ.υποτ.Μ.Φ α΄ενικ.υποτ.Μ.Φ μτχ.παθ.διάθ.(θηλ.) μτχ.παθ.διάθ.(θηλ.) γ΄ εν. οριστ. Ε.Φ μτχ.παθ.διάθ.(θηλ.) Αγαπητός Γιώργος

18 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να γραφεί το β' ενικό και β'πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του αορίστου β' των παρακάτω ρημάτων στην ίδια φωνή Ρήματα β΄ ενικό β΄ πληθυντικό διαλείπω συλλαμβάνω ἀπάγομαι καθορῶ εἰσέρχομαι διαισθάνομαι ἐπιλανθάνομαι τρέφομαι(παθ.) πυνθάνομαι ἀφικνοῦμαι σφάλλομαι ἀπαλλάττομαι αἱροῦμαι ἐφέπομαι διάλιπε διαλίπετε σύλλαβε συλλάβετε ἀπαγαγοῦ ἀπαγάγεσθε κάτιδε κατίδετε εἴσελθε εἰσέλθετε διαισθοῦ διαίσθεσθε ἐπιλαθοῦ ἐπιλάθεσθε τράφηθι τρἀφητε πυθοῦ πύθεσθε ἀφικοῦ ἀφίκεσθε σφάληθι σφάλητε ἀπαλλάγηθι ἀπαλλάγητε ἑλοῦ ἕλεσθε ἐπίσπου ἐπίσπεσθε Αγαπητός Γιώργος

19 ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να σημειωθεί Χ στο οικείο τετράγωνο σύμφωνα με τη σωστή ή λαθεμένη γραμματική α­ναγνώριση των λέξεων (πατήστε διαδοχικά τη λέξη «σωστό» να δείτε τις σωστές απαντήσεις) Σ Λ ΣΩΣΤΟ α) τυχεῖν: απαρέμφατο αορίστου β' του ρήμ. τυγχάνω β) καταλιποῦσα: μετοχή ενεργητικού αορ. β' του ρ. καταλείπω γ) γενέσθαι: οριστική αορίστου β' του ρήμ. γίγνομαι δ) ἀπαλλαγῆναι: απαρέμφ. παθ. αορ. β' του ρήμ. ἀπαλλάττομαι ε) ἐγένοντο: παρατατικός του ρήμ. γίγνομαι στ) ἐπελάθου: παρατατικός του ρήμ. ἐπιλανθάνομαι ζ) ἥμαρτον: παρατατικός του ρήμ. ἁμαρτάνω η) ἁρπαγείς: υποτακτική του παθητ. αορ. β' του ρήμ. ἁρπάζω θ) ἔπεσον: παρατατικός του ρήμ. πίπτω ι) ἔλαβε: οριστική ενεργητικού αορίστου β'του ρήμ. λαμβάνω ια) γράφηθι: προστακτική παθητικού αορ. β'του ρήμ. γράφομαι ιβ) ἀγάγεσθε: οριστική ενεστώτα του ρήμ. ἄγομαι ιγ) ἐπέτυχον: οριστική παρατατικού του ρήμ. ἐπιτυγχάνω ιδ) ἔφυγε: οριστική αορίστου β' του ρήμ. φεύγω ιε) πάθωσιν: υποτακτική ενεργητικού αορ. β' του ρήμ. πάσχω Χ Χ Χ απαρ.αορ.β΄Μ.Φ Χ Χ ορισ.αορ. Μ.Φ. Χ αόρ.β΄Μ.Φ. Χ αόρ.β΄Ε.Φ. Χ μετοχ.παθ.αορ.β΄ Χ αόρ.β΄Ε.Φ. Χ Χ Χ προστ.αορ.β΄Μ.Φ Χ ορισ.αορ.β΄Ε.Φ. Χ Χ Αγαπητός Γιώργος

20 Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό, κάνοντας κλικ στα βέλη
ΠΙΣΩ ΕΜΠΡΟΣ Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό, κάνοντας κλικ στα βέλη α) οὗτοι ἦλθον εἰς δύσβατα ὄρη. β) πόθεν ἔσχες; γ) ἡμεϊς ἐφάγομεν πολλούς καρπούς. δ) περιβαλοῦ τό ἱμάτιον καί πρόσελθε. ε) ποιητής τις εἰς τήν πόλιν ἀφίκετο. στ) γενέσθω τό ἔλεος σου. ζ) ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, κολληθείη ἡ γλῶσσα μου. η) πείσθητι τοῖς τῶν γερόντων λόγοις. θ) δοῦλοι καί δεσπόται οὐκ ἄν ποτε φίλοι γένοιντο. ι) οἱ στρατιῶται ἡμῖν πειθέσθων. ια) ἐγώ φίλος καί σύμμαχος ἐγενόμην σοι. ιβ) ἐξαίφνης ἐφάνησαν οἱ βάρβαροι. ιγ) ἐλθών ἔπειθον τόν στρατιώτην ἕπεσθαι. ιδ) Μή ἀπέλθητε, πρίν ἄν ἀκούσητε. ιε) Εἴθε τις ἔλθοι ἄγγελος ἐκ τῆς πόλεως. οὗτος ἦλθεν εἰς δύσβατον ὄρος πόθεν ἔσχετε; ἐγώ ἔφαγον πολύν καρπόν περιβάλεσθε τά ἱμάτια καί προσέλθετε ποιηταί τινες εἰς τάς πόλεις ἀφίκοντο γενέσθων τά ἐλέη ὑμῶν ἐάν ἐπιλαθώμεθα ὑμῶν, κολληθείησαν/ κολληθεῖεν αἱ γλῶσσαι ἡμῶν πείσθητε τῷ τοῦ γέροντος λόγῳ δοῦλος καί δεσπότης οὐκ ἄν ποτε φίλος γένοιτο ὁ στρατιώτης ἐμοί πειθέσθω ἡμεῖς φίλοι καί σύμμαχοι ἐγενόμεθα ὑμῖν ἐξαίφνης ἐφάνη ὁ βάρβαρος ἐλθόντες ἐπείθομεν τούς στρατιώτας ἕπεσθαι μή ἀπέλθῃς, πρίν ἄν ἀκούσῃς εἴθε τινες ἔλθοιεν ἄγγελοι ἐκ τῶν πόλεων Αγαπητός Γιώργος

21 Αρχική Σελίδα επανάληψη Τερματισμός Τ Ε Λ Ο Σ Αγαπητός Γιώργος


Κατέβασμα ppt "ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για να μεταβείτε από τη μια διαφάνεια στην άλλη, πατήστε τα βέλη «ΕΜΠΡΟΣ» ή «ΠΙΣΩ» στο πάνω μέρος της διαφάνειας. Αυτό μπορεί να γίνει, μετά το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google