Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Liever een Griek (Hdt 4.78). βασιλεύων δ ὲ Σκυθέων ὁ Σκύλης διαίτ ῃ ο ὐ δαμ ῶ ς ἠ ρέσκετο Σκυθικ ῇ, ἀ λλ ὰ πολλ ὸ ν πρ ὸ ς τ ὰ Ἑ λληνικ ὰ μ ᾶ λλον τετραμμένος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Liever een Griek (Hdt 4.78). βασιλεύων δ ὲ Σκυθέων ὁ Σκύλης διαίτ ῃ ο ὐ δαμ ῶ ς ἠ ρέσκετο Σκυθικ ῇ, ἀ λλ ὰ πολλ ὸ ν πρ ὸ ς τ ὰ Ἑ λληνικ ὰ μ ᾶ λλον τετραμμένος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Liever een Griek (Hdt 4.78)

2 βασιλεύων δ ὲ Σκυθέων ὁ Σκύλης διαίτ ῃ ο ὐ δαμ ῶ ς ἠ ρέσκετο Σκυθικ ῇ, ἀ λλ ὰ πολλ ὸ ν πρ ὸ ς τ ὰ Ἑ λληνικ ὰ μ ᾶ λλον τετραμμένος ἦ ν ἀ π ὸ παιδεύσιος τ ῆ ς ἐ πεπαίδευτο, ἐ ποίεέ τε τοιο ῦ το· Toen Skyles koning was over de Skythen beleefde hij beslist geen plezier aan de Skythische leefwijze, maar hij was veel meer gericht op al wat Grieks was vanaf de opvoeding waarmee hij was grootgebracht, en hij deed ongeveer het volgende: 242 (NE) Hier is sprake van prospectie: Hdt. blikt eigenlijk al vooruit op wat er nog gaat gebeuren in het verhaal. 251 βασιλεύων δ ὲ Σκυθέων – wat is het verschil in naamval? βασιλεύων = nom ev (ptc) Σκυθέων = gen mv (znw) 252 Σκυθικ ῇ congr. met διαίτ ῃ ; extra nadruk door feit dat het helemaal achterop wordt gezet. τετραμμένος ἦ ν – welke vorm van welk ww? pqpf pass van trevfw – opvoeden 253 τοιο ῦ το – fout in tekst! verwar de volgende woorden niet: τοιο ῦ το en το ῦ το

3 ε ὖ τε ἀ γάγοι τ ὴ ν στρατι ὴ ν τ ὴ ν Σκυθέων ἐ ς τ ὸ Βορυσθενειτέων ἄ στυ (ο ἱ δ ὲ Βορυσθενε ῖ ται ο ὗ τοι λέγουσι σφέας α ὐ το ὺ ς ε ἶ ναι Μιλησίους), telkens wanneer hij het leger der Skythen had geleid naar de stad der Borystheneïten (die Borystheneïten zeggen dat zij zelf Milesiërs zijn), 253 ἀ γάγοι- opt aor van ajgw; opt. iterativus (geeft de herhaling aan) 254 τ ὸ Βορυσθενειτέων ἄ στυ – bedoeld is de stad Olbia aan de Zwarte Zee; van oorsprong een Griekse stad (kolonie door graanhandel) 255 Μιλησίους – inwoners van Milete (stad in Klein-Azië)

4 ἐ ς τούτους ὅ κως ἔ λθοι ὁ Σκύλης, τ ὴ ν μ ὲ ν στρατι ὴ ν καταλίπεσκε ἐ ν τ ῷ προαστεί ῳ, zodra Skyles bij hen kwam, liet hij altijd zijn leger achter in de voorstad, 255 τούτους = Βορυσθενειτέων 256 ἔ λθοι – opt. iterativus καταλίπεσκε – het infix –σκ- geeft ook herhaling aan; diverse keren dus aangegeven, dat Skyles hier vaak kwam (ook λάβεσκε r. 258)

5 4 α ὐ τ ὸ ς δ ὲ ὅ κως ἔ λθοι ἐ ς τ ὸ τε ῖ χος κα ὶ τ ὰ ς πύλας ἐ γκλ ῄ σειε, τ ὴ ν στολ ὴ ν ἀ ποθέμενος τ ὴ ν Σκυθικ ὴ ν λάβεσκε ἂ ν Ἑ λληνίδα ἐ σθ ῆ τα, ἔ χων δ ᾽ ἂ ν ταύτην ἠ γόραζε ο ὔ τε δορυφόρων ἑ πομένων ο ὔ τε ἄ λλου ο ὐ δενός en telkens wanneer hijzelf bij de muur gekomen was en de poorten had laten sluiten, trok [ptc.] hij altijd zijn Skythische kleding uit en nam Griekse kleding, en wandelde daarin over de markt, zonder dat lijfwachten of iemand anders hem volgden 257-8 τ ὴ ν στολ ὴ ν τ ὴ ν Σκυθικ ὴ ν - typisch Scythisch: een puntige muts, strakke broek met laarzen en een riem 259 ἠ γόραζε – welke tijd en waarom? impf: geeft (ook) herhaling aan Want weet je nog? impf = duratief(lange duur) iteratief(herhaling) conatief(poging) 259 δορυφόρων ἑ πομένων ο ὔ τε ἄ λλου ο ὐ δενός - gen abs

6 (τ ὰ ς δ ὲ πύλας ἐ φύλασσον, μή τίς μιν Σκυθέων ἴ δοι ἔ χοντα ταύτην τ ὴ ν στολήν· ) (zij bewaakten de poorten, opdat niemand van de Skythen hem in die kleding [ptc.] zou zien), 260 ταύτην τ ὴ ν στολήν – nl. de Griekse kleding

7 κα ὶ τά τε ἄ λλα ἐ χρ ᾶ το διαίτ ῃ Ἑ λληνικ ῇ κα ὶ θεο ῖ σι ἱ ρ ὰ ἐ ποίεε κατ ὰ νόμους το ὺ ς Ἑ λλήνων. en in andere opzichten volgde hij de Griekse leefwijze en bracht offers aan goden volgens de gebruiken van de Grieken; 261 τά τε ἄ λλα – acc. respectus (w.b. andere dingen  in andere opzichten)

8 5 ὅ τε δ ὲ διατρίψειε μ ῆ να ἡ πλέον τούτου, ἀ παλλάσσετο ἐ νδ ὺ ς τ ὴ ν Σκυθικ ὴ ν στολήν. τα ῦ τα ποιέεσκε πολλάκις κα ὶ ο ἰ κία τε ἐ δείματο ἐ ν Βορυσθένεϊ κα ὶ γυνα ῖ κα ἔ γημε ἐ ς α ὐ τ ὰ ἐ πιχωρίην. en telkens wanneer hij een maand of langer dan dat had doorgebracht, ging hij weg nadat hij zijn Skythische kleding had aangetrokken. Dat deed hij dikwijls en hij bouwde voor zich een huis in Borysthenes en huwde daar een inheemse vrouw. 262 τούτου – verklaar de naamval gen. comparationis (na compar.). Vertaal met ‘dan’ 263 πολλάκις- geeft natuurlijk ook aan, dat het herhaaldelijk gebeurde


Κατέβασμα ppt "Liever een Griek (Hdt 4.78). βασιλεύων δ ὲ Σκυθέων ὁ Σκύλης διαίτ ῃ ο ὐ δαμ ῶ ς ἠ ρέσκετο Σκυθικ ῇ, ἀ λλ ὰ πολλ ὸ ν πρ ὸ ς τ ὰ Ἑ λληνικ ὰ μ ᾶ λλον τετραμμένος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google