Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Nukleotidok szerkezete, funkciója

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Nukleotidok szerkezete, funkciója"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Nukleotidok szerkezete, funkciója
NH2 N „Syn” N 1 6 7 5 2 4 8 3 N 9 N O- 180° ‘Anti” 5 O- – P – O – CH O 1 4 O 3 2 N-glikozid kötés OH OH Észter kötés Nukleotid: Adenozin –5'-monofoszfát (AMP, adenilát, adenilsav) Nukleozid: B Adenozin DNS RNS ATP cAMP NAD UDP-galaktóz R B Adenin Bázis: (purin-pirimidin)

2 Bioszintézis/lebontás
Táplálék Nukleotidok Reszintézis Bioszintetikus Intermedierek UDP-glukóz CDP-diacilglicerol Információ tárolás/átadás (prekurzorok/szubsztrátok) RNS DNS Regulációk Adenozin ADP cAMP cGMP Koffein Teofillin Energetika ATP Redox rendszerek Koenzimek CoA, NAD, FAD

3 Táplálék: DNS, RNS Ribo – Dezoxiribo-nukleázok
Mono-(oligo-)nukleotidok Foszfatázok Nukleozidok* Pi Nukleozidázok Újrafelhasználódnak R dR Purin- Pirimidin- bázisok B (d)R *Parenterális: Timidin C14 Uridin H3 poolok DNS, RNS szintézis Különböző sejtféleségek

4 Szövetek (máj, lép, vese):
Nukleozidok Nukleozidázok H2O Pi R - P dR Pirimidin Purin Degradáció (Urát, NH+4 , -Ala, -aminoizobutirát) Újra felhasználódnak

5 A purinváz szintézise C N N C C C C N N Különböző sejtféleségek CO2
Gly 5 2 Asp C 6 6 N 7 N C C C 5 1 C N10 – Formil-THF 8 7 4 3 N10 – Formil- THF 2 9 3 N N 4 1 Gln

6 A puringyűrű ribóz foszfáton szintetizálódik
ATP AMP O 5 H OH O- – P – O – CH O O – P – O – P – O¯ O- – P – O – CH2 H H 1 O 4 O O H H H 2 PRPP - szintetáz 3 H OH OH OH OH O¯ O¯ Ribóz 5 - foszfát 5 – Foszforibozil – 1 – pirofoszfát (PRPP) AMP GMP IMP Pentózfoszfát út Gln Amido – foszfo – ribozil – transzferáz Glu O PPi Azaszerin (tumor kemoterápia) NH2 OH O- – P – O – CH O β COOH C – NH2 CH2 O C CH2 N ═ N+ H H H H OH OH 5 – Foszforibozil – 1 – amin O (Gln analóg)

7 P R P R PP  ATP AMP IMP AMP GMP PRPP-szintetáz
Katalitikus alegység IMP AMP GMP Regulátor alegység PRPP-szintetáz Regulator alegység defekt

8 Gly ATP ADP ADP ATP Pi NH2 CH2 O C NH Ribóz - P NH2 ═ Ribóz - P
Foszforibozil – glicinamid szintetáz Glicinamid ribonukleotid N10 – Formil – THF Foszfo – ribozil – glicinamid transzferáz THF NH CH C ═ O H HN ═ C H – C ═ O NH2 CH2 O ═ C NH Ribóz - P ADP ATP H2O Glu Gln Ribóz – P F – r – formil – glicinamidin - szintetáz Formilglicin –amidin ribonucleotid Formilglicinamid ribonukleotid ATP

9 A purinváz szintézise C N N C C C C N N CO2 Gly Asp N10 – Formil-THF
5 2 Asp C 6 6 N 7 N C C C 5 1 C N10 – Formil-THF 8 7 4 3 N10 – Formil- THF 2 9 3 N N 4 1 Gln

10 = = = N HOOC C = CH N H2N N HC C = CH R ibóz- P H2N N R ibóz- P N C C
Foszforibozil – amino Imidazol szintetáz N HOOC C = CO2 ADP = CH C N H2N N HC C = = F –r – amino –imidazol karboxiláz CH R ibóz- P 5 – Aminoimidazol – 4 – karbonsav ribonukleotid H2N N R ibóz- P Asp ATP F – r – a –i – Szukcinokarboxamid szintetáz 5 – aminoimidazol ribonukleotid ADP H O N C C HOOC – C – N – HOOC – CH2 = 5 – Aminoimidazol – 4 – N – szukcinokarboxamid ribonukleotid H = CH C NH N R ibóz- P Adenilo – szukcinát liáz

11 A purinváz szintézise C N N C C C C N N Különböző sejtféleségek CO2
Gly 5 2 Asp C 6 6 N 7 N C C C 5 1 C N10 – Formil-THF 8 7 4 3 N10 – Formil- THF 2 9 3 N N 4 1 Gln

12 } = = = N N = CH = CH N N NH2 N H R ibóz- P R ibóz- P
Adenilo –szukcinát liáz Fumarát N10 – Formil – THF THF O O N N C C = C C = = CH = NH2 CH C NH2 C Foszfo – ribozil – amino – imidazol – karboxamid formil transzferáz O ═ C H N N H NH N R ibóz- P R ibóz- P 5 – Formamidoimidazol – 4 – karboxamid – ribonukleotid 5 – Aminoimidazol – 4 – karboxamid – ribonukleotid H2O IMP – ciklohidroláz (IMP szintáz) PRPP – kináz O N } C C = Purin gyűrű Hipoxantin = CH NH C HC N N R ibóz- P Inozinsav (IMP) AMP GMP

13 AMP és GMP szintézise ═ = = = N = CH IMP N N R - P Asp N N = CH = CH
O C N C = = CH IMP NH C HC N N R - P Adenilo szukcinát szintetát IMP dehidrogenáz H2O Asp GDP GTP Pi GMP AMP NAD NADH H HOOC – CH2 – C – COOH O NH C N C N C = C = = N CH = NH CH C C O ═ C N N HC N N H R - P R - P Adenilo szukcinát Xantilsav (Xantozin – 5’ – foszfát, xantilát)

14 ═ = = N N = CH = CH N N N N R - P H R - P Adenilsav (adenilát) AMP GMP
Gln Adenilo – szukcinát liáz H2O ATP Fumársav AMP PPi GMP szintetáz Glu NH2 ATP GTP O C N C = C N = CH C = Gln analógok N C = CH NH C HC N N H2N – C N N R - P H R - P Adenilsav (adenilát) Guanilsav (quanilát)) AMP GMP ADP GDP kinázok ATP GTP

15 Purin nukleotid bioszintézisének feedback szabályozása
Ribóz – 5 – P Kináz (szintetáz) PRPP Transzferáz PR-amin IMP GTP ATP ATP Szintetáz Dehidrogenáz Adenilo szukcinát Xantilsav ATP Mono – P - kináz AMP Di-P-kináz GMP GTP ATP

16 P R P R PP  ATP AMP IMP AMP GMP PRPP-szintetáz
Katalitikus alegység IMP AMP GMP Regulátor alegység PRPP-szintetáz Regulator alegység defekt

17 = = = Több növényi purin származék (metilált xantinok)
farmakológiai jelentőséggel bír. O CH3 = O CH3 N = CH N = N N = O ═ N N O ═ N N CH3 1, 3, 7 trimetil (koffein) xantin kávé CH3 3, 7 dimetil (Teobromin) xantin kakaó O = N CH N = O ═ N N CH3 1, 3 dimetil (Teofillin) xantin tea

18 A purin bázisok újra felhasználhatók („Mentő utak”)
= O- - P – O – CH2 O H O O = = O- O – P – O – P - O- H H H O O- OH OH PRPP Adenin Adenin-foszforibozil transzferáz Ө NH2 PPi CH N HN C HC C = Adenilát (AMP) = CH = N N R - P

19 foszforibozil transzferáz Guanin + PRPP
Hipoxantin + PRPP Hipoxantin-guanin- foszforibozil transzferáz Guanin + PRPP Ø PPi PPi O = C N IMP HN C HC C = = CH = N N O R - P PMN Immun Agy – Felhasználja (elfogyasztja) a PRPP-t – AMP , GMP, IMP gátolja saját szintézisét = C N HN C C C = = CH GMP H2N = N N R - P

20 Adenozin kináz A – R ATP ADP + (G – R) AMP (GMP) A: adenin G: guanin
R: ribóz

21 Pirimidin szintézis C N C C C N Karbamil foszfát Asp 2ADP Glu
4 Asp N C C C 5 O O 3 = = 6 H2N – C – O - P – O- 2 1 O- N Citoszolban: N donor Gln (Ureához NH+4) Különböző karbamil foszfát szintetázok (urea v. pirimidin) Glu 2ADP Karbamil-foszfát szintetáz (kDa 240) Gln 2ATP UMP HCO-3 (karbamil – P szintézis az ureához: mitokondriumban)

22 Dihidro – orotát dehidrogenáz
= = Karbamoil-foszfát szintetáz H2N – C – O - P – O- Karbamoil - P CAD O- Mr ≈ kovalens Dihidroorotáz H = Aszpartát transz- karbamiláz Multifunkcionális enzim (emlősökben) eukariotákban H2N – C – COOH CH2 COOH Aszpartát - transzkarbamoiláz O C HN CH2 O ═ C C – COOH N H H Asp Pi Dihidroorotáz HO – C ═ O NH2 O ═ C CH2 N C – COOH H H H2O Dihidroorotsav N – karbamoil-aszpartát NAD Dihidro – orotát dehidrogenáz NADH Orotsav

23 ═ = ═ Orotsav (orotát) Orotát-foszfo-ribozil- transzferáz Orotidilsav
C HN CH O ═ C C – COOH N H Orotsav (orotát) PRPP PPi O C HN CH O ═ C C – COOH N H Orotát-foszfo-ribozil- transzferáz O = O- - P – O – CH2 O Orotsav Orotsav aciduria O- H H H O – f – r Transzferáz Orotidilát dekarboxiláz OH OH kovalens komplex eukariotákban Orotidilsav (Orotidin – 5’ – foszfát) Orotidilát dekarboxiláz Örökletes defekt v. 6 – azauridin (anticancer) Th: uridin Uridilsav (UMP)

24 Orotidilát dekarboxiláz
CO2 O C HN CH O ═ C C H N Ribóz – P PP ADP ATP ADP ATP O C HN CH O ═ C C H N Ribóz P UDP Nukleozid UMP difoszfát kináz kináz UTP (uridin trifoszfát) Uridilsav uridilát UMP uridin monofoszfát Gln H2O CTP szintetáz Glu ATP ADP NH2 C N CH O ═ C CH N Ribóz –P – P – P CTP (citidin trifoszfát)

25 Dezoxiribonukleotidok szintézise
5 Bázis P - P – O – CH2 Bázis O NADPH NADP P - P – O – CH2 O 4 1 H H H H 3 2 H H H H OH OH H2O OH H Ribonukleotid reduktáz: SH enzim: SH BDP +  dBDP H2O Ribonukleotid difoszfát a szubsztrátja Nem tudja „megkülönböztetni” a bázisokat (ADP, GDP, CDP és UDP) S

26 B1 B1 B2 B2 Fe3+- O - Fe3+ Szubsztrát specificitás Reguláció ATP 
dATP OH SH SH Szubsztrátok ADP CDP UDP GDP B2 B2 Fe3+- O - Fe3+

27 ATP CDP dCDP dCTP UDP dUDP dTTP GDP dGDP dGTP ADP dADP dATP

28 Dezoxi timidilát (dTMP) szintézise: „Uridin-út”
= C = C HN CH O = C CH Timidilát szintáz HN C – CH3 C CH = = O = N N P P dR DHF N5 N 10-metilén -THF dR dTMP dUMP NADPH Dihidrofolát reduktáz THF NADP Gly Ser

29 H N CH2 C N H H N5N10-metilén-tetrahidrofolát (THF)
N5N10-metilén – THF C atom donor

30 Dezoxi timidilát (dTMP) szintézise: „Timidin-út”
= C = C HN C – CH3 C CH HN C – CH3 C CH = Timidin kináz = O O = O = = O– - P - O – CH2 N HO – CH2 N O O O– ATP ADP H H H H H H H H OH H OH H dT (dezoxitimidin) dTMP (Dezoxitimidinmonofoszfát) dT 3H, 14C DNS szintézis DNS-degradáció sejtek - táplálék

31 Rák ellenes gyógyszerek
F - Uracil UDP Ribonukleotid reduktáz dUMP dTMP RNS –be épül F- UDP, F - dUDP THF analógok: kompetitív gátlók (Ki ≈ 10-9 M) Aminopterin Metotrexát Gly Ser Fluoro –dezoxiuridin (F - dUMP O C HN C - F O ═ C C H N P -dR N,5 N10 Metilén THF DHF NADP Dihidrofolát reduktáz NADPH Timidilát - szintáz O C HN C - F O ═ C C H N P -dR THF CH2 ATP ATP NTP dTDP dTTP DNS Pi Pi Polimeráz S - enzim Timidin kináz Kinázok és foszfatázok (szulfonamidok, antibakteriális szerek) dT „Szuicid enzim”: Kovalens komplex

32 ═ Pirimidin és purin analógok NH2 N SH N O ═ N N N N H HO – CH2 O H OH
6 –merkaptopurin („Immurán”) Hipoxantin + PRPP S – IMP AMP GMP H OH H Citozin arabinozid araCTP a dCTP analógja DNS szintézist gátol

33 Nukleotidok lebontása
GMP CMP UMP Pi Pi Pi AMP Pi NH4 + Adenozin IMP NH Pi Guanozin Citidin Uridin Inozin

34 Nukleotidázok dCMP dUMP dTMP dC Pi Pi NH dU dT (uridin) (timidin)

35 Purin/pirimidin nukleozid foszforilázok
B Pi R B R - P Degradáció

36 Purin bázisok lebontása. Húgysav (urát)-köszvény
PRPP Gln NH2 PRPP HPR - transzferáz C N C = O Adenilát dezamináz N = CH C Foszfomono eszteráz C N H2O C = HC N N IMP N = CH Asp Ribóz - NH2 C Ribóz - P Pi karbamid HC N N AMP Gln Hipoxantin GMP Foszfomonoeszteráz Ribóz Pi O2 Xantin oxidáz H2O2 Kataláz H2O H2O GPR – transzferáz O O H2O C N C N = C C = H N = PRPP CH HN = Guanin dezamináz CH C C - NH2 H2N – C O ═ C N N N N H H karbamid Guanin Xantin

37 ═ ═ Xantin Tautomer = ═ stabilabb Hugysav (keto) Hugysav (enol) urát
H2O O2 Xantin oxidáz H2O kataláz H2O OH Tautomer O H C N C N C = C HN = C – OH HN = C ═ O C C HO – C N N H O ═ C N N H H stabilabb Hugysav (keto) Hugysav (enol) urát Allantoin urea H+ köszvény, vesekő

38 P R P R PP  ATP AMP IMP AMP GMP PRPP-szintetáz
Katalitikus alegység IMP AMP GMP Regulátor alegység PRPP-szintetáz Regulator alegység defekt

39 Magas szérum hugysav (urát) szint köszvényt okozhat
A hugysav „rosszul” oldódik; kicsapódik (felhalmozódik) izületekben, vesében (95% férfi) a populáció: 0.3%. GMP Hipoxantin – Guanin- foszforibozil transzferáz AMP ATP Ribóz –5 –P A PRPP PRPP szintetáz (regulator alegység nem érzékeny az IMP, AMP, GMP-re) B IMP Guanin A Hipo- xantin Csökken: Hiány: „köszvény” „Lesch Nyhan Xantin - oxidáz Xantin Magas PRPP: abnormális viselkedés: öncsonkítás, Agresszivitás, görcsök, Mentál retard Fokozott glukoz direkt - oxidáció Xantin- oxidáz Ribóz P Urát

40 Xantin Th: Allopurinol Xantin oxidáz Urát ═ ═ Alloxantin Hipoxantin
izület vese Xantin oxidázok irreverzibilisen kötődnek Urát: csökken PRPP: nem OH OH H C N = C C C N = = C –H C C N = N C H – C N N H H – C N N H Alloxantin Hipoxantin

41 Magas szérum urát szint „hasznos”:
Az ember urát szintje 10-szer magasabb, mint az elő-majmoké: hosszabb élettartam, kevesebb rákos megbetegedés Néhány metabolikus végtermék protektív ágens lehet: urát, bilirubin, C-vitamin, E-vitamin (antioxidánsok). Oldékonyság határán van

42 Cys „degradáció” Cys SO2-3 S2O2-3 α – keto-glutarát
COOH C – H CH2 SH O2 NH2 α – keto-glutarát NADPH Glu Cys COOH C – H CH2 SO-2 COOH C ═ O CH2 SH NH2 Cys –sulfinát H2N – (CH2)2 – SO Merkaptopiruvát Taurin SO2-3 α- keto – glutarát S2O2-3 Glu Szulfinil piruvát Piruvát

43 SO32- S2O32- SO42- „Aktív szulfát” deszulfináz Piruvát
COOH C ═ O CH2 SO-3 COOH C ═ O CH3 deszulfináz Piruvát Szulfinil piruvát SO32- S2O32- ATP szulfit SO42- tioszulfát ATP szulfát AMP O- A A O ═ S – O – P – O – C5’ O 3’ O P „Aktív szulfát”

44 Urea Arg Ornitin Argszukcinát Ornitin ciklus Citrullin Asp NH+4 Oxal-
Aminosav α – keto glutarát Glu Transz- amináz Transz - amináz Asp Oxal- acetát Fumarát NH+4 Ketosav IMP szintáz Adenilo- szukcinát Purin ciklus AMP liáz dezamináz Zsírsavak Citrát Citrát ciklus Szukcinil CoA α – keto – glutarát Porfirin Aminosavak

45 Adenozin-dezamináz dezoxi-adenozin, adenozin
Örökletes hiánya SCID-szindroma (sever combined immunodeficiency) „Non HIV AIDS”-nek is nevezik a hasonló tünetek miatt

46 d-ATP (1-2μM normál szint a DNS-hez)
d-adenozin (mM) d-ATP (1-2μM normál szint a DNS-hez) Emelkedett szintje toxikus: több szinten gátolja a limfociták metabolizmusát (ribonukleotid-reduktáz teljes gátlása)

47 Met Activated-methyl cycle Acceptors CH3 S-Adenosyl homocystein -
Pi Acceptors Pi COOH PPi H C – NH2 CH3 CH2 Pi CH2 H3C S+ C5 R A S-Adenosyl homocystein - methyl transferase Methionine-adenosyl - transferase ATP S-Adenosyl methionine COOH COOH H C – NH2 H C – NH2 Activated-methyl cycle CH2 CH2 CH2 CH2 S CH3 Adenosyl S-Adenosyl-homocysteine S Met Homocysteine - methyltransferase (Vit B12) N5 – methyl – THF CH3 H2O COOH diet H C – NH2 CH2 CH2 Adenosyl SH Homocysteine

48 A Cys bioszintézise Homocystein Ser Met H H HOOC – C – CH2 – CH2 – SH
HO – CH2 – C – COOH NH2 NH2 Homocystein Ser Homocystin - uria Cystathionine* synthase (PP) H2O H H HOOC – C – CH2 – CH2 – S – CH2 – C – COOH NH NH2 Cystathionine H2O NH+4 Cystathioninase (PP) HOOC – C – CH2 – CH3 Cystathionuria H O α - ketobutyrate * In Synthase defect homocystein is accumulated in blood : thrombomodulin in urine: homocystin HS – CH2 – C – COOH Cys NH2

49 Homocystein és atherosclerosis
Táplálék Homo Cys: Thrombosis (endotel károsodás* TM diszfunkció, gátolt fibrinolizis, vérlemezke aggregáció, AT csökkenés, oxid- LDL raktározás) Met (1-2 g/nap) S-adenozil-Met - CH3 S – A - Homocys Met Metil-transferáz B12 Ser Homo-Cys THF Ser Gly NADPH Cisztation szintáz B6 Reduktáz 5-metil- THF Cisztation Cys Sulfát vizelet Homo-Cys a vérben: % fehérjéhez disulfid  18% Homocys-Cys Homocys-Homocys  2% Szabad Homocys Genetika, öregedés, vese elégtelenség, B12 /Folat hiány, Férfi >nő * NO tPA TF PGl  Gyakori (5%)  Ritka

50 Adenozin SAM-ciklus S- adenozil-Met Metil transzferáz CH3 Met
Emelkedett szintje gátolja az összes metil transzferázt SAM-ciklus S-adenozil-homocisztein (SAH): Transzferáz (B12) THF SAH - hidroláz homocys Adenozin (sejten belüli fő adenozin forrás) adenozin dezamináz Inozin

51 A pirimidin nukleotidok lebomlása
A katabolizmus során a pirimidin gyűrű felhasad (a purinnal szemben) és szolubilis termékek keletkeznek: CO2 NH β-alanin, (egyetlen forrás) pantoténsav neuropeptidek zsírsavszintézis (ACP fehérje) Uridin (timidin) P foszforiláz R-SP uracil (timidin) NADH NAD dihidropirimidin dehidrogenáz epilepszia dihidrouracil (dihidrotimin) dihidropirimidináz gyűrűhasadás (oxidáció, dezaminálás)


Κατέβασμα ppt "Nukleotidok szerkezete, funkciója"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google