Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2 Γενικό μοντέλο διαύλου πολυδιόδευσης
Το κινητό κανάλι περιγράφεται ως γραμμικό χρονικά μεταβαλλόμενο σύστημα. Λαμβανόμενο σήμα: r(t) = s(t)  h(τ; t) + n(t) Κρουστική απόκριση: h(τ; t) = Σk=1:L ak(t)δ(t-τk) Άρα: r(t) = Σk=1:L ak(t)s(t-τk) + n(t)

3 Μοντέλο ΓΧΜ διαύλου πολυδιόδευσης
Για το Παράδειγμα δες Proakis-Salehi, Ελληνική Έκδοση, Σχήμα 10.4 Παράδειγμα: Κανάλι με εύρος ζώνης 10KHz και δύο σημαντικές διαδρομές με σχετική χρονική απόσταση ίση με 1ms.

4 Μηχανισμοί διάδοσης ανάκλαση (reflection) περίθλαση (diffraction) σκέδαση (scattering) =>επιλεκτική εξασθένηση και αλλαγή φάσης

5 Ανάκλαση : Μηχανισμοί διάδοσης
Πρόσπτωση του κύματος σε αντικείμενα μεγάλα σε σχέση με το λ Ανάκλαση σε επιφάνειες που διαχωρίζουν περιοχές με διαφορετική διηλεκτρική σταθερά Σε τέλειο αγωγό όλη η ποσότητα της προσπίπτουσας ενέργειας ανακλάται Απόσβεση και αλλαγή φάσης

6 Διάθλαση : Μηχανισμοί διάδοσης
Πρόσπτωση του κύματος σε αντικείμενα με ακμές (της τάξης του λ ) που βρίσκονται ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη Σύμφωνα με την αρχή του Huygen όλα τα σημεία του σφαιρικού μετώπου του κύματος μπορούν να θεωρηθούν ως δευτερεύουσες σημειακές πηγές Κάμψη του κύματος και διάδοσή του ακόμη και στις περιοχές «σκιάς» του αντικειμένου. Στις υψηλές συχνότητες υπάρχει εξάρτηση του φαινομένου από: γεωμετρία του αντικειμένου, πλάτος και φάση του προσπίπτοντος κύματος, είδος πόλωσης.

7 Σκέδαση : Μηχανισμοί διάδοσης
Πρόσπτωση του κύματος σε αντικείμενα (ή επιφάνειες με προεξοχές) με διαστάσεις μικρότερες από το λ Ο αριθμός των αντικειμένων ή/και προεξοχών ανά μονάδα όγκου πρέπει να είναι αρκούντως μεγάλος. hc = λ /( 8 sinθi ) , όπου hc το ύψος της προεξοχής θi η γωνία πρόσπτωσης Για να θεωρείται ανώμαλη η επιφάνεια πρέπει ( min(h)/max(h)) > hc

8 Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας Large scale fading
καθώς το κινητό απομακρύνεται από το B.S. (10m, 100m, 1000m) η τοπική μέση τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος θα μειώνεται βαθμιαία αφού τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εξασθενούν καθώς διαδίδονται στον χώρο το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται από το ανάγλυφο του εδάφους: λόφοι, βλάστηση, κτίρια, διαφημιστικές πινακίδες μεταδιδόμενη ισχύς τοπική μέση τιμή της λαμβανόμενης ισχύος σε απόσταση d path loss path loss σε dB - αντιμετωπίζεται με αύξηση της μεταδιδόμενης ισχύος

9 Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας
Απαιτείται η μοντελοποίηση των φαινομένων μεγάλης κλίμακας ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη της μέσης λαμβανόμενης ισχύος σε κάποιο σημείο της κυψέλης και ο προσδιορισμός βασικών ποσοτήτων όπως: ισχύς μετάδοσης, περιοχές κάλυψης, κατανάλωση ενέργειας από το κινητό τερματικό κλπ. Friis free space equation L : παράγοντας άλλων απωλειών inverse n-th power propagation model do : reference distance, PL: path loss Log-distance PL model Log-normal shadowing με αργά μεταβαλλόμενα στατιστικά χαρακτηριστικά

10 Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας
Μοντέλα διάδοσης σε εξωτερικό χώρο (outdoor) Okumura: Κατάλληλο για αστικές περιοχές L50 = LF + Amu(f,d) – G(hte) – G(hre) – GAREA L : median (50%) value of propagation loss (η μεσαία τιμή της δυναμικής περιοχής του L) LF : free space propagation loss Amu : median attenuation relative to free space G(hte) : BS antenna height gain factor G(hre) : MS antenna height gain factor GAREA : Gain due to the type of environment Hata, PCS (EURO-COST) Μοντέλα διάδοσης σε εσωτερικό χώρο (indoor)

11 Εξασθένηση μικρής κλίμακας Small scale fading
ακόμα και αν το κινητό μετακινείται ελάχιστα (10cm, 20cm, 30cm) η στιγμιαία τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος θα αυξομειώνεται δραματικά (30-40dB) αυτό οφείλεται στο ότι το λαμβανόμενο πεδίο είναι το άθροισμα πολλών συνιστωσών (ηχών) που προέρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις με τυχαίες φάσεις - αντιμετωπίζεται με επεξεργασία σήματος και όχι με αύξηση ισχύος

12 Κατανομές (για την περιβάλλουσα του λαμβανόμενου σήματος ή ισοδύναμα μιας πολυδρομικής συνιστώσας)
κατανομή Rayleigh κατανομή Rice

13 Κατανομές ο παράγοντας Κ προφίλ Ricean εξασθένησης για σταθμό κινούμενο με 50 km/h, K=0, 4, 8, 16, 32 dB

14 Αθροιστικές Κατανομές
κατανομές από μετρήσεις και το ταίριασμά τους με θεωρητικές κατανομές (cumulative distribution for three small-scale fading measurements)

15 Τύποι εξασθένησης μικρής κλίμακας

16 Η κρουστική απόκριση του καναλιού
ας θεωρήσουμε τη μετάδοση ενός φέροντος σήματος στα fc Hz όπου το ισοδύναμο (μιγαδικό) κατωπερατό σήμα πολύδρομη διάδοση οριζόντια κίνηση με ταχύτητα υ το n-οστό κύμα που λαμβάνεται υπό γωνία αn(t) έχει μετατοπισμένη την ονομαστική συχνότητα εκπομπής, (μετατόπιση Doppler) κατά όπου επιπλέον για το n-οστό κύμα εξασθένηση καθυστέρηση αλλαγή φάσης από ανακλάσεις

17 Η κρουστική απόκριση του καναλιού
λαμβανόμενο σήμα όπου το ισοδύναμο (μιγαδικό) κατωπερατό σήμα ο όρος της φάσης αναπαρίσταται απλώς από μία μεταβλητή άρα η κρουστική απόκριση του μοντέλου βασικής ζώνης θα είναι γενικά τα (μιγαδικά) πλάτη μεταβάλλονται γρηγορότερα από τις χρονικές καθυστερήσεις

18 Η κρουστική απόκριση του καναλιού

19 Προσομοίωση κατά Jakes
διασκορπιστές ομοιόμορφα τοποθετημένοι αζιμουθιακά γύρω από το κινητό (σε αυθαίρετη απόσταση) όλα τα διασκορπισμένα σήματα έχουν το ίδιο μέτρο αλλά τυχαίες φάσεις αν το πλήθος των μονοπατιών είναι περιττός αριθμός και καμία γωνία άφιξης δεν ισούται με ±π/2 διασφαλίζεται η στασιμότητα η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης μοιάζει με τη συνάρτηση Bessel και η προσέγγιση πρακτικά είναι αρκετά καλή

20 Προφίλ κατανομής ισχύος
για έναν εκπεμπόμενο κρουστικό παλμό, πώς μεταβάλλεται η μέση λαμβανόμενη ισχύς ως συνάρτηση της χρονικής καθυστέρησης

21 Βασικές παράμετροι της πολυδιόδευσης
μέγιστη επιπλέον καθυστέρηση άπλωμα καθυστερήσεων RMS : η τυπική απόκλιση από τη μέση επιπλέον καθυστέρηση (όπου η κάθε τn είναι ‘‘ζυγισμένη’’ με την αντίστοιχη ισχύ) συνθήκη για αμελητέο ISI rule of thumb: αν T >10 στ , τότε δεν χρειάζεται ισοστάθμιση για BER τουλάχιστον 10-3 τυπικές τιμές: μακροκυψέλη: μs (worst 25 μs) μικροκυψέλη: ns (worst 3 μs) indoor, μεγάλο κτίριο με πολλά μεταλλικά τμήματα και ανοίγματα: (worst 400 ns) indoor, μικρό κτίριο: ns (worst 250 ns)

22 Βασικές παράμετροι της πολυδιόδευσης
Βασικές παράμετροι της πολυδιόδευσης συνάρτηση αυτοσυσχέτισης στον χώρο των συχνοτήτων: συσχέτιση μεταξύ δύο συχνοτικών συνιστωσών απόστασης Δf σχέση του προφίλ κατανομής ισχύος με την R(Δf) εύρος ζώνης συνοχής: μέτρο του εύρους συχνοτήτων κατά το οποίο το κανάλι περνά όλες τις φασματικές συνιστώσες με περίπου ίσο κέρδος και γραμμική φάση σχέση με το άπλωμα καθυστερήσεων RMS εύρος ζώνης συνοχής: εύρος ζώνης σήματος: frequency-nonselective (flat) fading frequency-selective fading => ISI

23 Η χρονικά μεταβαλλόμενη φύση του διαύλου πολυδιόδευσης
συνάρτηση αυτοσυσχέτισης στο πεδίο του χρόνου: συσχέτιση της απόκρισης του καναλιού σε δύο ίδια ημίτονα με χρονική διαφορά Δt χρόνος συνοχής: μέτρο του αναμενόμενου χρόνου κατά τον οποίο η απόκριση του καναλιού είναι ουσιαστικά αμετάβλητη Doppler power spectrum: Το φάσμα ισχύος του λαμβανόμενου σήματος όταν μεταδίδεται ένα «καθαρό» ημίτονο με συχνότητα fc Doppler spread Bd: το εύρος του Doppler power spectrum slow fading : fast fading :

24 Type of fading w.r.t. T and B
στ Bd B T

25 Ανασκόπηση χαρακτηριστικών
Παράδειγμα: flat fading + slow fading condition : or u=100 km/h, fc=1800 MHz => λ=17cm Bd=163 Hz (GSM: B=200 ΚHz) , Bd = (27.7m/sec) / (0.17m) στ=1.5 μs => Bc=1/(5*1.5μs)=133 ΚHz  Β >> Βd (slow fading) and Βc  Β (tends to be frequency selective) rule of thumb for insignificant ISI Παράδειγμα: 2 Mbits/s => Tbit=500 ns 1 symbol=4 bits => T=2000ns => στ<200 ns


Κατέβασμα ppt "ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google