Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιβλέπων: Αν. Καθ. Χατζηκωντής Βασίλειος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιβλέπων: Αν. Καθ. Χατζηκωντής Βασίλειος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιβλέπων: Αν. Καθ. Χατζηκωντής Βασίλειος
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής: Μαστρογιάννης Δημήτριος Φυσικός MSc. Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις ΕΜΠ MSc. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ΕΚΠΑ Πειραματική απόδειξη της συμβατότητας των μετρήσεων εκλυόμενης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας κατά τη διάρκεια συμπίεσης και θραύσης κρυσταλλικών υλικών με αντίστοιχο μοντέλο που περιγράφει την διαδικασία κατάρρευσης. Επιβλέπων: Αν. Καθ. Χατζηκωντής Βασίλειος

2 Η ερευνητική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά φαινόμενα θραύσης και κατάρρευσης υλικών τα οποία βρίσκονται σε συνθήκες μηχανικής καταπόνησης με ταυτόχρονη ακουστική και Η/Μ εκπομπή. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στην αιχμή του ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας, όπως προκύπτει από την πρόσφατη, διεθνή, επιστημονική βιβλιογραφία. Στις μέρες μας έχει παγιωθεί η άποψη ότι η θραύση είναι ένα κρίσιμο φαινόμενο που παρουσιάζει διακριτή υφή στην εξέλιξη του, ανεξάρτητα της κλίμακας που παρατηρείται (discrete scale invariance – self similarity), και κατά επέκταση συμπεριφέρεται και υπακούει σε κάποιο νόμο εκθετικής μορφής (power law with logperiodic oscillations), όπως έχει αναλυθεί εκτενώς στην σχετική βιβλιογραφία. Για την κατανόηση του φαινομένου έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα που βασίζονται στην ιεραρχική εξέλιξή του, όπου η θραύση ξεκινά από μικρορωγμές στο υλικό και στη συνέχεια κλιμακώνεται μέχρι την τελική κατάρρευση του υλικού.

3 Βασική σκέψη της διατριβής Εξετάζουμε αν η αθροιζόμενη ενέργεια που εκλύεται μέσω ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής είναι συμβατή και επαληθεύει το ιεραρχικό θεωρητικό μοντέλο. Στο διπλανό σχήμα εμφανίζεται ένα παράδειγμα αποτελεσμάτων χρονοσειράς πλατών ακουστικής (μεσαίο διάγραμμα) και ηλεκτρομαγνητικής ισχύος (πάνω διάγραμμα) που ανιχνεύεται πειραματικά στο εργαστήριό μας κατά την ομοαξονική καταπόνηση κρυσταλλικών υλικών , σε αντιστοιχία με την εξέλιξη της μηχανικής συμπίεσης (κάτω διάγραμμα)

4 Το διάγραμμα δεξιά αφορά την αθροιζόμενη ενέργεια ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής (cumulative energy) που εκλύεται κατά την καταστροφική εξέλιξη του καταπονούμενου υλικού. Φαίνεται η διακριτή φύση του φαινομένου. Στο κάτω διάγραμμα είναι ορατή η αυτο-ομοιότητα (self-similarity) που παρουσιάζει η εξέλιξη του φαινομένου.

5 Η αθροιζόμενη ενέργεια που απελευθερώνεται μπορεί να περιγραφεί ως ένα κρίσιμο φαινόμενο. Θεωρώντας ως αδιάστατο χρόνο x και αδιάστατη απελευθερούμενη ενέργεια f(x) τα μεγέθη: Η ενέργεια αυτή περιγράφεται στην κρίσιμη περιοχή από μία σχέση της μορφής Βασιζόμενοι στην παραπάνω σχέση μπορεί να αποδειχθεί ότι μία γενικότερη σχέση που να περιγράφει το φαινόμενο και εκτός της κρίσιμης περιοχής θα έχει τη μορφή: όπου: και

6 Βασιζόμενοι στην παραπάνω εξίσωση μπορεί να γίνει μία προσομοίωση της ενέργειας που απελευθερώνεται με αυτή τη μαθηματική σχέση. Οι παράμετροι α, ω και ρ έχουν φυσικό νόημα και παρέχουν πληροφορίες για το υλικό και την διαδικασία καταπόνησής του. Οι παράμετροι α και ω αποτελούν το πραγματικό και φανταστικό μέρος ενός κρίσιμου εκθέτη z=α+iω. Η παράμετρος α αποτελεί μία παράμετρο της δομής του υλικού, δηλαδή ένα δείκτη της ετερογένειας του δείγματος. Συγκεκριμένα για α->0+ το υλικό είναι ένας καθαρός κρύσταλλος. Η παράμετρος ω αποτελεί δείκτη της ζημιάς του υλικού και του τρόπου που αλληλεπιδρούν οι μικρορωγμές και ανομοιογένειες του υλικού. Για παράδειγμα για τιμές ω>π παρουσιάζονται περιοδικές λογαριθμικές ταλαντώσεις (log-periodic oscillations) ακόμα και έξω από την κρίσιμη περιοχή. Τέλος, η παράμετρος ρ εκφράζει το πλάτος των παραπάνω λογαριθμικών περιοδικών διορθώσεων. Περιορισμός της παραμέτρου αυτής είναι : έτσι ώστε η ενέργεια που απελευθερώνεται να έχει θετικό πρόσημο και, επομένως, φυσικό νόημα.

7 LiF Γρανίτης

8 # α ω ρ Πείραμα 1 0,6589 1,762 0,2388 Πείραμα 0,8212 3,608 0,08185 Πείραμα 3 0,8248 1,882 0,3601 Πείραμα 4 0,645 0,9479 0,6815 Πείραμα 5 0,7785 2,237 0,3055 Πείραμα 6 0,771 2,825 0,3886 Πείραμα 7 0,8393 2,305 0,2826 Πείραμα 8 0,7305 1,304 0,5504 Πείραμα 9 0,8056 4,556 0,09496 Πείραμα 10 0,8975 1,017 0,8261 Πείραμα 11 0,88 5,652 0,05671 α ω ρ # 0,589 2,262 0,2079 Πείραμα 1 0,7666 0,8635 0,7851 Πείραμα 0,8563 2,811 0,2862 Πείραμα 3 0,6283 1,318 0,2802 Πείραμα 4 0,6681 2,736 0,1547 Πείραμα 5 0,3989 1,55 0,1593 Πείραμα 6 0,4995 1,122 0,3781 Πείραμα 7 0,6742 2,57 0,4153 Πείραμα 8 0,4284 2,723 0,2163 Πείραμα 9 0,612 0,9805 0,6391 Πείραμα 10 0,993 3,267 0,2108 Πείραμα 11 0,677 3,486 0,1898 Πείραμα 12 Αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελεσμάτων των παραμέτρων α, ω και ρ από σειρά μετρήσεων και πειραμάτων σε: LiF Γρανίτης

9 Τιμές της παραμέτρου α για το LiF και για τα δείγματα Γρανίτη

10 Διαφορετικές μετρήσεις σε LiF, με διαφορετικές τιμές ω και πως αυτή η διαφορά γίνεται εμφανής στην παράγωγο της καμπύλης προσαρμογής (fitting) της αθροιζόμενης εκλυόμενης ενέργειας.

11 Δημοσιεύσεις Relationship between electromagnetic and acoustic emissions during plastic deformation of gamma-irradiated LiF monocrystals, V. Hadjicontis, C. Mavromatou, D. Mastrogiannis, T. N. Antsygina, and K. A. Chishko, Journal of Applied Physics 110, (2011) Understanding the fracture phenomena in inhomogeneous rock samples and ionic crystals, by monitoring the electromagnetic emission during their deformation, C. Mavromatou, V. Hadjicontis, D. Ninos, D. Mastrogiannis, E. Hadjicontis, K. Eftaxias, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, Volume 29, Issues 4–9, 2004, Pages Experimental evidence of the compatibility of the cumulative electromagnetic energy release data, with the hierarchical models for the catastrophic fracturing process, D. Mastrogiannis, V. Hadjicontis, and C. Mavromatou, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 1605–1608, 2011

12 Βιβλιογραφία • Moura A., Lei X. and Nishsawa O., Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 54, , 2006 • Moura, A., Yukalov, V.I., Self-similar extrapolation for the law of acoustic emission before failure of heterogeneous materials. Int. J. Fract. 115, 3–8 • Sornette, D., Discrete scale invariance and complex dimensions. Phys. Rep. 29 (7), 239–270 • Borodich, F.M., Some fractal models of fracture. J. Mech. Phys. Solids 45, 239–259 • Sahimi, M., Arbabi, S., Scaling laws for fracture of heterogeneous materials and rocks. Phys. Rev. Lett. 77, 3689–3692 • Newman, W.I., Turcotte, D., Gabrielov, A.M., Log-periodic behaviour of a hierarchical failure model with with applications to precursory seismic activation. Phys. Rev. E 52, 4827–4835 • Borodich, F.M., 1998a. Parametric homogeneity and non-classical self-similarity. Mathematical background. Acta Mech. 131, 27–45 • Lei, X., Masuda, K., Nishizawa, O., Jouniaux, L., Liu, L., Ma, W., Satoh, T., Kusunose, K., 2004. Detailed analysis of acoustic emission activity during catastrophic fracture of faults in rock. J. Struct. Geol. 26, 247–258 • Uenoya, T., Acoustic emission analysis on interfacial fracture of laminated fabric polymer matrix composite. J. Acoust. Emission 13, S95–S102 • Anifrani, J.C., Le Floch, C., Sornette, D., Souillard, B., Universal log-periodic correction group scaling for rupture stress prediction from acoustic emission. J. Phys. I France 5, 631–638


Κατέβασμα ppt "Επιβλέπων: Αν. Καθ. Χατζηκωντής Βασίλειος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google