Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC) -

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC) -"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC) -
ένα εργαλείο για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων

2 Ορισμός και βασικές αρχές Στόχοι της LCC Η διαδικασία LCC
Περιεχόμενα Ορισμός και βασικές αρχές Στόχοι της LCC Η διαδικασία LCC Ανάλυση της LCC (μέθοδοι & οφέλη) NPV (ΚΠΑ) Παράδειγμα Εργαλεία / Αναφορές Τέλος ζωής Επιχειρηματικό Απόρριψη Επενδυτικό σχέδιο Κατασκευή Σχεδιασμός Κόστος Κύκλου Ζωής Κόστος κύκλου ζωής κατά την χρήση Αντικατάσταση Κόστος κύκλου ζωής κατά την κατασκευή Κατασκευή Συντήρηση Λειτουργία

3 Ορισμός και βασικές αρχές της LCC
Η Κοστολόγηση του Κύκλου Ζωής είναι: “μία μέθοδος για τη διευκόλυνση της επιλογής όταν υφίστανται εναλλακτικοί τρόποι για την επίτευξη των στόχων του πελάτη ή των ενδιαφερόμενων μερών και όταν αυτές οι εναλλακτικές διαφέρουν όχι μόνο ως προς το αρχικό τους κόστος, αλλά και ως προς τις συνεπαγόμενες λειτουργικές δαπάνες και τα κόστη ανακαίνισης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του “ενεργητικού”. (ISO ) Το Κόστος του Κύκλου Ζωής είναι: “το κόστος ενός “ενεργητικού”, ή τμημάτων αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ενώ ικανοποιούνται οι απαιτήσεις απόδοσης”. (ISO )

4 Ορισμοί και βασικές αρχές
LCC Ανακεφαλαίωση (Άθροιση του συνολικού κόστους ενός προϊόντος / μιας διεργασίας ή δραστηριότητας, προεξοφλημένου για όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του/της. Αξιολόγηση/Ανάλυση του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCCA) Συστηματική διαδικασία για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, μέσω του καθορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επιβολής κάποιας νομισματικής τιμής σε αυτά. Κοστολόγηση Συνολικής Διάρκειας Ζωής (Whole life costing-WLC) Η συστηματική θεώρηση όλων των σχετικών δαπανών και εσόδων που συνδέονται με την απόκτηση και κατοχή ενός “ενεργητικού”.

5 Η Κοστολόγηση του Κύκλου Ζωής μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επίπεδο και φάση του χρόνου ζωής ενός προϊόντος Τέλος ζωής Επιχειρηματικό Απόρριψη Επενδυτικό σχέδιο Κατασκευή Σχεδιασμός Κόστος Κύκλου Ζωής Κόστος κύκλου ζωής κατά την χρήση Αντικατάσταση Κόστος κύκλου ζωής κατά την κατασκευή Κατασκευή Συντήρηση Λειτουργία

6 Κοστολόγηση Συνολικής Διάρκειας Ζωής
Η Ανάλυση του Κόστους Συνολικής Διάρκειας Ζωής περιλαμβάνει και τα έσοδα και οφέλη, ενώ η Ανάλυση του κόστους Κύκλου Ζωής περιλαμβάνει μόνο τα κόστη Κοστολόγηση Συνολικής Διάρκειας Ζωής Κόστος Συνολικής Διάρκειας Ζωής (ΚΣΔΖ) Σχεδιασμός και κατασκευή Λειτουργία Συντήρηση και αντικατάσταση Τέλος ζωής Κόστος Κύκλου Ζωής Εισόδημα Κόστος Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ) Εισόδημα Σχεδιασμός και κατασκευή Λειτουργία Συντήρηση και αντικατάσταση Τέλος ζωής Ενέργεια & Περιβάλλον Προσαρμογή Πηγή: TRESS for renovated energy efficient social houses, SINTEF-Norway

7 Στόχοι του LCC Η διευκόλυνση των επιλογών μεταξύ εναλλακτικών συστατικών μερών ή εναλλακτικών σχεδιασμών, το καθένα εκ των οποίων έχει αποδεκτή απόδοση. Η αξιολόγηση σεναρίων για διαφορετικές επενδύσεις. Η εκτίμηση του μελλοντικού κόστους για προϋπολογισμούς ή αξιολόγηση του κατά πόσο μία επένδυση είναι αποδεκτή.

8 Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής είναι επομένως:
μία μέθοδος οικονομικής αξιολόγησης… που λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά κόστη, για όλο το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης, και προσαρμόζει την αξία του χρήματος στο χρόνο όπου αυτό ενδείκνυται. !! Η Κοστολόγηση του Κύκλου Ζωής αφορά την παράμετρο “για το χρήμα” στην εξίσωση “βέλτιστη αξία για το χρήμα” Ένα κουτάβι είναι για μια ολόκληρη ζωή και όχι μόνο για τα Χριστούγεννα!!!

9 Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής
Γιατί είναι σημαντική; Τα ορατά κόστη μίας αγοράς αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας. Επομένως, η εφαρμογή της LCC δεν εμπεριέχει επιπτώσεις στη διαχείριση διότι: “οι αγοραστικές μονάδες δεν είναι σίγουρο ότι θα εφαρμόσουν τις της ανάλυσης LCC, εκτός εάν δουν τα οφέλη που προκύπτουν από τις προσπάθειές τους!!”

10 Περιορισμοί της LCC Η LCC λαμβάνει υπόψη της μόνο τα κόστη που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του εξοπλισμού, σε αντίθεση με τις WLC / LCCA, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά/οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με ολόκληρο το χρόνο ζωής του εξοπλισμού Πακετάρισμα Διανομή Τυπικό πεδίο κάλυψης της αξιολόγησης του κόστους κύκλου ζωής Παραγωγή Επαναχρησιμοποίηση προϊόντος Χρήση Εξαγωγή των πρώτων υλών Ανακύκλωση υλικών Διάθεση υπολειμμάτων

11 Βασικά ζητήματα Η LCC καθιστά εφικτή τη συγκριτική αξιολόγηση κόστους που πρέπει να γίνει για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ., ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του εξαρτήματος). Η LCC μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε γενικό όσο και σε πιο λεπτομερές επίπεδο. Η LCC που χρησιμοποιείται κατά τη φάση σχεδιασμού προσφέρει τη δυνατότητα για προσδιορισμό τόσο του κόστους επένδυσης όσο και του μελλοντικού κόστους, όπως είναι τα κόστη για χρήση ενέργειας, συντήρησης, κλπ. !! η LCC μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα διαχειριστικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων για το συγχρονισμό των διαιρετικών συγκρούσεων εστιάζοντας στα γεγονότα, το χρήμα & το χρόνο.

12 Στοιχεία Κόστους Δύο είναι τα βασικά στοιχεία κόστους για έναν εξοπλισμό: Αρχικό κόστος (τιμή αγοράς) Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης (Λ&Σ) Ο προσδιορισμός των στοιχείων κόστους και η ταξινόμησή τους βασίζονται στο στόχο και τον σκοπό της μελέτης της LCC Αρχικό κόστος Κόστος σχεδιασμού & ανάπτυξης Επένδυση στο ενεργητικό (ή κόστος εξοπλισμού) Κόστος εγκατάστασης (ή κόστος ανέγερσης και κόστος προμήθειας στον τομέα των κατασκευών) Κόστη Λ&Σ Κόστος εργατικών Κόστος ενέργειας Κόστος ανταλλακτικών & συντήρησης Κόστος πρώτων υλών

13 Η Διαδικασία της LCC Η LCC είναι μία διαδικασία 6 σταδίων.
Όλα τα στάδια πρέπει να πραγματοποιούνται επαναληπτικά, εφόσον είναι απαραίτητο. Οι παραδοχές σε κάθε στάδιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα τεκμηριωμένες για να διευκολύνουν τις όποιες επαναληπτικές διαδικασίες και να συμβάλλουν στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Τεκμηρίωση & Αναθεώρηση Αποτελεσμάτων Εφαρμογή και Παρακολού-θηση της Ανάλυσης Κόστους Ζωής Πλάνο της Ανάλυσης Επιλογή/ Ανάπτυξη Μοντέλου Εφαρμογή του Μοντέλου Προετοιμασία της Ανάλυσης Κόστους Ζωής Προγραμματισμός Κόστους Ζωής Ανάλυση Κόστους Ζωής

14 Ανάλυση της διαδικασίας LCC
Στάδιο 1 – “Πλάνο της Ανάλυσης”: Ανάπτυξη πλάνου το οποίο αφορά το σκοπό/στόχο της ανάλυσης και μέσω του οποίου θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι της ανάλυσης υπό τη μορφή παραγόμενων δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη των διαχειριστικών αποφάσεων. Στάδιο 2 – “Επιλογή/ανάπτυξη μοντέλου LCC”: Επιλογή ή ανάπτυξη ενός μοντέλου LCC το οποίο θα ικανοποιεί τους στόχους της ανάλυσης. Στάδιο 3 – “Εφαρμογή του μοντέλου”: Εφαρμογή του Μοντέλου LCC. Στάδιο 4 – “Τεκμηρίωση και αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της LCC”: Τα αποτελέσματα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα για να επιτρέπουν στους χρήστες να κατανοούν σαφώς τόσο τα παραγόμενα αποτελέσματα όσο και τις επιπτώσεις της ανάλυσης σε συνδυασμό με τους περιορισμούς και τις αβεβαιότητες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα αυτά καθαυτά.

15 Ανάλυση της διαδικασίας LCC (συνέχεια)
Οι εκτιμήσεις του κόστους κεφαλαίου θα αντικατασταθούν από τα ποσά που έχουν καταβληθεί. Μπορεί να απαιτηθούν επίσης αλλαγές στη δομή ανάλυσης και στα στοιχεία του κόστους ώστε να απεικονισθούν τα στοιχεία ενεργητικού που πρέπει να παρακολουθούνται και το επίπεδο της απαιτούμενης λεπτομέρειας. Στάδιο 6 – “Εφαρμογή και παρακολούθηση της Ανάλυσης Κόστους Ζωής”: Συνεχής παρακολούθηση της πραγματικής απόδοσης ενός ενεργητικού κατά τη διάρκεια λειτουργίας και συντήρησής του για τον καθορισμό περιοχών στις οποίες θα πρέπει να γίνει εξοικονόμηση χρημάτων και για την παροχή πληροφοριών χρήσης για μελλοντικές δραστηριότητες προγραμματισμού του κόστους ζωής.

16 Ανάλυση της LCC Τέσσερα (4) είναι τα βασικά οφέλη της ανάλυσης LCC:
αξιολόγηση των ανταγωνιστικών ως προς την αγορά επιλογών, καλύτερη συνειδητοποίηση του συνολικού κόστους, πιο ακριβής πρόγνωση των προφίλ κόστους, και εναλλαγή/αντιστροφή/αντιστάθμιση???? της απόδοσης έναντι του κόστους.

17 Χρόνος ζωής, Διάρκεια Ζωής και περίοδος Ζωής του Σχεδιασμού
Η περίοδος ανάλυσης είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία αναλύεται μία επένδυση. Η περίοδος ανάλυσης μπορεί να έχει διάρκεια 60 έτη, αλλά και περισσότερο ή λιγότερο. Κατά τη θεώρηση της περιόδου ανάλυσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη η λειτουργική, η δημογραφική ή η αισθητική απαρχαίωση?? αχρηστία?? κατάργηση??. Θα απαιτηθούν αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συντήρηση, την επισκευή και την αντικατάσταση προκειμένου να επιτευχθεί ο προβλεπόμενος/εκτιμούμενος κύκλος ζωής. Οι ημερομηνίες αντικατάστασης της διάρκειας ζωής αποτελούν σημαντικές μεταβλητές εισόδου στους υπολογισμούς για την LCC.

18 Αξιολόγηση των μεθόδων LCC
Η κάθε μέθοδος έχει δημιουργηθεί για διαφορετικό σκοπό και ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τους εκάστοτε περιορισμούς. Βάσει βιβλιογραφίας, η πιο κατάλληλη προσέγγιση για την LCC στον τεχνικό τομέα είναι η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας (NPV-ΚΠΑ).

19 Πίνακας: 6 κύριες μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης για την LCC, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν Μέθοδος Τί υπολογίζει Πλεονέκτημα Μειονέκτημα Εύχρηστη για… Χρόνος Αποπληρωμής Υπολογίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απόσβεση της αρχικής επένδυσης. Η επένδυση με το μικρότερο χρόνο αποπληρωμής είναι και η πιο επικερδής. Γρήγορος και εύκολος υπολογισμός. Εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, τους τόκους ή τις ταμειακές ροές στο λογαριασμό. Γενική εκτίμηση εάν πρόκειται για προσοδοφόρα επένδυση. Έντοκη Αποπληρωμή (DPP) Βασικά η ίδια με τη μέθοδο του χρόνου αποπληρωμής, απλώς λαμβάνει υπόψη την αξία στο χρόνο. Λαμβάνει υπόψη την αξία στο χρόνο των χρημάτων. Αγνοεί όλες τις ταμειακές ροές έξω από την περίοδο αποπληρωμής. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για λόγους προληπτικού ελέγχου και όχι για τη λήψη αποφάσεων. Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) Η NPV είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής προεξοφλητικών παραγόντων, βάσει ενός απαιτούμενου ρυθμού απόδοσης για τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές κάθε έτους, τόσο εισροές όσο και εκροές, έτσι ώστε οι ταμειακές ροές να ανάγονται στην παρούσα αξία. Γενικά, εάν είναι θετική η τιμή της NPV, τότε η επένδυση αξίζει να προχωρήσει. Αλλά, όπως και στην περίπτωση της LCC, επειδή το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κόστος και όχι τόσο στα έσοδα, η συνήθης πρακτική είναι να λαμβάνεται το κόστος ως θετικό και το έσοδο ως αρνητικό. Άρα, η βέλτιστη επιλογή μεταξύ των ανταγωνιστικών εναλλακτικών είναι εκείνη με την ελάχιστη τιμή NPV. Λαμβάνει υπόψη την αξία στο χρόνο των χρημάτων. Παράγει αποδόσεις ίσες με το επιτόκιο της αγοράς. Χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Δεν είναι εύχρηστη όταν οι συγκρινόμενες εναλλακτικές έχουν διαφορετικούς χρόνους ζωής. Δεν είναι εύκολη η ερμηνεία. Τα περισσότερα μοντέλα της LCC χρησιμοποιούν τη μέθοδο NPV. Αυτή δεν είναι όμως εύχρηστη για εναλλακτικές που έχουν διαφορετικό χρόνο ζωής. Πηγή: Jutta Schade, “Life Cycle Cost Calculation Models for Buildings”, 4th Nordic Conference on Construction Economics & Organisation, 2007

20 Πίνακας: 6 κύριες μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης για την LCC, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν Μέθοδος Τί υπολογίζει Πλεονέκτημα Μειονέκτημα Εύχρηστη για… Ισοδύναμο Ετήσιο Κόστος (ECA) Η μέθοδος αυτή εκφράζει την μοναδική τιμή της NPV μίας εναλλακτικής ως ενιαίο ισοδύναμο ετήσιο κόστος, και για το λόγο αυτό λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας παρούσας αξίας της προσόδου. Δυνατή η σύγκριση διαφορετικών εναλλακτικών με διαφορετικούς χρόνους ζωής. Δίνει απλά μία μέση τιμή. Δεν υποδεικνύει το πραγματικό κόστος κατά τη διάρκεια κάθε έτους της LCC. Σύγκριση διαφορετικών εναλλακτικών με διαφορετικούς χρόνους ζωής. Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) Ο IRR είναι ένα κριτήριο έντοκων ταμειακών ροών που καθορίζει ένα μέσο ρυθμό απόδοσης, σε σχέση με τη συνθήκη κατά την οποία οι τιμές μηδενίζονται την αρχική χρονική στιγμή. Είναι δυνατό να υπολογιστεί το δοκιμαστικό προεξοφλητικό επιτόκιο που θα οδηγήσει σε μηδενική τιμή της NPV. Η εναλλακτική με τον υψηλότερο IRR είναι η καλύτερη επιλογή (ISO, 2004). Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται σε ποσοστιαία βάση και αυτό δίνει μία προφανή ερμηνεία. Οι υπολογισμοί χρειάζονται μία διαδικασία δοκιμής και σφάλματος. Ο IRR μπορεί να υπολογιστεί εφόσον οι επενδύσεις θα επιφέρουν κάποιο εισόδημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση μόνο που οι επενδύσεις θα εξασφαλίσουν ένα έσοδο, πράγμα που δεν παρατηρείται πάντα, π.χ., στον κατασκευαστικό τομέα. Καθαρό Κέρδος (NS) Η NS υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της επί του παρόντος αξίας του εισοδήματος που έχει προέλθει από μία επένδυση και του ποσού που έχει επενδυθεί. Η εναλλακτική που εμφανίζει την υψηλότερη NS είναι και η βέλτιστη. Εύκολα κατανοητή τεχνική αξιολόγηση επένδυσης. Η NS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η επένδυση επιφέρει κάποιο εισόδημα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση επιλογών επένδυσης. Αλλά και πάλι μόνο εφόσον η επένδυση οδηγεί σε εισόδημα. Πηγή: Jutta Schade, “Life Cycle Cost Calculation Models for Buildings”, 4th Nordic Conference on Construction Economics & Organisation, 2007

21 …Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV)
Πώς συγκρίνουμε τα μελλοντικά με τα τρέχοντα κόστη; χρησιμοποιώντας την… …Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) Όλα τα κόστη μετατρέπονται σε καθαρή παρούσα αξία μέσω ενός προεξοφλητικού παράγοντα και γίνεται η εκτίμηση τους κατά την περίοδο της διάρκειας ζωής. Η LCC αντιπροσωπεύεται από ένα μόνο νούμερο (ποσό) το οποίο λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά έξοδα κατά την περίοδο ανάλυσης.

22 Παρούσα Αξία Ορίζεται ως:
“Το ποσό των χρημάτων που θα επενδυθεί στην τράπεζα σήμερα προκειμένου να καλύψει μία μελλοντική πληρωμή για δεδομένο επιτόκιο και για καθορισμένο χρονικό διάστημα” Παράδειγμα: Τι ποσό πρέπει να επενδύσει στην τράπεζα κάποιος σήμερα με επιτόκιο 3,5% για να πληρώσει μία αντλία αντικατάστασης που κοστίζει €400 και η οποία προβλέπεται να έχει χρόνο ζωής 10 έτη;  Απάντηση = €284

23 Τύπος για την LCC όπου, Io = κόστος κεφαλαίου ενός έργου (αρχικά έξοδα για την αγορά του εξοπλισμού, το σχεδιασμό του συστήματος, τη μηχανολογική μελέτη και την εγκατάσταση) r = προεξοφλητικό επιτόκιο O = κόστος διαχείρισης και λειτουργίας M = κόστος συντήρησης i = αύξων αριθμός έτους N = χρονική διάρκεια της περιόδου ανάλυσης R = εναπομένουσα τιμή στο τέλος της περιόδου ανάλυσης

24 Προεξοφλητικό επιτόκιο στους υπολογισμούς για την NPV
Η επιλογή του προεξοφλητικού επιτοκίου έχει σημαντική επίπτωση στην καθαρή παρούσα αξία: Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του υπολογισθέντος προεξοφλητικού επιτοκίου, σε τόσο μικρότερο βαθμό θα επηρεάσει το μελλοντικό κόστος την Καθαρή Παρούσα Αξία. Τρέχον προεξοφλητικό επιτόκιο δημοσίου 3,5% Υπολογισμένο επιτόκιο Χρησιμοποιώντας το ποσοστό απόδοσης μιας επένδυσης Καθαρό επιτόκιο

25 Προεξοφλητικό επιτόκιο στους υπολογισμούς για την NPV
Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται, τόσο μικρότερες είναι οι συνέπειες από τις μελλοντικές οικονομικές επιπτώσεις. Παρούσα αξία Έτος Πηγή: TRESS for renovated energy efficient social houses, SINTEF-Norway

26 Ενεργειακά αποδοτικός: Ενεργειακά αποδοτικός:
Παράδειγμα Παράδειγμα σύγκρισης του “κόστους” ενός είδους ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού (λαμπτήρες φωτισμού), βάσει ενός εργαλείου Ανάλυσης της LCC Συμβατικός 60W €0,50 X10 = €5 Ενεργειακά αποδοτικός: 12 W €1 x 10 = €10 Ενεργειακά αποδοτικός: 20 W €5 x 10 = €50

27 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ έτη Αθροιστική NPV 5 10 15 20 25 -500 -1000
5 10 15 20 25 -500 -1000 Αθροιστική NPV 60W συμβατικός 12W ενεργειακά αποδοτικός -1500 20W ενεργειακά αποδοτικός -2000 -2500

28 Εργαλεία / Αναφορές Σχετικά εργαλεία για τον υπολογισμό της LCC:
LC-Profit (NORWAY) LEGEP (GERMANY) BEcost (FINLAND) Έργο DEEP – ICLEI Αναφορές: “Life Cycle Costs and Sustainability” - BCIS Ecobuild, 4 March 2009 TREES for renovated energy efficient social housing – “Life Cycle Costing, as a tool for decision making”, SINTEF - NORWAY Jutta Schade,“Life Cycle Cost Calculation Models for Buildings”, Proceedings of 4th Nordic Conference on Construction Economics & Organisation: Development Processes in Construction Management, 2007

29  Μία σημαντική υπενθύμιση!!!!!
Η LCC παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την συνολική διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά όχι σχετικά με την τελική απάντηση…

30 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ


Κατέβασμα ppt "Κοστολόγηση Κύκλου Ζωής (LCC) -"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google