Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ANÀLISI SINTÀCTIC, MORFOLÒGIC I LÈXIC Estefania Ferrer del Río

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ANÀLISI SINTÀCTIC, MORFOLÒGIC I LÈXIC Estefania Ferrer del Río"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ANÀLISI SINTÀCTIC, MORFOLÒGIC I LÈXIC Estefania Ferrer del Río

2 Adjectius i adverbis

3 μεγάλῃ : adjectiu qualificatiu, posició atributiva.
ὀλίγου : adjectiu quantitatiu (amb valor adverbial). Posició predicativa. ἄριστοι : Adjectiu qualificatiu (és un adjectiu substantivat). Posició predicativa ἑπτέτεις: nom pl masc contracte (forma àtica i èpica), adjectiu predicatiu, posició atributiva. κάλλιστος : adjectiu qualificatiu (està substantivat, puix acompleix la funció de Subj) Posició predicativa μεγάλῃ : adjectiu qualificatiu, posició atributiva. σοφώτατος : adjectiu relacional (perquè prové d’un substantiu), Posició predicativa. És un adjectiu en grau superlatiu. δικαιότατος : adjectiu relacional (perquè prové d’un substantiu), Posició predicativa. És un adjectiu en grau superlatiu. σωφρονέστατος : adjectiu relacional (perquè prové d’un substantiu), Posició predicativa. És un adjectiu en grau superlatiu. ἀνδρειότατος: adjectiu relacional (perquè prové d’un substantiu), Posició predicativa. És un adjectiu en grau superlatiu. ἀχρειότατον : adjectiu relacional (perquè prové d’un substantiu), Posició predicativa. És un adjectiu en grau superlatiu. ἐλεύθερος : adjectiu relacional (perquè prové d’un substantiu), Posició predicativa. És un adjectiu en grau superlatiu. ὄντως: adverbi ἄφοβον: ac sg masc, adjectiu relacional, posició atributiva. ἀδεᾶ: ac sg masc (forma dòrica i eòlica), adjectiu qualificatiu, posició atributiva. Δοῦλον: ac sg masc, adjectiu qualificatiu, posició atributiva. οὐχ: adverbi de negació μὴ : adverbi de negació ὅσα : nom sg fem (foma dòric i eòlica), posició atributiva. ἀκόλουθα: ac pl neut, adjectiu relacional, Posició predicativa. Σῆς: gen sg fem (forma àtica, èpica i jònica), posició atributiva.

4 Substantius

5 Παῖς (παιδὸς, παῖδες, παῖδα ): nom apel·latiu, concret, contable i individual.Nom mas sg
γυναικὸς : nom apel·latiu, concret, contable i individual. Gen fem sg τροφοῦ : Gen masc dual apel·latiu, concret, contable i col·lectiu. βασιλέα : nom apel·latiu, no concret, no contable i col·lectiu (perquè suposa molt serfs al servei). Ac neut sg. μέλη : nom apel·latiu, concret, contable. Ac fem sg τιμῇ : Dat fem sg apel·latiu, concret, contable, indica situació. ἵππους : nom apel·latiu, concret, contable i individual. Ac masc pl διδασκάλους : nom apel·latiu, concret, contable i individual. Ac mas pl θήρας : gen fem sg nom apel·latiu, concret, incontable, col·lectiu, indica moviment. ἐτῶν : Gen neut pl apel·latiu, concret, contable, indica quantitat. παιδαγωγοὺς : nom apel·latiu, concret, contable i individual. Ac masc pl Περσῶν : nom propi, concret, contable. Ac masc pl θεραπεία : nom apel·latiu, concret, contable i col·lectiu (suposa una sèrie de tècniques, etc.). Ac fem sg Βίου: nom apel·latiu, concret, contable (hi ha moltes vides, tenint en compte que es personifiquen) i col·lectiu (per tal que hi haja vida, ha d’haver òrgans, etc.). Gen masc sg ἡδονῶν: nom apel·latiu, concret, contable i col·lectiu. Gen neut pl.

6 Βασιλεύς: nom apel·latiu, concret, contable i individual. Nom amsc sg
δείσῃ : Dat fem sg apel·latiu, no concret, no contable, indica situació. Ἀλκιβιάδη: nom propi, concret, contable, individual. Voc sg masc Περικλῆς : nom propi, concret, contable, individual. Nom masc sg Ζώπυρον : nom propi, concret, contable, individual. Ac masc sg Ζωροάστρου : nom propi, concret, contable, individual.Gen masc sg Ὡρομάζου : nom propi, concret, contable, individual. Gen masc sg ἀνταγωνιστῶν : nom apel·latiu, concret, contable i Col·lectiu. Gen masc pl τροφήν : ac fem sg apel·latiu,no concret, no contable. Παιδείαν: nom apel·latiu, no concret, no contable i Col·lectiu. Ac fem sg ἐραστής : nom sg masc, nom apel·latiu, concret, contable i individual. Gen fem sg εὐνούχων : nom apel·latiu, concret, contable i Col·lectiu. Gen amsc pl Γενέσεως:sg fem gen (forma àtica) nom apel·latiu, no concret, no contable i individual. Τροφῆς: sg fem gen (forma àtica, èpica i jònica) παιδείας : noun sg fem gen (forma àtica, èpica i eòlica) nom apel·latiu, no concret, no contable i Col·lectiu ἔπος : sg neut ac nom apel·latiu, no concret, contable i col·lectiu

7 Verbs

8 τρέφεται :3ª sg pres ind veu m/p de δοκῶσιν
Εἶναι: pres inf act d’εἰμί Προστέτακται: 3ª sg perf ind reduplicat veu m/p de προστάσσω ἐπιμέλεσθαι :inf de pres veu m/p d’ἐπιμελέομαι Γενομένου: part aor veu mitj gen masc sg de γίγνομαι ἔσται:3ª sg fut ind veu mitj d’εἰμί μηχανᾶσθαι: inf de pres contracte veu m/p de μηχανάομαι ἀναπλάττοντας : part pres act ac masc pl (forma àtica) d’ἀναπλάσσω Κατορθοῦντας: part pres contracte veu act acc pl masc de κατορθόω δρῶντες :part pres contracte veu act nom masc pl (forma tant àtica, èpica, dòrica com eòlica) de δράω Εἰσιν:verb 3ª pl pres ind act enclític d’εἰμί γένωνται :3ª pl aor veu mitj de γίγνομαι Φοιτῶσιν:3ª pl pres ind act contracte (forma tant àtica, èpica, dòrica com eòlica) de φοιτάω ἄρχονται :3ª pl pres ind veu m/p d’ἄρχω ἰέναι:verb inf pres act d’εἶμι γενόμενον :part aor veu mitj ac masc sg de γίγνομαι Παραλαμβάνουσιν: 3ª pl pres ind veu act (forma tant àtica, èpica, dòrica com eòlica) de παραλαμβάνω ὀνομάζουσιν:3ª pl pres ind veu act (forma tant àtica, èpica, dòrica com eòlica) d’ὀνομάζω ἐξειλεγμένοι :part perf veu m/p nom masc pl d’ἐκλέγω δόξαντες :part aor veu act nom masc pl de δοκέω

9 διδάσκει : 3ª sg pres reduplicat ind veu act de διδάσκω
ἔστι: 3ª sg pres enclític ind veu act d’εἰμί ἀληθεύειν : inf pres contracte veu act (forma àtica i èpica) d’ἀληθεύω ἄρχεσθαι : inf pres veu m/p d’ἄρχω ἐθίζηται : 3ª sg pres subj veu m/p d’ἐθίζω ἄρχων: part pres veu act nom masc sg d’ἄρχω Δουλεύων: part pres veu act nom masc sg de δουλεύω Παρασκευάζων: part pres veu act nom masc sg de παρασκευάζω ὄντα : part pres veu act ac masc sg d’εἰμί ἐπέστησε :3ª sg aor ind veu act (causal) d’ἐφίστημι διῆλθον :3ª pl aor ind veu act de διέρχομαι ἦν :1ª sg imperfect ind veu act d’εἰμί δηλῶσαι :inf aor veu act de δηλόω εἰπεῖν :inf aor contracte veu act (forma àtica, èpica i dòrica) d’εἶπον εἴ : 2ª sg pres ind veu act d’εἰμί τυγχάνει : 3ª sg pres ind veu act de τυγχάνω ὤν : part pres veu act nom masc sg d’εἰμί

10 Articles, determinants i pronoms

11 ὁ: article determinat nom masc sg
οἳ : pronom relatiu nom masc pl (introdueix una or sub subs en funció de subj) οἷς :pronom relatiu dat masc pl (introdueix una or sub subs en funció de CI) τὰ : article determinat ac neut pl τοῦ : article determinat gen mas sg ταῦτα : pronom determinant ac neut pl τοῦτο : pronom determinant ac neut sg τοὺς : article determinat ac masc pl τούτων : pronom determinant gen masc pl τὰς : article determinat gen fem sg (forma eòlica i dòrica) τὸν : article determinat ac masc sg οὓς :pronom relatiu ac masc pl (introdueix una or sub subs en funció de CD). Però ací és emprat com en Homer, on usa relatius a mode d’article. ἐκεῖνοι : pronom determinant nom masc pl τὴν : article determinat ac fem sg τῶν : article determinat gen masc pl (substantivitza un sintagma preposicional) ὧν : pronom relatiu gen masc pl ὡς : pronom relatiu ac masc pl (forma dòrica) σοὶ : pronom possessiu de segona persona dat masc sg τούτοις : pronom determinant dat masc pl τῆς : article determinat gen fem sg τις : pronom indefinit nom masc sg σου : pronom possessiu de segona persona gen masc sg οὐδενὶ : article indefinit dat masc sg ὁτουοῦν :pronom gen neut sg

12 Acusatius

13 δοκῶσιν: sg fem acc ἀναπλάττοντας τὰ μέλη τοῦ παιδὸς καὶ κατορθοῦντας: construcció d’acusatiu absolut on ἀναπλάττοντας és el nucli verbal de la primera oració coordinada per καὶ , τὰ μέλη el CD un complement inherent, τοῦ παιδὸς el modificador del CD, un CN, i κατορθοῦντας és el nucli verbal de la segona oració coordinada. Or sub adv temp. CCT δὶς ἑπτὰ γενόμενον ἐτῶν τὸν παῖδα: construcció d’acusatiu absolut on γενόμενον és el nucli verbal, τὸν παῖδα és el seu subjecte concordat, δὶς ἑπτὰ ἐτῶν és el complement inherent que indica el temps físic del xiquet. Or. Sub adv temp. CCT. οὓς βασιλείους παιδαγωγοὺς: sintagma nominal, complement inherent del verb, CD. Acusatiu propi. μαγείαν : sintagma nominal, complement inherent del verb, CD. Acusatiu propi. τοῦτο : sintagma nominal, complement inherent del verb, CD. Acusatiu propi. τὰ βασιλικά: sintagma nominal, Acusatiu de relació. πρῶτον : acusatiu adverbial temporal παιδαγωγὸν : sintagma nominal, complement inherent del verb, CD. Acusatiu propi. τὸν ἀχρειότατον : acusatiu d’aposició oracional de παιδαγωγὸν Ζώπυρον τὸν Θρᾷκα: acusatiu d’aposició oracional. τὸν Θρᾷκα és l’aposició del nucli del sintagma, Ζώπυρον. τὴν ἄλλην: τροφήν τε καὶ παιδείαν: correlació de dos complement inherents del verb, en funció de Cd, ambdós són acusatius propis. ἱκανά: ac pl neut (és un adjectiu)

14 Conjuncions i partícules

15 ἀλλ' : conjunció coordinada adversativa
ἂν : partícula causal ἄν :conjunció condicional contracta d’ἐάν τε : conjunció coordinada copulativa (correlació) καὶ : conjunció coordinada copulativa ὅτι : conjunció subordinada completiva ἐπειδὰν :conjunció subordinada temporal μὲν : parataxi quasiasindètica δὲ : parataxi quasiasindètica ὅταν : conjunció subordinada temporal εἰ : conjunció subordinada condicional ὅπως :conjunció subordinada ἢ: conjunció coordinada disjuntiva

16 Datius

17 δείσῃ : dat sg fem (forma àtica, èpica i jònica), datiu simpatètic.
σοι *: datiu règim del preverbi del verb principal, datiu d’interés σοὶ *: datiu ètic *aquests dos ja estan analitzats morfològicament anteriorment

18 Genitius

19 τῶν : article determinat (substantivitza)
ἀξίας: gen sg fem (formà àtica, dòrica i eòlica) τοῦ γενομένου: or de part atributiu ἐτῶν : genitivus qualitatis Περσῶν : genitiu del tot (indica el tot del que s’extrau una persona). τοῦ Ὡρομάζου : genitiu patronímic (masc sg). θεῶν : genitiu d’encareiximent τῶν ἡδονῶν: genitiu del tot τῶν οἰκετῶν : genitivus loci τῶν ἀνταγωνιστῶν : genitivus auctoris. καὶ τροφῆς καὶ παιδείας: genitivus inherentiae Ἀθηναίων: genitiu del tot (indica el tot del que s’extrau una persona). σου : genitiu possessiu

20 Nominatius i vocatius (funció sintàctica, puix la semàntica està comentada en adjectius i substantius)

21 ὁ παῖς: Nucli del sintagma nominal, complement inherent, subjecte
ἄριστοι : complement predicatiu del subjecte, aposició οἱ παῖδες: Nucli del sintagma nominal, complement inherent, subjecte ἐκεῖνοι : Nucli del sintagma nominal, complement inherent, subjecte ἐξειλεγμένοι : nucli verbal de l’or de part apositiu respecte al subjecte οἱ ἄριστοι : Nucli del sintagma nominal, complement inherent, subjecte δόξαντες : nucli verbal de l’or de part apositiu respecte al subjecte ὅ σοφώτατος : l’article substantivitza l’adjectiu, formant tots dos el nucli del SN , en funció de subjecte ὁ δικαιότατος : l’article substantivitza l’adjectiu, formant tots dos el nucli del SN , en funció de subjecte ὁ σωφρονέστατος: l’article substantivitza l’adjectiu, formant tots dos el nucli del SN , en funció de subjecte ὁ ἀνδρειότατος: l’article substantivitza l’adjectiu, formant tots dos el nucli del SN , en funció de subjecte ὁ μὲν: Nucli del sintagma nominal, complement inherent, l’article substantivitza la partícula, subjecte ὁ δικαιότατος: l’article substantivitza l’adjectiu, formant tots dos el nucli del SN , en funció de subjecte Βασιλεύς: complement predicatiu del subjecte, aposició ὁ δὲ: Nucli del sintagma nominal, complement inherent, l’article substantivitza la partícula, subjecte Περικλῆς : Nucli del sintagma nominal, complement inherent, subjecte τις : Nucli del sintagma nominal, complement inherent, subjecte Ἀλκιβιάδη: vocatiu δρῶντες : nucli verbal de l’or de part apositiu respecte al subjecte

22 Preposicions i sintagmes preposicionals

23 μετὰ τοῦτο: contrucció preposicional amb règim en acusatiu, és una preposició pròpia, indica l’espai temporal que hi ha entre el subjeecte i allò designat. Valor temporal. CCT ὑπὸ γυναικὸς τροφοῦ ὀλίγου : contrucció preposicional amb règim en genitiu, és una preposició pròpia, indica allò que el subjecte assenyala com a inferior a si mateix. Valor figurat. ὑπ' εὐνούχων : contrucció preposicional amb règim en genitiu, és una preposició pròpia, indica allò que el subjecte assenyala com a inferior a si mateix. Valor figurat. περὶ βασιλέα : contrucció preposicional amb règim en acusatiu, és una preposició pròpia, indica la seua extensió. Valor local. ἐν μεγάλῃ τιμῇ : contrucció preposicional amb règim en datiu, és una preposició pròpia, indica una localització delimitada amb exclusió de moviment. Valor figurat. ἐπὶ τοὺς ἵππους : contrucció preposicional amb règim en acusatiu, és una preposició pròpia, indica la imatge de contacte amb una superfície. Valor figurat. ἐπὶ τοὺς τούτων διδασκάλους : contrucció preposicional amb règim en acusatiu, és una preposició pròpia, indica la imatge de contacte amb una superfície. Valor figurat. ἐπὶ τὰς θήρας : contrucció preposicional amb règim en genitiu, és una preposició pròpia, indica la imatge de contacte amb una superfície. Valor figurat. ἐν ἡλικίᾳ : contrucció preposicional amb règim en datiu, és una preposició pròpia, indica una localització delimitada amb exclusió de moviment. Valor local/figurat. διὰ παντὸς τοῦ βίου: contrucció preposicional amb règim en genitiu, és una preposició pròpia i indica la duració en el temps. Valor temporal. ὑπὸ μιᾶς : contrucció preposicional amb règim en genitiu, és una preposició pròpia, indica allò que el subjecte assenyala com a inferior a si mateix. Valor figurat. ἐν αὑτῷ : contrucció preposicional amb règim en datiu, és una preposició pròpia, indica una localització delimitada amb exclusió de moviment. Valor figurat. ὑπὸ γήρως: contrucció preposicional amb règim en genitiu, és una preposició pròpia, indica allò que el subjecte assenyala com a inferior a si mateix. Valor figurat.


Κατέβασμα ppt "ANÀLISI SINTÀCTIC, MORFOLÒGIC I LÈXIC Estefania Ferrer del Río"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google