Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2 Σύσταση & Αρμοδιότητες
Η Ειδική Υπηρεσία Σύσταση & Αρμοδιότητες ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σύσταση & Αρμοδιότητες Σύσταση: Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Ε.Υ ΚΥΑ /06/2008 (ΦΕΚ 278/ ) Ορισμός Ε.Υ ως Ε.Φ.Δ (Θεματικός Άξονας Προτ. 5 & κατηγορία Πράξης- ΣΥΔ Θεματικού Άξονα Προτ.4) ΚΥΑ /7/2008 Αρμοδιότητες (Αρ. 3/ΦΕΚ ): α. Την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του ΕΠ «Υγεία−Πρόνοια» 2000−2006, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του ν.2860/2000 και στην παρούσα απόφαση β. Την άσκηση καθηκόντων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για τις παρεμβάσεις του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). γ. Τον συντονισμό της εφαρμογής των πράξεων του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. δ. Την άσκηση καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 4 του ν. 3614/2007 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». ε. Την υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 10, παρ. 4, εδ. α του ν. 3614/2007. στ. Οποιαδήποτε αρμοδιότητα της ανατεθεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ή αρμοδιότητες Δικαιούχου Πράξεων. ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4 Υποστήριξης Υλοποίησης) ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
Η Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σύσταση & Αρμοδιότητες Προϊστάμενος Μονάδας Α1 (Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΘΕΩΝΗ 4 Μονάδας Α2 (Συντονισμού Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης) ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 Μονάδας Β (Παρακολούθησης Και Διαχείρισης) ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ 14 Μονάδας Γ (Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων) ΚΟΝΤΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 9 Μονάδας Δ (Οργάνωσης και Υποστήριξης) ΚΑΡΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 7 Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΛΑΒΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1 Συνεργασία με εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα Σύνταξη Πορισμάτων και Εκθέσεων Διενέργεια Ελέγχων Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Αξιολόγηση & Αναθεώρηση Δημοσιότητα Επικοινωνία Σύνταξη Τακτικών και Ειδικών Εκθέσεων Παρακολούθηση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Πολιτικών Υγείας Έκδοση Προσκλήσεων και Συντονισμό των δράσεων των Προτάσεων Συνεργασία με τις ΕΥΔ των ΕΠ & ΠΕΠ Υποστήριξη και Επίβλεψη των Δικαιούχων Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του ΤΕΠ Αν.Α.Δ. και Διαχείριση του Ε.Π Υγεία Πρόνοια Διενέργεια Επιθεωρήσεων και Επαληθεύσεων Οριζόντια Γραμματειακή Διαχείριση και Εποπτεία της Τεχνικής Βοήθειας Υποστήριξη της Επ.Πα και της Διυπουργικής Επιτροπής Λειτουργία Γραφείου Ο.Π.Σ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΠΑ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΣΠΑ 1. Ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Δημόσιας Υγείας. Γενικός Στόχος 10: Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. 2. Βελτίωση της ανταποκρισιμότητας της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3. Προώθηση της Πληροφορικής Τεχνολογίας και των e-υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης - Ολοκλήρωση της πολιτικής εισαγωγής ψηφιακής τεχνολογίας. 4. Μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. Γενικός Στόχος 9 : Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 1. Αποϊδρυματισμός (ΑμεΑ) και ανάπτυξη πολιτικών επανένταξης. ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α.
Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α. Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & την Κοινωνική Αλληλεγγύη στην περίοδο αποτυπώνεται στο κείμενο προγραμματισμού που διαμόρφωσε το YYKA τον Ιανουάριο του 2007 Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει 4 Στρατηγικούς Στόχους και εξειδικεύεται σε 14 Γενικούς Στόχους Και έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση από το ΕΚΤ , το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

8 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α. Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού Γενικός Στόχος 1.α.: Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας Γενικός Στόχος 1.β.: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

9 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α. Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενικός Στόχος 2.α: Οικονομική Εξυγίανση του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενικός Στόχος 2.β: Αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας Γενικός Στόχος 2.γ: Προώθηση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά Υγείας Γενικός Στόχος 2.δ: Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της προαγωγής της έρευνας και της καινοτομίας στο τομέα Υ&ΚΑ Γενικός Στόχος 2.ε.: Επίτευξη Συμπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ – PPP) Γενικός Στόχος 2.στ: Βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης του Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενικός Στόχος 2.ζ.: Δια βίου εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

10 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υ.Υ.& Κ.Α. Στρατηγικός Στόχος 3: Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Συστήματος Υγείας/e-health Γενικός Στόχος 3.α.: Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας και e- υπηρεσιών υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στρατηγικός Στόχος 4: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση Γενικός Στόχος 4.α: Εδραίωση της Μεταρρύθμισης της Ψυχικής Υγείας Γενικός Στόχος 4.β: Αποϊδρυματισμός ΑμεΑ και Πολιτικές προώθησης στην αυτόνομη διαβίωση Γενικός Στόχος 4.γ.: Ανάπτυξη και προώθηση του κοινωνικού εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης Γενικός Στόχος 4.δ.: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προώθηση ισότητας και προστασία ευπαθών ομάδων ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

11 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ Ε.Π. & Π.Ε.Π. ΕΣΠΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Υ.Υ.&.Κ.Α. Εξειδίκευση Στρατηγικής ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Ανάπτυξης YΠOIO Υπ.Απασχόλησης . Υπουργείο Παιδείας ΥΠ ΕΣ Δ Α ΥΠΟΙΟ ΕΠ Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα Ψηφιακή Σύγκλιση Αν. Ανθρ. Δυναμικού Διοικητική Μεταρρύθμιση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ Στόχου 3 Δια βίου Εκπαίδευση ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλίας , Ηπείρου Στερεάς Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Αττικής Κρήτης Αιγαίου ΕΥΔ ΠΕΠ ΕΔΑ Ανατολικής Νοτίου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας Ιονίων Νήσων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

12 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Στρατηγική του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ποσοτικοποίηση των Στόχων Η Στρατηγική του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στοχεύει μεταξύ άλλων, σε: Δημιουργία ή αναβάθμιση περισσότερων από κλίνες Δημιουργία 67 νέων μονάδων ΠΦΥ Δημιουργία 50 νέων στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δημιουργία 189 νέων δομών πρόληψης και αντιμετώπισης Ψυχικών Ασθενειών Δημιουργία σύγχρονων υποδομών για 146 μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Καθιέρωση της Κάρτας Υγείας για όλους τους πολίτες Κατάρτιση περισσοτέρων από επαγγελματιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εισαγωγή Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

13 ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

14 Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιχειρησιακά Προγράμματα
Η Χρηματοδότηση του Τομέα στο ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ εκ € 75 εκ € Διοικητική Μεταρρύθμιση Περιβάλλον 20 εκ € 402 εκ € Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 45 εκ € Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 785,5 εκ € Ψηφιακή Σύγκλιση 150 εκ € εκ € ΕΤΠΑ EKT Σε εκ € Δημόσιας Δαπάνης ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

15 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Χρηματοδότηση του Τομέα στο ΕΣΠΑ Σύνολο πόρων για την Υγεία στις περιφέρειες Ύψους: 84,32 M€ 91,05 M€ 42,03 M€ 55,38 M€ 54 M€ 52,88 M€ Πρωτοβάθμια Φροντίδα 42,46 M€ 84 M€ Δημόσια Υγεία 72 M€ 101,23 M€ Β’ & Γ’ Βάθμια % Ψυχική Υγεία 51,03 M€ 21,02 M€ Κοινωνικές Υποδομές 34 M€ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

16 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Γ. ΔΕΛΤΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

17 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 4: Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ Άξονας 5 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Τρεις ειδικοί στόχοι: Ψυχική υγεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Δημόσια Υγεία) Προϋπολογισμός εκ. € ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

18 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 4 : Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ – (ΣΥΔ) Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ) Σύνολο Προϋπολογισμού στον Άξονα 4 : € Ενδεικτικοί Δικαιούχοι ΥΥΚΑ/Δ/νση Πρόνοιας, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ-ΑμεΑ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

19 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ψυχική υγεία 1. Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα 2. Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές. 3. Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τομέων 4. Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.Διοικητική, λειτουργική και επιστημονική υποστήριξη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας για την προώθηση του θεσμού και τη στήριξη του έργου τους. Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

20 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ψυχική υγεία 1. Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφεία Προστατευμένα διαμερίσματα Καθώς και Ανάπτυξη, ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των Φιλοξενουσών - Αναδόχων οικογενειών. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ , Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Γενικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ με σχετικές αρμοδιότητες ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

21 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ψυχική υγεία 2. Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές. Σύσταση, λειτουργία και υποστήριξη της δράσης δομών ψυχικής υγείας, όπως ενδεικτικά: Κέντρα Ψυχικής Υγείας Κέντρα Ψυχικής Υγείας με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Κέντρα Ψυχικής Υγείας σε Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου και υπηρεσίες Ψ.Υ σε Κ.Υ Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Κινητές μονάδες ψυχικής υγείας Κέντρα ημέρας –Νοσοκομεία Ημέρας Ψυχιατρικά τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία Ξενώνες Βραχείας παραμονής Προγράμματα κατ οίκων νοσηλείας-φροντίδας Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης από την χρήση ναρκωτικών ουσιών Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης από την χρήση αλκοόλ Εξειδικευμένα κέντρα παρέμβασης στην κρίση και την αντιμετώπιση προβλημάτων ακούσιας νοσηλείας ΚοιΣΠΕ Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ομοίως με προηγούμενο ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

22 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ψυχική υγεία 3. Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τομέων Βασική κατάρτιση προσωπικού νέων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας Κατάρτιση προσωπικού παλαιών και νέων δομών για ανάπτυξη υπηρεσιών που απαντούν σε νέες “αναδυόμενες” (διπλές διαγνώσεις, βουλιμία, ανορεξία κ.α.) ανάγκες και σε αιτήματα ειδικών πληθυσμών (μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες, πρόσφυγες, θύματα κακοποίησης, έφηβοι με εναντιωματική συμπεριφορά, πολιτισμικά διαφοροποιημένοι, ηλικιωμένοι κ.λ.π.). Κατάρτιση στελεχών α΄βάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) για την αντιμετώπιση και θεραπεία ψυχικών διαταραχών στην Π.Φ.Υ. Κατάρτιση στελεχών Γενικών Νοσοκομείων για διασυνδετική ψυχιατρική και συμβουλευτική. Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και στελεχών μονάδων κοινωνικής αλληλεγγύης και φροντίδας για τη διαχείριση περιστατικών με ψυχικές διαταραχές. Κατάρτιση εκπαιδευτικών της α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης στην πρόληψη των διαταραχών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την υποστήριξη – ψυχοεκπαίδευση οικογενειών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Κατάρτιση φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισμού κ.α. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ , ΕΣΔΥ, ΚΕΚ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

23 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ψυχική υγεία 4. Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.Διοικητική, λειτουργική και επιστημονική υποστήριξη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας για την προώθηση του θεσμού και τη στήριξη του έργου τους. Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ , Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), Γενικά Νοσοκομεία, Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ με σχετικές αρμοδιότητες ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

24 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μηχανισμός Υποστήριξης και Δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης και Ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Εκπαίδευση & Κατάρτιση του Προσωπικού όλων των βαθμίδων και υπηρεσιών Υγείας Δημοσιότητα ΠΦΥ Σύνολο Προϋπολογισμού στον Άξονα 5: ,00 € ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

25 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μηχανισμός Υποστήριξης και Δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επιτελικός μηχανισμός Αρχικές πιλοτικές εφαρμογές Λοιπές Υποστηρικτικές Δράσεις Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Δ/νση πρωτοβάθμιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΑΕΜΥΥ ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

26 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 2. Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης και Ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Ανάπτυξη προτύπων Διασφάλισης ποιότητας, Ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή ατόμων που παρέχουν ΠΦΥ. Αξιολόγηση της υπάρχουσας τεχνολογίας στην ΠΦΥ. Έργα σχετικά με τη ανάπτυξη και εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

27 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 3. Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ανάπτυξη νέων διοικητικών σχημάτων και λειτουργιών στην ΠΦΥ Λειτουργική Διασύνδεση υπηρεσιών ΠΦΥ με υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και Δημόσιας Υγείας, ενδυνάμωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων ΠΦΥ Δικτύωση με τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας και την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

28 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 4. Εκπαίδευση & Κατάρτιση του Προσωπικού όλων των βαθμίδων και υπηρεσιών Υγείας εκπαίδευση από απόσταση με τη χρήση τεχνολογιών (e-learning) εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας για την υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας κατάρτιση προσωπικού πφυ και εργαζομένων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση ιατροασφαλιστικων δεδομένων και πληροφοριών Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

29 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 5. Δημοσιότητα ΠΦΥ Ενημερωτικές εισηγήσεις Διαφημιστικές καμπάνιες Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό δημοσιότητας Προγράμματα προαγωγής υγείας και πρόληψης σε επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ΚΕΣΥ), Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

30 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας Υπηρεσίες και δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας Φορέων και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Υγείας Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού Δικτύωση και διασύνδεση υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ. Ειδικές δράσεις ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού φορέων και υπηρεσιών ΔΥ. Δράσεις προώθησης ερευνητικής δραστηριότητας και διεπιστημονικής συνεργασίας. Παρακολούθηση-προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών δημόσιας υγείας Σύνολο Προϋπολογισμού στον Άξονα 5: € ,00 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

31 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας 1. Υπηρεσίες και δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας Φορέων και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Δημιουργία Υποστηρικτικού Μηχανισμού εφαρμογής Υλοποίηση λοιπών δράσεων για την υποστήριξη της εφαρμογής και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων\δράσεων προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΥΠΕ, ΕΣΔΥ και φορέων που θα συμβληθούν με το ΥΥΚΑ για θέματα Δημόσιας Υγείας ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

32 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας 2. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Υγείας Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων για την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών υγείας Ίδρυση και λειτουργία νέων δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης ή παρακολούθησης δεικτών υγείας Κατάρτιση στελεχών που συμμετέχουν στο σύστημα παρακολούθησης δεικτών υγείας Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων που ενεργούν για την Δημόσια Υγεία Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΥΠΕ, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

33 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας 3. Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού την καταπολέμηση του καπνίσματος την υγιεινή διατροφή την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων την πρόληψη του καρκίνου την πρόληψη των καρδιοπαθειών & των μεταβολικών νοσημάτων την πρόληψη των ατυχημάτων την προστασία της μητρότητας και του παιδιού την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας υγείας σε ειδικούς πληθυσμούς την πρόληψη από τα ναρκωτικά Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠε, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

34 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» Άξονας 5 : Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας 4. Δικτύωση και διασύνδεση υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ. Ειδικές δράσεις ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού φορέων και υπηρεσιών ΔΥ. Δράσεις προώθησης ερευνητικής δραστηριότητας και διεπιστημονικής συνεργασίας. Παρακολούθηση-προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Δράσεις διασύνδεσης των Υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και υγειονομικών συνθηκών των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών προτύπων για εργαστήρια και κέντρα αναφοράς, ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας υγείας Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΔΥΠε, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ΑΕΙ\ΤΕΙ, ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΚΕΠΙ, κ.α φορείς Δημόσιας Υγείας. ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

35 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Κατηγορίες πράξεων: Υποστήριξη & εκσυγχρονισμός των Επαγγελματικών Σχολών του τομέα Υγείας (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ): η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων αποσκοπεί στην υποστήριξη και εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Σχολών του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ) με έμφαση στη Δημόσια Υγεία (α νέα προγράμματα σπουδών θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη Δημόσια Υγεία. 2. Ενίσχυση της Αγωγής Υγείας στα σχολεία – προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων αφορά: Στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας στο μαθητικό πληθυσμό. Στην υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της αγωγής υγείας στα σχολεία. Στη δημιουργία συστήματος εποπτείας του σχολικού περιβάλλοντος για την τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

36 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΚΤ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Κατηγορίες πράξεων: Αναδιοργάνωση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής φροντίδας: Κατάρτιση νέων Οργανισμών των Μονάδων Υγείας, του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Κατάρτιση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Ανάπτυξη/βελτίωση Προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Ανάπτυξη προτύπων και μοντέλων διαχείρισης ποιότητας σε Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής φροντίδας Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης 2. Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση του Διοικητικού και Οργανωτικού Περιβάλλοντος και Θεσμική Κατοχύρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ). 3. Εισαγωγή Κάρτας Υγείας 4. Εκσυγχρονισμός του συστήματος προμηθειών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

37 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Π.Ε.Π. Κωδικός 76: Υποδομές Υγείας 76 – α. Ανάπτυξη Υποδομών στην Β’ θμια και τριτοβάθμια περίθαλψη Ενδεικτικό Περιεχόμενο : Ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών ΕΚΑΒ περιφέρειας και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών. Δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών νοσηλευτικής περίθαλψης (Νέες Πτέρυγες, Ειδικές μονάδες κ.ά) 76 – β. Ανάπτυξη και προστασίας της Δημόσιας Υγείας Ενδεικτικό Περιεχόμενο : Ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δημόσιας υγείας Διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμός επιδημιολογικού φραγμού Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Δημιουργία υποδομών για διαχείριση καταστροφών και κινδύνου Προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

38 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Π.Ε.Π. 76 – γ. Υποδομές Ψυχικής Υγείας : Ψυχιατρικά Τμήματα, Επέκταση δικτύου δομών στην κοινότητα (πχ ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα ) Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, 76 – δ. Ανάπτυξη Υποδομών στην Α’ θμια Περίθαλψη Ενδεικτικό Περιεχόμενο : Δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου (1/ ) Ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κινητές Μονάδες) ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

39 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Π.Ε.Π. Κωδικός 79: Υποδομές Πρόνοιας Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων Δημιουργία δομών ημιαυτόνομής διαβίωσης και κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης φιλοξενίας για άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, γέροντες κλπ Υλικοτεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων Κέντρα αποκατάστασης ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

40 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Π.Ε.Π. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ-ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΥΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΥΚΑ(ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σύνολο Προϋπολογισμού στα ΠΕΠ: € ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

41 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κατηγορίες πράξεων: Ενισχυτικές δράσεις προώθησης υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων για βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος. Καθορισμός πλαισίου διαλειτουργικότητας σε εννοιολογικό, επιχειρησιακό κα τεχνολογικό επίπεδο: ομογενοποίηση διοικητικής και ιατρικής πληροφόρησης, επιλογή προτύπων, datasets και δομών, δημιουργία Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας – Συνεργαζόμενα Δίκτυα Υγείας. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τον εξορθολογισμό των προμηθειών υγείας και την υποστήριξη λειτουργίας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Σχεδιασμός και εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας και διασύνδεσης – διαλειτουργίας του με την κάρτα ασφάλισης. ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

42 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διαλειτουργικότητα με τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία και ηλεκτρονική εκκαθάριση ιατρικών πράξεων. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ολοκλήρωση δικτύου πληροφοριών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ), καθορισμός εννοιολογικού και τεχνολογικού πλαισίου λειτουργίας και μοντέλων εφαρμογής του. Δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες. Ανάπτυξη εθνικού συστήματος τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας – υποστήριξης κοινωνικής αλληλεγγύης. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΚΤΠ ΑΕ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς Σύνολο Προϋπολογισμού: € ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

43 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» Ενδεικτικές δράσεις: Διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας Ενεργειακές επενδύσεις σε νοσοκομεία Στόχος: η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ή η βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης των νοσοκομειακών μονάδων με σύνδεση τους με δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας -ψύξης. Ενεργειακός εξορθολογισμός μονάδων υγείας Περιλαμβάνει μικρές τεχνικές επεμβάσεις (π.χ. βιοκλιματικές μετατροπές) Ενίσχυση της έρευνας κι ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΔΕΠΑΝΟΜ , ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς Σύνολο Προϋπολογισμού: € ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

44 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Εξειδίκευση της Στρατηγικής Στο ΕΤΠΑ Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» Κατηγορίες πράξεων: Χωροθέτηση και προμήθεια εγκαταστάσεων διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ -ΜΧ) σε Νοσοκομειακές Μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Εκπόνηση μελετών για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας των πηγών υδροδότησης των μεγάλων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας. Ενδεικτικοί Δικαιούχοι: ΥΥΚΑ, ΝΠΔΔ και εποπτευόμενοι φορείς Σύνολο Προϋπολογισμού: € ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

45 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Δ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Προσκλήσεις ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

46 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ενεργοποίηση του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσκλήσεις στο ΤΕΠ ΑνΑΔ Εκδόθηκαν οι παρακάτω προσκλήσεις: A/A -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Π/Υ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 20/1/2009 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: "Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της ψυχικής υγείας" ,00 • Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης • Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) • Γενικά Νοσοκομεία, • Ψυχιατρικά Νοσοκομεία • ΝΠΔΔ • Ε.Υ.τΥ.Κ.Α 20/11/2008 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: "Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας" ,14 • Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) • Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ,Πε.) • ΑΕΜΥΥ • ΕΥτΥΚΑ 13/8/2008 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: "ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ" ,00 • Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης • ΚΕΕΛΠΝΟ • Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ,Πε.) • Ε.Σ.Δ.Υ. • Ε.Κ.ΕΠ.Υ. • Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) 27/5/2009 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ: "ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ" • YYKA • ΚΕΕΛΠΝΟ • Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ,Πε.) • Ε.Σ.Δ.Υ. • Ε.Κ.ΕΠ.Ι. • Ο.ΚΑ.ΝΑ. • Εποπτευόμενοι από το ΥΥΚΑ Φορείς Δημόσιας Υγείας • Περιφερειακές Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας • ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού • ΑΕΙ/ΤΕΙ • Και λοιπούς φορείς με σχετική αρμοδιότητα ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

47 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Ενεργοποίηση του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσκλήσεις στα Π.Ε.Π. % Ποσοστό ενεργοποίησης Προσκλήσεων στα ΠΕΠ: % Π.Φ.Υ. Β΄& Γ΄ Φροντίδα Υγείας Δημόσια Υγεία Ψυχική Πρόνοια ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

48 ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ευχαριστώ για την Προσοχή σας… ΜΕ ΤΗΝ XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Κατέβασμα ppt "Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google