Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.) Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 201 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.) Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 201 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.) Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 201 2

2 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (RMI)  Προς διασφάλιση του βιώσιμου και χωρίς στρεβλώσεις εφοδιασμού της ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιομηχανίας η Ευρωπαϊκή Στρατηγική επανασχεδιάστηκε από το τέλος του 2008 επαναφέροντας στο προσκήνιο τις Πρώτες Ύλες και ειδικότερα τους Ορυκτούς Πόρους.  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Πρώτες ύλες (COM 2008/699: Raw materials Initiative) To 70%των αναγκαίων ορυκτών πρώτων υλών για την βιομηχανία της ΕΕ εισάγονται από τρίτες χώρες, και ενώ η Ευρώπη καταναλώνει το 30% της παγκόσμιας παραγωγής μεταλλικών ορυκτών παράγει μόνο το 3%! Στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε ετησίως περισσότερους από 3 δις τόνους Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Παρά τη σημερινή οικονομική ύφεση, η ζήτηση για τα ορυκτά προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 5-10 χρόνια, ακόμη και με αυξημένα επίπεδα της ανακύκλωσης.

3 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ 1.Διασφάλιση της δυνατότητας εφοδιασμού με Ο.Π.Υ. από τις διεθνείς αγορές χωρίς στρεβλώσεις 2.Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων εντός Ε.Ε. ώστε να προωθηθεί ο βιώσιμος εφοδιασμός με Ο.Π.Υ. από ευρωπαϊκές πηγές. 3.Προώθηση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων και της ανακύκλωσης

4 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ RMI ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1.Θεσμοθέτηση Εθνικών Μεταλλευτικών Πολιτικών 2.Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και χωροταξίας 3.Βελτίωση της γεωλογικής γνώσης – Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων 4.Αποσαφήνιση των προϋποθέσεων εξορυκτικής δραστηριότητας εντός ή πλησίον περιοχών NATURA 5. Αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων και των ελλείψεων σε εξειδικευμένο προσωπικό 6. Βελτίωση της εικόνας της δραστηριότητας στην κοινωνία 7. Προώθηση της αποδοτικότητας στη χρήση των ορυκτών πόρων, της ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης 8. Αξιοποίηση παραπροϊόντων, απορριμμάτων και των δευτερογενών πηγών Ο.Π.Υ.

5 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ RMI ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ «Ανάπτυξη διπλωματίας για τις πρώτες ύλες » 1.Με την Αφρική: Στρατηγική συνεργασία Ε.Ε. – Αφρικής στα πεδία: •Ορθή Διακυβέρνηση •Επενδύσεις •Γεωλογική γνώση - Δεξιότητες 2. Με πλούσιες σε Ο.Π.Υ. χώρες: Διάλογος για την άρση στρεβλώσεων 3.Με χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές Ο.Π.Υ.: Καθορισμός κοινών δράσεων

6 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 Η ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ RMI ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ ΔΥΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Α) Βέλτιστες πρακτικές σε θέματα χρήσεων γης, αδειοδότησης εξορυκτικών δραστηριοτήτων και διάχυσης της γεωλογικής πληροφορίας (exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing). Β) Καθορισμός των "κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών" για την Ε.Ε. (Critical raw materials for the E.U.)exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharingCritical raw materials for the E.U. Στο ίδιο πλαίσιο, εκδόθηκε και ένας οδηγός αναφορικά με την εξόρυξη μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (Non Energy Mineral Extraction and Natura 2000 Guidance Document) Non Energy Mineral Extraction and Natura 2000 Guidance Document

7 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 RMI: ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ… ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 2020  Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης τεχνολογιών που αυξάνουν τις επενδύσεις στον τομέα των φυσικών πόρων.  Αναγνωρίστηκε ότι τα Κ-Μ πρέπει να έχουν μια σαφή, δομημένη εθνική πολιτική για τα ορυκτά.  Κατεγράφησαν οι βέλτιστες πρακτικές αδειοδότησης και χωροταξίας  Επιτεύχθηκε ο προσδιορισμός των κρίσιμων υλικών για την Ε.Ε.  Καθορίσθηκε η στρατηγική σε θέματα εμπορίου πρώτων υλών.  Εκδόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με Natura 2000  Τέθηκαν κριτήρια για την διαχείριση των αποβλήτων.  Τίθενται νέες προοπτικές και ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία  Έχει ξεκινήσει η διαδικασία καθορισμού δεικτών για την εκτίμηση της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών

8 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 RMI ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αναγνωρίσθηκε άμεσα η ανάγκη εξειδίκευσης της RMI στην Ελληνική Πραγματικότητα, και της ανάδειξης της ελληνικής πολιτικής και στρατηγικής που θα διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των Ορυκτών Πόρων στον τόπο μας •Σημαντικότατα εκμεταλλευόμενα κοιτάσματα αλλά και αποθεματικό δυναμικό. •Ελλειψη σαφούς και δομημένης πολιτικής για τις ορυκτές πρώτες ύλες •Χρονοβόρος και πολύπλοκη αδειοδοτική διαδικασία •Έλλειψη Χωροταξικού Σχεδιασμού για του ορυκτούς πόρους •Προβλήματα προσβασιμότητας λόγω ασαφούς πλαισίου •Ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου •Προκατάληψη, στείρα κριτική κι έλλειψη ειλικρινούς ανοιχτού διαλόγου για την ένταξη στο σχεδιασμό χρήσεων γης και τα περιβαλλοντικά θέματα. Ελληνική Πραγματικότητα:

9 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (Ο.Π.Υ.) Πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εφοδιασμός της κοινωνίας με ορυκτές πρώτες ύλες θα γίνεται διαχρονικά με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, εναρμονισμένο με τις εθνικές πολιτικές ανάπτυξης άλλων τομέων, την προστασία του περιβάλλοντος και σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης Η θέσπιση του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου μέσα από ευρεία ενημέρωση και διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων και η διασφάλιση της διαχρονικής εφαρμογής του με συνέπεια, διαφάνεια και ενιαίο τρόπο. Βασικός στόχος: Θεμελιώδης προϋπόθεση:

10 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο.Π.Υ. Βασικοί επιμέρους στόχοι •Η ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που προλαμβάνουν ή μειώνουν και τελικά αποκαθιστούν, τις επιπτώσεις της εξόρυξης στο περιβάλλον και στη ανθρώπινη υγεία. •Η εξοικονόμηση των ΟΠΥ μέσα από βέλτιστες οικο-αποδοτικές πρακτικές παραγωγής. •Η διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των ΟΠΥ, της αύξησης του κύκλου ζωή τους και της ανακύκλωσής τους. •Η μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού οφέλους και η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της εξορυκτικής δραστηριότητας. • Η εναρμόνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών των τοπικών κοινωνιών με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργούν οι εκμεταλλεύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. • Η διαμόρφωση των χώρων των λατομείων και μεταλλείων, ώστε να είναι αυτοί δεκτικοί άλλων προγραμματισμένων χρήσεων, μετά την ολοκλήρωση των εκμεταλλεύσεων. •Η χωροταξική οργάνωση της μεταποίησης των πρώτων υλών

11 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο.Π.Υ. Βασικοί Άξονες Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου περιλαμβάνει έξι βασικούς άξονες και εξειδικεύεται σε επιμέρους ενέργειες και πολιτικές. Οι άξονες πολιτικής ορίζονται ως εξής: 1.Η εθνική πολιτική για τον ορυκτό πλούτο ως βασικό συστατικό της αναπτυξιακής πολιτικής του τόπου. 2. Χωροταξικός Σχεδιασμός και πολιτική χρήσεων γης 3.Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της λατομικής - μεταλλευτικής νομοθεσίας. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αδειοδότησης. 4. Προώθηση διαλόγου - αποδοχή από την τοπική κοινωνία. 5. Εκπαίδευση - Έρευνα - Καινοτομία 6. Αποδοτικότητα στη χρήση Ορυκτών Πρώτων Υλών

12 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 1.Η εθνική πολιτική (Ε.Π) για τις Ο.Π.Υ. βασικό συστατικό της αναπτυξιακής πολιτικής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ •Οριζόντια ενσωμάτωση των κατευθύνσεων της Ε.Π. για τις Ο.Π.Υ. σε όλες τις επί μέρους πολιτικές και σχεδιασμούς ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των κοιτασμάτων και το δημόσιο όφελος. ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ •Εξασφάλιση δυνατότητας αξιοποίησης Ο.Π.Υ. μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων στο θεσμικό πλαίσιο. •Κίνητρα για προώθηση της έρευνας για Ο.Π.Υ. •Ενδυνάμωση κρατικών ερευνητικών φορέων •Αξιοποίηση δημόσιων μεταλλείων και λατομείων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος

13 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 2. Χωροταξικός Σχεδιασμός (Χ.Σ.) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ •Ενσωμάτωση της Ε.Π. στο Χ.Σ. της χώρας •Χ.Σ. που θα διασφαλίζει την δυνατότητα αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. σε μακροχρόνια βάση. •Πρόβλεψη για τροποποίηση χρήσεων γης σε περίπτωση εντοπισμού νέων κοιτασμάτων Ο.Π.Υ. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ •Αποτύπωση των περιοχών Ο.Π.Υ. στο Χ.Σ. •Πρόληψη «αδρανοποίησης» κοιτασμάτων • Πρόνοια για τα κοιτασμάτα ΟΠΥ ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα. Πρόβλεψη στο χωροταξικό σχεδιασμό για τη χρήση του χώρου εξόρυξης μετά το τέλος της εκμετάλλευσης Δημιουργία βάσης χωροταξικών δεδομένων •Αναθεώρηση περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων •Επικαιροποίηση διαχειριστικών μελετών προστατευόμενων περιοχών

14 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 3. Κωδικοποίηση – Εκσυγχρονισμός της λατομικής μεταλλευτικής & περιβαλλοντικής νομοθεσίας ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει: • Να είναι απλό, διαφανές, σαφές, με σταθερούς όρους, να ανταποκρίνεται στο επενδυτικό περιβάλλον και να προβλέπει λογικούς χρόνους για την έκδοση των πράξεων. • Να προωθεί–επιβάλλει την εφαρμογή βέλτιστων τεχνικών. • Να προβλέπει ενισχυμένο ρόλο για τις ελεγκτικές αρχές ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ • Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου, όπου απαιτείται. •Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τον χωροταξικό σχεδιασμό και την Ε.Π. για τις ΟΠΥ •Αποφυγή επικαλύψεων, πρόβλεψη για παράλληλη αξιολόγηση. •Επικαιροποίηση προδιαγραφών μελετών. •Έκδοση καθοδηγητικών εγγράφων και εγχειριδίων. •Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών

15 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 3β. Νομικό Πλαίσιο για τα Αδρανή Υλικά ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ •Διασφάλιση σε μακροχρόνιο ορίζοντα της τροφοδοσίας της αγοράς με αδρανή υλικά με αποδεκτό κόστος •Προώθηση νέου νόμου περί λατομείων. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ •Εξορθολογισμός του συστήματος παραγωγής αδρανών υλικών •Καθορισμός προδιαγραφών και διαδικασιών πιστοποίησης. •Λατομικές περιοχές. •Καθορισμός περιπτώσεων λειτουργίας εκτός λατομικών περιοχών. •Λατομεία αδρανών υλικών εντός περιοχών Natura. •Εκσυγχρονισμός συστήματος αδειοδότησης.

16 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 4. Προώθηση διαλόγου – Αποδοχή από την τοπική κοινωνία ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ •Έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της βιώσιμης ανάπτυξης •Απόκτηση κοινωνικής άδειας •Προώθηση διαλόγου – εδραίωση εμπιστοσύνης •Ενημερωτική εκστρατεία για αντιστροφή του κλίματος •Αντισταθμιστικά οφέλη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ •Προώθηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. •Ενίσχυση εθελοντικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. •Δημοσίευση σχετικών πληροφοριών •Συνεχής καταγραφή των επιπτώσεων. Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας •Βελτίωση οικιστικού περιβάλλοντος και υποδομών των Ο.Τ.Α. •Ανάληψη πιλοτικών δράσεων πρότυπης αποκατάστασης

17 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 5. Εκπαίδευση - Έρευνα - Καινοτομία ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ •Προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών. •Προώθηση έρευνας και καινοτομίας σε όλο το εύρος του κλάδου •Συνεχής επιμόρφωση •Ενίσχυση- εισαγωγή της διδασκαλίας μαθημάτων σχετικών με τις γεω- επιστήμες στη μέση και κατώτερη εκπαίδευση. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ •Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες έρευνας και παραγωγής. •Δημιουργία επαγγελματικών σχολών εκπαίδευσης μέσων και κατώτερων στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού •Σύνδεση της εξορυκτικής βιομηχανίας με τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα ΑΕΙ.

18 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 6. Αποδοτικότητα στη χρήση Ο.Π.Υ. Ανακύκλωση – Υποκατάσταση, Αξιοποίηση παραπροϊόντων ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ •Συμπλήρωση θεσμικού πλαισίου και κινήτρων για ανακύκλωση και αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων. •Προώθηση έρευνας για την υποκατάσταση Ο.Π.Υ., την αποδοτικότερη χρήση τους, μελέτη του κύκλου ζωής τους και την ανακύκλωσή τους. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ •Εφαρμογή του νέου πλαισίου για την διαχείριση ΑΕΚΚ •Διερεύνηση δυνατότητας υποκατάστασης ορισμένων κρίσιμων Ο.Π.Υ. •Εφαρμογή μελετών ανάλυσης κύκλου ζωής των προϊόντων και παραπροϊόντων της εξόρυξης

19 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο.Π.Υ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ: I. Στη γνώση του κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας. II. Στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ο.Π.Υ. με με μεγάλο ειδικό βάρος για τη χώρα. III. Στην ενσωμάτωση των διακυμάνσεων και των προοπτικών της Ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αγοράς. IV. Στην αξιοποίηση του ορυκτού δυναμικού της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

20 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 Ι. Γνώση κοιτασματολογικού δυναμικού ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ •Εξασφάλιση ότι όλα τα κοιτάσματα έχουν καταγραφεί και καταχωρηθεί σε γεωχωρική βάση δεδομένων. •Συμμετοχή στην δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης γεωχωρικών δεδομένων •Δημιουργία βάσης δεδομένων δευτερογενών Ο.Π.Υ.. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ •Προώθηση ερευνών για εντοπισμό νέων κοιτασμάτων ιδιαίτερα αυτών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εθν. οικονομία •Έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνικών εντοπισμού Ο.Π.Υ. •Έρευνες σε μεγάλα βάθη ή υποθαλάσσιους χώρους. •Ενθάρρυνση ερευνητικών προγραμμάτων από ιδιωτικούς φορείς σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ινστιτούτα. •Ενίσχυση της έρευνας για νέες χρήσεις ορυκτών φιλικές στο περιβάλλον

21 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 II. Εξασφάλιση και προώθηση της βιωσιμότητας των Ο.Π.Υ. με μεγάλο ειδικό βάρος για τη χώρα. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. Ανάλυση της σημαντικότητας των Ο.Π.Υ με βάση: • Σημασία σε τοπικό,περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. •Ύψος παραγωγής – Διακίνηση – Εξαγωγές - Κατανάλωση • Ανάγκες και ζήτηση – Τάσεις της αγοράς 2. Δημιουργία βάσης μεταλλευτικών δεδομένων για: • Καλύτερη γνώση της αγοράς – Προσανατολισμό έρευνας. • Προσέλκυση επενδύσεων

22 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 II. Εξασφάλιση και προώθηση της βιωσιμότητας των Ο.Π.Υ. με μεγάλο ειδικό βάρος για τη χώρα. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. Καθορισμός Ο.Π.Υ. ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα: 2. Εκπόνηση σχεδίου για την βιώσιμη ανάπτυξή τους. ● Λιγνίτης ● Λατερίτης (Fe – Ni) ● Βωξίτης ● Μικτά θειούχα (Pb-Zn-Ag) ● Χρυσός ● Λευκόλιθος ● Μπεντονίτης ● Περλίτης ● Μάρμαρα

23 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των διακυμάνσεων και προοπτικών της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Αγοράς Ο.Π.Υ. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ • Συνεργασία Γ.Γ. Εμπορίου με φορείς σε ότι αφορά το καθεστώς εισαγωγών- εξαγωγών Ο.Π.Υ. • Συνεργασία ελληνικών φορέων με τους διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων στις αγορές. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ • Συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε- σίες της Γ.Γ. Εμπορίου και ενημέρω- ση των εμπορικών ακολούθων για τη συμβολή τους στο έργο των αρμο- διων κοινοτικών αρχών. • Εξασφάλιση πληροφόρησης των Ελληνικών εταιρειών που ενδιαφέ- ρονται για σχετικές επενδύσεις σε τρίτες χώρες, για τις δυνατότητες συνδρομής της Ε.Ε. και τις δυνατό- τητες χρηματοδότησής τους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. • Επεξεργασία στοιχείων για τη ροή τόσο των εισαγόμενων όσο και των εξαγόμενων Ο.Π.Υ.

24 Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012 Συμπέρασμα Αν η Ελληνική Πολιτεία καταφέρει να εφαρμόσει πολιτική αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης θα έχει κερδίσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα και μια μεγάλη ελπίδα να ξεπεράσει τα σημερινά της αδιέξοδα. Σας Ευχαριστώ Ο Ορυκτός μας Πλούτος αποτελεί αναπτυξιακή ελπίδα για τον τόπο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί με στοχευμένη Εθνική Πολιτική εντός του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.) Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 201 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google