Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

2 Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, αποφοίτους,
Χαιρετισμοί: Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, αποφοίτους, πανεπιστημιακούς και γενικότερα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και σε φορείς της πόλης μας με σκοπό την ενημέρωση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τις υποτροφίες που προσφέρονται και από το δικό μας Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση διάρκειας 15΄ λεπτών κατά την διάρκεια της οποίας θα αναφερθούμε στα παρακάτω εξής: πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος μας (π.χ. γνωστικά αντικείμενα, κατευθύνσεις, διάρκεια σπουδών) που προσφέρεται τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής σε αυτό προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων μας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

3 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Κάθε ακαδημαϊκό έτος, προκηρύσσεται αριθμός θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε ειδίκευση, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό τριάντα (30) και για τις δύο ειδικεύσεις. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο και αποστέλλεται στα συναφή τμήματα. Στο Π.Μ.Σ. Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ή Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και φοιτητές, οι οποίοι υπολείπονται το πολύ εννέα (9) διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου κατά την πρώτη φάση της επιλογής και οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

4 Τμήματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.
Η εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται με εξετάσεις με τις οποίες πιστοποιείται η επίδοση των υποψηφίων σε κεντρικά αντικείμενα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει και σε μία ξένη γλώσσα, και μετά από τη συμμετοχή τους σε συνέντευξη όπου εξετάζεται η ερευνητική πρόταση που έχουν καταθέσει. Αναλυτικά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα, περιγράμματα της εξεταζόμενης ύλης και ενδεικτική βιβλιογραφία παρέχεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα τρία πρώτα εξάμηνα είναι διδακτικά, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στην ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η προθεσμία κατάθεσης της τελευταίας δεν μπορεί, πάντως, να ξεπερνά τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά την ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό, οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με επιτυχία όλα τα μαθήματα (9) που διδάσκονται ανά κατεύθυνση. Ωστόσο, «έχουν την ευχέρεια να αντικαταστήσουν» σε κάθε εξάμηνο, «ένα μάθημα» της κατεύθυνσης στην οποία ανήκουν με μάθημα της άλλης κατεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και τους διδάσκοντες των μαθημάτων που αφορά η αντικατάσταση. 

5 βαθμολογείται ξεχωριστά.
Κάθε μάθημα είναι τρίωρο και  πιστώνεται με τρεις (3) διδακτικές μονάδες και δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS) (9 μαθήματα με εξετάσεις Χ 3(Δ.Μ.) = 27 Δ.Μ.) Η διπλωματική εργασία, που εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο και για τις δύο κατευθύνσεις, πιστώνεται με εννέα (9) διδακτικές μονάδες και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά. (ΕΡΓΑΣΙΑ= 9 Δ.Μ.) Το σύνολο των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 36, εκ των οποίων οι 27 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του ΜΔΕ είναι 120, εκ των οποίων οι 90 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων. Τέλος, η βαθμολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα είναι δυνατόν να στηρίζεται σε γραπτές δοκιμασίες, σε προφορικές παρουσιάσεις, στην κατάθεση γραπτών εργασιών ή και σε συνδυασμό των παραπάνω εξεταστικών μεθόδων, κατά την κρίση του κάθε διδάσκοντα. Γενικά, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το βάρος πέφτει στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών με τη χρήση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Μέχρι σήμερα, τριανταέξι φοιτητές έχουν αποφοιτήσει από τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος, ολοκληρώνοντας διπλωματικές εργασίες σε μια ποικιλία θεμάτων και ερευνητικών προσανατολισμών (εκλογικά συστήματα, πολιτική και θρησκεία, θέματα πολιτικής φιλοσοφίας, ελληνικός λαϊκισμός, ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής, σύγχρονη ελληνική ιστορία, κ.α.). Οι περισσότερες από τις εργασίες αυτές είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας της ψηφιοθήκης του ΑΠΘ:

6 Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά
Η αίτηση για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνιστά και δήλωση για την κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, την οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος (δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης, στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, και για τις δυο κατευθύνσεις σπουδών) και για την ξένη γλώσσα στην οποία θα εξεταστεί. Η αίτηση συνοδεύεται, κατά την υποβολή της, από τα ακόλουθα έγγραφα: α) αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (εάν ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, υποχρεούται να καταθέσει πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός πτυχίου, μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης - γ΄στάδιο αξιολόγησης υποψηφίων), β) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών του, γ) φάκελο με τις τυχόν δημοσιευμένες μελέτες του υποψηφίου, δ) εμπεριστατωμένη ερευνητική πρόταση λέξεων, από την οποία να προκύπτουν τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, ο βαθμός της βιβλιογραφικής ενημέρωσής του και η ικανότητά του να εκπονεί σχέδιο επιστημονικής μελέτης και ε) τίτλο γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας.

7 Αξιολόγηση υποψηφίων Οι υποψήφιοι παίρνουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά). Οι εξεταζόμενοι αναλαμβάνουν τη δόκιμη μετάφραση στα ελληνικά ενός ξενόγλωσσου κειμένου από το ευρύτερο πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Με τον ίδιο τρόπο αξιολογούνται και τυχόν αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα γραπτά βαθμολογούνται από δύο εξεταστές (για κάθε γλώσσα) που είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, τα οποία ορίζει η ΓΣΕΣ. Οι εξεταστές βαθμολογούν τα γραπτά είτε θετικά –επιτυχόντες/με τον βαθμό Α- είτε αρνητικά – αποτυχόντες/με τον βαθμό Β. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των δύο εξεταστών το γραπτό παραπέμπεται σε αναβαθμολογητή που ορίζει η ΓΣΕΣ. Η βαθμολόγηση από τους εξεταστές (και η τυχόν αναβαθμολόγηση) γίνεται εντός πέντε (5) ημερών. Η Συντονιστική Επιτροπή αποκαλύπτει τα ονόματα και συντάσσει τον κατάλογο επιτυχόντων και η Γραμματεία ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

8 Απαλλάσσονται από την εξέταση στην ξένη γλώσσα οι υποψήφιοι που θα
προσκομίσουν έναν από τους παρακάτω τίτλους: Πτυχίου / διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής, ή Πτυχίου Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τίτλου σπουδών, που αναγνωρίζεται ως άριστη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα: α) για την αγγλική γλώσσα πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLIGH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. β) για τη γαλλική γλώσσα δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. – OPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II). γ) για τη γερμανική γλώσσα πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS). - Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003, - Απολυτήριου τίτλου ισότιμου των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαλλάσσονται της εξέτασης εφόσον προσκομίσουν αντίστοιχους τίτλους με τους παραπάνω από τους οποίους θα πιστοποιείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Μόνον οι επιτυχόντες στις εξετάσεις ξένης γλώσσας και αυτοί που έχουν απαλλαγεί δικαιούνται να μετέχουν στα επόμενα στάδια αξιολόγησης, δηλαδή να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης και στη συνέντευξη. Β΄ στάδιο: 1. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του Α΄ σταδίου προσέρχονται σε γραπτές εξετάσεις. Εξετάζονται σε δυο (2) μαθήματα ανάλογα με την κατεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχουν επιλέξει.

9 Κατεύθυνση πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας:
2. Τα εξεταζόμενα μαθήματα για κάθε κατεύθυνση από τις 2 υπάρχουσες είναι: Κατεύθυνση πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας: 1) Κλασική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (από τον 16ο μέχρι και το τέλος του 18ου αιώνα) 2) Νεότερη και σύγχρονη πολιτική θεωρία και φιλοσοφία (19ος και 20ος αιώνας) Κατεύθυνση πολιτικής ανάλυσης: 1) Ελληνικό πολιτικό σύστημα και ιστορία μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 2) Πολιτικές δυνάμεις και εκλογικοί ανταγωνισμοί στην Ελλάδα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 3. Η ΣΕ λειτουργεί και ως Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Κατανέμει τα γραπτά στα μέλη της ανάλογα με την επιλεγείσα κατεύθυνση σπουδών του υποψηφίου. Όλα τα γραπτά αξιολογούνται και βαθμολογούνται από δύο (2) μέλη της ΕΕΜΦ με κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), με βάση το πέντε (5). 4. Η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεδρίασή της αθροίζει τις βαθμολογίες κάθε γραπτού και υπολογίζει το μέσο όρο ή το αναβαθμολογεί σε περίπτωση που η βαθμολόγηση των δύο εξεταστών παρουσιάζει απόκλιση άνω των τριών μονάδων. Στην περίπτωση αυτή ως μέσος όρος θεωρείται ο βαθμός του αναβαθμολογητή. Μετά αποκαλύπτει τα ονόματα των υποψηφίων, αθροίζει τους μέσους όρους της βαθμολογίας από τα δύο μαθήματα κάθε υποψηφίου και συντάσσει την κατάσταση βαθμολογίας των εξετασθέντων και τον ειδικό κατάλογο των επιτυχόντων ανά κατεύθυνση. 5. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη γραμματεία και περιλαμβάνουν αναλυτικά: τους βαθμούς που έλαβε ο υποψήφιος σε κάθε μάθημα (σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου) και το τελικό άθροισμά της βαθμολογίας του.

10 Επιβλέποντες Καθηγητές
6. Επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθημάτων κατεύθυνσης θεωρούνται, καταρχήν, όσοι έχουν λάβει αθροιστικά τουλάχιστον τη βάση (άθροισμα μέσων όρων των δύο επιμέρους βαθμολογιών: άριστα=20, βάση=10 ) στις εξετάσεις των δύο μαθημάτων. Γ΄ στάδιο: Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις μαθημάτων κατεύθυνσης προσέρχονται σε «συνέντευξη» ενώπιον της ΕΕΜΦ. Αντικείμενο της συνέντευξης είναι, καταρχήν, η κατατεθειμένη ερευνητική πρόταση κάθε υποψηφίου και οι τυχόν δημοσιεύσεις του. Η συνέντευξη βαθμολογείται από όλα τα μέλη της Επιτροπής (σε κλίμακα 1-20, άριστα=20, βάση=10) και από τη βαθμολογία τους συνάγεται ο μέσος όρος. Επιτυχόντες στη συνέντευξη θεωρούνται, καταρχήν, όσοι έχουν λάβει τουλάχιστον τη βάση. Τελική αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων 1. Αφού επικυρωθούν από την ΓΣΕΣ, τα τελικά αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων εκδίδονται από τη γραμματεία του Τμήματος με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε κάθε κατεύθυνση σπουδών γίνονται δεκτοί οι δεκαπέντε συνολικώς πρωτεύσαντες με βάση τους παρακάτω συντελεστές αξιολόγησης. 2. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν επιτυχόντες τόσο στις εξετάσεις των μαθημάτων κατεύθυνσης όσο και στη συνέντευξη βαθμολογούνται ως εξής: 7 Χ (άθροισμα μέσου όρου βαθμών στα δύο μαθήματα) 1 Χ (το διπλάσιο του βαθμού πτυχίου) 2 Χ (βαθμό συνέντευξης) Επιβλέποντες Καθηγητές Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται επιβλέπων καθηγητής, μετά από εισήγηση της ΣΕ και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και διδάσκει στην κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλέξει ο φοιτητής. Ενημερώνει και συμβουλεύει το μεταπτυχιακό φοιτητή για τις υποχρεώσεις του και είναι σε θέση να γνωρίζει τη συνολική πρόοδο των σπουδών του.

11 Χρονική διάρκεια – Αναστολή σπουδών
1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται τουλάχιστον ένα εξάμηνο μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων διδακτικών εξαμήνων. Η προθεσμία κατάθεσής της δεν μπορεί, πάντως, να ξεπερνά τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά την ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών. 2. Φοιτητής, ο οποίος δεν αποκτά το ΜΔΕ μετά την παρέλευση τριετίας (έξι εξαμήνων) από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής του, διαγράφεται από το ΠΜΣ. 3. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει την αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από αίτησή του και εισήγηση της ΣΕ. Η χρονική διάρκεια της αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

12 Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση σπουδών είναι το ακόλουθο:
Πρόγραμμα μαθημάτων Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση σπουδών είναι το ακόλουθο: α) Κατεύθυνση «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία» Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Δ.Μ. ECTS Πολιτική Θεωρία Ι Α 3 10 Πολιτική Φιλοσοφία Ι Ιστορία Πολιτικών Ιδεών Ι Πολιτική Θεωρία ΙΙ Β Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ Ιστορία Πολιτικών Ιδεών ΙΙ Κοινωνική Θεωρία Γ Σύγχρονες Πολιτικές Ιδεολογίες Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙΙ

13 β) Κατεύθυνση «Πολιτική Ανάλυση»
Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Δ.Μ. ECTS Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα Ι Α 3 10 Μέθοδοι Πολιτικής Ανάλυσης Συγκριτική Πολιτική Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα ΙΙ Β Εκλογική Ανάλυση Ι Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα ΙΙΙ Γ Εκλογική Ανάλυση ΙΙ Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14 Εξεταστικές μέθοδοι και περίοδοι
Διδασκαλία 1. Η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ, ορίζει πριν από τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα διδαχτούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Συγχρόνως ορίζονται και οι διδάσκοντες, στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των μαθημάτων αυτών. 2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων του ΠΜΣ συμπίπτουν με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική. Ένας περιορισμένος αριθμός απουσιών μπορεί κατά περίπτωση να δικαιολογείται από τον διδάσκοντα ή από την ΣΕ. Εξεταστικές μέθοδοι και περίοδοι 1. Η βαθμολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα είναι δυνατόν να στηρίζεται σε γραπτές δοκιμασίες, σε προφορικές παρουσιάσεις, στην κατάθεση γραπτών εργασιών ή και σε συνδυασμό των παραπάνω εξεταστικών μεθόδων, κατά την κρίση του κάθε διδάσκοντα. Οι εξεταστικές περίοδοι του ΠΜΣ θα πρέπει να συμπίπτουν με τις αντίστοιχες περιόδους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Οι γραπτές δοκιμασίες ή η κατάθεση των εργασιών στις οποίες βασίζεται η βαθμολογία διεξάγονται ή κατατίθενται για κάθε διδασκόμενο μάθημα κατά το τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο (δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος). Κατ’ εξαίρεση η εξεταστική περίοδος του Γ΄ εξαμήνου μπορεί να παραταθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου. Δεν επιτρέπεται, χωρίς ειδική άδεια της ΣΕ, να μετατεθεί η ημερομηνία εξέτασης μαθήματος εκτός της εξεταστικής περιόδου. 2. Όσοι αποτυγχάνουν στις παραπάνω εξετάσεις διαγράφονται από το ΠΜΣ. 3. Η προφορική δοκιμασία που αφορά τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία γίνεται κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

15 Μαθήματα –Διδακτικές μονάδες – Βαθμολογία
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με επιτυχία όλα τα μαθήματα (9) που διδάσκονται στην κατεύθυνσή τους. Ωστόσο έχουν την ευχέρεια να αντικαταστήσουν σε κάθε εξάμηνο, ένα μάθημα της κατεύθυνσης στην οποία ανήκουν με μάθημα της άλλης κατεύθυνσης, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και τους διδάσκοντες των μαθημάτων που αφορά η αντικατάσταση. Κάθε μάθημα είναι τρίωρο και πιστώνεται με τρεις (3) διδακτικές μονάδες και δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 2. Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο και για τις δύο κατευθύνσεις, πιστώνεται με εννέα (9) διδακτικές μονάδες και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και βαθμολογείται ξεχωριστά. 3. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 36, εκ των οποίων οι 27 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη λήψη του ΜΔΕ είναι 120, εκ των οποίων οι 90 πιστώνονται με επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων. 4. Η κλίμακα βαθμολογίας των εννέα (9) μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι 0-10, με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το έξι (6).

16 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
1. Στο τέλος του γ΄ εξαμήνου και ύστερα από επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα, ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε θέμα συναφές με τα μαθήματα της κατεύθυνσης που επέλεξε. Το θέμα προτείνει ο φοιτητής με αίτησή του, που κατατίθεται στη ΣΕ, μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα καθηγητή. 2. Η επιλογή του θέματος εγκρίνεται από την ΣΕ, η οποία προτείνει επίσης τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας και τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΤΕΕ). Για οποιαδήποτε μεταβολή ή διαφοροποίηση του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποφαίνεται η ΣΕ με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αρμόδια είναι η ΤΕΕ.

17 3. Επιβλέπων καθηγητής της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, που διδάσκει στο ΠΜΣ και ανήκει στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή ή ανώτερη. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή άλλα μέλη ΔΕΠ μπορεί να ορίζονται ως συνεπιβλέποντες. Τα υπόλοιπα μέλη της ΤΕΕ είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα και έχουν ίδια ή συναφή επιστημονική ιδιότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 4. Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ είναι δυνατή η συγγραφή της εργασίας σε άλλη γλώσσα. 5. Ο φοιτητής καταθέτει τρία (3) αντίτυπα της διπλωματικής εργασίας του στη γραμματεία του Τμήματος (για την ΤΕΕ). 6. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και ο αντίστοιχος έλεγχος των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία ορίζεται σε ημερομηνία που αποφασίζει και δημοσιοποιεί η ΤΕΕ με πρωτοβουλία του υπεύθυνου καθηγητή. Ερωτήσεις στον υποψήφιο δικαιούνται να υποβάλουν μόνο τα μέλη της ΤΕΕ. 7. Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας κάποιου μέλους της ΤΕΕ, η δημόσια συνεδρίαση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Εφόσον απαιτείται αντικατάσταση μέλους της ΤΕΕ, τη σχετική απόφαση παίρνει η ΣΕ μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. 8. Η τελική αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας προκύπτει μετά από βαθμολόγηση και των τριών μελών της ΤΕΕ.

18 Τελική βαθμολογία Λογοκλοπή Λοιπές διατάξεις
Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 75% από τον μέσο όρο των βαθμών των εννέα μαθημάτων και κατά 25% από το βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Αναλυτικά ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής: πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος (συμπεριλαμβανομένης και της διπλωματικής εργασίας) επί τον αντίστοιχο αριθμό διδακτικών μονάδων. Το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με τον αριθμό 36 (σύνολο διδακτικών μονάδων). Το πηλίκο, με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων, είναι ο τελικός βαθμός. Τίτλοι Σπουδών Ημερομηνία περάτωσης των σπουδών στο ΠΜΣ θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης στη γραμματεία του Τμήματος του πρακτικού εξέτασης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται σε κάθε είδους πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Λογοκλοπή Κάθε λογοκλοπή, δηλαδή η χρησιμοποίηση υλικού ή διατυπώσεων από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή (π.χ. βιβλίο, άρθρο, εργασία άλλου, διαδίκτυο) χωρίς τη δέουσα αναφορά, σε οποιαδήποτε φάση φοίτησης (εργασίες εξαμήνου, διπλωματική εργασία), θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα και μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΓΣΕΣ για διαγραφή του εμπλεκόμενου φοιτητή, σύμφωνα και με το άρθρο 12 του εσωτερικού κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ. Λοιπές διατάξεις Η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της ΣΕ, είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα, που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης και η ρύθμισή τους δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, από τον εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ, ή από τις υπ’ αρ /Β7/ και /Β7/ Υπουργικές Αποφάσεις και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

19 Υποτροφίες Α.Π.Θ. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπάρχουν διαφόρων ειδών υποτροφίες, όπως: Ανταποδοτικές (με ανταμοιβή 8€/ώρα για 40ώρες/μήμα για χρονική διάρκεια 6 μηνών) για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Υποτροφίες ιδιωτικών ιδρυμάτων για αριστεύσαντες. Υποτροφίες από κληροδοτήματα και άλλες.

20 Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, Περιφέρειες)
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Διπλωματικό σώμα Υπουργείο Εξωτερικών Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, Περιφέρειες) Διοικητικές Υπηρεσίες Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα Καθηγητής Κοινωνιολογίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (μαθήματα σχετικά με τις κοινωνικές επιστήμες) Εταιρείες Δημοσκοπήσεων Πολιτικός Αναλυτής & αρθρογράφος στα Μ.Μ.Ε. Έσχατο πεδίο επαγγελματικής εξέλιξης είναι η ίδια η Πολιτική.

21 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ! Υπεύθυνοι παρουσίασης: Χατζηπαντελής Θόδωρος
Γοργούλης Γεώργιος


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google