Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 10 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ. 4 η ωδή – σύνοψη  Maehler, Herwig [ελλ. μτφρ. Κ. Δημοπούλου]. 2008. Πίνδαρος. Βακχυλίδης. Ανθολογία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 10 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ. 4 η ωδή – σύνοψη  Maehler, Herwig [ελλ. μτφρ. Κ. Δημοπούλου]. 2008. Πίνδαρος. Βακχυλίδης. Ανθολογία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 10 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

2 4 η ωδή – σύνοψη  Maehler, Herwig [ελλ. μτφρ. Κ. Δημοπούλου]. 2008. Πίνδαρος. Βακχυλίδης. Ανθολογία σχολιασμένων αποσπασμάτων. Αθήνα: Μεταίχμιο. σσ. 364-372  Η ωδή θα συσχετιστεί με την 3 η ωδή μετά την επεξεργασία της

3 3 η ωδή - ΙΕΡΩΝΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩΙ ΙΠΠΟΙΣ [ΟΛΥ]ΜΠΙΑ στ. 1-4[]  Ἀ ριστο[κ]άρπου Σικελίας κρέουσαν[]  Δ[ά]ματρα ἰ οστέφανόν τε Κούραν[]  ὕ μνει, γλυκύδωρε Κλεο ῖ, θοάς τ’ Ὀ -  [λυμ]πιοδρόμους Ἱ έρωνος ἵ ππ[ο]υς.[][] 

4 3 η ωδή  Δ[ά]ματρα τε Κούραν ὕ μνει, Κλεο ῖ, τ’ ἵ ππ[ο]υς.[][]  Δ[ά]ματρα κρέουσαν[]  Κούραν ἰ οστέφανόν  ἵ ππ[ο]υς θοάς τ’ Ὀ [λυμ]πιοδρόμους[] [] 

5 3 η ωδή (στ. 5-8)  [Σεύον]το γ ὰ ρ σ ὺ ν ὑ περόχ ῳ τε Νίκ ᾳ (5) []  [σ ὺ ν Ἀ γ]λαΐ ᾳ τε παρ’ ε ὐ ρυδίναν []  [ Ἀ λφεόν, τόθι] Δεινομένεος ἔ θηκαν []  ὄ λβιον τ[έκος στεφάνω]ν κυρ ῆ σαι·[]  [Σεύον]το (μέσο και παθ. αμτβ) = τρέχω, ορμώ []

6 3 η ωδή (στ. 9-14)  θρόησε δ ὲ λ[α ὸ ς –][–]  [–] ἆ τρισευδαίμ[ων ἀ ν ὴ ρ] (10)[–][]  ὃ ς παρ ὰ Ζην ὸ ς λαχ ὼ ν πλείστ-  αρχον Ἑ λλάνων γέρας  ο ἶ δε πυργωθέντα πλο ῦ τον μ ὴ μελαμ-  φαρέϊ κρύπτειν σκότ ῳ.

7 3 η ωδή (στ. 9-14) – αντίδραση του κοινού θρόησε δ ὲ λ[α ὸ ς –][–] [–] ἆ τρισευδαίμ[ων ἀ ν ὴ ρ] (10)[–][] ὃ ς παρ ὰ Ζην ὸ ς λαχ ὼ ν πλείστ- αρχον Ἑ λλάνων γέρας ο ἶ δε πυργωθέντα πλο ῦ τον μ ὴ μελαμ- φαρέϊ κρύπτειν σκότ ῳ.

8 3 η ωδή (στ. 15-18)  Βρύει μ ὲ ν ἱ ερ ὰ βουθύτοις ἑ ορτα ῖ ς, (15)  βρύουσι φιλοξενίας ἀ γυιαί·  λάμπει δ’ ὑ π ὸ μαρμαρυγα ῖ ς ὁ χρυσός,  ὑ ψιδαιδάλτων τριπόδων σταθέντων

9 3 η ωδή – στ. 15-16 (hic et nunc?)  Βρύει μ ὲ ν ἱ ερ ὰ βουθύτοις ἑ ορτα ῖ ς, (15)  βρύουσι φιλοξενίας ἀ γυιαί·

10 3 η ωδή (στ. 19-22)  πάροιθε ναο ῦ, τόθι μέγι[στ]ον ἄ λσος[]  Φοίβου παρ ὰ Κασταλίας [ ῥ ]εέθροις (20)[ ]  Δελφο ὶ διέπουσι. Θεόν, θ[εό]ν τις[]  ἀ γλαϊζέθ ὠ γ ὰ ρ ἄ ριστος [ ὄ ]λβων·[ ]

11 3 η ωδή – στ. 17-22 (hic et nunc?)  λάμπει δ’ ὑ π ὸ μαρμαρυγα ῖ ς ὁ χρυσός,  ὑ ψιδαιδάλτων τριπόδων σταθέντων  πάροιθε ναο ῦ, τόθι μέγι[στ]ον ἄ λσος[]  Φοίβου παρ ὰ Κασταλίας [ ῥ ]εέθροις (20)[ ]  Δελφο ὶ διέπουσι. Θεόν, θ[εό]ν τις[]  ἀ γλαϊζέθ ὠ γ ὰ ρ ἄ ριστος [ ὄ ]λβων·[ ]

12 3 η ωδή (στ. 23-28)  πάροιθε ναο ῦ, τόθι μέγι[στ]ον ἄ λσος[]  Φοίβου παρ ὰ Κασταλίας [ ῥ ]εέθροις (20)[ ]  Δελφο ὶ διέπουσι. Θεόν, θ[εό]ν τις[]  ἀ γλαϊζέθ ὠ γ ὰ ρ ἄ ριστος [ ὄ ]λβων·[ ]

13 3 η ωδή (στ. 23-28)  ἐ πεί ποτε κα ὶ δαμασίπ-  [π]ου Λυδίας ἀ ρχαγέταν,[]  ε ὖ τε τ ὰ ν πεπ[ρωμέναν] Ζη- (25)[]  ν ὸ ς τελέ[σσαντος κρί]σιν[]  Σάρδιες Περσ ᾶ [ν ἁ λίσκοντο στρ]ατ ῷ, []  Κρο ῖ σον ὁ χρυσά[ορος][]

14 3 η ωδή (στ. 29-32)  φύλαξ’ Ἀ πόλλων. [ Ὁ δ’ ἐ ς] ἄ ελπτον ἆ μαρ[]  μ[ο]λ ὼ ν πολυδ[άκρυο]ν ο ὐ κ ἔ μελλε (30)[][]  μίμνειν ἔ τι δ[ουλοσύ]ναν, πυρ ὰ ν δ ὲ[]  χαλκ[ο]τειχέος π[ροπάροι]θεν α ὐ [λ ᾶ ς][][] []

15 3 η ωδή (στ. 33-37)  ναήσατ’, ἔ νθα σ ὺ [ν ἀ λόχ ῳ ] τε κεδ[ν ᾷ ] [ ][ ]  σ ὺ ν ε ὐ πλοκάμοι[ς τ’] ἐ πέβαιν’ ἄ λα[στον] [][]  [θ]υ[γ]ατράσι δυρομέναις· χέρας δ’ [ ἐ ς] (35) [][][]  [α ἰ ]π ὺ ν α ἰ θέρα σ[φ]ετέρας ἀ είρας[ ][]   [γέ]γ[ω]νεν· « Ὑ πέρ[βι]ε δα ῖ - ( ἀ είρας < ἀ είρω =α ἴ ρω) [][]«[]

16 3 η ωδή (στ. 37-42)  [γέ]γ[ω]νεν· « Ὑ πέρ[βι]ε δα ῖ - [][]«[]  μον, [πο] ῦ θε ῶ ν ἐ στι[ν] χάρις;[][]  [πο] ῦ δ ὲ Λατοίδ[ας] ἄ ναξ; [ ἔ ρ-] [][][]  [ρουσ]ιν Ἀ λυά[τ]τα δόμοι (40) [][]  [––––] μυρίων [– ]  [––––]ν.[– ]  [γέ]γ[ω]νεν < γεγωνέω = φωνάζω δυνατά [][]

17 3 η ωδή (στ. 43-46) [–][–]ν ἄ στυ, [ [ ἐ ρεύθεται α ἵ ματι χρυσο]δίνας] Πακτωλός, ἀ [ε]ικελίως γυνα[ ῖ ]κες (45) [][ ] ἐ ξ ἐ ϋκτίτων μεγάρων ἄ γονται·

18 3 η ωδή (στ. 47-50)  τ ὰ πρόσθεν [ ἐ χ]θρ ὰ φίλα· θανε ῖ ν γλύκιστον.»[]»  Τόσ’ ε ἶ πε, κα ὶ ἁ β[ρο]βάταν κ[έλε]υσεν[][]  ἅ πτειν ξύλινον δόμον. Ἔ κ[λα]γον δ ὲ[]  παρθένοι, φίλας τ’ ἀ ν ὰ ματρ ὶ χε ῖ ρας (50) 

19 3 η ωδή (στ. 51-56)  ἔ βαλλον· ὁ γ ὰ ρ προφαν ὴ ς  θνατο ῖ σιν ἔ χθιστος φόνων·  ἀ λλ’ ἐ πε ὶ δεινο[ ῦ π]υρ ὸ ς λαμ-[]  πρ ὸ ν διάϊ[σσεν μέ]νος,[]  Ζε ὺ ς ἐ πιστάσας [μελαγκευ]θ ὲ ς νέφος (55)[]  σβέννυεν ξανθ ὰ [ν φλόγα.] [] 

20 3 η ωδή (στ. 57-60)  Ἄ πιστον ο ὐ δ ὲ ν ὅ τι θ[ε ῶ ν μέ]ριμνα[]  τεύχει· τότε Δαλογεν ὴ [ς Ἀ πό]λλων []  φέρων ἐ ς Ὑ περβορέο[υς γ]έροντα[]  σ ὺ ν τανισφύροις κατ[έν]ασσε κούραις (60)[] 

21 3 η ωδή (στ. 61-64)  δι’ ε ὐ σέβειαν, ὅ τι μέ[γιστα] θνατ ῶ ν[]  ἐ ς ἀ γαθέαν έπεμψε Π[υθ]ώ.<>[]  Ὅ σο[ι] μ ὲ ν Ἑ λλάδ’ ἔ χουσιν, [ο] ὔ τι[ς,][]<>[][]  ὦ μεγαίνητε Ἱ έρων, θελήσει 

22 3 η ωδή (στ. 65-70)  [φάμ]εν σέο πλείονα χρυ- (65) []  σ ὸ ν [Λοξί] ᾳ πέμψαι βροτ ῶ ν.[]  Ε ὖ λέγειν πάρεστιν ὅ σ[τις][]  [μ] ὴ φθόν ῳ πιαίνεται,[]  []λη φίλιππον ἄ νδρ’ ἀ [ρ]ήϊ- [] []  ον [–]ίου σκ ᾶ πτρ[ο]ν Δι ὸ [ς] (70)[–][] []

23 3 η ωδή (στ. 71-74)  [ ἰ οπλό]κων τε μέρο[ς ἔ χοντ]α Μουσ ᾶ ν· [][]  [–]μαλέαι ποτ[ ὲ –].´ ιων [–][–].´  [–]νος ἐ φάμερον α[–]· [–][–]  [–]α σκοπε ῖ ς· βραχ[ύς ἐ στιν α ἰ ών·] [–][]

24 3 η ωδή (στ. 75-78)  πτε]ρόεσσα δ’ ἐ λπ ὶ ς ὑ π[– ν]όημα (75)[–]  [ ἐ φαμ]ερίων· ὁ δ’ ἄ ναξ [ Ἀ πόλλων] [][]  [–].´ λος ε ἶ πε Φέρη[τος υ ἷ ι·] [–].´[]  «Θνατ ὸ ν ε ὖ ντα χρ ὴ διδύμους ἀ έξειν«

25 3 η ωδή (στ. 79-84)  γνώμας, ὅ τι τ’ α ὔ ριον ὄ -  ψεαι μο ῦ νον ἁ λίου φάος, (80)  χ ὤ τι πεντήκοντ’ ἔ τεα ζω-  ὰ ν βαθύπλουτον τελε ῖ ς.  Ὅ σια δρ ῶ ν ε ὔ φραινε θυμόν· το ῦ το γ ὰ ρ  κερδέων ὑ πέρτατον.»»

26 3 η ωδή (στ. 85-88)  Φρονέοντι συνετ ὰ γαρύω· βαθ ὺ ς μ ὲ ν (85)  α ἰ θ ὴ ρ ἀ μίαντος· ὕ δωρ δ ὲ πόντου  ο ὐ σάπεται· ε ὐ φροσύνα δ’ ὁ χρυσός·  ἀ νδρ ὶ δ’ ο ὐ θέμις, πολι ὸ ν π[αρ]έντα[]

27 3 η ωδή (στ. 89-92)  γ ῆ ρας, θάλ[εια]ν α ὖ τις ἀ γκομί σαι[]<>  ἥ βαν. Ἀ ρετ ᾶ [ς γε μ] ὲ ν ο ὐ μινύθει (90) []  βροτ ῶ ν ἅ μα σ[ώμ]ατι φέγγος, ἀ λλ ὰ[]  Μο ῦ σά νιν τρ[έφει.] Ἱ έρων, σ ὺ δ’ ὄ λβου[] 

28 3 η ωδή (στ. 93-98) κάλλιστ’ ἐ πεδ[είξ]αο θνα-[] το ῖ ς ἄ νθεα· πράξα[ντι] δ’ ε ὖ[] ο ὐ φέρει κόσμ[ον σι]ωπά· (95)[] σ ὺ ν δ’ ἀ λαθ[εί ᾳ ] καλ ῶ ν[ ] κα ὶ μελιγλώσσου τις ὑ μνήσει χάριν Κηΐας ἀ ηδόνος.


Κατέβασμα ppt "Βακχυλίδης ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-14 10 Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ. 4 η ωδή – σύνοψη  Maehler, Herwig [ελλ. μτφρ. Κ. Δημοπούλου]. 2008. Πίνδαρος. Βακχυλίδης. Ανθολογία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google