Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ
Δαμιανός Χατζηαντωνίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ
Τα διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων (ΔΟΣ) (Entity Relationship Diagrams-ERD) χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση κυρίως συστημάτων βάσεων δεδομένων. Το μοντέλο περιγράφει τα δεδομένα ως οντότητες, συσχετίσεις και χαρακτηριστικά (attributes). Οι συσχετίσεις συνδέουν τις οντότητες μεταξύ τους και τα χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν τις οντότητες και τις συσχετίσεις. Επιλέγουμε ένα από τα χαρακτηριστικά (αυτό που χαρακτηρίζει την οντότητα κατά ένα μονοσήμαντο τρόπο) ως το κλειδί (key). Μια συσχέτιση μπορεί να συνδέει δύο ή και περισσότερες οντότητες. Καμιά φορά είναι δυνατόν να θεωρήσουμε μια συσχέτιση ως χαρακτηριστικό μιας οντότητας. Ένα χαρακτηριστικό μπορεί να είναι απλό (πχ. ΑΦΜ), σύνθετο (πχ. διεύθυνση, ονοματοεπώνυμο), να δέχεται μια τιμή (πχ. ηλικία) ή πολλαπλές τιμές (πχ. ξένες γλωσσες). Οι συσχετίσεις μπορεί να χαρακτηρίζονται από αριθμητικές αναλογίες με τις οποίες συμμετέχουν οι οντότητες στη συσχέτιση.

3 ΥΠΑΛ. ΤΜΗΜΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ 1 Ν ΥΠΑΛ. ΕΡΓΟ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ν Μ Έτσι στη συσχέτιση ΔΟΥΛΕΥΕΙ οι οντότητες ΤΜΗΜΑ:ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ συμμετέχουν με αριθμητική αναλογία 1:Ν καθότι ένα ΤΜΗΜΑ μπορεί να έχει μέχρι Ν ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, αλλά ένας υπάλληλος μπορεί να δουλεύει σε ένα μόνο τμήμα. Στη συσχέτιση ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ μεταξύ των οντοτήτων ΕΡΓΟ:ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ένας ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ μπορεί να εργάζεται σε περισσότερα από ένα ΕΡΓΟ ταυτόχρονα, και σε ένα ΕΡΓΟ μπορεί να εργάζονται πολλοί ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, έτσι η αριθμητική αναλογία είναι Μ:Ν. Ένας ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ πρέπει να εργάζεται σε ένα τουλάχιστο έργο, έτσι συμμετέχει ολικά στη συσχέτιση ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ, ενώ δεν είναι απαραίτητο κάθε ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ να διοικεί ένα τμήμα κι έτσι η συμμετοχή του στη συσχέτιση ΔΙΟΙΚΕΙ είναι μερική. Μπορούμε να θέσουμε επιπλέον περιορισμούς στη συμμετοχή μιας οντότητας σε μια συσχέτιση. Ο περιορισμός (min,max) δηλώνει ότι το μέλος μιας οντότητας (πχ. ένας υπάλληλος της οντότητας ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) μπορεί να συμμετέχει στη συσχέτιση ΔΙΟΙΚΕΙ από min φορές μέχρι max φορές. (0,1) (1,1) ΥΠΑΛ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΕΙ

4 Πίνακας συμβόλων για τα ΔΟΣ
Σύμβολο Σημασία Σύμβολο Σημασία Χαρακτηριστικό πολλαπλών τιμών E Οντότητα Ασθενής Οντότητα Σύνθετο Χαρακτηριστικό Σ Συσχέτιση Παράγωγο Χαρακτηριστικό E1 E2 Σ Ολική Συμμετοχή της Ε2 στη Σ Αναγνωριστική Συσχέτιση 1 Ν E1 E2 Σ Αριθμητική Αναλογία 1:Ν για Ε1:Ε2 στη Σ Χαρακτηριστικό Χαρακτηριστικό-κλειδί (min,max) Περιορισμός (min,max) της συμμετοχής της Ε στη Σ Σ E Πίνακας συμβόλων για τα ΔΟΣ

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Κατάστημα Σούπερ-μάρκετ
Θεωρούμε το παράδειγμα ενός καταστήματος σούπερ-μάρκετ. Δίνουμε το ΔΟΣ που περιγράφει το μοντέλο λειτουργίας του σούπερ-μάρκετ. Ένα σημαντικό στοιχείο στη λειτουργία του σούπερ-μάρκετ είναι οι προμηθευτές του. Οι προμηθευτές αντιπροσωπεύονται από την οντότητα SUPPLIERS η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά: το SNAME (όνομα προμηθευτή) που αποτελεί και το κλειδί, και το SADDR (διεύθυνση). Η οντότητα PRICES (τιμές) εμφανίζεται ως χαρακτηριστικό (μέσα σε κύκλο παρά σε ένα ορθογώνιο) εφόσον έχει μόνο ένα χαρακτηριστικό, την ίδια την τιμή. Τα προϊόντα (ΙΤΕΜS) του κάθε προμηθευτή αποτελούν ξεχωριστή οντότητα αφού θα ήταν δύσκολο να παρουσιαστούν ως χαρακτηριστικό του προμηθευτή. Η οντότητα ITEMS έχει δύο χαρακτηριστικά: ΙΤΕΜ# (κωδικός προϊόντος) και INAME (ονομασία) όπου είτε το ένα είτε το άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί.

6 Για να συνδέσουμε τους προμηθευτές και τα προϊόντα έχουμε μια πολλοί-πολλοί συσχέτιση. Ένα προϊόν μπορεί να έχει πολλούς προμηθευτές όπως επίσης ένας προμηθευτής μπορεί να προμηθεύει πολλά προϊόντα. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο κάθε προμηθευτής μπορεί να θέσει τη δική του τιμή για ένα προϊόν στην οποία διατίθεται να πουλήσει το συγκεκριμένο προϊόν. Εάν είχαμε δύο σχέσεις: ΙΤΕΜS-SUPPLIERS και SUPPLIERS-PRICES αυτό θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι όλα τα προϊόντα ενός προμηθευτή έχουν την ίδια τιμή, καθότι δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των προϊόντων και των τιμών τους. Το σούπερ-μάρκετ χωρίζεται σε τμήματα, το καθένα έχει ένα μάνατζερ και υπαλλήλους. Κάθε τμήμα είναι υπεύθυνο για ορισμένα προϊόντα (μέσα από τη συσχέτιση CARRIES) κι ένα προϊόν μπορεί να πουληθεί από ένα ορισμένο μόνο τμήμα. Το κάθε τμήμα χαρακτηρίζεται από ένα όνομα κι ένα κωδικό. Ένας υπάλληλος μπορεί να δουλέβει σε ένα μόνο τμήμα, άρα η συσχέτιση WORKS_FOR (μεταξύ EMPS-DEPTS) είναι πολλοί-ένα. Επίσης ένας υπάλληλος χαρακτηρίζεται από το όνομα του και το μισθό του. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχήμα μας (και κατ΄επέκταση στη βάση δεδομένων) κάθε μάνατζερ είναι και υπάλληλος κάτι το οποίο επισημαίνεται με τη IS_A συσχέτιση.

7 Η συσχέτιση μεταξύ MANAGERS-DEPTS είναι μονοσήμαντη καθώς κάθε τμήμα έχει ένα μόνο μάνατζερ.
Μια άλλη σημαντική οντότητα είναι οι πελάτες (CUSTOMERS). Κάθε πελάτης χαρακτηρίζεται από τα CNAME (όνομα) που είναι και το κλειδί, CADDR (διεύθυνση), και BALANCE (υπόλοιπο λογαριασμού). Προαιρετικά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το χαρακτηριστικό κωδικός. Οι πελάτες κάνουν παραγγελίες για αγορές προϊόντων με ανάλογη χρέωση του λογαριασμού τους – η αποστολή τους γίνεται από το σούπερ-μάρκετ. Κάθε παραγγελία αποτελείται από μια λίστα με προϊόντα και τις ποσότητές τους. Η συσχέτιση INCLUDES συνδέει την παραγγελία (ORDERS), τα προϊόντα (ITEMS) και την ποσότητα (QUANTITY). H συσχέτιση από ORDERS και ITEMS προς QUANTITY είναι μια πολλοί-ένα συσχέτιση , καθώς σε μια παραγγελία υπάρχει μόνο μια ποσότητα για κάθε προϊόν. Επίσης κάθε παραγγελία χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό (O#) και την ημερομηνία που έγινε (DATE).

8 Η συσχέτιση μεταξύ MANAGERS-DEPTS είναι μονοσήμαντη καθώς κάθε τμήμα έχει ένα μόνο μάνατζερ.
Κάποιος γίνεται πελάτης με την πρώτη του παραγγελία, γι αυτό και η οντότητα CUSTOMERS συνδέεται με το υπόλοιπο σχήμα μόνο μέσω της οντότητας ORDERS.

9 Ένα ΔΟΣ για το σχήμα ενός καταστήματος
ENAME SALARY EMPLOYEES ΙS_A MANAGERS SNAME SADDR WORKS_ FOR MANAGES SUPPLIERS DNAME DEPTS SUPPLIES CARRIES DEPT# PRICES INAME ITEMS ITEM# INCLUDES O# ORDERS QUANTITY DATE PLACED BY CUSTOMERS CNAME BALANCE CADDR Ένα ΔΟΣ για το σχήμα ενός καταστήματος

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: To Σχήμα μιας Εταιρείας
Θεωρούμε το σχήμα μιας εταιρείας που περιλαμβάνει υπαλλήλους, τμήματα και τεχνικά έργα. Η εταιρεία χωρίζεται σε τμήματα. Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, κωδικό κι ένα μάνατζερ. Η ημερομηνία έναρξης του μάνατζερ αποτελεί χρήσιμο στοιχείο. Επίσης κάθε τμήμα εποπτεύει ένα αριθμό τεχνικών έργων, από τα οποία το καθένα έχει κάποια μοναδική ονομασία, κωδικό και τοποθεσία. Αναφορικά με κάθε υπάλληλο κρατούμε το όνομα, το ΑΦΜ, διεύθυνση, μισθό, φύλο και ημερ. γέννησης. Ένας υπάλληλος ανήκει σε ένα και μόνο τμήμα μπορεί όμως να δουλεύει σε περισσότερα από ένα έργα, όχι απαραίτητα όλα να ανήκουν στο τμήμα του. Οι ώρες απασχόλησης κάθε υπαλλήλου σε κάθε έργο καταγράφονται, όπως επίσης και ο προϊστάμενος του υπαλλήλου. Τα μέλη της οικογενείας του υπαλλήλου καταχωρούνται για ασφαλιστικούς λόγους. Για κάθε μέλος καταχωρείται το όνομα, φύλο, ημερ. γεννήσεως και η σχέση του με τον κύριο ασφαλιζόμενο.

11 Η συσχέτιση SUPERVISION συνδέει τους υπαλλήλους (EMPLOYEES) και τους προϊστάμενούς τους (supervisors). Ένας προϊστάμενος μπορεί να μην έχει καθόλου υπαλλήλους ή μέχρι Ν υπαλλήλους (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένας υπάλληλος μπορεί να μην έχει προϊστάμενο ή μόνο ένα προϊστάμενο (περιορισμός (0,1)). Ένα τμήμα (DEPARTMENT) μπορεί να εποπτεύει από κανένα μέχρι Ν έργα (PROJECTS) (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένα έργο εποπτεύεται από ένα και μόνο τμήμα (περιορισμός (1,1)). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να είναι ή να μην είναι μάνατζερ (περιορισμός (0,1)), ενώ ένα τμήμα μπορεί να εποπτεύεται από ένα και μόνο μάνατζερ (περιορισμός (1,1)). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να έχει από μηδέν μέχρι Ν μέλη οικογενείας (DEPENDENTS) (περιορισμός (0,Ν)), ενώ ένα μέλος είναι μέλος μόνο ενός υπαλλήλου. Για τα μέλη τα χαρακτηριστικά είναι: όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, σχέση με τον υπάλληλο (σύζυγος, τέκνο). Ένας υπάλληλος (EMPLOYEE) μπορεί να δουλεύει σε ένα ή περισσότερα έργα (περιορισμός (1,Ν)), κι ένα έργο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερους υπαλλήλους (περιορισμός (1,Ν)).

12 Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας εταιρείας
Fname Minit Lname Address Number WORKS_FOR Ν 1 Locations Name Sex Salary Name SSN NumberOfEmployees EMPLOYEE StartDate DEPARTMENT Bdate 1 MANAGES 1 1 Hours CONTROLS supervisor supervisee Μ WORKS_ON Ν 1 Ν SUPERVISION Ν 1 DEPENDENTS_OF PROJECT Name Ν Number Location DEPENDENT Relationship Name Sex BirthDate Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας εταιρείας

13 Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας εταιρείας (με τους περιορισμούς)
Fname Minit Lname Address Number WORKS_FOR (1,N) department (1,1) employee Locations Name Sex Salary Name SSN NumberOfEmployees EMPLOYEE StartDate DEPARTMENT (0,1) manager (1,1) Bdate MANAGES department- managed (0,N) (1,N) worker controlling- department (0,N) supervisor (0,1) supervisee Hours CONTROLS WORKS_ON SUPERVISION (0,N) employee (1,N) project controlled- project DEPENDENTS_OF (1,1) PROJECT Name dependent (1,1) Number Location DEPENDENT Relationship Name Sex BirthDate Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας εταιρείας (με τους περιορισμούς)

14 ΑΣΚΗΣΗ Δώστε το ΔOΣ για το σχήμα ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος.
Το πανεπιστημιακό τμήμα αποτελείται από διοικητικό προσωπικό, τομείς και τους εγγεγραμμένους φοιτητές.

15 Ένα ΔΟΣ για το σχήμα ενός πανεπιστημιακού τμήματος
ΜΙΣΘΟΣ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΝ ΑΝΗΚΕΙ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΟΝΟΜΑ_Τ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔ_Τ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑ_ΜΑΘ ΚΑΤΑΣ. ΟΝΟΜΑ_Φ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΔ_ΜΑΘ ΑΡ_ΜΗΤ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΤΟΣ_ΕΙΣ ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΔ_ΜΟΝ ΕΤΟΣ_ΓΕΝ ΕΤΟΣ_ΑΠΟΦ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_Φ Ένα ΔΟΣ για το σχήμα ενός πανεπιστημιακού τμήματος

16 Στην οντότητα ΤΟΜΕΙΣ περιλαμβάνουμε και τη γραμματεία του τμήματος, όπου ο γραμματέας έχει τη θέση του διευθυντή στο σχήμα μας. Στην οντότητα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ το χαρακτηριστικό ΤΙΤΛΟΣ περιλαμβάνει τους καθηγητές (βαθμίδα) κι υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης. Στην οντότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ περιλαμβάνουμε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του τμήματος οι οποίοι είναι ταυτόχρονα και καθηγητές του τμήματος. Για την οντότητα ΦΟΙΤΗΤΕΣ το χαρακτηριστικό ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δηλώνει το αν ο φοιτητής είναι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός. Τα άλλα χαρακτηριστικά είναι: ΟΝΟΜΑ_ΦΟΙΤΗΤΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΤΟΣ_ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΕΤΟΣ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΤΟΣ_ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και ΜΕΣΟΣ_ΟΡΟΣ βαθμολογίας. Για την οντότητα ΜΑΘΗΜΑΤΑ έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά: ΟΝΟΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΑΜΗΝΟ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ_ΜΟΝΑΔΕΣ και ΒΑΘΜΟΣ.

17 ΑΣΚΗΣΗ Δώστε το ΔΟΣ για το σχήμα μιας τράπεζας που έχει υποκαταστήματα και που προσφέρει διάφορους τύπους λογαριασμών και δανείων.

18 Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας τράπεζας
1 ΕΧΕΙ Ν ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘ. ΚΩΔ_ΚΑΤ 1 1 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΑΝΕΙΖΕΙ Ν Ν ΑΡΙΘ_ΛΟΓ ΤΥΠΟΣ_Λ ΑΡΙΘ_ΔΑΝ ΤΥΠΟΣ_Δ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙ0 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ Μ Μ ΑΝΗΚΕΙ ΛΗΠΤΗΣ ΟΝΟΜΑ Ν Ν ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΦΜ ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛ. Α.Τ. Ένα ΔΟΣ για το σχήμα μιας τράπεζας

19 Κάθε ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ προσφέρει διάφορους τύπους λογαριασμών καταθέσεων και δανείων.
Ένας ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να διατηρεί καταθετικούς λογαριασμούς αλλά και να είναι ταυτόχρονα και δανειολήπτης. Τα χαρακτηριστικά της οντότητας ΠΕΛΑΤΗΣ είναι: ΟΝΟΜΑ, ΑΦΜ (που είναι και το κλειδι), Α.Τ. (αστυνομική ταυτότητα που μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί ως κλειδί), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ.

20 ΑΣΚΗΣΗ Δώστε το ΔΟΣ για το σχήμα έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για τροχοφόρα (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέττες, φορτηγά).

21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣ. ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚ.
ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΟΛ. ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΣ_ΟΧΗΜ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΦΜ ΚΑΤΑΧΩΡ. ΑΝΗΚΕΙ ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΧΙΛΙΟΜ. ΤΙΜΗ ΤΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΑ_ΟΔΗΓ. ΑΡ_ΚΥΚΛ. ΗΜΕΡ.

22 Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ που εργάζεται για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ έκδοσης αδειών είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των οχημάτων. Ένα όχημα χαρακτηρίζεται από: κατηγορία (αυτοκίνητο, φορτηγό, μηχανή, τροχόσπιτο), είδος (κουπέ, στέϊσον-βάγκον, κάμπριο), μοντέλο (modena), κατασκευαστής (Ferrari), χρώμα και χρονολογία. Για την καταχώρηση του οχήματος πέρα από τον τύπο (όπως αυτό προσδιορίζεται μέσα από τη συσχέτιση ΤΥΠΟΥ) χρειαζόμαστε τον ΑΡΙΘΜΟ_ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έκδοσης άδειας, ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ και ΤΙΜΗ σε περίπτωση που πρόκειται για μεταβίβαση. Η οντότητα ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ΟΝΟΜΑ, ΑΦΜ, που είναι και το κλειδί, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ και τον αριθμό ΑΔΕΙΑΣ_ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

23 ΑΣΚΗΣΗ Δώστε το ΔOΣ για το σχήμα ενός συστήματος κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων ενός ταξιδιωτικού γραφείου. Κάθε κράτηση περιλαμβάνει το όνομα του πελάτη, το δρομολόγιο, αεροπορική εταιρεία, αεροδρόμιο άφιξης κι αναχώρησης, ημερομηνία άφιξης κι αναχώρησης τον τύπο του αεροπλάνου, το ναύλο, αριθμό θέσης κλπ. Παρατηρήστε ότι το δρομολόγιο μπορεί να αποτελείται από πολλαπλά τμήματα, και το καθένα μπορεί να γίνεται από διαφορετική αεροπορική εταιρεία. Μπορείτε να αρχίσετε με ένα απλό ΔΟΣ και στη συνέχεια να το αναλύσετε περισσότερο.

24 Ένα απλό ΔΟΣ για το σχήμα κρατήσεων θέσεων αεροπορικής εταιρείας
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΑΥΛΟΣ ΑΕΡ_ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΑ_ΑΦΙΞΗΣ ΩΡΑ_ΑΝΑΧ. ΕΧΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛ. ΘΕΣΗ Ένα απλό ΔΟΣ για το σχήμα κρατήσεων θέσεων αεροπορικής εταιρείας

25 ΗΜΕΡ_ΑΦΙΞΗΣ ΠΟΛΗ ΚΩΔ. ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΠΤΗΣΗ Ν ΟΝΟΜΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 1 ΑΠΟ Ν ΑΕΡ_ΕΤΑΙΡ. Μ ΠΡΟΣΓ. ΗΜΕΡ_ΑΝΑΧ. 1 ΕΧΕΙ Ν 1 ΑΝΗΚΕΙ Ν ΟΝΟΜΑ_ΤΥΠΟΥ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΓ. ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟ Ν ΚΛΑΣΗ ΝΑΥΛΟΣ 1 ΠΕΡ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. Ν ΗΜΕΡ. 1 ΕΞΥΠΗΡ. Ν ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΑΡ. ΔΙΑΘ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘ. ΤΗΛ. ΘΕΣΗ Το ολοκληρωμένο ΔΟΣ για το σχήμα κρατήσεων θέσεων αεροπορικής εταιρείας

26 Για μια διαδρομή μεταξύ δύο πόλεων μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές πτήσεις (διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες, ώρες) και η κάθε πτήση συνδέεται με ένα ναύλο. Το ναύλο χαρακτηρίζεται από το ποσό (ανάλογα με την κλάση), την κλάση, ένα κωδικό, και κάποιοι πιθανοί περιορισμοί. Μια πτήση είναι ΑΠΟ κάποιο αεροδρόμιο ΠΡΟΣ κάποιο άλλο αεροδρόμιο με τις ημερομηνίες αναχώρησης κι άφιξης αντίστοιχα. Η ημερομηνία αποτελείται από τη μέρα του μήνα/χρόνου και την ώρα. Η πτήση εξυπηρετείται από ένα συγκεκριμένο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο είναι ορισμένου τύπου αεροσκάφος, όπως υποδηλώνεται από τη συσχέτιση ΤΥΠΟΥ. Όχι όλοι οι τύποι αεροσκαφών μπορούν να προσγειωθούν σε όλα τα αεροδρόμια όπως υποδεικνύει η συσχέτιση ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΤΑΙ. Ο τύπος αεροσκάφους έχει κάποιο ΟΝΟΜΑ_ΤΥΠΟΥ, που έιναι και το κλειδί και χαρακτηρίζεται από ένα μέγιστο αριθμό θέσεων. Ένα τμήμα δρομολογίου (μεταξύ δύο πόλεων) έχει ένα αριθμό διαθέσιμων θέσεων. Όσον αφορά την οντότητα ΠΕΛΑΤΗ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τον αριθμό λογαριασμού μιλίων που συσχετίζεται με κάποια αεροπορική εταιρεία.


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google