Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Energy Committee vote (28 February 2012) Energy Committee vote (28 February 2012) Energy Committee vote (28.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Energy Committee vote (28 February 2012) Energy Committee vote (28 February 2012) Energy Committee vote (28."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Energy Committee vote (28 February 2012) Energy Committee vote (28 February 2012) Energy Committee vote (28 February 2012)

2 Χρονοδιάγραμμα ► Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 22 Ιουνίου 2011 ► Ψηφοφορία στην επιτροπή Ενέργειας του ΕΚ (εντολή για έναρξη διαπραγματεύσεων): 28 Φεβρουαρίου 2012 ► Τριμερείς διαπραγματεύσεις: 11 Απριλίου 2012 ► Τελική ψηφοφορία στην επιτροπή Ενεργείας (tbc): Μάιος/Ιούνιος 2012 ► Ψηφοφορία στην Ολομέλεια του ΕΚ (tbc): Σεπτέμβριος 2012

3 Στόχοι Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 1. Μείωση εκπομπών ρύπων κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 2. 20% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 3. 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης (μη δεσμευτικός στόχος) ► Η ΕΕ θα επιτύχει μόνο κατά το ήμισυ το στόχο για 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ► Το ΕΚ ζήτησε την υιοθέτηση δεσμευτικού στόχου ήδη με ψήφισμα του το Δεκέμβριο 2010

4 Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ► Δεσμευτικά μέτρα (ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων, εθνικό καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας (energy saving obligation schemes), ενεργειακοί έλεγχοι (energy audits) αλλά ► Μη δεσμευτικοί στόχοι (επανεξέταση της κατάστασης το 2014-πιθανή εισαγωγή δεσμευτικών στόχων ενεργειακής απόδοσης)

5 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Δεσμευτικοί στόχοι ► Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για εξοικονόμηση ενέργειας βασισμένοι σε συγκεκριμένες τιμές αναφοράς για κάθε κράτος μέλος ► Ιούνιος 2014: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας για το 2030

6 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Ειδικά μέτρα ► Ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων ► Δημόσιες συμβάσεις ► Καθεστώς επιβολής υποχρεωτικής εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ► Ενεργειακοί έλεγχοι ► Έκδοση λογαριασμών ► Συμπαραγωγή ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης ► Μηχανισμοί χρηματοδότησης ► Μείωση αριθμού δικαιωμάτων στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου(ETS set-aside proposal)

7 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων & Δημόσιες συμβάσεις ► Ιανουάριος 2014: ανακαίνιση του 2.5% της συνολικής επιφάνειας των δημοσίων κτιρίων (ιδιόκτητα κτίρια άνω των 250 τ.μ.) ► Εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης ισοδύναμης εξοικονομούμενης ενέργειας: δίνοντας προτεραιότητα σε «ριζικές» ανακαινίσεις ► Τα δημόσια όργανα όταν αγοράζουν ή ενοικιάζουν προϊόντα/υπηρεσίες θα θέτουν ως τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή τους απόδοση

8 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Υποχρεωτική εξοικονόμηση ενέργειας για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Υποχρεωτική εξοικονόμηση ενέργειας για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ► Επιχειρήσεις ενέργειας θα πρέπει να επιτύχουν «σωρευτική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον ίση με το 1,5% των πωλήσεων, κατ 'όγκο, ενέργειας τους (μέσος όρος κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης τριετούς περιόδου)» ► Συμπερίληψη του τομέα μεταφορών ► Έμφαση στα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας (households suffering energy poverty)

9 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Ενεργειακοί έλεγχοι ► Ιούλιος 2014: Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούν ενεργειακό έλεγχο κάθε 4 χρόνια (energy audit) ► Οι ενεργειακοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από ειδικευμένους και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες ► Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

10 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Έκδοση λογαριασμών Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Έκδοση λογαριασμών ► Δημιουργία μοναδικού σημείου επαφής (single point of contact): παροχή συμβουλών σε καταναλωτές για ενεργειακές υπηρεσίες και διαπιστευμένους πάροχους ενεργειακών υπηρεσιών και αγαθών ► Ελάχιστες απαιτήσεις για την έκδοση λογαριασμών: 1. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού/αερίου θα πρέπει να εκδίδονται βάσει της πραγματικής κατανάλωσης 2. Μηνιαία έκδοση λογαριασμών (ανά δύο μήνες για την περίπτωση του φυσικού αερίου)

11 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Συμπαραγωγή ενέργειας (Combined Heat Power ) ► Ιανουάριος 2015: «εθνικοί οδικοί χάρτες θέρμανσης και ψύξης» (national heating and cooling roadmaps) για την ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων συμπαραγωγής και δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (district heating and cooling networks) ► Όλοι οι οδικοί χάρτες θα βασισθούν σε λεπτομερείς αναλύσεις κόστους-οφέλους (κλιματικές συνθήκες, οικονομική σκοπιμότητα, τεχνική καταλληλότητα) για κάθε περιοχή

12 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί ► Δημιουργία ειδικών μηχανισμών για τη χρηματοδότηση των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ► Πηγές χρηματοδότησης: πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της οδηγίας, ποσά από τα διαρθρωτικά ταμεία, το ταμείο συνοχής και το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης

13 Προτάσεις επιτροπής Ενέργειας του ΕΚ Παρακράτηση αριθμού δικαιωμάτων εκπομπών (ETS set-aside) ► Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των εκπομπών άνθρακα (CO2) → μείωση της ζήτησης για δικαιώματα εκπομπών βάσει του συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων της ΕΕ ► Η Επιτροπή «να εξετάσει κατά πόσον χρειάζεται να λάβει μέτρα, πριν από την έναρξη της τρίτης φάσης του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την παρακράτηση του αναγκαίου αριθμού δικαιωμάτων".

14 Επόμενα βήματα Επόμενα βήματα ► Τριμερείς διαπραγματεύσεις (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ► Τελική ψηφοφορία στην επιτροπή Ενέργειας (έγκριση συμφωνηθέντος κειμένου) ► Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση (πιθανότατα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας)

15 Χρήσιμοι σύνδεσμοι Οι τροπολογίες που ενέκρινε η επιτροπής Ενέργειας http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120309ATT40359/2 0120309ATT40359EN.pdf http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120309ATT40359/2 0120309ATT40359EN.pdf Το συνολικό κείμενο της οδηγίας με τις τροπολογίες (προσωρινό κείμενο-θα υπάρξουν αλλαγές μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120315ATT40997/2 0120315ATT40997EN.pdf http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120315ATT40997/2 0120315ATT40997EN.pdf Θεματικός φάκελος με όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα http://www.europarl.europa.eu/committees/el/ITRE/subject- files.html?id=20111024CDT30119 http://www.europarl.europa.eu/committees/el/ITRE/subject- files.html?id=20111024CDT30119


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Energy Committee vote (28 February 2012) Energy Committee vote (28 February 2012) Energy Committee vote (28."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google