Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « Ενέργειες ευαισθητο π οίησης, ενημέρωσης και ενίσχυσης εθελοντισμού » ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ Υ π οέργο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « Ενέργειες ευαισθητο π οίησης, ενημέρωσης και ενίσχυσης εθελοντισμού » ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ Υ π οέργο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « Ενέργειες ευαισθητο π οίησης, ενημέρωσης και ενίσχυσης εθελοντισμού » ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ Υ π οέργο :

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ : NORTH ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Ε. Π. Ε.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ με π ροσω π ικές συνεντεύξεις και χρήση ερωτηματολογίου  ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ : Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης  ΔΕΙΓΜΑ : 400 άτομα  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ : Προσω π ικές Συνεντεύξεις σε δείγμα διαστρωματο π οιημένο με βάση το φύλο, την ηλικία και την π εριοχή κατοικίας  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 30/05/06 – 07/06/06  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ : Για τη διεξαγωγή της π οσοτικής έρευνας εργάστηκαν 4 ερευνητές και ένας ε π ό π της.  Η εταιρεία εφαρμόζει τους κανόνες της ESOMAR και έχει άδεια Νο 468 α π ό την Αρχή Προστασίας Προσω π ικών Δεδομένων

3 ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Το 46,5% των ερωτηθέντων θεωρεί τη ρύ π ανση της ατμόσφαιρας ως το σημαντικότερο π εριβαλλοντικό π ρόβλημα της π όλης. Το 13,1% των ερωτηθέντων π ιστεύει ότι η έλλειψη και η υ π οβάθμιση του π ρασίνου της π όλης είναι το σημαντικότερο π εριβαλλοντικό π ρόβλημα. Α π ό αυτούς το 2,8% θεωρεί ως το σημαντικότερο π εριβαλλοντικό π ρόβλημα την υ π οβάθμιση του δάσους του Σέιχ – Σου.

4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΔΑΣΟΥΣ Η π λειοψηφία των ερωτηθέντων αναγνωρίζει τις αξίες και τις λειτουργίες του δάσους.

5 ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΪΧ ΣΟΥ Το σύνολο των ερωτηθέντων (98,8%) α π αντά π ως γνωρίζει το δάσος του Σέιχ Σου.

6 Το 64,3% των ερωτηθέντων ε π ισκέφθηκε το δάσος την π ερίοδο 2000- 2006, γεγονός π ου σημαίνει ότι το δάσος δεν έχει εγκαταλειφθεί α π ό τους ε π ισκέ π τες τα τελευταία χρόνια. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

7 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ Αναλυτικά για τα έτη 2000 - 2006 Το 44,8% των ερωτηθέντων έχει ε π ισκεφτεί το δάσος τα δύο τελευταία χρόνια (2005 -2006).

8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ / ΕΠΟΧΗ Το 47,5% των ερωτηθέντων ε π ισκέ π τεται το δάσος π ολύ συχνά την άνοιξη κι ένα π οσοστό της ίδιας π ερί π ου τάξης (46,3%) ε π ισκέ π τεται το δάσος με την ίδια συχνότητα το καλοκαίρι. Μικρότερη είναι η ε π ισκεψιμότητα στο δάσος κατά τη διάρκεια του χειμώνα (11%) και του φθινο π ώρου (16%).

9 ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ Το 68,6% των ερωτηθέντων επιλέγει το αυτοκίνητο ως μέσο μετάβασης του στο δάσος του Σέιχ - Σου. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς επιλέγονται από γυναίκες μεγάλης ηλικίας, ενώ οι νέοι άνδρες επιλέγουν μηχανάκι και ποδήλατο. Πεζοί στο δάσος μεταβαίνουν κυρίως άτομα ηλικίας 45 – 59.

10 Ο κύριος λόγος ε π ίσκεψης στο δάσος σύμφωνα με τους ερωτηθέντες είναι η αναψυχή σε π οσοστό 47,7%, π ου μαζί με την ευκαιρία εκδήλωσης ξε π ερνά το 60%. Το π οσοστό των ερωτηθέντων π ου ε π ισκέ π τεται το δάσος για π εζο π ορία και άθληση είναι 24,3% ενώ για π αρατήρηση της φύσης 15,1%. ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΕΪΧ ΣΟΥ

11 Το μεγαλύτερο π οσοστό των ανδρών ε π ισκέ π τεται το δάσος για άθληση. Για άθληση ε π ισκέ π τονται το δάσος άτομα νεώτερης ηλικίας (13 – 17) ενώ για π εζο π ορία άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (45 – 59). ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΣΕΪΧ ΣΟΥ με ηλικία και φύλο

12 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΪΧ ΣΟΥ Σημαντικότερα π ροβλήματα υ π οβάθμισης του δάσους θεωρούνται : Οι π ολίτες των όμορων Δήμων θεωρούν τη μεγάλη καμμένη έκταση ως το κύριο π ρόβλημα υ π οβάθμισης του δάσους. Οι π ολίτες των Δήμων π ου έχουν π ρόσβαση α π ό την π εριφερειακή οδό δια π ιστώνουν τις ασθένειες των δέντρων. - Σκουπίδια/Καθαριότητα 71% - Ανθρώπινη παρέμβαση 60% - Μεγάλη καμένη έκταση 46,8% - Κίνδυνος πυρκαγιάς 41% - Ασθένειες των δέντρων 24,8% - Κυκλοφορία οχημάτων 22,8%

13 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ (1 = π ολύ δυσαρεστημένος και 5 = π ολύ ικανο π οιημένος ) Οι ερωτηθέντες δήλωσαν : δυσαρεστημένοι α π ό τις υ π οδομές ενημέρωσης / σήμανσης, καθαριότητας και φύλαξης, σχετικά ικανο π οιημένοι ( ελάχιστα π άνω α π ό το μέσο όρο ) α π ό τις υ π οδομές ανά π αυσης και π ροσβασιμότητας.

14 Π ροσβασιμότητα / μέσο μεταφοράς Όσοι χρησιμο π οιούν αυτοκίνητο και μηχανάκι, είναι λιγότερο ικανο π οιημένοι α π ό την π ροσβασιμότητα στο δάσος, σε σχέση με αυτούς π ου χρησιμο π οιούν τα υ π όλοι π α μέσα μεταφοράς. Οι π εζοί κρίνουν την π ροσβασιμότητα γενικά ικανο π οιητική, ό π ως και αυτοί π ου χρησιμο π οιούν π οδήλατο και μέσα μαζικής μεταφοράς.

15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΣΕΪΧ ΣΟΥ Η π λειοψηφία (83,3%) δεν νιώθει ασφάλεια στο δάσος. Εκείνοι π ου δηλώνουν ότι νιώθουν ασφαλείς χρησιμο π οιούν το δάσος κυρίως για λόγους αναψυχής.

16 ΟΣΟΙ ΔΕ ΝΟΙΩΥΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ( σε σχέση με την π εριοχή κατοικίας και την ηλικία ) Ανασφάλεια π αρατηρείται σε όλους τους κατοίκους. Περισσότερο ανασφαλείς νοιώθουν τα άτομα άνω των 45.

17 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ Οι ερωτηθέντες δήλωσαν π ως όλα τα π αρα π άνω μέτρα είναι αναγκαίο να ληφθούν, ώστε να νιώθουν ασφάλεια στο δάσος.

18 ΓΝΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Το μεγαλύτερο π οσοστό (65%) των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει την ύ π αρξη εθελοντικών οργανώσεων για την π ροστασία του δάσους του Σέιχ Σου.

19 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - ΣΕΪΧ ΣΟΥ 27,5% των ερωτηθέντων ε π ιθυμεί να συμμετέχει σε εθελοντικές οργανώσεις για την π ροστασία του δάσους, κυρίως με π ροσω π ική εργασία.

20 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Όλοι οι κάτοικοι του π ολεοδομικού συγκροτήματος αναγνωρίζουν την αξία του π εριαστικού δάσους του Σέιχ - Σου.  Το 64,3% των ερωτηθέντων ε π ισκέφθηκε το δάσος του Σέιχ - Σου το 2000-2006. Και π ιο συγκεκριμένα το 44,8% το ε π ισκέφθηκε την τελευταία διετία (2005 – 2006).  Μεγαλύτερη ε π ισκεψιμότητα π αρουσιάζεται την άνοιξη (47,5%) και το καλοκαίρι (46,3%).  Ο κυριότερος λόγος ε π ίσκεψης στο δάσος είναι η αναψυχή, με π οσοστό 47,7%.

21  Τα ζητήματα π ου αναδεικνύονται α π ό τους π ολίτες, αφορούν σε θέματα καθαριότητας, φύλαξης και ανθρώ π ινων π αρεμβάσεων. Ακόμη, οι π ολίτες δηλώνουν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων π υρο π ροστασίας και βελτίωσης υ π οδομών.  Σε ό, τι αφορά στην ενεργό συμμετοχή των π ολιτών, το 65% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει την ύ π αρξη εθελοντικών οργανώσεων για την π ροστασία του δάσους του Σέιχ - Σου ενώ το 34,8 μόνο γνωρίζει την ύ π αρξή τους. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

22 Δημογραφικά χαρακτηριστικά ερευνώμενων

23 Φύλο Οικογενειακή κατάσταση Ηλικία

24 Μόρφωση Ε π άγγελμα

25 Μηνιαίο εισόδημα

26 Δήμος Κατοικίας


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ « Ενέργειες ευαισθητο π οίησης, ενημέρωσης και ενίσχυσης εθελοντισμού » ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΟΥ Υ π οέργο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google