Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης

2 ΤΥΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μελέτη: Της σχέσης μεταξύ 2 μεταβλητών
Π.χ., σχέση μεταξύ καπνίσματος και καρκίνου του πνεύμονα

3 Πότε τη χρησιμοποιούμε;
Όταν εξετάζουμε σχέσεις μεταξύ 2 μεταβλητών (τη φορά) και χρειαζόμαστε αντικειμενικά κριτήρια για να δούμε το μέγεθος αυτής της σχέσης Η μέθοδος είναι εύκολη στη χρήση της, αν και ‘υποφέρει’ από το σφάλμα της μέτρησης (random error)

4 Στατιστικά Πακέτα SPSS SAS Minitab Excel EQS MLWIN SYSTAT
Σχεδόν όλα με μικρές δυνατότητες στατιστικής

5 Προϋποθέσεις του τεστ Γραμμικότητα. Κανονικότητα
Ανεξαρτησία των ατόμων

6 Το Πρώτο Βήμα: Διάγραμμα Σκεδασμού

7 Height Data

8 Height and Weight

9 Height and SAT

10 R = 1

11 R = .6

12 R = .4

13 R = .2

14 R = 0

15 R = -.2

16 R = -.4

17 Μέγεθος; Μηδενική Αδύναμη Μέτρια Δυνατή Πολύ Δυνατή

18 Υπολογισμοί

19 Υπολογισμοί

20 Σενάρια... Σενάρια

21 Παρατηρήσιμες και Κρίσιμες Τιμές
Η παρατηρήσιμη τιμή > κρίσιμη τιμή για στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Βαθμοί ελευθερίας Ν-2

22 Έννοιες Συντελεστής συσχέτισης +-1.0 Διάγραμμα σκεδασμού (Scatterplot)
Προβλεπτική μεταβλητή-κριτήριο Συνδιακύμανση Γραμμική, μη-γραμμική σχέση (π.χ., άγχος επίδοση) Στατιστικό σφάλμα (δηλ. απόκλιση από τη γραμμή πρόβλεψης) Point biserial, Spearman’s, Φ συντελεστές Αιτιατές σχέσεις, άλλες εξηγήσεις Πίνακες συσχέτισης για πολλές μεταβλητές R squared

23 Στοιχεία του Συντελεστή Συσχέτισης
Παίρνει τιμές συγκεκριμένες Είναι 1 μόνο όταν όλες οι τιμές «πέφτουν» επάνω στην ευθεία γραμμή Αν προσθέσουμε μια σταθερά σε όλες τις τιμές Χ ή σε όλες τις τιμές Υ ο συντελεστής δεν αλλάζει Αν όλες οι τιμές του Χ ή του Υ πολλαπλασιαστούν με μια σταθερά ο συντελεστής δεν αλλάζει (εκτός από το πρόσημό του αν η σταθερά έχει διαφορετικό πρόσημο από τις τιμές Χ ή Υ Επηρεάζεται από την αξιοπιστία των μετρήσεων

24 Μέτρηση των Μεταβλητών
Για τον συντελεστή Pearson οι μεταβλητές πρέπει να είναι συνεχείς Με 2 κατηγορικές, συντελεστής Φ Με 1 κατηγορική και μια συνεχή, point biserial correlation. Με ιεραρχικά δεδομένα (ranked data) χρησιμοποιείτε τη φόρμουλα του Spearman. Οι μεταβλητές μπορούν επίσης να εκφράζονται ως σταθερές τιμές (π.χ., standard scores, normal curve equivalent scores, etc.)

25 Είδη Συντελεστών Συσχέτισης
Συνεχείς Μεταβλητές Διχοτομικές Μεταβλητές Συνεχείς Μεταβλητές Pearson Point Biserial Διχοτομικές Μεταβλητές Point Biserial Phi Για σειρές (Ranks) Spearman

26 Πότε να μή χρησιμοποιείτε το συντελεστή συσχέτισης ή με προσοχή;
Όταν οι μεταβλητές έχουν περιορισμένο εύρος (μειώνεται η τιμή του συντελεστή) Όταν έχετε μικρά δείγματα, συνεπώς και μικρή δύναμη ανίχνευσης στατιστικά σημαντικών σχέσεων, αλλά και λίγη αυτοπεποίθηση για εύρεση της πραγματικής σχέσης Όταν έχετε πολύ μεγάλα δείγματα, πολύ δύναμη του τεστ Όταν λείπουν πολλές παρατηρήσεις Όταν η σχέση δεν είναι γραμμική Όταν δεν καταλαβαίνετε την ανάλυση

27 Άλλα Είδη Συσχέτισης

28 R = 0

29 R = .7

30 R = .8

31 Συσχέτιση και Μικρά Δείγματα

32 Πώς η Συσχέτιση Επηρεάζεται από την Ύπαρξη Υπο-ομάδων;

33 Πώς η Συσχέτιση Επηρεάζεται από την Ύπαρξη Υπο-ομάδων;

34 Απουσία τιμών: Τί κάνουμε;

35 Ακραίες Τιμές

36 Ακραίες Τιμές

37 Ακραίες Τιμές

38 Δύναμη; Τί Σημαίνει;

39 Δύναμη;

40 Δύναμη Προγράμματα....

41 Διόρθωση Επιπέδου Σημαντικότητας για Αριθμός Συγκρίσεων
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 4 μεταβλητές που θέλουμε να συσχετίσουμε Μεταξύ τους. Τότε έχουμε: Διόρθωση επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας. Για παράδειγμα με Βάση την προσαρμογή του Bonferroni έχουμε αλφα/αριθμός συγκρίσεων .05/6 = .008

42 Βήματα πριν την ανάλυση
Προετοιμασία της βάσης Λάθη στη βάση, απουσία σημαντικού αριθμού τιμών (αντικατάσταση; Τις αγνοούμε;) Ελέγχουμε τις κατανομές των μεταβλητών Σχηματίζουμε το διάγραμμα σκεδασμού για την αξιολόγηση του είδους της σχέσης Ποιόν δείκτη; Δύναμη του τεστ

43 Συσχέτιση και SPSS

44 SPSS Printout

45 R squared?

46 Spearman’ R

47 Φ-Συντελεστής για 2 κατηγορικές μεταβλητές

48 Excel?

49 Excel?

50 Excel

51 Πίνακες από Δημοσιευμένες Μελέτες

52 Πίνακες από Δημοσιευμένες Μελέτες

53 Συσχέτιση – αιτιακές σχέσεις
Π.χ., αυτοεκτιίμηση <--> επίδοση Δεν υπήρχε σχέση όταν το IQ και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ελέγχθηκαν! TV <--> επιθετικότητα A --> B, B -->A, Z --> A, B

54 Cross-Lagged Συσχετίσεις
TV TV Watching < >Watching | | | | | |-.05 | | Επιθετικότητα------Επιθετικότητα

55 «Μερικές Συσχετίσεις» (Partials)

56 «Μερικές Συσχετίσεις» (Partials)
Κοινή βάση (π.χ., IQ) ή ενδιάμεση σχέση (π.χ., σχέση επίδοσης με Κατάθλιψη, μόνο όταν υπάρχει αποτυχία)

57 «Μερικές Συσχετίσεις» (Partials)

58 «Μερικές Συσχετίσεις» (Partials)
Πότε;

59 Πρόβλεψη Προβλεπτική εξίσωση για πολλές μεταβλητές:
Υ’ = α + β1χ1 + β2χ2 + β3χ3 + β4χ βνχν Πιο απλά Υ’ = βχ+α (για 2 μεταβλητές) Παράδειγμα (ο Γιάννης διάβασε 5 ώρες στατιστική και περίμενε ότι θα πάρει 8 στην τελική εξέταση) .670 Διάβασμα (5 ώρες)  Βαθμός; Υ’ = .670χ + 1 Υ’ = .670(5) + 1 Υ’ = 4.35 (βαθμός)

60

61

62

63 {X = 6, Y = 11}

64 Παλινδρόμηση


Κατέβασμα ppt "Γεώργιος Σιδερίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google