Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIA /PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Μέτρο 3.3 : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ Β1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 04/07/2006

2 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για την από κοινού ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων της διασυνοριακής περιοχής, ώστε αυτά να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης επισκεπτών και μέσο αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στην επιλέξιμη περιοχή. Το Μέτρο 3.3 στοχεύει: Στην ανάδειξη των πολιτισμικών πόρων που παραμένουν αναξιοποίητοι μέχρι σήμερα, η οποία θα οδηγήσει σε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στους τομείς της οικονομίας και του τουρισμού Στην προώθηση κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων οι οποίες, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση κοινής πολιτισμικής ταυτότητας στην επιλέξιμη περιοχή

3 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι: Για την Ελληνική πλευρά: α) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) και β) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) Για την Βουλγαρική πλευρά: Οι επαρχίες Blagoevgrad, Smolian, Kardjali, Khaskovo

4 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ «Δράσεις για την ανάδειξη και προβολή στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών» Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν πράξεις / έργα που να εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες δράσεων: Σχέδια οργάνωσης χώρου (master plans), συμπεριλαμβανομένων μελετών φέρουσας ικανότητας, για την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση περιοχών και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς 2. Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για τουριστική ή/και πολιτιστική χρήση (κατασκευή νέων υποδομών, ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, ενέργειες προβολής και δημοσιότητας κ.λ.π)

5 4. Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στα ,00 Ευρώ με συγχρηματοδότηση ,00 Ευρώ (25%) από εθνικούς πόρους και ,00 Ευρώ (75%) από το ΕΤΠΑ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά ομάδα δράσεων ως ακολούθως : Ομάδες Δράσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ( €) Σχέδια οργάνωσης χώρου (master plans), συμπεριλαμβανομένων μελετών φέρουσας ικανότητας, για την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση περιοχών και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς ,00 Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για τουριστική ή/και πολιτιστική χρήση (κατασκευή νέων υποδομών, ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, κ.λ,π) ,00

6 5. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) Κάθε Τελικός Δικαιούχος δεν μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από μία προτάσεις Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν, για τα έργα που χωροθετούνται στους επιλέξιμους Νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας), στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τεχνική Γραμματεία) στη Δ/νση Λοχ. Ορφανουδάκη και Ηλέκτρας, ΤΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ , Fax

7 6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ι. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται ενδεικτικά οι εξής : Γ11.00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γ12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ14.00 ΕΠΙΠΛΑ Γ14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Γ14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ Γ61.98 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Γ64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

8 Από το σύνολο των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών, όπως αυτές προκύπτουν άμεσα από τον Κανονισμό 1685/00 και τις τροποποιήσεις αυτού, και έμμεσα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιμέρους Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων, οι παρακάτω επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες περιγράφονται ως εξής : Στήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες : Οι δαπάνες για στήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες θα είναι επιλέξιμες εφόσον είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της πράξης και αφορούν ενέργειες που είναι εκτός των συνηθισμένων καθηκόντων του Τελικού Δικαιούχου. Πρέπει δε να ορίζεται το ακριβές αντικείμενο της στήριξης, απαιτούμενος χρόνος με αντίστοιχη περιγραφή καθηκόντων και προβλεπόμενο κόστος Έξοδα προβολής και δημοσιότητας : Το προβλεπόμενο κόστος δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης Μελέτες : Η εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και master plans για την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση περιοχών και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να συνδυάζει περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι οποίες χρήζουν αξιοποίησης και δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιας μορφής μελέτη για την ανάδειξη των χαρακτηριστικών τους και να περιλαμβάνει εξειδικευμένες ενέργειες με συγκεκριμένη στόχευση και υλοποιήσιμα αποτελέσματα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικές προδιαγραφές, συνοπτική μεθοδολογία, προβλεπόμενη εφαρμογή αποτελεσμάτων, και προβλεπόμενο κόστος σε συσχετισμό με τις απαιτούμενες ειδικότητες και τις ανθρωποώρες απασχόλησης για την κάθε μελέτη

9 7. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Ι. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ Αίτηση Πλήρως συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) Υποδομών και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) Απογραφικό δελτίο του Τελικού Δικαιούχου Βεβαίωση για την τήρηση των όρων της μη ταυτόχρονης χρηματοδότησης της Πράξης και από άλλες πηγές Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων για την έγκριση συμμετοχής στην συγκεκριμένη πρόσκληση

10 7. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, απόσπασμα Καταστατικού, ΦΕΚ, ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο θα προκύπτει ο μη κερδοσκοπικός τους χαρακτήρας Μελέτες (Τεχνικές, Σκοπιμότητας, άλλες), στο ανώτερο στάδιο που έχουν εκπονηθεί Αδειοδοτήσεις – Εγκρίσεις - Γνωμοδοτήσεις (όπως αυτές αναφέρονται στο ΤΔΕ/Υ) Εκθέσεις αναλυτικής κοστολόγησης των ενεργειών, προεκτιμήσεις αμοιβών και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για άϋλες δράσεις, καθώς και τεχνικές προδιαγραφές σε περιπτώσεις προμήθειας εξοπλισμού Έγγραφα τα οποία να τεκμηριώνουν την συνεχή και βιώσιμη συνεργασία φορέων των δύο χωρών και επιστολές Πρόθεσης ή/και Δέσμευσης Συνεργασίας

11 7. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Στην περίπτωση προτάσεων που δημιουργούν έσοδα στον φορέα λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής ζωής των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων (κανόνας 2, Κανονισμός 1685/2000) και τα οποία υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 4 του Καν. 1260/99, απαιτείται η μελέτη κόστους - οφέλους με χρηματοοικονομική ανάλυση και έλεγχο σημαντικότητας καθαρών εσόδων για συγχρηματοδότηση, σύμφωνα με την Εγκύκλιο «Περί εξέτασης των έργων υποδομής για την παραγωγή (η μη) εσόδων» Σε περίπτωση που το Έργο δεν παράγει Έσοδα απαιτείται από τον Φορέα ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών θέτει τις προτάσεις εκτός διαδικασίας αξιολόγησης

12 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με το σύστημα της «Συγκριτικής Αξιολόγησης» Α. Καταρχήν αξιολόγηση της πρότασης από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των αντίστοιχων ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας (Τεχνικές Γραμματείες) Β. Οριστική Αξιολόγηση των προτάσεων από την Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΚΠ INTERREG

13 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επισημαίνεται ότι θα δοθεί έμφαση σε έργα ολοκληρωμένου χαρακτήρα, τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από αυξημένο βαθμό ωριμότητας σε επίπεδο μελετών και αδειοδοτήσεων (εγκύκλιοι 37/98 και 27/97 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), ο οποίος θα συνδέεται με τη βαθμολόγηση σε επίπεδο κριτηρίων αξιολόγησης (κριτήριο Δ2 : Επάρκεια προόδου στις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και μελέτες) Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι απόλυτα ρεαλιστικές ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επισημαίνεται ότι η πρόταση είναι δεσμευτικό έγγραφο με βάση το οποίο ο Τελικός δικαιούχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τα στοιχεία που περιγράφονται σε αυτήν

14 9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν αναλυτικά για τη συμπλήρωση των ΤΔΕ/ΤΔΥ και τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν με το ΤΔΕ/ΤΔΥ και άλλες ειδικές πληροφορίες καθώς και για την αποστολή στοιχείων ή την παραλαβή εντύπων, μπορούν να απευθύνονται : 1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Λοχ.Ορφανουδάκη και Ηλέκτρας, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τηλ: Fax: 2. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 2oς όροφος, Θεσσαλονίκη Tηλ Fax Site


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google