Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ?
Τα δικαιώματα των δημιουργών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα ανθρώπινης σκέψης, επινοητικότητας και δημιουργικότητας και συνιστούν άυλα περιουσιακά στοιχεία ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας μετατρέπει τα άυλα κεφάλαια σε αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, και κατ’ επέκταση σε πολύτιμα οικονομικά κεφάλαια που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο δικαιούχος (εταιρεία, ακαδημαϊκό ίδρυμα, φυσικό πρόσωπο).

3 Κατηγοριες ΔιανοητικΗς ΙδιοκτηςιαΣ
Κατηγοριες ΔιανοητικΗς ΙδιοκτηςιαΣ Αμιγώς Βιομηχανική Ιδιοκτησία Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) και συναφείς τίτλοι Βιομηχανικά σχέδια ή Υποδείγματα (Designs) Μικτή Εμπορική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία Εμπορικά σήματα (Trademarks) Γεωγραφικοί Προσδιορισμοί Ονομασίες Προέλευσης Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)

4 ΦορεΙς ΔιανοητικΗς ΙδιοκτηςΙας ςτην ΕλλΑδα
Η αρμοδιότητα για τη Διανοητική Ιδιοκτησία μπορεί να ανήκει σε έναν ή περισσότερους φορείς, ανάλογα με τη χώρα και την περιφέρεια Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερεις αρμόδιοι φορείς Διανοητικής Ιδιοκτησίας Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) που έχει στην αρμοδιότητά του ζητήματα αμιγώς Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και πιο συγκεκριμένα το τμήμα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που αφορά τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τους συναφείς τίτλους προστασίας, καθώς και τα Βιομηχανικά σχέδια. Η Διεύθυνση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που έχει στην αρμοδιότητά της το τμήμα της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που αφορά τα εμπορικά σήματα (Trademarks). Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για θέματα που αφορούν Γεωγραφικούς Προσδιορισμούς, Ονομασίες Προέλευσης και Φυτικές Ποικιλίες. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) που έχει στην αρμοδιότητά του θέματα που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, ήτοι το copyright.

5 © ® ™ ΔικαιΩματα ΔιανοητικΗς ΙδιοκτηςΙας
“Αποκλειστικά δικαιώματα χορηγούμενα από το κράτος για εφευρέσεις, νέα και πρωτότυπα σχέδια, εμπορικά σήματα, νέες ποικιλίες φυτών και καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα”.

6 ΔικαιΩματα ΔιανοητικΗς ΙδιοκτηςΙας
ΔικαιΩματα ΔιανοητικΗς ΙδιοκτηςΙας Το δικαίωμα να εμποδίζεις άλλους να χρησιμοποιούν, κατασκευάζουν, διανέμουν: προϊόντα μεθόδους χρήσεις σχέδια εμπορικά σήματα/ επωνυμίες γεωγραφικούς προσδιορισμούς ονομασίες προέλευσης

7 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Διανοητική Ιδιοκτησία Βιομηχανική Ιδιοκτησία Εφευρέσεις ΔΕ ΠΥΧ Ποικιλίες φυτών Με διαδικασία κατοχύ-ρωσης Διακριτικά Σήματα Εμπορικά σήματα Γεωγραφικοί προσδιορισμοί, Ονομασίες προέλευσης Αισθητικές Δημιουργίες Βιομηχανικά Σχέδια Πνευματική Ιδιοκτησία Λογοτεχνία Τέχνη Πολιτιστικά έργα Λογισμικό Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα Χωρίς διαδικασία κατοχύ-ρωσης Εμπιστευτικές Επιχειρηματικές Πληροφορίες Εμπορικά μυστικά, συμφωνίες εμπιστευτικότητας

8 ΕμπορικΟ ΣΗμα (ΓΓΕ – Δ/νςη ΕμπορικΗς και ΒιομηχανικΗς ΙδιοκτηςΙας)
ΕμπορικΟ ΣΗμα (ΓΓΕ – Δ/νςη ΕμπορικΗς και ΒιομηχανικΗς ΙδιοκτηςΙας) Το σύμβολο και η εικόνα μιας επιχείρησης Κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων Προστατεύεται για 10 χρόνια και ανανεώνεται ανά 10ετία

9 Πνευματικα & Συγγενικα Δικαιωματα (Copyright) (ΟργανιςμΟς ΠνευματικΗς ΙδιοκτηςΙας)
Πνευματικά δικαιώματα Προστατεύεται ο δημιουργός Προστατεύεται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης, επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Επίσης προστατεύονται οι βάσεις δεδομένων και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών Διάρκεια : όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του Συγγενικά δικαιώματα Προστατεύεται ο ερμηνευτής/ εκτελεστής των “πνευματικών δικαιωμάτων” Διάρκεια : 50 χρόνια μετά την ημερομηνία της εκτέλεσης/ ή ερμηνείας

10 ΓεωγραφικοI ΠροςδιοριςμοI ΠΓΕ ΠροςτατευOμενη ΓεωγραφικH Eνδειξη
ΟνομαςIες ΠροEλευςης ΠΟΠ ΠροςτατευOμενη ΟνομαςIα ΠροEλευςης (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) προσδιορίζουν την περιοχή και την ποιότητα ενός γεωγραφικού προϊόντος ή τροφίμου του οποίου η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά οφείλονται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον (πχ κρόκος Κοζάνης, φέτα, κουμ κουάτ Κερκύρας)

11 ΦυτικΕς ΠοικιλΙες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής προστατεύονται ποικιλίες όλων των βοτανικών γενών και ειδών συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των υβριδίων τους Κοινοτικό γραφείο φυτικών ποικιλιών CPVO – Διεθνές γραφείο φυτικών ποικιλιών UPOV –

12 ΦορεΙς ΒιομηχανικΗς ΙδιοκτηςΙας εκτΟς ΕλλΑδος
ΦορεΙς ΒιομηχανικΗς ΙδιοκτηςΙας εκτΟς ΕλλΑδος Υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία κατανομής των αρμοδιοτήτων της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε διάφορες χώρες και περιφέρειες του κόσμου: Στις ΗΠΑ υπάρχει ένας μόνος αρμόδιος φορέας για όλη τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία, το USPTO (United States Patent & Trademark Office) Στην Ευρώπη τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (πατέντες) τα διαχειρίζεται το EPO (European Patent Office), ενώ τα βιομηχανικά σχέδια και τα εμπορικά σήματα το OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market)


Κατέβασμα ppt "ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google