Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οπτικός Προγραμματισμός  Add to Project : Ενσωμάτωση σε ένα project ενός ήδη υπάρχοντος unit και της φόρμας του ή και άλλων αρχείων (.res,.pas, …). Το.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οπτικός Προγραμματισμός  Add to Project : Ενσωμάτωση σε ένα project ενός ήδη υπάρχοντος unit και της φόρμας του ή και άλλων αρχείων (.res,.pas, …). Το."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οπτικός Προγραμματισμός  Add to Project : Ενσωμάτωση σε ένα project ενός ήδη υπάρχοντος unit και της φόρμας του ή και άλλων αρχείων (.res,.pas, …). Το αρχείο δεν αντιγράφεται αλλά γίνεται include στο project.  Remove from Project: αφαιρεί ένα unit και τη φόρμα του ή άλλο αρχείο από το project. Το αρχείο δεν διαγράφεται από το δίσκο.  Import Type Library : Επιτρέπει την εισαγωγή νέας βιβλιοθήκης με components (tlb,dll,ocx,exe)  Add To Repository : Επιτρέπει την καταχώρηση projects, units και forms στην «αποθήκη» για κοινή χρήση στο περιβάλλον μίας επιχείρησης.  View Source : εμφανίζει το cpp αρχείο του project στο οποίο υπάρχει η σύνδεση με το αρχείο resources (.res) και τις φόρμες. Επίσης υπάρχει και η συνάρτησηWinMain που αποτελεί το entry-point της εφαρμογής.

2 Οπτικός Προγραμματισμός #include #pragma hdrstop USERES("Project1.res"); USEFORM("Unit1.cpp", Form1); WINAPI WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) { try { Application->Initialize(); Application->CreateForm(__classid(TForm1), &Form1); Application->Run(); /* ξεκινά τον βρόχο μηνυμάτων*/ }/* (message loop) */ catch (Exception &exception) { Application->ShowException(&exception); } return 0; }

3 Οπτικός Προγραμματισμός  Languages : Επιτρέπει την σύνδεση της εφαρμογής με πολλαπλά Resource DLLs που μπορεί να περιέχουν strings και άλλα resources σε διαφορετικές γλώσσες.  Εμφανίζει το.bpr αρχείο στον Code Editor. To bpr αρχείο είναι σε μορφή XML.  Export Makefile : παράγει ένα αρχείο.mak με πληροφορίες για το compile και link του project ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Command line Utility MAKE.EXE  Add New Project : Δημιουργεί ένα νέο project μέσα στο Project Group. Project Group είναι μία ομάδα από projects (εξ’ορισμού ProjectGroup1) στην οποία εργάζονται από κοινού μία ομάδα προγραμματιστών.  Add Existing Project : προσθέτει ένα ήδη υπάρχον project στο Project Group.

4 Οπτικός Προγραμματισμός <PACKAGES value="VCL50.bpi VCLX50.bpi bcbsmp50.bpi VCLDB50.bpi VCLADO50.bpi ibsmp50.bpi VCLBDE50.bpi VCLDBX50.bpi QRPT50.bpi TEEUI50.bpi TEEDB50.bpi TEE50.bpi DSS50.bpi TEEQR50.bpi VCLIB50.bpi WEBMID50.bpi bcbie50.bpi dclocx50.bpi

5 Οπτικός Προγραμματισμός  Main Form : η βασική πρωτο- εμφανιζόμενη φόρμα της εφαρμογής.  Auto-create forms : λίστα με τις φόρμες που δημιουργούνται αυτόματα κατά την έναρξη της εφαρμογής.  Available forms : λίστα με τις υπόλοιπες φόρμες της εφαρμογής.  Οι φόρμες που δεν δημιουρ- γούνται αυτόματα μπορούν να δημιουργηθούν με εντολές της μορφής : Application-> CreateForm(__classid(TForm1), &Form1);

6 Οπτικός Προγραμματισμός  Title : Ο τίτλος της εφαρμογής που θα εμφανίζεται κάτω από το εικονίδιο όταν η εφαρμογή είναι minimized.  Help file : το όνομα του αρχείου βοήθειας που καλεί η εφαρμογή όταν κληθεί η βοήθεια.  Icon : Το εικονίδιο της εφαρμογής.  Target file extension : η επέ- κταση του τελικού εκτελέσιμου αρχείου (exe για εφαρμογές, dll για δυναμικές βιβλιοθήκες, ocx για ActiveX εφαρμογές.

7 Οπτικός Προγραμματισμός  Code Optimization: ρυθμίσεις βελτιστοποίησης κώδικα.  Warnings: ρυθμίσεις για το ποια warnings θα εμφανίζονται κατά το compile-link.  Debugging: ρυθμίζει την παραγωγή και ενσωμάτωση στα obj πληροφοριών debugging.  Pre-compiled headers: ρυθμίζει την δημιουργία προ-μεταγλωτ- τισμένων αρχείων επικεφαλίδας (csm) για επιτάχυνση του compiling.  Merge duplicate strings: αν υπάρχουν ίδια strings γίνονται ένα.

8 Οπτικός Προγραμματισμός  Stack frames: καθορίζει αν οι υπορουτίνες κτίζονται με standard entry και exit code, απαραίτητο για debugging.  Treat enum as ints : οι απαρι- θμητοί τύποι θα είναι 4 byte.  Show general messages: εμφάνιση γενικών μηνυμάτων κατά το compile-link.  Extended error info: Εμφανίζει έξτρα πληροφορίες για σφάλματα του compiler.  Full Debug – Release : δύο σετ από ρυθμίσεις.

9 Οπτικός Προγραμματισμός  Instruction set: καθορίζει για τί είδους CPU θα παραχθεί ο κώδικας  Data alignment: καθορίζει πόσων bytes πολλαπλάσιες θα είναι οι θέσεις αποθήκευσης δεδομένων στη μνήμη. Στα structures προστίθενται bytes.  Calling Convention: καθορίζει τον τρόπο κλήσης συναρτήσεων (C:__,case sens., push R2L,var params. Pascal: upper, L2R, fixed params.)  Register variables: καθορίζει αν οι τοπικές μεταβλητές θα υλο- ποιούνται με καταχωρητές.

10 Οπτικός Προγραμματισμός  Autodependency info: ενσωμα- τώνει πληροφορίες αλληλο- εξάρτησης αρχείων (cpp, h) στα object files.  Generate Underscores : _func()  Floating point: καθορίζουν την χρήση των floating point libraries.  Language compliance: καθορί- ζει τι επεκτάσεις γλώσσας για τη C++ θα χρησιμοποιηθούν.  Nested Comments: επιτρέπει σχόλια το ένα μέσα στο άλλο.  MFC compatibility: παράγει κώδικα συμβατό με MFC.  Identifier Length: μήκος ονομά- των μεταβλητών.

11 Οπτικός Προγραμματισμός  Create Debug Info: ενσωματώ- νει πληροφορίες για debugging μέσα στα object files.  Use dynamic RTL: Στην εφαρ- μογή δεν γίνεται link η run-time library αλλά συνδέεται ως DLL.  Use debug libraries: κάνει link με την debug έκδοση της VCL.  Don’t gener.state files: μαται- ώνει το incremental link.  Max errors: ο linker σταματά όταν ανιχνεύσει τόσα errors.  Map file: καθορίζει την παρα- γωγή ενός αρχείου με τον χάρτη της εφαρμογής, όπου φαίνεται η διεύθυνση του κάθε object file και της κάθε βιβλιοθήκης.

12 Οπτικός Προγραμματισμός Start Length Name Class 0001:00401000 0000028A2H _TEXTCODE 0002:00404000 000000ED4H _DATADATA 0003:00404ED4 000000058H _BSSBSS 0004:00000000 00000009CH _TLSTLS Detailed map of segments 0001:00000000 0000014F C=CODE S=_TEXT G=(none) M=C:\CBUILDER5\LIB\C0W32.OBJ ACBP=A9 0001:0000014F 00000039 C=CODE S=_TEXT G=(none) M=C:\CBUILDER5\VCL50.BPI|win.pas ACBP=A9 0001:00000188 00000038 C=CODE S=_TEXT G=(none) M=C:\CBUILDER5\VCL50.BPI|Messages.pas ACBP=A9 0001:000003D8 00000238 C=CODE S=_TEXT G=(none) M=C:\ASK1_3\PROJECT1.OBJ ACBP=A9 0001:00000610 0000107C C=CODE S=_TEXT G=(none) M=C:\ASK1_3\UNIT1.OBJ ACBP=A9 0001:0000168C 00000158 C=CODE S=_TEXT G=(none) M=C:\ASK1_3\UNIT2.OBJ ACBP=A9 …. 0001:000008A0 __fastcall TForm1::AboutButtonClick(System::TObject *) 0001:000008C0 __fastcall TForm1::Button1Click(System::TObject *) 0001:00000A64 __fastcall TForm1::Button2Click(System::TObject *) 0001:00000BD8 __fastcall TForm1::Button3Click(System::TObject *) 0001:00000D4C __fastcall TForm1::Button4Click(System::TObject *) 0001:00000884 __fastcall TForm1::CloseButtonClick(System::TObject *) 0001:00000718 __fastcall TForm1::TForm1(Classes::TComponent *) 0001:00001034 __fastcall TForm1::~TForm1()

13 Οπτικός Προγραμματισμός  Warnings: καθορίζει ποια warnings θα εμφανίζονται κατά το linking.  PE file options: καθορίζουν όρια για την στοίβα (stack) και την διαθέσιμη μνήμη (heap) της εφαρμογής.  Image base: αναθέτει στην εφαρμογή μία διεύθυνση βάσης και καθορίζει την τοποθέτηση των object files. Η εφαρμογή φορτώνεται πιο γρήγορα γιατί το Λ.Σ. δεν χρειάζεται να κάνει relocation.

14 Οπτικός Προγραμματισμός  Directories: καθορίζονται μονοπάτια (paths) όπου βρί- σκονται αρχεία του CΒuilder απαραίτητα για compile/link.  Conditional defines: καθορίζει δηλώσεις ψευδοσταθερών (conditionals) που ελέγχονται από ψευδοεντολές του τύπου #ifdef και μπορούν να κάνουν compile τμήματα κώδικα υπό συνθήκη.  Unit aliases: επιτρέπει την αντιστοίχιση δεύτερων ονομά- των σε υπάρχοντα Object Pascal units, που μπορεί να έχουν αλλάξει όνομα, για συμβατότητα προς τα πίσω


Κατέβασμα ppt "Οπτικός Προγραμματισμός  Add to Project : Ενσωμάτωση σε ένα project ενός ήδη υπάρχοντος unit και της φόρμας του ή και άλλων αρχείων (.res,.pas, …). Το."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google